Regeling vervallen per 01-11-2014

Telecommunicatieverordening

Geldend van 22-07-1999 t/m 31-10-2014

Intitulé

Telecommunicatieverordening

De raad van de gemeente Langedijk;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 22 juni 1999

nummer 53;

gelet op artikel 5.2, lid 4, van de Telecommunicatiewet en artikel 149 van de Gemeentewet;

besluit:

vast te stellen de na volgende Telecommunicatieverordening;

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

a. wet : Telecommunicatie;

b. openbare telecommunica- : telecommunicatienetwerk als genoemd in artikel 1.1, tienetwerk onder g, van de wet;

c. omroepnetwerk : omroepnetwerk als genoemd in artikel 1.1, onder o, van

de wet;

d. kabels : kabels, genoemd in artikel 1.1, onder r, van de wet;

e. openbare gronden : openbare wegen en wateren, als genoemd in artikel 1.1,

onder s, van de wet;

f. aanbieder : aanbieder van een openbaar telecommunicatienetwerk of

een omroepnetwerk;

g. werkzaamheden : werkzaamheden in verband met de aanleg, instand-

houding en opruiming van kabels ten dienste van een

openbaar telecommunicatienetwerk of van een omroep-

netwerk in en op openbare gronden;

h. gedoogplichtige : degene op wie een gedoogplicht rust als bedoeld in

artikel 5.1, eerste lid, van de wet;

i. college : college van burgemeester en wethouders;

j. melding : melding als bedoeld in artikel 5.2, derde lid, aanhef en

onder a, van de wet;

k. instemmingbesluit : besluit van het college als bedoeld in artikel 5.2, derde

lid, aanhef en onder b, van de wet.

Artikel 2 Tijdstip van melding van voorgenomen werkzaamheden

Een aanbieder die werkzaamheden wil verrichten, meldt in ieder geval acht weken voor de aanvang van de werkzaamheden het voornemen daartoe bij het college.

Artikel 3 Melding werkzaamheden

1. Voor de melding maakt de aanbieder gebruik van een daartoe door het college vast-gesteld ‘meldingsformulier instemmingbesluit kabels’.

2. Bij de melding verstrekt de aanbieder in ieder geval de volgende gegevens:

a. de door de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit afgegeven registratie;

b. een uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel;

c. naam, adres en telefoonnummer van degene die de kabel in eigendom heeft, degene die de kabel beheert en degene die de kabel exploiteert;

d. een opgave van de soort kabel en het beoogde gebruik;

e. welke belanghebbende en instanties vooraf in kennis worden gesteld van de voor-genomen datum van aanvang, beëindiging en de aard van de werkzaamheden;

f. een uitvoeringplan met daarin opgenomen:

- een opgave van het gewenste tracé;

- een opgave van de objecten die ten tijde van de werkzaamheden worden geplaatst, alsmede van de situering daarvan;

- een omschrijving van eventuele opbrekingen;

- de doorsnede van de kabel of kabelgoot;

- de lengte en breedte van de kabelsleuf;

- de maatregelen voor de bereikbaarheid van in de openbare gronden aanwezige kabels en leidingen;

- het voorgenomen tijdstip van aanvang en beëindiging van de werkzaamheden;

- naam, adres en telefoonnummer van de aannemer(s) of onderaannemer(s) die belast is (zijn) met de werkzaamheden en van een contactpersoon ten tijde van de uitvoering van de werkzaamheden.

3. Indien de werkzaamheden mede betrekking hebben op gronden van een andere gedoogplichtige dan de gemeente, wordt uiterlijk vier weken na ontvangst van de melding, als genoemd in het eerste lid, het college schriftelijk in kennis gesteld van de uitkomsten van het overleg tussen de aanbieder en de andere gedoogplichtige.

4. Het college kan nadere  regels stellen inzake de gegevens die bij de melding worden verstrekt.

Artikel 4 Voorschriften en beperkingen bij instemming

1. Het college kan aan het instemmingbesluit voorschriften en beperkingen verbinden in het belang van de:

a. openbare orde;

b. het voorkomen of beperken van schade of overlast;

c. de bruikbaarheid van de openbare gronden;

d. het veilig en doelmatig gebruik van de openbare gronden;

e. het doelmatig beheer en onderhoud van de openbare gronden;

f. de belemmering van doelmatig beheer en onderhoud van de openbare gronden;

g. de bescherming van het uiterlijk aanzien van de omgeving;

h. de bescherming van groenvoorzieningen.

2. Ter bescherming van de belangen als genoemd in het eerste lid, kan het college in ieder geval aan het instemmingbesluit voorschriften of beperkingen verbinden over het medegebruik van voorzieningen, zoals kabelgoten en geleidingen, en een zeker-heidsstelling voor de nakoming van verplichtingen die gesteld zijn bij de voorschriften en beperkingen aan het instemmingbesluit.

3. De wijze van uitvoering bij aanleg, onderhoud, verplaatsing en opruiming van kabels en medegebruik van voorzieningen dient te geschieden conform de bij het instemmingbesluit kabels gevoegde voorwaarden.

Artikel 5 Zakelijk karakter instemmingbesluit

Indien de kabel wordt overgedragen aan een nieuwe aanbieder gaan de rechten en plichten die betrekking hebben op de kabel van de oude aanbieder over op de nieuwe aanbieder.

Artikel 6 Melding wijziging

De aanbieder stelt het college onverwijld in kennis van het feit dat het eigendom, de exploitatie of het beheer van de kabel verandert of het feit dat de kabel niet langer ten dienste staat van een openbaar telecommunicatienetwerk of van een omroepnetwerk in of op openbare gronden.

Artikel 7 Overgangsbepalingen

De aanwezigheid van kabels en kabelwerken in of op openbare gronden, voorzover deze zijn aangelegd met toepassing van hoofdstuk VI van de Wet op de telecommunicatie-voorzieningen, dient door de aanbieders binnen een jaar na inwerkingtreding van deze verordening te worden gemeld aan het college via het meldingsformulier instemming-besluit kabels als genoemd in artikel 3, tweede lid.

Artikel 8 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van de datum van inwerkingtreding van artikel 5.2, lid 4, van de wet.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Langedijk in zijn openbare
vergadering van 6 juli 1999.
De voorzitter,
De secretaris,