Regeling vervallen per 03-04-2012

Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens Langedijk 2009

Geldend van 01-04-2009 t/m 02-04-2012

Intitulé

Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens Langedijk 2009

De raad van de gemeente Langedijk;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 6 januari 2009, nummer 1;

gelet op de artikelen 96 en 100 van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens en de Wet bescherming persoonsgegevens;

besluit vast te stellen de volgende :

Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens Langedijk 2009

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

a. de Wet: de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (Wet GBA, Stb. 1994, nr. 494, zoals nadien gewijzigd);

b. basisadministratie: de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2 van de Wet;

c. beheerder: degene die is belast met de dagelijkse zorg voor de basisadministratie en als zodanig is aangewezen door het College van Burgemeester en wethouders;

d. afnemer: hetgeen daaronder wordt verstaan in artikel 1 van de Wet, te weten: een bestuursorgaan;

e. binnengemeentelijke afnemer: hetgeen daaronder wordt verstaan in artikel 1 van de Wet, te weten: elke afnemer die een orgaan is van de gemeente waarvan het College van Burgemeester en wethouders de verantwoordelijke is voor de verwerking van persoonsgegevens in de basisadministratie;

f. derde: hetgeen daaronder wordt verstaan in artikel 1 van de Wet, te weten: elke andere persoon of instelling dan een afnemer en de ingeschrevene.

Artikel 2

1. Burgemeester en wethouders stellen een reglement vast waarin, met inachtneming van de artikelen 3b en 96 van de Wet, wordt geregeld:

a. welke functionarissen in het kader van het beheer toegang tot de basisadministratie hebben;

b. aan welke binnengemeentelijke afnemers systematisch gegevens kunnen worden verstrekt, welke gegevens aan deze afnemers kunnen worden verstrekt en onder welke voorwaarden;

c. welke binnengemeentelijke afnemers toegang tot de basisadministratie hebben, tot welke gegevens zij toegang hebben en onder welke voorwaarden;

d. aan welke binnengemeentelijk afnemers, met het oog op het met elkaar in verband brengen van de basisadministratie met andere gegevensverzamelingen, gegevens kunnen worden verstrekt, welke gegevens op deze wijze kunnen worden verstrekt en onder welke voorwaarden.

2. De in het eerste lid, aanhef en onder b, c en d, bedoelde voorwaarden hebben in elk geval betrekking op:

a. het doel waarvoor de gegevens worden vertrekt;

b. een limitatieve opsomming van de te verstrekken gegevens;

c. het gebruik van de te verstrekken gegevens;

d. geheimhouding van de gegevens;

e. de terugmeldverplichting.

Artikel 3

1. In het reglement bedoeld in artikel 2 wordt voorts, met in achtneming van artikel 100 van de Wet, geregeld aan welke derden in andere gevallen dan bedoeld in de artikelen 98 en 99 van de Wet gegevens kunnen worden verstrekt en onder welke voorwaarden.

2. De in het eerste lid bedoelde voorwaarden hebben in elk geval betrekking op:

a. de gevallen waarin verstrekking achterwege dient te blijven;

b. het doel waarvoor de gegevens worden vertrekt;

c. geheimhouding van de gegevens;

d. de terugmeldverplichting.

Artikel 4

In het reglement bedoeld in artikel 2 wordt geregeld de voorwaarden waaraan verzoeken om gegevensverstrekking moeten voldoen en op welke wijze gegevensverstrekking plaatsvindt.

Artikel 5

Ondertekening

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Langedijk in zijn openbare vergadering van 10 februari 2009.
De voorzitter,
drs. J.F.N. Cornelisse
De griffier,
D. Abma