Standplaatsenbeleid Druten

Geldend van 22-04-2022 t/m heden

Intitulé

Standplaatsenbeleid Druten

Artikel 1 Begripsbepaling

 • 1. Apv: Algemene plaatselijke verordening.

 • 2. Kortdurende standplaats: standplaats die voor een korte periode van maximaal zes maanden wordt ingenomen.

 • 3. Langdurige standplaats: standplaats die voor een of meerdere dagdelen voor langere tijd wordt ingenomen, niet zijnde een kortdurende standplaats.

 • 4. Vergunning: vergunning voor het innemen van een standplaats op grond van artikel 5:18 Apv.

 • 5. Vergunninghouder: de persoon op wiens naam de vergunning is gesteld.

Artikel 2 Procedure aanvraag langdurige standplaats

 • 1. Als een standplaats vrij komt, dan maken we dit bekend. De bekendmaking doen we in het elektronische Gemeenteblad, op de gemeentelijke website, in weekblad De Maas&Waler, en op de website van de Vereniging voor ambulante handel.

 • 2. In de bekendmaking staat:

  • a.

   de locatie;

  • b.

   de beschikbare dagdelen;

  • c.

   de begindatum voor aanvragen; vanaf die datum kan een aanvraag worden ingediend;

  • d.

   de einddatum voor aanvragen; tot die datum kan een aanvraag worden ingediend;

  • e.

   hoe een aanvraag kan worden ingediend.

 • 3. Een aanvraag moet worden gedaan met het daarvoor bestemde aanvraagformulier.

 • 4. We behandelen alleen volledige aanvragen, inclusief de op het formulier gevraagde bijlagen.

 • 5. Een aanvrager die een onvolledige aanvraag heeft ingediend, geven we de gelegenheid om zijn aanvraag aan te vullen, mits de aanvraag minimaal één week voor de einddatum is ingediend. De aanvulling moet vóór de einddatum worden ingediend. Als de aanvraag daarna nog niet volledig is, dan laten we deze buiten behandeling.

 • 6. We behandelen alleen aanvragen die ná de begindatum zijn ingediend.

 • 7. We behandelen alleen aanvragen die vóór de einddatum zijn ingediend.

 • 8. We beoordelen of een aanvraag voldoet aan deze beleidsregel.

 • 9. Een aanvraag is vergunbaar als deze voldoet aan de voorwaarden genoemd in lid 2 tot en met 9.

 • 10. We stellen vast of loten noodzakelijk is. Loten is noodzakelijk als er meerdere vergunbare aanvragen zijn voor hetzelfde dagdeel voor dezelfde locatie.

 • 11. Als loten niet noodzakelijk is, dan vergunnen we iedere vergunbare aanvraag.

 • 12. Als loten noodzakelijk is, dan geldt de volgende procedure:

  • a.

   We loten per locatie per dagdeel.

  • b.

   We loten door de aanvragers van hetzelfde dagdeel voor dezelfde locatie op briefjes te schrijven, deze op te vouwen, en in een bak te doen. Vervolgens trekt een vergunningverlener het winnende lot.

  • c.

   De aanvrager van wie het lot wordt getrokken, komt als eerste in aanmerking voor een vergunning.

  • d.

   Van de overige aanvragers wordt één lot getrokken als reserve. Indien de aanvrager aan wie de standplaats is toegewezen zijn aanvraag intrekt, dan krijgt de reserve de standplaats aangeboden.

  • e.

   We verlenen de vergunning aan de winnende aanvrager.

  • f.

   We weigeren de andere aanvragen.

  • g.

   We houden geen wachtlijst bij.

 • 13. In afwijking van het bepaalde in lid 12 geldt voor aanvragen van organisaties voor medisch onderzoek of bloedafname het volgende:

  • a.

   Deze aanvragen krijgen voorrang. Dit betekent dat als er meerdere vergunbare aanvragen zijn voor hetzelfde dagdeel en voor dezelfde locatie, er niet geloot wordt.

  • b.

   De aanvraag van de genoemde organisaties komt als eerste in aanmerking voor een vergunning.

  • c.

   Indien nodig loten we onder de overige aanvragers voor een reserve, zoals bepaald in lid 12.

 • 14. We verlenen een vergunning voor maximaal negen jaar.

 • 15. Voor langdurige standplaatsen geldt: We verlenen een vergunning voor maximaal twee dagen per week, per locatie, per vergunninghouder.

 • 16. De verkooptijden zijn van maandag tot en met zaterdag van 09.00 uur tot 21.00 uur. De verkooptijden zijn op zondag van 13.00 uur tot 21.00 uur.

 • 17. Voor kortdurende standplaatsen geldt: We verlenen een vergunning voor maximaal 6 maanden per kalenderjaar, per locatie, per vergunninghouder. Er geldt geen maximum aantal dagen per week.

 • 18. Indien een geïnteresseerde zich meldt na 1 januari van het lopende kalenderjaar, dan geldt het volgende:

  • a.

   Een geïnteresseerde kan een aanvraag indienen voor een open plek; dat is een vrij dagdeel op een bepaalde locatie.

  • b.

   Deze aanvragen behandelen we op volgorde van binnenkomst.

  • c.

   In afwijking van het bepaalde in lid 1 tot en met 7 en lid 9 tot en met 13 verlenen we een vergunning voor een periode tot en met 31 december van het lopende kalenderjaar.

  • d.

   Voor het komende kalenderjaar geldt gewoon de procedure zoals genoemd in lid 1 tot en met 17.

 • 19. Wanneer op basis van de in lid 1 t/m 18 bepaalde procedure geen aanvraag wordt ingediend, of na het volgen van deze procedure geen vergunning wordt verleend voor een standplaats, dan wordt deze aangemerkt als vrije standplaats. We publiceren een overzicht van vrije standplaatsen op de gemeentelijke website.

 • 20. Een aanvraag voor een vrije standplaats kan op elk moment worden ingediend. Deze aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.

Toelichting

De afgelopen jaren zijn rechterlijke uitspraken gedaan over de interpretatie van de Dienstenrichtlijn. Een standplaatsvergunning is een zogenaamde schaarse vergunning. Dat is een vergunning waarvan er maar één of een beperkt aantal kan worden verleend terwijl er meer potentiële gegadigden zijn. Op grond van de Dienstenrichtlijn moeten we bij het verlenen van een schaarse vergunning voldoen aan het gelijkheidsbeginsel. Dit betekent dat we een transparante procedure voor vergunningverlening moeten hebben, waarbij iedere potentiële geïnteresseerde gelijke kansen heeft. De criteria voor vergunningverlening moeten objectief en noodzakelijk zijn.

De Dienstenrichtlijn bepaalt niet hoe de vergunningprocedure moet verlopen. Er zijn verschillende manieren om te bepalen welke aanvraag vergund wordt. We hebben ervoor gekozen om te loten. Iedere vergunbare aanvraag heeft hierdoor een gelijke kans.

We hebben ervoor gekozen om een vergunningprocedure te doen voor een vrijkomende standplaats. We publiceren dat de standplaats vrij is, en dat binnen een bepaald tijdvak een aanvraag kan worden ingediend. Als er meerdere vergunbare aanvragen voor dezelfde locatie en dag/dagdeel zijn, dan gaan we loten.

Is een standplaats voor bepaalde dagen/dagdelen na afloop van de vergunningprocedure nog vrij? Dan is het (voor die dagen/dagdelen) een vrije standplaats. Daarvoor kan op ieder moment een aanvraag worden ingediend. We behandelen aanvragen op volgorde van binnenkomst.

Een actueel overzicht van vrije standplaatsen staat op de gemeentelijke website.

De geldigheid van een vergunning is maximaal 9 jaar. SEO Economisch Onderzoek heeft in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat onderzoek gedaan naar de terugverdientijd bij schaarse vergunningen in de ambulante handel. De conclusie van dit onderzoek is dat de terugverdientijd 9 tot 12 jaar is.

Op grond van de Dienstenrichtlijn moeten we de geldigheidsduur van een schaarse vergunning afstemmen op de terugverdientijd. Daarom hanteren we een geldigheidsduur van 9 jaar. Deze geldt voor langdurige en kortdurende standplaatsen.

Artikel 3 [vervallen]

Artikel 4 Beoordelen aanvraag

 • 1. We toetsen een aanvraag aan de weigeringsgronden uit de Apv:

  • a.

   Openbare orde;

   Openbare orde is een aanduiding voor de normale gang van zaken van het maatschappelijk leven op een bepaalde plaats en onder gegeven omstandigheden. Het criterium openbare orde wordt vaak gehanteerd in combinatie met het beperken of voorkomen van overlast en de verkeersveiligheid. Per aanvraag zal moeten worden bekeken of het belang van de openbare orde dusdanig groot is dat een vergunning moet worden geweigerd of dat vergunningverlening kan plaatsvinden onder het stellen van voorwaarden betreffende de openbare orde. Een aanvrager van een langdurige standplaats moet bij zijn aanvraag twee locaties noemen waar hij een langdurige standplaats heeft of heeft gehad. We kunnen bij de betreffende gemeenten navraag doen naar de aanvrager. Indien we op basis daarvan ernstige vrees hebben dat de aanvrager, mocht hij wel een standplaatsvergunning krijgen, de openbare orde zou aantasten, dan kunnen we de aanvraag weigeren.

  • b.

   Openbare veiligheid;

   Standplaatsen hebben in de praktijk een verkeersaantrekkende werking. Hierdoor kunnen ongewenste oversteekbewegingen door voetgangers ontstaan en fietsverkeer in voetgangersgebieden. Ook parkerende en geparkeerde auto’s kunnen overlast veroorzaken. Handhaving van de bereikbaarheid per auto, doorstroming, en mogelijkheid van toelevering van te verkopen producten zijn aspecten die worden meegewogen bij de beoordeling van een aanvraag. Onder openbare veiligheid valt ook brandveiligheid en sociale veiligheid.

  • c.

   Bescherming milieu en volksgezondheid;

   Aan mobiele verkooppunten kunnen eisen worden gesteld ter bescherming van het milieu. Deze eisen betreffen in hoofdzaak de gevolgen van bakken. Afhankelijk van de omstandigheden moeten er onder meer voorzieningen worden getroffen voor bijvoorbeeld vetafscheiding van het afvalwater en het voorkomen van stankoverlast. Dit wordt van geval tot geval beoordeeld afhankelijk van de situatie ter plaatse. Daarnaast worden er in de standplaatsvergunning voorschriften opgenomen omtrent het schoonhouden van de standplaats, het plaatsen van afvalbakken en het opruimen van afval in de omgeving afkomstig vanuit de standplaats verkochte producten.

  • d.

   Bestemmingsplan;

   Een standplaats moet voldoen aan het bestemmingsplan. De aangewezen locaties voor langdurige en kortdurende standplaatsen zijn opgenomen in het bestemmingsplan of hiervoor is een omgevingsvergunning verleend om af te wijken van het bestemmingsplan.

 • 2. Per locatie verlenen we één vergunning per dagdeel.

 • 3. Voor standplaatsen op privéterrein is schriftelijke toestemming van de eigenaar nodig.

Artikel 5 Locaties langdurige standplaatsen

We verlenen alleen een vergunning voor een langdurige standplaats op de volgende locaties, zoals weergegeven op de kaarten in de bijlage:

nr.

Dorp

Omschrijving locatie

Opmerkingen / beperkingen

1.

Afferden

Koningsplein

2.

Deest

parkeerterrein dorpshuis Het Trefpunt, Grotestraat 17

3.

Druten

Markt

dit zijn twee locaties

4.

Druten

parkeerterrein Raadhuisstraat

5.

Druten

parkeerterrein Karwei, Energieweg 80

6.

Druten

parkeerterrein wijkcentrum Doorkijk, Langstuk 2

dit zijn twee locaties

7.

Druten

Parkeerterrein westzijde d’n Bogerd, Van Heemstraweg 53

8.

Horssen

parkeerterrein dorpshuis Horssen, Rijdt 38

9.

Puiflijk

parkeerterrein dorpshuis De Lier, Koningsweg 12

Artikel 6 Locaties kortdurende standplaatsen

We verlenen alleen een vergunning voor een kortdurende standplaats op de volgende locaties, zoals weergegeven op de kaarten in de bijlage:

 • a.

  nr.

  Dorp

  Omschrijving locatie

  Opmerkingen / beperkingen/periode

  10.

  Druten

  parkeerterrein Raadhuisstraat

  maximaal 6 maanden

  11.

  Druten

  Koningstraat

  december tot en met februari

  12.

  Druten

  parkeerterrein sporthal De Heuvel, Heuvel 40

  maximaal 6 maanden

  13

  Druten

  Parkeerterrein oostzijde d’n Bogerd, Van Heemstraweg 53

  November tot en met januari

 • b.

  een locatie voor een langdurige standplaats zoals bedoeld in artikel 5, voor zover deze beschikbaar is.

Artikel 7 Voorwaarden voor aanwijzen nieuwe plaatsen

We kunnen nieuwe locaties aanwijzen voor langdurige of kortdurende standplaatsen. Nieuwe locaties moeten aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • 1.

  De standplaats ligt niet aan een drukke weg die bestemd is voor doorgaand verkeer.

 • 2.

  In de nabijheid van de standplaats is voldoende parkeergelegenheid.

 • 3.

  De standplaats is veilig bereikbaar voor het publiek.

 • 4.

  De standplaats is niet op een trottoir, tenzij de doorgang voor voetgangers niet belemmerd wordt.

 • 5.

  De standplaats veroorzaakt geen onevenredige overlast voor omwonenden en gebruikers van omliggende gebouwen.

 • 6.

  De standplaats is niet op de wekelijkse warenmarkt.

 • 7.

  Een standplaats in de kern van Druten moet de centrumfunctie versterken.

 • 8.

  De standplaats past binnen het bestemmingsplan of hiervoor is een omgevingsvergunning verleend om af te wijken van het bestemmingsplan.

Toelichting

Standplaatsen vormen een aanvulling op het bestaande reguliere aanbod. De ambulante handel kan de winkelfunctie van een gebied versterken en zorgen voor sfeer, dynamiek en levendigheid. In de kleine kernen vormen standplaatsen zelfs vaak een van de weinige voorzieningen voor de consument.

Maar standplaatsen kunnen leiden tot overlast en verkeersonveilige situaties, de openbare orde aantasten of ongewenst zijn binnen de voorgestane ruimtelijke structuur of ontsierend zijn voor het uiterlijk aanzien. Daarom is niet iedere plek geschikt als standplaats.

Deze voorwaarden gelden ook voor het beoordelen van locaties op privéterrein.

De hierboven genoemde voorwaarden zijn ook de uitgangspunten geweest voor het aanwijzen van de locaties voor langdurige en kortdurende standplaatsen zoals genoemd in artikel 5 en 6.

Artikel 8 Stroomvoorziening voor standplaatsen

 • 1. Bij de twee standplaatsen op de Markt is een stroomvoorziening aanwezig. Een vergunninghouder kan hier tegen betaling gebruik van maken.

 • 2. Op alle overige standplaatsen is geen stroomvoorziening aanwezig. Een vergunninghouder kan eventueel met particulieren een regeling treffen. Alle kosten voor aanleg van deze voorzieningen komen voor rekening van de vergunninghouder. Indien een nieuwe vergunninghouder de voorzieningen niet overneemt, dan moet de oude vergunninghouder de standplaats opleveren in originele staat.

Artikel 9 Huur

 • 1. Een vergunninghouder betaalt huur voor het gebruik van gemeentegrond ten behoeve van de standplaats. Hiervoor kunnen we een huurovereenkomst afsluiten.

 • 2. De hoogte van de huur is afhankelijk van de in gebruik genomen oppervlakte en de frequentie en duur van het gebruik.

 • 3. De tarieven voor 2020 zijn:

  Voor een langdurige standplaats per jaar:

  Voor ten hoogste 1 dag per week, per m²

  € 42,00

  Voor ten hoogste 2 dagen per week, per m²

  € 63,00

  Voor meer dan 2 dagen per week, per m²

  € 105,00

  Voor een kortdurende standplaats:

  Per dag, per m²

  € 7,90

  Per week, per m²

  € 13,15

  Per maand, per m²

  € 22,00

 • 4. We kunnen de tarieven jaarlijks indexeren.

Artikel 10 Intrekken oude regeling

De ‘Nota Standplaatsen Druten 2014’ wordt ingetrokken.

Artikel 11 Overgangsrecht

 • 1. Vergunningen die verleend zijn vóór de datum van inwerkingtreding van dit beleid blijven gelden.

 • 2. We kunnen vergunningen als bedoeld in het eerste lid wijzigen door nieuwe voorschriften toe te voegen en/of de situering van de standplaats te wijzigen, voor zover dit nodig is om aan dit beleid te voldoen.

 • 3. Aanvragen die zijn ingediend vóór de datum van inwerkingtreding van dit beleid worden volgens het oude beleid afgehandeld.

Toelichting

Onder het oude beleid werden standplaatsvergunningen voor één jaar verleend. Deze blijven gewoon gelden. Als deze vergunningen aflopen dan gaan we op basis van dit nieuwe beleid vergunningen verlenen. Dus volgens de procedures van artikel 2 en 3, en met een geldigheidstermijn voor langdurige standplaatsen van vijf jaar.

We kunnen de situering van een standplaats van een bestaande vergunning wijzigen als dit nodig is om te voldoen aan dit beleid of als de feitelijke situatie dit nodig maakt. Met ‘situering’ gaat het nadrukkelijk om kleine wijzigingen en niet om een hele andere locatie.

Lopende aanvragen doen we af volgens het oude beleid. We gaan dus niet de aanvraagprocedure van artikel 2 of 3 volgen.

Artikel 12 Inwerkingtreding

Deze beleidsregel treedt in werking op 1 januari 2020.

Artikel 13 Citeertitel

Deze beleidsregel wordt aangehaald als ‘Standplaatsenbeleid Druten’.

Ondertekening

Vastgesteld op 17 december 2019.

burgemeester en wethouders

A.P.J.M. Litjens

secretaris (a.i.)

C.A.A. van Rhee – Oud Ammerveld

burgemeester

Bijlage 1 Standplaatsen Gemeente Druten A1

afbeelding binnen de regeling

Bijlage 2 Standplaatsen Gemeente Druten D1

afbeelding binnen de regeling

Bijlage 3 Standplaatsen Gemeente Druten DR1

afbeelding binnen de regeling

Bijlage 4 Standplaatsen Gemeente Druten DR2

afbeelding binnen de regeling

Bijlage 5 Standplaatsen Gemeente Druten DR4

afbeelding binnen de regeling

Bijlage 6 Standplaatsen Gemeente Druten DZ1

afbeelding binnen de regeling

Bijlage 7 Standplaatsen Gemeente Druten DR3

afbeelding binnen de regeling

Bijlage 8 Standplaatsen Gemeente Druten H1

afbeelding binnen de regeling

Bijlage 9 Standplaatsen Gemeente Druten P1

afbeelding binnen de regeling

Bijlage 10 Standplaatsen Gemeente Druten DR2

afbeelding binnen de regeling

Bijlage 11 Standplaatsen Gemeente Druten DR S3

afbeelding binnen de regeling

Bijlage 12 Standplaatsen Gemeente Druten DR S4

afbeelding binnen de regeling

Bijlage 13 Standplaatsen Gemeente Druten Standplaats maatvoering 4 x 6 m

afbeelding binnen de regeling