Regeling vervallen per 08-10-2013

Archiefverordening Langedijk 2004

Geldend van 01-12-2004 t/m 07-10-2013

Intitulé

Archiefverordening Langedijk 2004

De raad van de gemeente Langedijk;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 19 oktober 2004, nummer 89;

gelet op artikel 30, eerste lid, artikel 31, artikel 32, tweede lid, van de Archiefwet 1995 en artikel 5 van de Gemeenschappelijke regeling Regionaal Historisch Centrum Alkmaar;

b e s l u i t :

vast te stellen de navolgende Archiefverordening Langedijk 2004 (verordening betreffende de zorg van burgemeester en wethouders voor de archiefbescheiden van de gemeentelijke organen, de aanwijzing van de archiefbewaarplaats, het beheer van de archiefbewaarplaats en het toezicht op het beheer van de archiefbescheiden, voor zover deze niet zijn overgebracht naar de archiefbewaarplaats).

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Algemene bepalingen

Artikel 1

In deze verordening en de daarop berustende voorschriften wordt verstaan onder:

a. de wet de Archiefwet 1995;

b. de regeling Gemeenschappelijke regeling Regionaal Historisch Centrum Alkmaar;

c. de archiefbewaarplaats overeenkomstig artikel 31 van de wet en artikel 5 van de regeling aangewezen archiefbewaarplaats;

d. de archivaris de overeenkomstig artikel 32 van de wet en artikel 20, lid 5 van de regeling benoemde gemeentearchivaris;

e. beheerder degene, die ingevolge artikel 4 is belast met het beheer van de archiefbescheiden van de gemeentelijke organen die nog niet naar de archiefbewaarplaats zijn overgebracht;

f. het college het college van burgemeester en wethouders;

g. beheerseenheid een door het college als zodanig aan te wijzen organisatie-onderdeel;

h. informatiesysteem systeem van documentatie, procedures, apparatuur en programmatuur, met behulp waarvan archiefbescheiden kunnen worden vervaardigd, bewerkt, verzonden, ontvangen en geraadpleegd.

Hoofdstuk 2 De aanwijzing van de archiefbewaarplaats

De aanwijzing van de archiefbewaarplaats

Artikel 2

De in artikel 31 van de wet bedoelde archiefbewaarplaats is de bewaarplaats van het Regionaal Historisch Centrum Alkmaar, die zich bevindt in Alkmaar.

Hoofdstuk 3 De zorg van burgemeester en wethouders voor de archiefbescheiden

De zorg van burgemeester en wethouders voor de archiefbescheiden

Artikel 3

Het college draagt zorg voor het instandhouden van de regeling.

Artikel 4

Het college draagt zorg voor het instandhouden van een archiefbewaarplaats, voor het beheer van de overgedragen archiefbescheiden, als bedoeld in artikel 2, alsmede voor het inrichten en instandhouden van archiefruimten voor het beheer van de niet overgedragen archiefbescheiden.

Artikel 5

Het college draagt er zorg voor, dat jaarlijks op de gemeentebegroting voldoende middelen worden geraamd ter bestrijding van de kosten, die aan de zorg voor en het beheer van de archiefbescheiden zijn verbonden.

Artikel 6

Het college draagt zorg voor de aanstelling van voldoende deskundig personeel voor de werkzaamheden verbonden aan het beheer van de gemeentelijke archiefbescheiden en documentaire verzamelingen, voorzover deze nog niet zijn overgebracht naar de archiefbewaarplaats.

Artikel 7 eerste lid

Het college draagt er zorg voor dat de vervaardiging en de bewaring van de archiefbescheiden geschiedt op zodanige wijze, dat het behoud van deze bescheiden voldoende is gewaarborgd.

Artikel 7 tweede lid

Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing ten aanzien van de vervaardiging van bescheiden bestemd voor een overheidsorgaan of andere belanghebbende.

Artikel 8

Het college stelt voor het beheer van de archiefbescheiden van de gemeentelijke organen die nog niet naar de archiefbewaarplaats zijn overgebracht voorschriften vast, gehoord de raadscommissie Algemene Zaken en Financiën.

Artikel 9

Het college doet tenminste éénmaal per twee jaar aan de raad verslag omtrent hetgeen zij hebben verricht ter uitvoering van artikel 30 van de wet. Zij leggen daarbij de verslagen over die door de archivaris aan hen zijn uitgebracht in verband met het beheer en het toezicht, bedoeld in de artikelen 16 en 22.

Hoofdstuk 4 Het beheer van de archiefbewaarplaats

Het beheer van de archiefbewaarplaats

Artikel 10

Onder de bevelen van het algemeen bestuur van de regeling is de archivaris belast met het beheer van de in de archiefbewaarplaats berustende archiefbescheiden en documentaire verzamelingen.

Artikel 11

De archivaris is bevoegd om in de archiefbewaarplaats archiefbescheiden en documentatie op te nemen afkomstig van particuliere organisaties of personen, indien dit voor de kennis van de lokale of regionale geschiedenis van belang kan worden geacht.

Artikel 12

Voorzover wettelijke voorschriften of voorwaarden bij de opneming in de archiefbewaarplaats gesteld zich daartegen niet verzetten, verricht de archivaris desgevraagd onderzoek in de door hem beheerde archiefbescheiden en documentaire verzamelingen ten behoeve van gemeentelijke organen. Hij verstrekt daaruit op hun verzoek gegevens alsmede afbeeldingen, afschriften, uittreksels of bewerkingen, die zonodig door hem worden gecollationeerd en geauthentiseerd.

Artikel 13

Voorzover wettelijke voorschriften of voorwaarden bij de opneming in de archiefbewaarplaats gesteld zich daartegen niet verzetten, is de archivaris bevoegd ten behoeve van derden onderzoek te doen in de in de archiefbewaarplaats berustende archieven en verzamelingen. Hij verstrekt daaruit aan een ieder, die zulks verzoekt afbeeldingen, afschriften, uittreksels of bewerkingen, die zonodig door hem worden gecollationeerd en geauthentiseerd.

Artikel 14

De kosten voor het verstrekken van afbeeldingen, afschriften, uittreksels en bewerkingen van of uit archiefbescheiden, die berusten in de archiefbewaarplaats, alsmede voor onderzoekingen en andere werkzaamheden op verzoek van derden door of vanwege de archivaris verricht, worden aan de verzoeker in rekening gebracht volgens een door het dagelijks bestuur van het Regionaal Historisch Centrum Alkmaar vastgesteld tarief. Alvorens de hier bedoelde werkzaamheden een aanvang nemen, wordt de verzoeker van dit tarief op de hoogte gesteld.

Artikel 15

Het dagelijks bestuur van het Regionaal Historisch Centrum Alkmaar kan nadere regels stellen omtrent de raadpleging van de archiefbescheiden en het beheer van de ruimten, waarin deze ter beschikking worden gesteld.

Artikel 16

De archivaris brengt tenminste eenmaal per twee jaar verslag uit aan het algemeen bestuur van het Regionaal Historisch Centrum Alkmaar en het college over het door hem gevoerde beheer van de archiefbewaarplaats.

Hoofdstuk 5 Toezicht van de archivaris op het beheer van de archiefbescheiden, welke niet zijn overgebracht naar de archiefbewaarplaats

Toezicht van de archivaris op het beheer van de archiefbescheiden, welke niet zijn overgebracht naar de archiefbewaarplaats

Artikel 17

De archivaris ziet erop toe, dat het beheer van de archiefbescheiden, welke niet zijn overgebracht naar de archiefbewaarplaats, geschiedt overeenkomstig de bepalingen van de wet en de ter uitvoering daarvan gegeven voorschriften.

Artikel 18

De archivaris is bevoegd, ter uitoefening van het hem bij artikel 32, tweede lid, van de wet opgedragen toezicht, zich onder handhaving van zijn verantwoordelijkheid te doen vervangen door aan hem ondergeschikte ambtenaren, die in het bezit zijn van een diploma archivistiek als bedoeld in artikel 22 van de wet.

Artikel 19 eerste lid

De beheerder of beheerders verstrekt/verstrekken aan de archivaris of aan degene, die namens hem met het toezicht is belast, alle bescheiden en inlichtingen, die voor een goede vervulling van zijn taak noodzakelijk zijn en verlenen de nodige medewerking om inzicht te verschaffen in de ordening en toegankelijkheid van de archiefbescheiden, alsmede in de opzet en werking van hulpmiddelen en systemen, waarin archief-bescheiden zijn opgenomen.

Artikel 19 tweede lid

De archivaris en degenen, die hem in de uitoefening van het toezicht vervangen of bijstaan, hebben met inachtneming van de voorschriften ten aanzien van de beveiliging van geheimen, toegang tot de archiefbescheiden, die nog niet naar de archief-bewaarplaats zijn overgebracht en de ruimten, waarin deze zich bevinden.

Artikel 20

De archivaris doet van zijn bevindingen bij de uitoefening van het toezicht mededeling aan burgemeester en wethouders en de beheerders. Hij geeft daarbij aan welke voorzieningen naar zijn mening in het belang van een goed beheer moeten worden getroffen.

Artikel 21

De beheerder doet aan de archivaris tenminste tijdig mededeling van het voornemen om aan burgemeester en wethouders een voorstel te doen tot:

a. opheffing, samenvoeging of splitsing van een beheerseenheid of overdracht van één of meer taken aan een andere beheerseenheid, overheidsorgaan of rechtspersoon;

b. bouw, verbouwing, inrichting, of verandering van inrichting en ingebruikneming van ruimten als archiefruimte;

c. verandering van de plaats van bewaring van niet naar de archiefbewaarplaats overgebrachte archiefbescheiden;

d. ontwerp, vervanging, aanschaf of invoering van een informatiesysteem;

e. voorbereiding, invoering en wijziging van ordeningssystemen.

Artikel 22

De archivaris doet eenmaal per twee jaar aan het algemeen bestuur van de regeling en het college verslag betreffende de uitoefening van het toezicht.

Hoofdstuk 6 Slotbepalingen

Slotbepalingen

Artikel 23

De Archiefverordening Langedijk 1996 wordt ingetrokken.

Artikel 24

Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 december 2004.

Artikel 25

Deze verordening wordt aangehaald als Archiefverordening Langedijk 2004.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Langedijk in zijn openbare
vergadering van 2 november 2004.
De voorzitter,
De griffier,