Verordening voor periodiek onderzoek door het college naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het door het college gevoerde bestuur van de gemeente Westerkwartier 2019

Geldend van 06-06-2024 t/m heden

Intitulé

Verordening voor periodiek onderzoek door het college naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het door het college gevoerde bestuur van de gemeente Westerkwartier 2019

De raad van de gemeente Westerkwartier;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders;

gelet op artikel 213a Gemeentewet;

B E S L U I T :

vast te stellen de

Verordening voor periodiek onderzoek door het college naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het door het college gevoerde bestuur van de gemeente Westerkwartier 2019

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • -

  doelmatigheid: de mate waarin de gewenste prestaties en beoogde maatschappelijke effecten worden gerealiseerd met een zo beperkt mogelijke inzet van middelen, of met de beschikbare middelen zo veel mogelijk resultaat wordt bereikt.

 • -

  doeltreffendheid: de mate waarin de gewenste prestaties en beoogde maatschappelijke effecten van het beleid daadwerkelijk worden behaald.

Artikel 2 Onderzoeksfrequentie

Het college stelt jaarlijks bij de begroting een onderzoeksplan vast voor de in het volgende jaar te verrichten onderzoek(en) naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het door het college gevoerde bestuur. Indien het college in enig jaar tot de slotsom komt dat er geen onderzoek uitgevoerd wordt, informeert het college de gemeenteraad via de paragraaf Bedrijfsvoering in de jaarrekening, met redenen omkleed, waarom er is besloten geen onderzoek uit te voeren.

Artikel 3 Onderzoeksplan

 • 1.

  Het college zendt een vastgesteld onderzoeksplan ter kennisname naar de raad en de Rekenkamer.

 • 2.

  In het onderzoeksplan wordt per intern onderzoek globaal aangegeven:

  • a.

   het object van onderzoek;

  • b.

   de reikwijdte van het onderzoek;

  • c.

   de onderzoeksmethode;

  • d.

   doorlooptijd van het onderzoek;

  • e.

   de wijze van uitvoering.

 • 3.

  In het onderzoeksplan worden de kosten aangegeven alsmede welke budgetten in de begroting zijn opgenomen voor de uitvoering van de onderzoeken.

Artikel 4 Voortgang onderzoeken

Het college rapporteert in de paragraaf Bedrijfsvoering van de begroting en de jaarstukken over de voortgang van de lopende onderzoeken naar de doelmatigheid en doeltreffendheid en de besteding van de beschikbare middelen.

Artikel 5 Rapportage en gevolgtrekking

 • 1.

  De uitkomsten van een onderzoek worden vastgelegd in een rapportage. Elke rapportage bevat tenminste een analyse van de onderzoeksresultaten en indien nodig aanbevelingen voor verbeteringen.

 • 2.

  Op basis van de resultaten van ieder onderzoek stelt het college indien nodig een plan van verbetering op. De rapportage en het plan van verbetering worden ter kennisname aan de raad en de gemeentelijke rekenkamer aangeboden. Het college neemt op basis van het plan van verbetering organisatorische maatregelen.

Artikel 6 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als Onderzoeksverordening gemeente Westerkwartier 2019.

Artikel 7 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op de eerste dag na de bekendmaking ervan.

 • 2.

  Deze verordening werkt terug tot en met 1 januari 2019.

 • 3.

  Gelijktijdig met het in werking treden van deze verordening worden de volgende verordeningen vervallen verklaard:

  • a.

   Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeente Grootegast 2005;

  • b.

   Verordening onderzoeksprogramma College van de gemeente Leek;

  • c.

   Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeente Marum;

  • d.

   Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeente Winsum;

  • e.

   Verordening onderzoek doelmatigheid en doeltreffendheid e van de gemeente Zuidhorn.

Ondertekening

Aldus besloten in de openbare vergadering

van de raad van de gemeente Westerkwartier,

d.d. 27 november 2019

A. van der Tuuk, voorzitter,

M. Frensel, plv-griffier