VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN LEGES 2020

Geldend van 01-01-2020 t/m heden

Intitulé

VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN LEGES 2020

Raadsbesluit

De raad van de gemeente Boekel;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 5 november 2019;

gelet op: de artikelen 156, tweede lid, aanhef en onderdeel h, en 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet;

BESLUIT:

Vast te stellen de:

VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN LEGES 2020

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

a.“dag”: de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

b.“week”: een aaneengesloten periode van zeven dagen;

c.“maand”: het tijdvak dat loopt van ne dag in een kalendermaand tot en met de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand met dien verstande dat als de ne dag in een kalendermaand 30 of 31 januari is, ne (n-1)e dag in de volgende kalendermaand altijd de laatste dag van de maand februari is;

d.“jaar”: het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalenderjaar tot en met de (n-1)e dag in het volgende kalenderjaar;

e.“kalenderjaar”: de periode van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 2. Belastbaar feit

1. Onder de naam leges worden rechten geheven voor:

a. het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten;

b. het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart als bedoeld in artikel 2, tweede lid, van de Paspoortwet;

een en ander zoals genoemd in deze verordening en in de daarbij behorende tarieventabel.

2. Hetgeen in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel is bepaald over een Nederlandse identiteitskaart voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is van overeenkomstige toepassing op een vervangende Nederlandse identiteitskaart voor personen met een uitreisverbod, ongeacht de leeftijd van de betrokken persoon.

Artikel 3. Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst of van de Nederlandse identiteitskaart, dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de handelingen zijn verricht.

Artikel 4. Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor:

a.het raadplegen van de bij de gemeente berustende registers, leggers en plankaarten van de Dienst van het Kadaster en de openbare registers door ambtenaren in de uitoefening van hun functie;

b.diensten die ingevolge wettelijk voorschrift zijn vrijgesteld van rechtenheffing of kosteloos moeten worden verleend;

c.het in behandeling nemen van aanvragen van verklaringen omtrent inkomen en vermogen;

d.stukken, nodig voor het in ontvangst kunnen nemen van pensioenen, lijfrenten, wachtgelden, lonen, bezoldiging en andere dergelijke periodieke uitkeringen;

e.het in behandeling nemen van een aanvraag tot verlening van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onderdeel i, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, voor zover het een activiteit betreft bedoeld in artikel 2.2a van het besluit omgevingsrecht (omgevingsvergunning beperkte milieutoets);

f.het in behandeling nemen van een aanvraag als bedoeld in onderdeel 3.2.1 en 3.2.2 van de bij deze verordening behorende tarieventabel (organiseren evenementen), indien deze aanvraag een vergunning betreft voor een stichting of vereniging die zich blijkens haar statuten de uitoefening ten doel stelt van activiteiten van maatschappelijke, sociale of culturele aard, waarbij de activiteiten in hoofdzaak worden verricht door vrijwilligers.

Artikel 5. Tarieven

1. De leges worden geheven naar de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

2. Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6. Wijze van heffing

De leges worden geheven door middel van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 7. Termijnen van betaling

De leges moeten worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:

a.mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

b.schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen veertien dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

Artikel 8. Kwijtschelding

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9. Teruggaaf

Gehele of gedeeltelijke teruggaaf van leges ter zake van een in de tarieventabel omschreven dienst wordt verleend op een aanvraag als bedoeld in artikel 242 van de Gemeentewet en

overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in de bij deze verordening behorende tarieventabel opgenomen bepaling.

Artikel 10. Overdracht van bevoegdheden

Het college is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening, indien de wijzigingen:

a.van zuiver redactionele aard zijn;

b.een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de Staatscourant en het de volgende hoofdstukken of onderdelen van titel 1 van de tarieventabel betreft:

1. hoofdstuk 3 (rijbewijzen);

2. hoofdstuk 6 (verstrekkingen op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens);

3. hoofdstuk 16 (kansspelen);

een en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen of latere wijziging van deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden.

Artikel 11. Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van leges.

Artikel 12. Inwerkingtreding

1. De Legesverordening 2019, vastgesteld bij raadsbesluit van 13 december 2018 wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

2. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag volgende op de dag na die van deze bekendmaking.

3. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2020.

Artikel 13. Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als “Legesverordening 2020”.

TARIEVENTABEL

Tarieventabel, als bedoeld in artikel 5 van de Legesverordening 2020

2020

Titel 1

Algemene dienstverlening

HOOFDSTUK 1 BURGERLIJKE STAND

1.1.1

Nasporing in de registers

1.1.1.1

Het tarief bedraagt voor het doen van nasporingen in de registers van de burgerlijke stand,

zonder dat van het resultaat een authentiek uittreksel uit de registers of een bewijs van inschrijving

wordt verlangd, voor elk daaraan te besteden raadpleging per 15 minuten of gedeelte daarvan

26,00

1.1.2

Opgaven omtrent aangiften

Vervallen.

1.1.3

Trouwboekjes en partnerschapsboekjes

1.1.3.1

Het tarief voor een trouwboekje/partnerschapsboekje of een duplicaat daarvan inclusief omslag

35,00

1.1.4

Voltrekking van huwelijken/geregistreerd partnerschap

1.1.4.1

Het sluiten van een kosteloos huwelijk of een kosteloze partnerschapregistratie is slechts mogelijk indien wordt voldaan

aan de in artikel 7 gestelde voorwaarden van het door het college van burgemeester en wethouders vastgestelde

gratis

Reglement burgerlijke stand gemeente Boekel.

1.1.4.1.1

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of het registreren van een partnerschap dan wel het omzetten van

een geregistreerd partnerschap in een huwelijk op:

maandag tot en met vrijdag tot 18.00 uur

380,00

1.1.4.1.2

Maandag tot en met vrijdag nà 18.00 uur

686,00

1.1.4.1.3

Zaterdag tot 18.00 uur

686,00

1.1.4.1.4

Zaterdag nà 18.00 uur

1.366,00

1.1.4.1.5

Zondag of op een algemeen erkende feestdag

1.366,00

1.1.4.1.6

Indien de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap plaats vindt in een bijzonder huis,

ingevolge artikel 64, Boek 1, van het Burgerlijk Wetboek, wordt het in 1.1.4.1.1 tot en met 1.1.4.1.6 genoemde tarief

verhoogd met:

176,00

1.1.4.1.7

Bij het sluiten van een huwelijk of een registratie van een partnerschap, danwel het omzetten van een geregistreerd

partnerschap in een huwelijk op een daartoe aangewezen locatie wordt het in 1.1.4.1.1 tot en met 1.1.4.1.6 genoemde

tarief verhoogd met:

176,00

1.1.4.1.8

Het tarief voor de voltrekking van een huwelijk door een eigen trouwambtenaar, aangedragen door de partners, bedraagt:

95,00

1.1.5

Het tarief bedraagt:

1.1.5.1

Voor het getuigen bij een huwelijk/geregistreerd partnerschap door een ambtenaar van de gemeente geldt per getuige

39,00

1.1.5.2

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een stuk als bedoeld in artikel 2 van de Wet

rechten burgerlijke stand geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke stand.

HOOFDSTUK 2

REISDOCUMENTEN EN NEDERLANDSE IDENTITEITSKAART

1.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven van de documenten,

inclusief de spoedaanvragen, genoemd in artikel 6, lid 2 van het Besluit paspoortgelden het aldaar genoemde

tarief dat ten hoogste mag worden geheven, naar beneden afgerond op een veelvoud van € 0,05.

HOOFDSTUK 3 RIJBEWIJZEN

1.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen

van een rijbewijs het van rijkswege vastgestelde maximumbedrag, naar beneden afgerond op een veelvoud

van € 0,05.

1.3.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een schriftelijke aanvraag voor het verstrekken van gegevens uit het

Centraal Register Rijbewijzen, per inlichting

14,00

1.3.3

Het tarief genoemd in onderdeel 1.3.1 wordt bij een aangifte van vermissing van een rijbewijs vermeerderd met

25,00

1.3.4

Het tarief genoemd in onderdeel 1.3.1 wordt bij een spoedlevering vermeerderd met het van rijkswege vastgestelde

maximumbedrag.

HOOFDSTUK 4 VERSTREKKINGEN UIT GEMEENTELIJKE BASISADMINISTRATIE

PERSOONSGEGEVENS

1.4.1

Voor de toepassing van dit hoofdstuk, met uitzondering van de onderdelen 1.4.3 en 1.4.4, wordt onder één verstrekking

verstaan één of meer gegevens over één persoon waarvoor de basisregistratie personen moet worden

geraadpleegd.

1.4.2

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.4.2.1

tot het verstrekken van gegevens:

per verstrekking

16,00

1.4.2.2

tot het afsluiten van een abonnement op het verstrekken van gegevens gedurende de periode van één jaar:

1.4.2.2.1

voor 25 verstrekkingen

85,00

1.4.2.2.2

voor 100 verstrekkingen

320,00

1.4.2.2.3

voor 500 verstrekkingen

1.170,00

1.4.2.2.4

voor 1.000 verstrekkingen

1.576,00

1.4.3

Voor de toepassing van onderdeel 1.4.4 wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens

omtrent één persoon die niet zijn opgenomen in de basisregistratie personen.

1.4.4

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.4.4.1

tot het verstrekken van gegevens:

per verstrekking

16,00

1.4.4.2

tot het afsluiten van een abonnement op het verstrekken van gegevens gedurende de periode van één jaar:

1.4.4.2.1

voor 25 verstrekkingen

85,00

1.4.4.2.2

voor 100 verstrekkingen

320,00

1.4.4.2.3

voor 500 verstrekkingen

1.170,00

1.4.4.2.4

voor 1.000 verstrekkingen

1.576,00

1.4.5

vervallen

1.4.6

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doornemen van de basisregistratie personen,

voor ieder daaraan besteed kwartier

26,00

1.4.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.4.7.1

tot het verkrijgen van een bewijs van inschrijving in de basisregistratie personen

16,00

1.4.7.2

voor elke niet in dit hoofdstuk genoemde verklaring omtrent een bepaald persoon

16,00

HOOFDSTUK 5 KIEZERSREGISTER

1.5.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van

een inlichting betreffende de registratie van de aanvrager als kiezer, bedoeld in artikel D4 van de

Kieswet (Stb. 1989, 423)

16,00

HOOFDSTUK 6 WET BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS

1.6.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een bericht als bedoeld in artikel

1.6.1

35 van de Wet bescherming persoonsgegevens. Bij verstrekking op papier indien het afschrift bestaat uit

a. ten hoogste 100 pagina's, per pagina

1,00

met een maximum per bericht van

15,00

b. meer dan 100 pagina's

33,00

1.6.2

bij verstrekking anders dan op papier

15,00

1.6.3

dat bestaat uit een afschrift van een, vanwege de aard van de verstrekking, moeilijk toegankelijke registratie

33,00

1.6.4

indien voor hetzelfde bericht op grond van de onderdelen 1.6.1 tot en met 1.6.3 meerdere vergoedingen kunnen worden

gevraagd, wordt slechts de hoogste gevraagd

57,00

HOOFDSTUK 7 BESTUURSSTUKKEN

1.7.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

1.7.1.1

een exemplaar van de programma – productbegroting

36,00

1.7.1.2

een exemplaar van het jaarverslag – de jaarrekening

40,00

1.7.2

Het tarief bedraagt voor een jaarabonnement op de raadsagenda, de raadsvoorstellen, concept-besluiten en notulen,

exclusief porto

42,00

HOOFDSTUK 8 VASTGOEDINFORMATIE

1.8.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van

een afschrift van of uittreksel uit:

1.8.1.1

Het gemeentelijk beperkingsregister of de gemeentelijke beperkingsregistratie, bedoeld in artikel 9, eerste lid,

onder a en b, van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken, dan wel tot het verstrekken

van een aan die registratie ontlende verklaring, als bedoeld in artikel 9, eerste lid, onder c, van die wet

22,00

1.8.1.2

de gemeentelijke basisregistratie adressen of de gemeentelijke basisregistratie gebouwen, bedoeld in artikel 2 van

de Wet basisregistratie adressen en gebouwen per adres of object

22,00

HOOFDSTUK 9 OVERIGE PUBLIEKSZAKEN

1.9.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.9.1.1

Tot het legaliseren van een handtekening

16,00

1.9.1.2

Tot het afgeven van een verklaring omtrent het gedrag conform het door het ministerie van Veiligheid en Justitie

vastgestelde bedrag.

1.9.1.3

Tot het afgeven van een bewijs van in leven zijn

16,00

1.9.1.4

Tot het afgeven van een verklaring van Nederlanderschap, niet bestemd tot reispapier

16,00

HOOFDSTUK 10 KINDEROPVANG

1.10.1

Kinderopvang (excl. Gastouderopvang)

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag van een nieuwe locatie kinderopvang, zoals bedoeld

in artikel 1.45 Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen Peuterspeelzalen, waarvoor een onderzoek voor registratie

noodzakelijk is:

€ 1.486,00

1.10.2

Gastouderbureau

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag van een nieuw gastouderbureau, zoals bedoeld

in artikel 1.45 Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen Peuterspeelzalen, waarvoor een onderzoek voor registratie

noodzakelijk is:

1.246,00

1.10.3

Voorziening gastouderopvang (gastouder)

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een gastoudervoorziening, zoals bedoeld in

artikel 45 Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen Peuterspeelzalen, waarvoor een onderzoek voor registratie

noodzakelijk is:

480,00

HOOFDSTUK 11 LEEGSTANDWET

1.11.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.11.2

tot het verlenen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte als bedoeld in artikel 15,

eerste lid, van de leegstandwet

86,00

1.11.3

tot het verlengen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte als bedoeld in artikel 15,

vijfde lid, van de Leegstandwet

54,00

HOOFDSTUKKEN 12 T/M 14 niet van toepassing

HOOFDSTUK 15 WINKELTIJDENWET

1.15.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.15.1.1.

voor een ontheffing of vrijstelling in het kader van de Winkeltijdenverordening

31,00

HOOFDSTUK 16 WET OP DE KANSSPELEN

1.16.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een

aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de Kansspelen (Stb. 1964, 483):

1.16.1.1

voor het aanwezig hebben van een of meer speelautomaten per vergunning geldig voor één jaar:

- indien de vergunning één kansspelautomaat betreft:

56,00

- indien de vergunning twee kansspelautomaten betreft:

92,00

1.16.1.2

Indien de belastingplicht in de loop van het jaar ontstaat, worden voor dat jaar de leges slechts over zoveel twaalfde

gedeelten van een jaar berekend als er nog maanden overblijven, waarbij gedeelten van een maand voor een gehele maand

worden gerekend

HOOFDSTUK 17 niet van toepassing

HOOFDSTUK 18

KABELS EN LEIDINGEN

1.18

Melding voor instemming voor werkzaamheden aan kabels en/of leidingen voor Nutsvoorzieningen en

Communicatienetwerken

1.18.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding in verband met het verkrijgen van instemming omtrent

plaats, tijdstip en wijze van uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in artikel 5.4, eerste lid, van de

Telecommunicatiewet

447,00

1.18.1.1

Het bedrag genoemd in 1.18.1 wordt, bij aaneengesloten graafwerkzaamheden over een lengte van 25 meter of meer,

voor het uitvoeren van coördinatie en toezicht met een toeslag over de bemeten sleuflengte per strekkende meter sleuf

verhoogd met

7,00

1.18.1.2

Het bedrag genoemd in 1.18.1 wordt, indien overleg moet plaatsvinden tussen gemeente, andere beheerders van openbare

grond en de aanbieder van het netwerk, verhoogd met

€ 97,00

1.18.1.3

Het bedrag genoemd in 1.18.1 wordt, indien de aanvrager verzoekt om inhoudelijke afstemming bij de beoordeling of

het bijwonen van een bouwvergadering per vergadering verhoogd met

97,00

1.18.1.4

Het bedrag genoemd in 1.18.1 wordt, indien met betrekking tot een melding onderzoek naar de status van de

kabel plaatsvindt, verhoogd met het bedrag van de voorafgaand aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een

begroting die door het college is opgesteld.

1.18.1.5

Indien een begroting als bedoeld in 1.18.1.4 is uitgebracht, wordt een melding in behandeling genomen op de

vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de melder ter kennis is gebracht, tenzij de melding voor deze vijfde

werkdag schriftelijk is ingetrokken.

1.18.2

Indien het betreft werkzaamheden van niet ingrijpende aard bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van de

melding:

52,00

1.18.2.1

Indien het betreft de melding voor een proefsleuf wordt het legesbedrag verrekend met de melding waartoe

deze proefsleuf dient, indien en zodra de melding wordt ingediend conform 1.18.1.

1.18.3

Indien het betreft spoedeisende werkzaamheden dan wel calamiteiten bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen

van de melding:

52,00

HOOFDSTUK 19 VERKEER EN VERVOER

1.19.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.19.1.1

tot het verkrijgen van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (Stb. 1990, 460)

66,00

1.19.1.2

voor het verlengen van de onder 1.19.1.1 genoemde kaart

35,00

1.19.1.3

voor de administratiekosten in geval van een niet toegekende Gehandicaptenparkeerkaart

35,00

HOOFDSTUK 20 DIVERSEN

1.20.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzoek/aanvraag:

1.20.1.1

tot het verstrekken van informatie/gegevens voor zover niet elders in deze tarievenlijst genoemd, voor ieder besteed

kwartier of gedeelte daarvan

33,00

1.20.1.2

tot het waarmerken van een fotokopie

13,00

1.20.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van afschriften, doorslagen

of kopieën van stukken, niet elders in deze tarieventabel genoemd, per bladzijde :

-       op A4-formaat of kleiner (zwart-wit)

1,00

-       op A3-formaat (zwart-wit)

2,00

-       op A4-formaat of kleiner (kleur)

2,00

- op A3-formaat (kleur)

3,00

- op A2-, A1- of A0-formaat (zwart-wit)

6,00

- op A2-, A1- of A0-formaat (kleur)

11,00

1.20.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor de afgifte van:

1.20.3.1

geheel of gedeeltelijk geschreven of getypte minuten, afschriften, doorslagen of uittreksels van

stukken, niet elders in deze verordening genoemd per bladzijde

13,00

1.20.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

1.20.4.1

een exemplaar van de algemene plaatselijke verordening

26,00

1.20.4.2

een door de Burgemeester en wethouders of door de burgemeester ingevolge de algemene

plaatselijke verordening te verlenen vergunning c.q. ontheffing voor zover niet elders in deze

tarievenlijst genoemd

32,00

1.20.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

1.20.5.1

Een exemplaar van de Bouwverordening

44,00

1.20.5.2

Een exemplaar van de toelichting

47,00

Titel 2

Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving

HOOFDSTUK 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN

2.1.1

Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:

2.1.1.1

Bruto vloeroppervlakte

Het oppervlak van alle tot een bouwwerk behorende binnenruimten gemeten volgens NEN 2580. Dit is de som van alle ruimtes op alle verdiepingen gemeten in vierkante meter (m2) op vloerniveau langs de buitenomtrek van de opgaande scheidingsconstructies, die het bouwwerk omhullen.

2.1.1.2

Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

2.1.2

In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de

Wabo bedoeld.

2.1.3

In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten

waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk

voorschrift bedoeld.

Hoofdstuk 2 VOOROVERLEG/BEOORDELING CONCEPTAANVRAAG

2.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

2.2.1

om vooroverleg in verband met het verkrijgen van een indicatie of een voorgenomen project in het kader van de Wabo

vergunbaar is, danwel een principeverzoek in het kader van de Wet ruimtelijke ordening

345,00

2.2.2

om beoordeling van een conceptaanvraag om een omgevingsvergunning:

25%

van de leges zoals deze bij een daadwerkelijke aanvraag om een omgevingsvergunning voor het project zouden worden

vastgesteld.

2.2.3

om beoordeling van een vergunningvrij bouwproject

97,00

Hoofdstuk 3 OMGEVINGSVERGUNNING

2.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project: de

som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk

bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de

aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk en

hoofdstuk 4 van deze titel. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

2.3.1

Bouwactiviteiten

2.3.1.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste

lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief:

Verbouwen of nieuwbouwen woning of andere woonfunctie

2.3.1.1.1

Voor deze bouwactiviteit wordt aan de hand van de bruto vloeroppervlakte het volgende tarief gehanteerd:

Indien de bruto vloeroppervlakte kleiner is dan 100 m² zijn de kosten voor elke m²:

24,85

met een minimum van:

219,00

Indien de bruto vloeroppervlakte groter is dan 100 m² maar kleiner is dan 550 m² zijn de kosten:

2.484,00

Deze kosten worden vermeerderd met voor elke m2 bruto vloeroppervlakte vanaf 100m2:

17,30

Indien de bruto vloeroppervlakte groter is dan 550 m2, zijn de kosten:

10.302,00

Deze kosten worden vermeerderd met voor elke m2 bruto vloeroppervlakte vanaf 550 m2:

15,30

met een maximum van:

500.000,00

Indien meer dan vier dezelfde woningen aangevraagd worden in 1 vergunning, wordt over de leges voor de

activiteit bouwen voor deze dezelfde woningen een korting gegeven van:

15%

Indien meer dan vier dezelfde sociale huurwoningen aangevraagd worden in 1 vergunning, wordt over de leges voor de

activiteit bouwen voor deze dezelfde woningen een korting gegeven van

25%

Bijgebouwen bij woning (garages / bergingen enz)

2.3.1.1.2

Indien de bruto vloeroppervlakte kleiner is dan 150 m², zijn de kosten voor elke m²:

14,85

met een minimum van:

219,00

Indien de bruto vloeroppervlakte groter is dan 150 m², zijn de kosten:

2.227,00

Deze kosten worden vermeerderd voor elke m² bruto vloeroppervlakte vanaf 150 m² met:

9,60

met een maximum van:

500.000,00

Balieomgevingsvergunning

2.3.1.1.3

Voor een balieomgevingsvergunning wordt op de leges voor een reguliere omgevingsvergunning een korting

gegeven van:

50%

Tijdelijke wooneenheid

2.3.1.1.4

Als de vergunning een tijdelijke vergunning betreft voor een wooneenheid wordt per eenheid het volgende tarief

gehanteerd:

527,00

Verbouwen of nieuwbouwen stallen, loodsen, champignonkwekerijen, bedrijfshallen en andere

industriefuncties (m.u.v. open en prefab agrarische loodsen)

2.3.1.1.5

Voor deze bouwactiviteit wordt aan de hand van de bruto vloeroppervlakte het volgende tarief gehanteerd:

Indien de bruto vloeroppervlakte kleiner is dan 360m2, zijn de kosten voor elke m2:

9,10

met een minimum van:

548,00

Indien de bruto vloeroppervlakte groter is dan 360 m2 maar kleiner is dan 1760 m2, zijn de kosten:

3.272,00

Deze kosten worden vermeerderd met voor elke m2 bruto vloeroppervlakte vanaf 360 m2:

5,85

Indien de bruto vloeroppervlakte groter is dan 1760 m2, zijn de kosten:

11.473,00

Deze kosten worden vermeerderd met voor elke m2 bruto vloeroppervlakte vanaf 1760 m2:

3,80

met een maximum van:

500.000,00

Verbouwen of nieuwbouwen open of prefab agrarische loodsen

2.3.1.1.6.

Voor deze bouwactiviteit wordt aan de hand van de bruto vloeroppervlakte het volgende tarief gehanteerd:

Indien de bruto vloeroppervlakte kleiner is dan 650m2, zijn de kosten voor elke m2:

4,65

met een minimum van:

548,00

Indien de bruto vloeroppervlakte groter is dan 650 m2 maar kleiner is dan 2900 m2, zijn de kosten:

3.019,00

Deze kosten worden vermeerderd met voor elke m2 bruto vloeroppervlakte vanaf 650 m2:

3,60

Indien de bruto vloeroppervlakte groter is dan 2900 m2, zijn de kosten:

11.200,00

Deze kosten worden vermeerderd met voor elke m2 bruto vloeroppervlakte vanaf 2900 m2:

2,90

met een maximum van:

500.000,00

verbouwen of nieuwbouwen bijeenkomstfunctie/gezondheidsfunctie/logiesfunctie/onderwijsfunctie/

celfunctie/kantoorfunctie/sportfunctie/winkelfunctie

2.3.1.1.7

Voor deze bouwactiviteit wordt aan de hand van de bruto vloeroppervlakte het volgende tarief gehanteerd:

Indien de bruto vloeroppervlakte kleiner is dan 100m2, zijn de kosten voor elke m2:

27,55

met een minimum van:

329,00

Indien de bruto vloeroppervlakte groter is dan 100m2 maar kleiner is dan 500m2, zijn de kosten:

2.757,00

Deze kosten worden vermeerderd met voor elke m2 bruto vloeroppervlakte vanaf 100 m2:

19,00

Indien de bruto vloeroppervlakte groter is dan 500m2, zijn de kosten:

10.433,00

Deze kosten worden vermeerderd met voor elke m2 bruto vloeroppervlakte vanaf 500m2:

16,85

met een maximum van:

500.000,00

Verbouwen of nieuwbouwen kas