Stimuleringsregeling afkoppelen hemelwater gemeente Asten 2020

Geldend van 01-01-2020 t/m heden

Intitulé

Stimuleringsregeling afkoppelen hemelwater gemeente Asten 2020

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Asten;

gelet op titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht;

gelet op artikel 3 lid 4 van de Algemene subsidieverordening gemeente Asten 2017;

besluit:

vast te stellen de volgende nadere regel:

Stimuleringsregeling afkoppelen hemelwater gemeente Asten 2020.

Artikel 1. Begripsbepalingen

 • In dit besluit wordt verstaan onder:

 • afkoppelen: het definitief ongedaan maken van een directe of indirecte lozingssituatie waarin hemelwater via de openbare riolering wordt afgevoerd naar een rioolwaterzuiveringsinstallatie;

 • BAG: Basisregistratie Adressen en Gebouwen;

 • college: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Asten;

 • dakoppervlak: de horizontale projectie van het dak van een pand;

 • infiltratie: het door de bodem/ondergrond laten opnemen van hemelwater;

 • infiltratievoorziening: een voorziening voor de opvang van hemelwater met het oogmerk dit in de bodem te brengen door infiltratie;

 • openbare riolering: riolering in de openbare ruimte waarmee afvalwater en/of hemelwater wordt afgevoerd naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie;

 • pand: een woning, aan-of uitbouw, bijgebouw, bedrijfspand, kantoor of school, die is opgenomen in de BAG en op een legale wijze werd gebouwd;

 • VvE: Een Vereniging van Eigenaren van woningen of een bedrijfsgebouw;

 • waterberging: een voorziening om hemelwater vast te houden en na afloop van een regenbui te infiltreren in de bodem en/of vertraagd leeg te laten lopen.

Artikel 2. Toepassingsbereik

 • Deze regeling is van toepassing op panden in de gemeente Asten, die ten minste 5 jaar voor de datum van aanvraag werden gebouwd en het hemelwater zonder vertraagde afvoer op een legale wijze direct of indirect lozen op de openbare riolering welke afvoert naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie.

Artikel 3. Activiteiten passend binnen de stimuleringsregeling

 • Het college kan voor het afkoppelen van hemelwater van een bestaand dakoppervlak van de openbare riolering, om te zorgen voor infiltratie van hemelwater in de bodem of voor vertraagde afvoer van hemelwater naar de openbare riolering, een stimuleringsbijdrage toekennen.

Artikel 4. Aanvrager en aanvraag

 • 1.

  Een aanvraag om een bijdrage kan uitsluitend worden ingediend door de eigenaar van het pand door middel van een daarvoor door de gemeente Asten opgesteld aanvraagformulier;

 • 2.

  De aanvragen worden behandeld in volgorde van binnenkomst;

 • 3.

  Als datum van ontvangst geldt de datum waarop een volledige aanvraag is ingediend;

 • 4.

  Binnen acht weken na ontvangst van de volledig ingevulde aanvraag neemt het college een besluit over het al dan niet toekennen van de stimuleringsbijdrage.

Artikel 5. Verdeling budget stimuleringsbijdrage

 • 1.

  De gemeenteraad stelt jaarlijks een maximaal budget voor de stimuleringsregeling vast. Dit is het subsidieplafond als bedoeld in artikel 4:25 van de Algemene wet bestuursrecht;

 • 2.

  60% van dit bedrag wordt in de eerste negen maanden van elk jaar specifiek gereserveerd voor aanvragen van eigenaren die geen rechtspersoon zijn met uitzondering van VvE’s;

 • 3.

  Wanneer het maximale beschikbare budget is toebedeeld, worden aanvragen voor het lopende jaar geweigerd.

Artikel 6. Verplichtingen

 • 1.

  De werkzaamheden dienen binnen zes maanden na toekenning van de subsidie te zijn voltooid;

 • 2.

  De aanvrager is verplicht medewerking te verlenen aan een eventuele controle ter plaatse.

Artikel 7. Vaststelling stimuleringsbijdrage

 • 1.

  De ontvanger van de stimuleringsbijdrage levert, binnen zes weken na voltooiing van de werkzaamheden waarvoor een bijdrage is toegekend, bewijsstukken (o.a. foto’s) aan waaruit blijkt dat de werkzaamheden zijn uitgevoerd;

 • 2.

  Het college neemt vervolgens binnen acht weken een besluit over het vaststellen van de stimuleringsbijdrage;

 • 3.

  De betaling van de bijdrage vindt plaats binnen 30 dagen na het collegebesluit.

Artikel 8. Voorwaarden stimuleringsbijdrage

Om in aanmerking te komen voor de stimuleringsbijdrage gelden de volgende voorwaarden:

 • 1.

  De werkzaamheden zijn nog niet gestart;

 • 2.

  Het af te koppelen dakoppervlak ligt binnen de gemeente Asten;

 • 3.

  Er wordt ten minste 15 m2 aaneengesloten dakoppervlak afgekoppeld van de openbare riolering;

 • 4.

  Hemelwater afkomstig van het afgekoppelde dakoppervlak wordt opgevangen in een op eigen terrein aan te leggen waterberging;

 • 5.

  De waterberging kan ten minste 30 liter hemelwater per m2 afgekoppeld dakoppervlak bergen;

 • 6.

  Het opgevangen hemelwater wordt op eigen terrein geïnfiltreerd of vertraagd afgevoerd;

 • 7.

  Indien sprake is van een infiltratievoorziening ligt de bodem van deze voorziening boven de gemiddeld hoogste grondwaterstand (GHG);

 • 8.

  Bij een ondergrondse afvoer van hemelwater naar een infiltratievoorziening, worden alle regenpijpen voorzien van een bladafscheider en wordt een zandvanger geplaatst;

 • 9.

  De waterberging wordt altijd zodanig ontworpen dat deze bijdraagt aan het verminderen van piekafvoeren en niet leidt tot overlast bij naastgelegen percelen;

 • 10.

  De waterberging mag een overloopvoorziening hebben voor de afvoer van hemelwater bij hevige buien als de voorziening vol is, indien mogelijk is de overloopvoorziening bovengronds;

 • 11.

  De waterberging moet controleerbaar zijn op werking (zichtbaar of toegankelijk);

 • 12.

  De waterberging moet binnen 5 dagen leeggelopen zijn (bij maximaal 2mm neerslag per etmaal.

Artikel 9. Hoogte bijdrage

De hoogte van de stimuleringsbijdrage bedraagt:

 • 1.

  € 6,- per m2 afgekoppeld dakoppervlak, met een maximum van € 2.400,- per aanvraag;

 • 2.

  Het college kan de hoogte van de bijdrage aanpassen door middel van een bijdragebesluit voorafgaand aan het tijdvak waarop de aanpassing betrekking heeft.

Artikel 10 Inwerkingtreding

 • Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2020.

Artikel 11 Citeertitel

 • Dit besluit kan worden aangehaald als: Stimuleringsregeling afkoppelen hemelwater gemeente Asten 2020.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Asten van 12 december 2019

College van burgemeester en wethouders van Asten,

mr. W.M.A. Verberkt mr. H.G. Vos

secretaris burgemeester