Regeling vervallen per 01-01-2024

Inspraakverordening Langedijk 2009

Geldend van 09-07-2009 t/m 31-12-2023

Intitulé

Inspraakverordening Langedijk 2009

De raad van de gemeente Langedijk;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 13 januari 2009;

gelet op artikel 150 van de Gemeentewet

BESLUIT:

vast te stellen de Inspraakverordening Langedijk 2009

Artikel 1 Begripsbepalingen

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

a. Inspraak: het betrekken van ingezetenen en belanghebbenden bij de voorbereiding van het gemeentelijk beleid.

b. Inspraakprocedure: de wijze waarop de onder a. bedoelde inspraak ingevolge het bij of krachtens deze verordening bepaalde gestalte wordt gegeven.

c. Beleidsvoornemen: het voornemen van het bestuursorgaan tot het vaststellen of wijzigen van beleid.

Artikel 2 Onderwerp van inspraak

1. Elk bestuursorgaan besluit ten aanzien van zijn eigen bevoegdheden of inspraak wordt verleend bij de voorbereiding van gemeentelijk beleid.

2. Inspraak wordt altijd verleend indien de wet daartoe verplicht.

3. Geen inspraak wordt verleend:

a. Ten aanzien van ondergeschikte herzieningen van een eerder vastgesteld beleidsvoornemen;

b. Indien inspraak bij of krachtens wettelijk voorschrift is uitgesloten;

c. Indien sprake is van uitvoering van hogere regelgeving waarbij het bestuursorgaan geen of nauwelijks beleidsvrijheid heeft;

d. Inzake de begroting, de tarieven voor gemeentelijke dienstverlening en belastingen bedoeld in hoofdstuk XV van de Gemeentewet;

e. Indien de uitvoering van een beleidsvoornemen dermate spoedeisend is dat inspraak niet kan worden afgewacht;

f. Indien het belang van inspraak niet opweegt tegen het belang van de verantwoordelijkheid van de gemeente voor kwetsbare groepen in de samenleving

Artikel 3 Inspraakgerechtigden

Inspraak wordt verleend aan ingezetenen en belanghebbenden.

Artikel 4 Inspraakprocedure

1. Op inspraak is de procedure van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing.2. Het bestuursorgaan kan voor één of meer beleidsvoornemens een andere inspraakprocedure vaststellen.

Artikel 5 Eindverslag

1. Ter afronding van de inspraak maakt het bestuursorgaan een eindverslag op.

2. Het eindverslag bevat in elk geval:

a. Een overzicht van de gevolgde inspraakprocedure;

b. Een weergave van de zienswijzen die tijdens de inspraak mondeling of schriftelijk naar voren zijn gebracht;

c. Een reactie op deze zienswijzen, waarbij met redenen omkleed wordt aangegeven op welke punten al dan niet tot aanpassing van het beleidsvoornemen wordt overgegaan

3. Het bestuursorgaan maakt het eindverslag op de gebruikelijke wijze openbaar.

Artikel 6 Intrekking oude verordening

De inspraakverordening Langedijk, vastgesteld door de raad op 18 december 1984, wordt ingetrokken.

Artikel 7 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt één dag na de dag van bekendmaking in werking.

Artikel 8 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Inspraakverordening Langedijk 2009.

Ondertekening

Aldus besloten in de vergadering van 03-03-2009.

Bijlage Bijlagen

Toelichting inspraakverordening