Regeling vervallen per 01-01-2021

BESLUIT KWIJTSCHELDINGSREGELS 2020

Geldend van 01-01-2020 t/m 31-12-2020

Intitulé

BESLUIT KWIJTSCHELDINGSREGELS 2020

De raad van de gemeente Langedijk;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 12 november 2019, nummer 97;

gelet op artikel 255 van de Gemeentewet, artikel 26 van de Invorderingswet 1990 en de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 alsmede de Leidraad Invordering Cocensus;

b e s l u i t :

vast te stellen het:

BESLUIT KWIJTSCHELDINGSREGELS 2020

Artikel 1. Uitgesloten van kwijtschelding

Bij de invordering van de volgende belastingen wordt geen kwijtschelding verleend:

a. de onroerende-zaakbelastingen;

b. de reinigingsrechten;

c. de rioolheffing;

d. de toeristenbelasting;

e. de forensenbelasting;

f. het eenmalig rioolaansluitrecht;

g. de leges;

h. de precariobelasting op kabels en leidingen.

Artikel 2. Beperkte kwijtschelding

a. Voor de afvalstoffenheffing wordt de kwijtschelding beperkt tot de tarieven zoals opgenomen in hoofdstuk 1, onderdelen 1.1 en 1.2 van de tarieventabel;

b. Voor de hondenbelasting wordt de kwijtschelding beperkt tot maximaal 1 hond;

c. Voor de lijkbezorgingsrechten wordt de kwijtschelding beperkt tot het tarief zoals opgenomen in hoofdstuk 4, onderdeel 4.1 van de tarieventabel.

Artikel 3. Kosten van bestaan

1. Bij de kwijtschelding van gemeentelijke belastingen wordt in afwijking van artikel 16, eerste en tweede lid van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 het percentage voor de berekening van de kosten van bestaan gesteld op 100 percent van de bijstandsnorm als genoemd in de Participatiewet;

2. In afwijking van het eerste lid worden de kosten van bestaan van AOW gerechtigde personen gesteld op 100 percent van de AOW-bedragen als genoemd in de Algemene Ouderdoms Wet.

Artikel 4. Netto kosten kinderopvang

Als uitgaven als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 worden mede in aanmerking genomen de in artikel 28, derde lid, van genoemde regeling bedoelde netto kosten van kinderopvang.

Artikel 5. Kwijtschelding aan ondernemers

Met inachtneming van het overige in dit besluit bepaalde, wordt een verzoek om kwijtschelding van gemeentelijke belastingen en heffingen die geen verband houden met de uitoefening van het bedrijf of beroep van een natuurlijk persoon die een bedrijf of zelfstandig beroep uitoefent, behandeld volgens de bepalingen van hoofdstuk II, afdelingen 1, 2 en 5 van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990.

Artikel 6. Inwerkingtreding en citeertitel

1. Het “Besluit kwijtscheldingsregels 2019” van 11 december 2018 wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum.

2. Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

3. De datum van ingang van dit besluit is 1 januari 2020.

4. Dit besluit wordt aangehaald als: “Besluit kwijtscheldingsregels 2020”.

Ondertekening

Vastgesteld in de openbare vergadering van 10 december 2019.

de raadsgriffier

R. Vennik

de voorzitter

L.A.M. Kompier