Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Hellendoorn 2019

Geldend van 24-12-2019 t/m heden

Intitulé

Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Hellendoorn 2019

De raad van de gemeente Hellendoorn;

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 12 november 2019;

gelet op de artikelen 3.8 en 3.9 van de Wet basisregistratie personen en de bepalingen van de Algemene verordening gegevensbescherming;

B E S L U I T:

vast te stellen de Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Hellendoorn 2019.

Artikel 1 Verstrekkingen aan een orgaan van de gemeente

Het college van burgemeester en wethouders verstrekt aan organen van de gemeente Hellendoorn gegevens uit de basisregistratie, voor zover dit is bepaald bij nadere regeling van het college.

Artikel 2 Verstrekkingen aan derden

 • 1.

  Het college van burgemeester en wethouders kan op verzoek van een derde over een ingeschrevene, die ingezetene is van de gemeente Hellendoorn, en over een overledene, die op het moment van overlijden ingezetene van de gemeente Hellendoorn was, gegevens uit de basisregistratie verstrekken aan derden, als de verstrekking voldoet aan het bepaalde in artikel 3.

 • 2.

  Het college van burgemeester en wethouders kan over een ingezetene van de gemeente Hellendoorn gegevens uit de basisregistratie verstrekken aan een derde, die voorafgaand schriftelijke toestemming heeft van de ingezetene wiens gegevens worden verstrekt.

 • 3.

  De verstrekking als bedoeld in het eerste lid vindt slechts plaats voor zover deze noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van de derde en het belang of de fundamentele rechten en vrijheden van de ingeschrevene de verstrekking niet in de weg staan.

 • 4.

  De verstrekking als bedoeld in dit artikel kan uitsluitend betrekking hebben op algemene gegevens over de naam, het geslacht, de geslachtsnaam van de echtgenoot dan wel geregistreerde partner, de eerdere echtgenoot of eerdere geregistreerde partner, het gebruik door de ingeschrevene van de geslachtsnaam van de echtgenoot dan wel geregistreerde partner, de eerdere echtgenoot of eerdere geregistreerde partner, het adres, de bijhoudingsgemeente, de geboortedatum en de datum van overlijden.

Artikel 3 Aanwijzing gewichtige maatschappelijke belangen en categorieën derden

 • 1.

  Het college van burgemeester en wethouders wijst aan:

  • a.

   de werkzaamheden met een gewichtig maatschappelijk belang voor de gemeente, ten behoeve waarvan gegevens uit de basisregistratie kunnen worden verstrekt; en

  • b.

   de categorieën van derden die in aanmerking komen voor verstrekking van gegevens uit de basisregistratie.

 • 2.

  Als werkzaamheden met een gewichtig maatschappelijk belang worden slechts aangewezen de werkzaamheden die samenhangen met een overheidstaak, strekkende tot het in stand houden van een voorziening voor burgers die onderwerp is van overheidszorg, of waarbij anderszins, gelet op de overheidsbemoeienis met die werkzaamheden, ondersteuning daarvan door gegevensverstrekking uit de basisregistratie gerechtvaardigd is.

Artikel 4 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op de dag volgend op die van haar bekendmaking. Op hetzelfde tijdstip wordt de Verordening basisregistratie personen gemeente Hellendoorn 2014 ingetrokken.

 • 2.

  Deze verordening wordt aangehaald als Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen gemeente Hellendoorn 2019.

De raad voornoemd,

de griffier, de voorzitter,