Regeling vervallen per 01-01-2021

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Westervoort houdende regels omtrent de heffing en invordering van leges (Legesverordening 2020)

Geldend van 05-02-2020 t/m 31-12-2020

Intitulé

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Westervoort houdende regels omtrent de heffing en invordering van leges (Legesverordening 2020)

De raad besluit

Vast te stellen de navolgende Verordening Leges 2020

Verordening op de heffing en invordering van leges 2020

Artikel 1. Definities

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • -

  dag: de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • -

  jaar: het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalenderjaar tot en met de (n-1) e dag in het volgende kalenderjaar;

 • -

  kalenderjaar: de periode van 1 januari tot en met 31 december;

 • -

  maand: het tijdvak dat loopt van ne dag in een kalendermaand tot en met de (n-1) e dag in de volgende kalendermaand, met dien verstande dat als de ne dag in een kalendermaand 30 of 31 januari is, de (n-1) e dag in de volgende kalendermaand altijd de laatste dag van de maand februari is;

 • -

  week: een aaneengesloten periode van zeven dagen.

Artikel 2. Belastbaar feit.

Onder de naam ‘leges’ worden rechten geheven voor het genot van, door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten, genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

Artikel 3. Belastingplicht.

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend.

Artikel 4. Vrijstellingen.

Leges worden niet geheven voor:

 • a.

  diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald;

 • b.

  diensten met betrekking tot een aanvraag tot verlening of gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning of wijziging van voorschriften van een omgevingsvergunning, voor zover die aanvraag betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder e, van de Wabo;

 • c.

  het in behandeling nemen van aanvragen van verklaringen omtrent inkomen en vermogen;

 • d.

  het in behandeling nemen van een aanvraag voor een beschikking als genoemd in de bij deze verordening behorende tarieventabel, als deze aanvraag een beschikking betreft die nodig of noodzakelijk is voor een niet-commerciële activiteit van een plaatselijke non-profitinstelling die zich blijkens haar statuten de uitoefening ten doel stelt van activiteiten van maatschappelijke, sociale of culturele aard en waarbij de activiteiten in hoofdzaak worden verricht door vrijwilligers;

 • e.

  het in behandeling nemen van aanvraag ingediend door ingezetenen, instituten of andere instellingen zoals genoemd in het vorige lid voor zover de aanvraag verband houdt met studiedoeleinden of activiteiten met liefdadigheidskarakter en de heffingsambtenaar het nodig acht om af te zien van heffing;

 • f.

  het verstrekken van een verklaring omtrent gedrag (VOG) aan vrijwilligers ten behoeve van door hen te verrichten werkzaamheden voor jeugd en jongeren.

Artikel 5. Maatstaven van heffing en tarieven.

 • 1. De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2. Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6. Wijze van heffing.

De leges worden geheven door middel van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota

of andere schriftuur. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 7. Termijnen van betaling.

 • 1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:

  • a.

   mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen 14 dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

 • 2. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8. Kwijtschelding.

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9. Vermindering of teruggaaf.

Gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van leges voor een in de bij deze verordening behorende tarieventabel omschreven dienst wordt verleend overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in die tarieventabel opgenomen bepaling.

Artikel 10. Overdracht van bevoegdheden.

Het college is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening, indien de wijzigingen:

 • a.

  van zuiver redactionele aard zijn;

 • b.

  een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de Staatscourant en het de volgende hoofdstukken of onderdelen van titel 1 van de tarieventabel betreft:

  • 1.

   onderdeel 1.3.1,1.3.3,1.3.4 (akten burgerlijke stand);

  • 2.

   hoofdstuk 2 (reisdocumenten);

  • 3.

   hoofdstuk 3 (rijbewijzen);

  • 4.

   onderdeel 4.2.1 (papieren verstrekking uit gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens);

  • 5.

   onderdeel 9.3.1 (verklaring omtrent het gedrag);

  • 6.

   hoofdstuk 16 (kansspelen);

een en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen of latere wijziging van deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden.

Artikel 11. Overgangsrecht.

 • 1. De “Legesverordening 2019”, van 10 december 2018, wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 12, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2. Indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in artikel 12, tweede lid, opgenomen datum van ingang van de heffing, blijft de in het eerste lid genoemde verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover ter zake daarvan de heffing van de leges hiervoor in die periode plaatsvindt.

Artikel 12. Inwerkingtreding.

 • 1. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 2. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2020.

Artikel 13. Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als “Legesverordening 2020”.

Ondertekening

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad voornoemd d.d. 9 december 2019,

de griffier,

mr. M. Smits - Jansen

de voorzitter,

drs. A.J. van Hout

Bijlage 1 Tarieventabel als bedoeld in artikel 5 van de “Legesverordening 2020”

“1.

Burgerlijke stand

 

1.1

Voor het verlenen van inzage in de registers van de burgerlijke stand met behulp van gemeentewege, per kwartier

 € 26,85

1.2

Voor een nasporing van gemeentewege in de registers van de burgerlijke stand, zonder dat van het resultaat een authentiek uittreksel uit de registers een getekend bewijs van inschrijving wordt verstrekt, per kwartier

 € 30,15

1.3

Het ten behoeve van belanghebbenden aanvragen van inlichtingen in een andere gemeente in Nederland alsmede van afschriften van of uittreksels uit de akten van die registers

 € 13,80

1.3.1

indien de gemeente of plaatsen in het buitenland zijn gelegen

 € 24,30

1.3.2

Voor een attestatie de vita (internationaal model)

 € 13,80

1.3.3

Voor een verklaring van huwelijksbevoegdheid

 € 24,30

1.3.4

Voor elk meertalig uittreksel uit een akte van de burgerlijke stand

 €   13,80

 

 

 

1.4

Voor het voltrekken van een huwelijk of het registreren van een partnerschap op een andere tijd of op een andere wijze dan ingevolge artikel 4 van de Wet rechten burgerlijke stand:

 

1.4.1

binnen de door de raad vastgestelde kantooruren:

 

1.4.1.1

voor huwelijksvoltrekking en partnerschapsregistratie in de aangewezen trouwzaal

 € 313,00

1.4.1.2

voor huwelijksvoltrekking en partnerschapsregistratie buiten de aangewezen trouwzaal

 € 313,00

1.4.2

buiten de door de raad vastgestelde kantooruren:

 

1.4.2.1

voor huwelijksvoltrekking en partnerschapsregistratie van maandag tot en met vrijdag

€ 380,00

1.4.2.2

voor huwelijksvoltrekking en partnerschapsregistratie op een zaterdag

€ 651,00

1.4.2.3

voor huwelijksvoltrekking en partnerschapsregistratie op een zon- of feestdag

 € 651,00

1.4.3

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap in een bijzonder huis als bedoeld in artikel 1:64 Burgerlijke Wetboek:

 

1.4.3.1

op maandag tot en met donderdag

 € 552,00

1.4.3.2

op vrijdag

 €   592,00

1.4.3.3

op zaterdag en zondag

 €   931,00

 

 

 

1.4.4

Het tarief bedraagt voor voltrekking van een huwelijk of registreren van een partnerschap in Huize Vredenburg en de Hervormde Kerk in de gemeente Westervoort:

 

1.4.4.1

op maandag tot en met donderdag

 € 511,00

1.4.4.2

op vrijdag

 € 553,00

1.4.4.3

op zaterdag

 € 892,00

1.5

De vastgestelde uren voor kosteloze huwelijksvoltrekkingen zijn niet van toepassing op de locaties als bedoeld onder  1.4.4

 

1.6

De tarieven genoemd onder 1.4.4 zijn inclusief de vergoedingen die aan derden verschuldigd zijn.

 

1.7

Het tarief voor de voltrekking van een huwelijk of registreren van een partnerschap elders in de gemeente (‘op locatie’) inclusief De Verzameling bedraagt, anders dan genoemd onder 1.4, 1.4.3 en 1.4.4:

 

1.7.1

op maandag tot en met donderdag

 € 393,00

1.7.2

op vrijdag

 € 435,00

1.7.3

op zaterdag en zondag

 € 776,00

 

 

 

1.8

Het tarief voor het voltrekken van een huwelijk of het registreren van een partnerschap ingevolge artikel 4 van de Wet rechten burgerlijke stand:

 

1.8.1

Voor huwelijksvoltrekking en partnerschapsregistratie aan de balie van Burgerzaken met maximaal 6 personen

  gratis

1.8.2

Voor een eenvoudige ceremonie huwelijksvoltrekking en partnerschapsregistratie in een vergaderkamer op het gemeentehuis met maximaal 15 personen

 €  105,00

1.8

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een trouwboekje, een duplicaat trouwboekje of een partnerschapsboekje bedraagt

 € 30,75

1.9

Het tarief voor het op aanvraag doen van nasporingen in de registers van de Burgerlijke stand, voor ieder daaraan besteed kwartier bedraagt

 € 30,15

1.10

Het tarief voor het getuigen voor een huwelijk of partnerregistratie bedraagt per getuige

 € 31,95

1.11

Voor het in behandeling nemen van een verzoek tot aanstelling van een tijdelijk ambtenaar van de burgerlijke stand voor het voltrekken van een huwelijk of een partnerschap in de gemeente Westervoort, per verzoek

 € 99,00”

 

 

 

2. Reis-documenten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Reisdocumenten

 

2.1        

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van aanvraag:

 

2.1.1

Van een nationaal paspoort

 

2.1.1.1

Voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 73,20

2.1.1.2

Voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 55,35

2.2.1

Van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in 2.1.1 (zakenpaspoort)

 

2.2.1.1

Voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 73,20

2.2.1.2

Voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 55,35

2.3.1

Van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort)

 

2.3.1.1

Voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 73,20

2.3.1.2

Voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 55,35

2.4.1

Van een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen

€ 55,35

2.5.1

Van een Nederlandse identiteitskaart

 

2.5.1.1

Voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 58,30

2.5.1.2

Voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 30,70

2.6.1

Tot het aanbrengen van een wijziging in een reisdocument als bedoeld in de subonderdelen 2.1.1, 2.2.1, 2.3.1 en 2.4.1

 

2.7.1

Voor de versnelde uitreiking van een in de onderdelen 2.1.1 tot en met 2.5.1 genoemd document, zijnde een toeslag op de in die onderdelen genoemde bedragen

€ 49,85

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Rijbewijzen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Rijbewijzen

 

3.1 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs

€ 40,65

3.2 

Het tarief genoemd in onderdeel 3.1 wordt bij een spoedaanvraag vermeerderd met

€ 34,10

3.3 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van een rijbewijs 

vervallen

3.4 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van gegevens uit het Centraal Register Rijbewijzen

vervallen

 

 

 

3.5 

De administratieve kosten voor het vervangen van een rijbewijs bedragen (geldt niet voor diefstal) 

vervallen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Verstrekkingen uit de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Verstrekkingen uit de basisregistratie personen

 

4.1 

Voor de toepassing van dit hoofdstuk, met uitzondering van de onderdelen 4.4.3 en 4.4.4, wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens over één persoon waarvoor de basisregistratie personen moet worden geraadpleegd

 

4.2 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

4.2.1 

tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking 

€ 18,30

4.2.2 

tot het afsluiten van een abonnement op het verstrekken van gegevens gedurende de periode van één jaar:

4.2.2.1 

voor 100 verstrekkingen

€ 358,00

4.2.2.2 

voor 500 verstrekkingen

€ 1.516,00

4.2.3 

tot het afsluiten van een abonnement op het wekelijks verstrekken van een opgave van verhuizingen binnen de gemeente, vertrekken uit de gemeente en vestigingen in de gemeente

€ 358,00

4.3 

Voor de toepassing van onderdeel 4.4 wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens over één persoon die niet zijn opgenomen in de basisregistratie personen.

 

4.4 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

4.4.1

tot het verstrekken van gegevens: per verstrekking

€ 18,30

4.4.2 

tot het afsluiten van een abonnement op het verstrekken van gegevens gedurende de periode van één jaar:

 

4.4.2.1 

voor 100 verstrekkingen

€ 358,00

4.4.2.2 

voor 500 verstrekkingen

€ 1.516,00

4.5 

In afwijking van de voorgaande onderdelen bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens met behulp van alternatieve media bedoeld in artikel 16, tweede lid, van het Besluit basisregistratie personen

€ 24,15

4.7 

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doornemen van de basisregistratie personen, voor ieder daaraan besteed kwartier

€ 31,20

4.8

Voor het verstrekken van een bewijs van inschrijving in de basisregistratie personen

€ 10,05

4.8.1

Voor het verstrekken van een persoonslijst als bedoeld in artikel 79 van de Wet basisregistratie personen

€ 14,00

 

 

 

5. Kiezers-

register

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Kiezersregister

 

5.1 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een inlichting betreffende de registratie van de aanvrager als kiezer, bedoeld in artikel D4 van de Kieswet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Verstrekkingen op grond van Wet bescherming persoonsgegevens

 

 

 

 

 

 

 

 

Vervallen in 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Bestuurs-stukken

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Bestuursstukken

 

7.1 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

7.1.1 

een afschrift van de gemeentebegroting

€ 113,00

7.1.2 

een afschrift van de toelichting op de gemeentebegroting

€ 113,00

7.1.3 

een afschrift van de gemeenterekening

€ 113,00

7.1.4 

een afschrift van de toelichting op de gemeenterekening

€ 113,00

 

 

 

7.2 

Het tarief bedraagt voor het afsluiten van een abonnement op de raadsstukken of commissiestukken, exclusief de stukken als bedoeld in onderdeel 7.1, bedraagt per een kalenderjaar:

 

7.2.1 

indien afgehaald ter secretarie

€ 25,95

7.2.2 

indien toegezonden

€ 113,00

7.2.3 

 

€ 12,95

7.3 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

7.3.1 

een afschrift van de Algemene plaatselijke verordening, per exemplaar

€ 119,00

7.3.2 

een afschrift van de bouwverordening, per exemplaar

€ 232,00

7.3.3 

een afschrift van een andere gemeentelijke verordening, voor zover niet elders in deze tarieventabel genoemd, per exemplaar

€ 111,00

7.3.4 

een statistisch jaarboek

€ 111,00

7.3.5 

Voor het verstrekken van kopieën, documenten en het afhandelen van aanvragen in het kader de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB) op grond van artikel 14 van deze wet bedraagt het tarief per kwartier

€ 31,15

 

en per kopie

€ 0,15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Vastgoedinformatie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Vastgoedinformatie

 

8.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een afschrift van of uittreksel uit:

 

8.1.1 

de legger bedoeld in artikel 27 van de Wegenwet

€ 31,15

8.1.2 

de inschrijving in het register bedoeld in artikel 6, eerste lid, van de Monumentenwet 1988

€ 31,15  

8.1.3 

het openbare register van beschermde monumenten bedoeld in artikel 20 van de Monumentenwet 1988

€ 31,15  

8.1.4 

het register bedoeld in artikel 57, eerste lid, van de Woningwet

€ 31,15  

8.1.5 

Het tarief bedraagt voor :

 

8.1.5.1 

het verlenen van inzage van kadastrale leggers met hulp van een gemeenteambtenaar, per kwartier

€ 31,15

8.1.5.2 

het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van inlichtingen omtrent de kadastrale, dan wel plaatsaanduiding van een perceel, per perceel

€ 14,30

8.1.6 

het gemeentelijke beperkingenregister of de gemeentelijke beperkingenregistratie, dan wel tot het verstrekken van een aan die registratie ontleende verklaring, als bedoeld in artikel 9, eerste lid, van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen

€ 31,15

8.2 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het instemmen met het wijzigen of omzetten van een door de gemeente gegarandeerde hypothecaire geldlening :

 

8.3 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van de aanvraag tot het verstrekken van een bestemmingsplan:

 

8.3.1 

voor bestemmingsplannen van maximaal 20 pagina’s

€ 18,70

8.3.2 

voor bestemmingsplannen van 21 - 50 pagina’s

€ 43,60

8.3.3 

voor bestemmingsplannen van 51 tot 100 pagina’s

€ 75,40

8.3.4 

voor bestemmingsplannen van meer dan 100 pagina’s:

 

8.3.4.1 

voor de eerste 100 pagina’s, in totaal:

€ 75,05

8.3.4.2 

voor elke volgende pagina:

€ 0,10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 Legaliseren en waarmerken.

 

 

 

9

Legaliseren en waarmerken 

 

9.1

Voor het legaliseren van een handtekening of foto per legalisatie

€ 10,05

9.1.1

Voor het waarmerken van diploma’s en getuigschriften per document

€ 10,75

9.2

Verklaringen uit de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens.

9.2.1

De afgifte van een bewijs van Nederlanderschap

€ 10,05

9.2.2

De afgifte van een attestatie de vita

€ 10,05

9.3

Verklaringen omtrent gedrag

 

9.3.1

Voor een verklaring omtrent het gedrag

€ 41,35

 

 

 

 

 

 

10. Gemeentearchief

 

 

 

 

10 

Gemeentearchief 

 

10.1

Het doen van nasporingen in het gemeentearchief door

€ 22,45

 

gemeenteambtenaren, per kwartier

 

10.2

Het verstrekken van een enkelvoudige inlichting

€ 5,90

10a

Algemene handelingen.

 

10a.1.1

Voor het doen van nasporingen, per half uur

€ 45,05

10a.1.2

Voor het maken van kopieën/scans (basisbedrag)

€ 5,90

10a.1.3

Het onder 10a.1.2. genoemde bedrag wordt voor

 

 

kopieën in zwart-wit vermeerderd met:

 

10a.1.3.1

A4-formaat (of vergelijkbare oppervlakte), per pagina

€ 0,11

10a.1.3.2

A3-formaat (of vergelijkbare oppervlakte), per pagina

€ 0,16

10a.1.3.3

A2-formaat (of vergelijkbare oppervlakte), per pagina

€ 1,90

10a.1.3.4

A1-formaat (of vergelijkbare oppervlakte), per pagina

€ 2,40

10a.1.3.5

A0-formaat (of vergelijkbare oppervlakte), per pagina

€ 2,95

10a.1.4

Het onder 10a.1.2. genoemde bedrag wordt voor

 

 

kopieën in kleur vermeerderd met:

 

10a.1.4.1

A4-formaat (of vergelijkbare oppervlakte), per pagina

€ 0,31

10a.1.4.2

A3-formaat (of vergelijkbare oppervlakte), per pagina

€ 0,27

10a.1.4.3

A2-formaat (of vergelijkbare oppervlakte), per pagina

€ 3,60

10a.1.4.4

A1-formaat (of vergelijkbare oppervlakte), per pagina

€ 4,65

10a.1.4.5

A0-formaat (of vergelijkbare oppervlakte), per pagina

€ 5,90

10a.1.5

Het onder 10a.1.2. genoemde bedrag wordt voor

 

 

scans vermeerderd met:

 

10a.1.5.1

A4-formaat (of vergelijkbare oppervlakte), per pagina

€ 0,11

10a.1.5.2

A3-formaat (of vergelijkbare oppervlakte), per pagina

€ 0,16

10a.1.5.3

A2-formaat (of vergelijkbare oppervlakte), per pagina

€ 1,90

10a.1.5.4

A1-formaat (of vergelijkbare oppervlakte), per pagina

€ 2,35

10a.1.5.5

A0-formaat (of vergelijkbare oppervlakte), per pagina

€ 2,95

 

 

 

11. Huisvestingswet (niet aanwezig in Westervoort)

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Leegstandwet

 

 

12.

Leegstandwet

 

12

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

12.1

tot het verkrijgen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Leegstandwet

€ 59,55

12.2

tot verlenging van een vergunning tot tijdelijke verhuur van woonruimte als bedoeld in artikel 15, vijfde lid, van de Leegstandwet

€ 59,55

 

 

 

13. Gemeentegarantie (niet aanwezig in Westervoort)

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Marktstandplaatsen + overige APV vergunningen (zie Marktgeld verordening 2020)

 

 

 

 

 

 

 

 

15.Winkel-tijdenwet

 

 

 

 

 

15

Winkeltijdenwet

 

15.1 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

15.2 

tot het verlenen van een ontheffing in het kader van de Winkeltijdenwet

€ 169,50

15.3 

tot het wijzigen van een in onderdeel 15.2 bedoelde ontheffing

€ 84,75

 

 

 

 

 

 

15a.Evene-menten

 

 

 

 

 

15a

Evenementen

 

 

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een evenementvergunning als bedoeld in artikel 2:25 van de Algemene Plaatselijke Verordening:

 

 

A-evenement (laag risico evenement)

€ 160,00

 

B-evenement (evenement met verhoogd risico)

€ 240,00

 

C-evenement (risicovol evenement)

€ 1.000,00

 

 

 

16. Kans-

spelen

 

 

 

 

 

 

 

 

16

Wet op de kansspelen

 

16.1 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning tot het exploiteren of doen exploiteren van een speelgelegenheid als bedoeld in artikel 2:39 van de Algemene Plaatselijke Verordening

€ 581,00

16.1.1

Het in 16.1 genoemde bedrag wordt verhoogd met de advieskosten van externe deskundigen, indien voor de afgifte van de in 16.1 genoemde vergunning een advies van die deskundigen wenselijk of noodzakelijk is.

 

16.2 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de kansspelen (loterijvergunning)

€ 84,75

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een aanwezigheidsvergunning ingevolge artikel 30b van de Wet op de kansspelen:

 

16.2.1 

voor een periode van twaalf maanden voor één speelautomaat 

€ 56,50

16.2.2 

voor een periode van twaalf maanden voor twee of meer kansspelautomaten, voor de eerste kansspelautomaat

€ 56,50

 

en voor iedere volgende kansspelautomaat

€ 34,00  

16.2.3

De subonderdelen 16.2.1 en 16.2.2. zijn overeenkomstige toepassing, indien de vergunning geldt voor een tijdvak korter dan twaalf maanden met dien verstande dat de daar genoemde bedragen naar evenredigheid van het verschil in looptijd van de vergunning verlaagd worden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. Kinder-opvang

 

 

 

 

 

 

 

 

17

Kinderopvang

 

17

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

17.1

een uittreksel uit het register bedoeld in artikel 46 van de Wet kinderopvang, per uittreksel

 gratis

17.2

inlichtingen over gegevens die zijn opgenomen in het register bedoeld in artikel 46 van de Wet kinderopvang, per verstrekking

 gratis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18. Ondergrondse infrastructuren

 

 

 

 

 

 

 

18

Ondergrondse infrastructuren.

 

18.1 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

18.1.1

voor het afgeven van een instemmingsbesluit voor werkzaamheden binnen het grondgebied van de gemeente als bedoeld in artikel 1, lid u, van de Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren 2019

€ 468,00

18.1.2

voor het afgeven van een instemmingsbesluit voor werkzaamheden van minder ingrijpende aard binnen het grondgebied van de gemeente als bedoeld in artikel 1, lid v, van de Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren 2019

€ 102,00

18.2

De op basis van 18.1 vastgestelde bedragen worden:

 

18.2.1

indien over een instemmingsbesluit overleg moet plaatsvinden tussen gemeente, andere beheerders van openbare grond en de aanbieder van het netwerk, verhoogd met

€ 342,00

18.2.2

indien met betrekking tot een instemmingsbesluit onderzoek naar de status van de kabel plaatsvindt, verhoogd met het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die ter zake door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld

begroting

18.3

Indien een begroting als bedoeld in 18.2.2. is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

 

 

 

 

 

 

19. Verkeer en Vervoer

 

 

 

 

19

Verkeer en vervoer

 

19.1 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

19.1.1 

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990

€ 49,30

19.1.2 

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 7.1 van het Voertuigreglement

€ 49,30

19.1.3 

tot het verkrijgen of verlengen van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW)

€ 56,40

19.1.4 

tot het verkrijgen of verlengen van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW), zonder medisch advies

€ 31,15

19.1.5 

tot het verkrijgen van een individuele invalidenparkeerplaats, als bedoeld in de artikelen 12 en 29 Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW)

€ 56,05

19.1.6 

tot het leveren of plaatsen van het bord E 6 van het RVV 1990, inclusief een onderbord ( kenteken)

€ 407,00

19.1.7 

tot het wijzigen van een onderbord ( kenteken) als bedoeld in 19.1.6

€ 46,40

19.1.8 

tot het verkrijgen of wijzigen van een concessie als bedoeld in artikel 20, vierde lid, van de Wet personenvervoer 2000….

€ 50,45

19.1.9 

tot het van gemeentewege aanbrengen van verwijzingsborden aan gemeente-eigendommen

€ 56,05

19.2 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een parkeervergunning als bedoeld in artikel 5.1.7, vierde lid, van de Algemene Plaatselijke Verordening

€ 120,00

19.3 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een parkeerontheffing in de blauwe zone

€ 27,35

19.4 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van een parkeerontheffing in de blauwe zone

€ 8,15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20. Diversen

 

 

 

 

 

20

Diversen

 

 

 

 

20.1 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor vergunning of ontheffing als bedoeld in:

 

20.1.1

artikel 5:18 van de Algemene plaatselijke verordening 2019 (standplaats) per kalenderjaar of gedeelte daarvan

€ 127,15

20.1.2

artikel 2:10 van de Algemene Plaatselijke Verordening (voorwerpen op of aan de weg)

€ 84,75

20.1.3

het geven van advies over het bestrijden van ongedierte (inclusief voorrijdkosten)

€ 27,70

20.1.4

het bestrijden van wespen

€ 22,30

20.1.5

het verstrekken van een lok- of voerdoosje voor muizen

€ 5,15

20.2 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

20.2.1 

gewaarmerkte afschriften van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

€ 1,00

20.2.2 

afschriften, doorslagen of fotokopieën van geschreven of gedrukte stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen:

 

20.2.2.1 

per pagina op papier van A4-formaat

€ 0,15

20.2.2.2 

per pagina op papier van een ander formaat 

€ 0,31

20.2.3 

Rapporten gepubliceerd door derden worden verstrekt tegen kostprijs

 

20.2.4 

Het per email verstrekken van(delen van) digitaal beschikbare of reeds gedigitaliseerde bestanden is kosteloos.

 

20.2.5 

Kaarten, tekeningen of lichtdrukken daarvan al dan niet behorend bij de in de onderdelen 20.2.1 en 20.2.2 genoemde stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per kaart, tekening of lichtdruk, per A4-formaat.

€ 1,85

20.3 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen of verstrekken van:

 

20.3.1 

een beschikking op een aanvraag, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen

€ 59,55

20.3.2 

stukken of uittreksels die op aanvraag van de aanvrager moeten worden opgemaakt, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina 

€ 47,55

20.4 

Indien stukken, uittreksels of andere documenten genoemd in deze tabel op aanvraag worden toegezonden, worden de tarieven die op deze stukken van toepassing zijn verhoogd met

€ 2,10

20.5 

De onder 20.4 bepaalde verhoging geldt niet voor het toezenden van stukken, uittreksels of andere documenten genoemd in deze tabel wanneer zij op basis van een abonnement worden verstrekt.

 

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

2.1.1

Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:

2.1.1.1

aanlegkosten:

 

de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken van technische installatiewerken 2012 (UAV2012), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de aanlegkosten, de omzetbelasting niet inbegrepen. Indien de werken of werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschieden wordt in deze titel onder aanlegkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor de werken of werkzaamheden waarop de aanvraag betrekking heeft. De thans geldende UAV is als bijlage I bij deze verordening opgenomen.

 

 2.1.1.2

osten:

de aannemingssom exclusief omzetbelasting bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken van technische installatiewerken 2012 (UAV2012), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt een raming van de bouwkosten, exclusief omzetbelasting, bedoeld in het normblad NEN 2699, uitgave 2013, of zoals dit normblad laatstelijk is vervangen of gewijzigd. Indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt wordt in deze titel onder bouwkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft. De controle op de berekening van de bouwkosten, of voor zover deze ontbreekt een raming van de bouwkosten, gebeurt op basis van het “Bouwkostenbeleid gemeente Westervoort”.

 

 

 

 

2.1.1.3

Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

2.1.2

In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.

2.1.3

In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.

Hoofdstuk 2 Algemene tarieven aanvraag omgevingsvergunning

2.2.1

Het tarief voor het in behandeling nemen van een vooroverleg in verband met het verkrijgen van een indicatie of een voorgenomen activiteit in het kader van de Wabo vergunbaar is, bedraagt:

€ 192,65

 

2.2.2

Om beoordeling van een conceptaanvraag om een omgevingsvergunning

Voor zover een vooroverleg (mede) betrekking heeft op de onderdelen 2.3.3.3. en 2.3.4.3, is het bepaalde in 2.8.1 daarop onverminderd van toepassing.

 

 

2.2.3

Geen vergunning benodigd

Indien na het in behandeling nemen van een aanvraag van een omgevingsvergunning blijkt dat voor het oprichten van het bouwwerk geen vergunning is benodigd, bedraagt het tarief

€ 192,65

 

2.2.4

 

Onvoldoende gegevens aanwezig

Indien na het in behandeling nemen van een aanvraag van een omgevingsvergunning blijkt dat onvoldoende gegevens aanwezig zijn voor de beoordeling van de aanvraag en deze op grond van artikel 4:5 van de AWB niet in behandeling wordt genomen, bedraagt het tarief 25% van de leges die verschuldigd zijn voor het in behandeling nemen van de aanvraag met een minimum van

en een maximum van

€ 192,65

€ 963,30

 

 

2.2.4

Ingetrokken en opnieuw ingediend

Indien voor het in behandeling nemen van de aanvraag deze wordt ingetrokken en opnieuw wordt ingediend als vooroverleg zijn geen leges verschuldigd voor de eerst genoemde aanvraag.

 

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning

2.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk en hoofdstuk 4 van deze titel. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

 

 

 

 

2.3.1

Bouwactiviteiten

 

2.3.1.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

2.3.1.1.1

 

 

indien de bouwkosten minder dan € 500.000 bedragen:

3,42%

van de bouwkosten met een minimum van:

€ 192,65

 

 

2.3.1.1.3

 

 

indien de bouwkosten € 500.001 tot € 1.000.000 bedragen:

3,20%

van de bouwkosten

 

 

 

2.3.1.1.4

 

 

indien de bouwkosten € 1.000.001 tot € 5.000.000 bedragen:

2,99%

van de bouwkosten

 

 

 

2.3.1.1.6

 

indien de bouwkosten € 5.000.000 of meer bedragen:

2,80%

van de bouwkosten

 

 

 

 

 

Welstandstoets

 

2.3.1.2

het verschuldigde bedrag op grond van onderdeel 2.3.1 wordt in verband met toetsing aan welstandscriteria door het Gelders genootschap verhoogd met de tarieven die door het genootschap worden gehanteerd. De tarieven blijken uit de bijgevoegde gewaarmerkte tarievenregeling van het Genootschap.

 

 

 

 

2.3.1.3

 

In verband met het in behandeling nemen van aanvullende gegevens die zijn ingediend nadat de in dat onderdeel bedoelde aanvraag al in behandeling is genomen als gevolg van een onvolledige aanvraag

 

€ 90,50

 

2.3.1.3a

2.3.1.3b

 

2.3.1.3c

 

in verband met het in behandeling nemen van een ondergeschikte wijziging die is ingediend nadat de in dat onderdeel bedoelde aanvraag al in behandeling is genomen

indien artikel 3.3 lid 3 Wabo van toepassing is, verhoogd met:  

in verband met de beoordeling van een gelijkwaardig oplossing als bedoeld in artikel 1.13 van het Bouwbesluit verhoogd met:

 

€ 45,25 

€ 90,50 

€ 760,55

 

 

Achteraf ingediende aanvraag

 

2.3.1.4 

Omgevingsvergunning ter legalisering

Indien de aanvraag van een omgevingsvergunning wordt

ingediend ter legalisering van een activiteit na aanvang of gereedkomen hiervan, worden de kosten genoemd in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 2.3.5, 2.3.9, 2.3.10, 2.3.10A, 2.3.11 en 2.3.12. verhoogd met 25% van die kosten, met een minimum van:

met een maximum van

€ 89,25

€ 1.109,30 

 

Beoordeling aanvullende gegevens

 

2.3.1.5

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van aanvullende gegevens die worden ingediend nadat de in dat onderdeel bedoelde aanvraag al in behandeling is genomen:

€ 101,40 

 

 

 

2.3.2

Aanlegactiviteiten

 

2.3.2.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 578,00

2.3.2.2

Het verschuldigde bedrag op grond van onderdeel 2.3.2.1 wordt:

indien artikel 3.3 lid 3 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht van toepassing is, verhoogd met

 

€ 90,50

2.3.3

Planologisch strijdig gebruik waarbij tevens sprake is van een bouwactiviteit

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1:

 

2.3.3.1

 

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking):

€ 355,90 

 

 

2.3.3.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking):

 

 

€ 355,90

2.3.3.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking):

€ 1.277,65 

2.3.3.4

indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking):

€ 1.277,65 

2.3.3.5

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan):

€ 454,25 

2.3.3.6

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving):

€ 676,35 

2.3.3.7

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving):

€ 676,35 

 

van het op grond van onderdeel 2.3.1.1 verschuldigde bedrag;

 

2.3.3.8

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit):

€ 454,25

 

2.3.4

Planologisch strijdig gebruik waarbij geen sprake is van een bouwactiviteit

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en niet tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

2.3.4.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking):

€ 355,90 

2.3.4.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking):

€ 355,90 

2.3.4.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking):

€ 1.277,65 

2.3.4.4

indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking):

€ 1.277,65 

 

 

 

2.3.4.5

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan):

€ 454,25 

2.3.4.6

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving):

€ 676,35 

2.3.4.7

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving):

€ 676,35

 

2.3.4.8

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit):

€ 454,25 

 

 

 

2.3.5

In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid

 

 

 

 

 

2.3.5.1

2.3.5.2

 

 

 

2.3.5.3

 

 

2.3.5.3.1

 

 

 

 

2.3.5.4

 

 

2.3.5.4.1

 

 

2.3.5.4.2

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

0 m2 tot en met 500 m2

groter dan 500 m2

 

 

Aanvraag op basis van een reeds bestaande vergunning

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van een gebruiksvergunning brandveilig gebruik

indien de wijziging het intrekken of aanvullen van beperkende voorwaarden betreft waaronder de omgevingsvergunning is verleend door veranderd gebruik of veranderde inzichten

Veranderde indeling

indien de wijziging een gevolg betreft van een verandering van de indeling van een bouwwerk of uitbreiding van een bouwwerk

met een maximum verandering/uitbreiding van 30% van het totale gebruiksoppervlak van het bouwwerk bij een totale gebruiksoppervlakte van 0 m2 tot en met 500 m2

van meer dan 30% van het totale gebruiksoppervlak van

het bouwwerk bij een totale gebruiksoppervlakte van groter dan 500 m2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

€ 1.521,00

€ 2.535,00

€ 271,50

 

€ 905,00

 

€ 1.810,00

 

 

 

 

 

2.3.6

Activiteiten met betrekking tot monumenten of beschermde stads- of dorpsgezichten

 

2.3.6.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een beschermd monument als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder f, van de Wabo, of op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder b, van de Wabo met betrekking tot een krachtens provinciale verordening aangewezen monument, waarvoor op grond van die provinciale verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief:

 

2.3.6.1.1

voor het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een monument:

€ 454,25 

2.3.6.1.2

voor het herstellen, gebruiken of laten gebruiken van een monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht:

€ 454,25 

2.3.6.2

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in een beschermd stads- of dorpsgezicht, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder h, van de Wabo, op het slopen van een bouwwerk in een krachtens provinciale verordening aangewezen stads- of dorpsgezicht, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder c, van de Wabo, waarvoor op grond van die provinciale verordening van die gemeentelijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief:

€ 454,25 

2.3.7

vervallen

 

2.3.8

vervallen 

 

 

 

 

2.3.9

Uitweg/inrit

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.9.1

 

 

2.3.9.2

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het maken, hebben, veranderen of veranderen van het gebruik van een uitweg waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wabo, bedraagt het tarief: 

voor een uitweg/inrit bij een bestaande woning of bij een

bedrijfspand  

voor een uitweg/inrit bij een nieuwbouw woning of bij een nieuw bedrijfspand

 

 

 

 

 

€ 220,00

€ 83,25

 

 

 

2.3.10

Kappen

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het vellen of doen vellen van houtopstand, waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 4:11 van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 63,60

 

 

 

2.3.10A

Handelsreclame

 

2.3.10b

 

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op handelsreclame met behulp van een opschrift, aankondiging of afbeelding in welke vorm dan ook, die zichtbaar is vanaf een voor het publiek toegankelijke plaats, waarvoor ingevolge een bepaling in een provinciale verordening of artikel 4:16 van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, en indien niet tevens sprake is van een activiteit als bedoeld in onderdeel 2.3.1.1 (bouwactiviteit), bedraagt het tarief:

Het verschuldigde bedrag op grond van onderdeel 2.310A wordt in verband met een toetsing aan welstandscriteria door het Gelders Genootschap, verhoogd met de tarieven die door het genootschap worden gehanteerd. De tarieven blijken uit de bijgevoegde gewaarmerkte tarievenregeling van het genootschap.

 

 

€ 83,25 

 

 

 

 

2.3.11

Opslag van roerende zaken

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op de opslag van roerende zaken in een bepaald gedeelte van de provincie of de gemeente, waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 2:10 van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief:

 

2.3.11.1

indien de activiteit bestaat uit het daar opslaan van roerende zaken, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder j, van de Wabo:

€ 83,25

2.3.11.2

indien de activiteit bestaat uit het als eigenaar, beperkt gerechtigde of gebruiker van een onroerende zaak toestaan of gedogen dat daar roerende zaken worden opgeslagen, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder k, van de Wabo:

€ 83,25 

 

 

 

2.3.12

Projecten of handelingen in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998

 

2.3.12.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op handelingen in een beschermd natuurgebied die schadelijk kunnen zijn voor het natuurschoon, de natuurwetenschappelijke betekenis of voor de dieren of planten, als bedoeld in artikel 16, eerste lid, van de Natuurbeschermingswet 1998 bedraagt het tarief:

€ 110,55

 

2.3.12.2

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het realiseren van projecten of andere handelingen met gevolgen voor habitats en soorten in een door de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit aangewezen gebied als bedoeld in artikel 19d, eerste lid, van de Natuurbeschermingswet 1998

€ 110,55

 

 

 

2.3.13

 

2.3.14

Handelingen in het kader van de Wet natuurbescherming

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een handeling waarvoor op grond van artikel 75, derde lid, van de Wet natuurbescherming ontheffing nodig is, bedraagt het tarief:

€ 110,55 

 

vervallen

 

 

 

2.3.15

Omgevingsvergunning in twee fasen

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning op verzoek in twee fasen plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

2.3.15.1

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de eerste fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de eerste fase betrekking heeft;

 

2.3.15.2

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de tweede fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de tweede fase betrekking heeft.

 

 

 

 

2.3.16

Beoordeling bodemrapport

 

 

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een bodemrapport wordt beoordeeld:

 

2.3.16.1

voor de beoordeling van een milieukundig bodemrapport

€ 152,10 

2.3.16.2

voor de beoordeling van een archeologisch bodemrapport

€ 152,10 

2.3.16.3

Voor de beoordeling van een akoestisch rapport

€ 152,10 

2.3.16.4

2.3.16.4.5

Voor het opstellen van een archeologisch programma van eisen

€ 542,50 

Voor de beoordeling van ieder ander rapport, anders dan met name genoemd in 2.3.16.1,2,3 daarboven nog voor ieder ander rapport echter, tot een maximum van niet meer dan voor al die andere te beoordelen rapporten gezamenlijk

€ 152,10

€ 542,50 

 

 

 

2.3.17

Advies

 

2.3.17.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wettelijk voorschrift aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag of het ontwerp van de beschikking op de aanvraag om een omgevingsvergunning: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

2.3.17.2

Indien een begroting als bedoeld in 2.3.17.1 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

2.3.17.3

Het verschuldigde bedrag, al dan niet en aanvulling op de leges op grond van voorgaande onderdelen, voor het advies aan een ander bevoegd gezag.

€ 271,50 

2.3.18

Verklaring van geen bedenkingen

 

2.3.18.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wet of algemene maatregel van bestuur aangewezen bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven voordat de omgevingsvergunning kan worden verleend, als bedoeld in artikel 2.27, eerste lid, van de Wabo:

 

2.3.18.1.1

indien de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven:

€ 958,35 

2.3.18.1.2

indien een ander bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

€ 861,90 

2.3.18.2

Indien een begroting als bedoeld in 2.3.18.1.2 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

 

 

 

2.3.19

Ontheffing geluidshinder 

2.3.19.1

Het verschuldigde bedrag, al dan niet in aanvulling op de

tarieven op grond van voorgaande onderdelen, bedraagt

voor het in behandeling nemen van een verzoek om

ontheffing en vaststelling van hogere grenswaarden als

bedoeld in artikelen 83, 85, 100a, 100b, 106, 110a, 110b

en 110c, van de Wet geluidhinder

2.3.19.2

voor gevallen van enkelvoudige aard (één woning, één soort geluidhinder)

€ 676,35

2.3.19.3

voor overige gevallen

€ 982,55

2.3.20

Voorbereidingsbesluit

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van

een aanvraag tot het verkrijgen van een voorbereidingsbesluit

als bedoeld in artikel 3.7 van de Wet ruimtelijke ordening

€ 1.521,00

2.3.21

Publicatie week- en dagbladen en Staatscourant

Het verschuldigde bedrag, al dan niet in aanvulling op de

leges op grond van voorgaande onderdelen, indien

krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel

bedoelde aanvraag (extra) een publicatie benodigd is

€ 34,35

Hoofdstuk 4 Vermindering

2.4.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning is vooraf gegaan door een aanvraag om vooroverleg of beoordeling van een vooroverleg als bedoeld in 2.2.1 waarop de eerstgenoemde aanvraag betrekking heeft, worden de ter zake van het vooroverleg of de beoordeling van de vooroverleg geheven leges in mindering gebracht op de leges voor het in behandeling nemen van de aanvraag om de omgevingsvergunning bedoeld in Hoofdstuk 3.

2.4.2

Het verschuldigde bedrag op grond van hoofdstuk 3. wordt, indien de aanvraag van een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen wordt ingediend ter vervanging van een eerder aangevangen of voltooid bouwproject welke door calamiteiten is verwoest, verlaagd met 40%. De eerste volzin is alleen van toepassing indien het nieuwe bouwproject aan dezelfde regelgeving kan worden getoetst als waaraan het te vervangen bouwproject destijds is getoetst.

2.4.3

Minimumbedrag

Het minimaal te betalen bedrag is:

€ 192,65

Hoofdstuk 5 Teruggaaf

5.1

Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning

 

 

Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project intrekt terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente en nog niet is verleend dan wel geweigerd, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

 

5.1.1

 

indien de aanvraag wordt ingetrokken binnen een termijn van 2 weken na het indienen van de aanvraag: 75% van voor de activiteit verschuldigde leges;

 

 

 

5.1.2

indien de aanvraag wordt ingetrokken na 2 weken en binnen 6 weken na het indienen van de aanvraag: 50% van voor de activiteit verschuldigde leges;

 

5.1.3

indien de aanvraag wordt ingetrokken na 6 weken na het indienen van de aanvraag: 30% van voor de activiteit verschuldigde leges.

 

 

 

 

5.2

Teruggaaf als gevolg intrekking verleende omgevingsvergunning voor bouwactiviteiten

 

 

Als de gemeente een verleende omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouwactiviteiten als bedoeld in onderdeel 2.3.1 intrekt op aanvraag van de vergunninghouder, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges, mits deze aanvraag is ingediend binnen 2 jaren na onherroepelijk worden van de vergunning en van de vergunning geen gebruik is gemaakt. De teruggaaf bedraagt: 25% van de op grond van dat onderdeel verschuldigde leges.

 

 

 

 

5.3

Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een omgevingsvergunning voor bouwactiviteiten

 

5.3.1

Als de gemeente een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouwactiviteiten als bedoeld in onderdeel 2.3.1 weigert, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt: 25% van de op grond van dat onderdeel verschuldigde leges.

 

5.3.2

Onder een weigering bedoeld in onderdeel 5.3.1. wordt mede verstaan een vernietiging van de beschikking waarbij de vergunning is verleend bij rechterlijke uitspraak.

 

5.3.3

Minimumbedrag

 

 

Het minimaal te betalen bedrag is het bedrag genoemd in onderdeel 2.3.1.1.1.

 

5.3.3

Geen teruggaaf legesdeel advies of verklaring van geen bedenkingen

 

 

Van de leges verschuldigd op grond van de onderdelen 2.3.16, 2.3.17 en 2.3.18 wordt geen teruggaaf verleend

 

Hoofdstuk 6 Ambtshalve intrekken omgevingsvergunning

2.6

Het tarief bedraagt voor gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.33 van de Wabo

€ 45,25

Hoofdstuk 7 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

2.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van

een aanvraag tot wijziging van een reeds verleende omgevingsvergunning als gevolg van een, naar de omstandigheden beoordeeld, geringe wijziging in het project:

10% van de op grond van de in die onderdelen verschuldigde leges, met een minimum van

 

of, de in het betreffende onderdeel genoemde leges indien deze minder bedragen dan dit minimum.

€ 106,50

Hoofdstuk 8 Bestemmingsplannen

Vooroverleg/Principeverzoek

€ 1.977,30

2.8.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een vooroverleg/principeverzoek tot planologische medewerking

Aanvraag procedure/begeleiding bestemmingsplannen

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag

2.8.2

tot het vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening

€6.901,30*

2.8.3

tot het wijzigen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, onder a, van de Wet ruimtelijke ordening

€5.769,65*

2.8.4

tot het wijzigen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, onder a, van de Wet ruimtelijke ordening

€3.549,00*

* genoemde bedragen zijn exclusief kosten voor onderzoeksrapporten en opstellen bestemmingsplan, laatstgenoemde kosten komen voor rekening en risico van aanvrager

Hoofdstuk 9 In deze titel niet benoemde beschikking

2.9.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde beschikking:

€ 106,50

2.9.1.1

Het tarief voor het in behandeling nemen van een gedoogbeschikking bedraagt exclusief leges publicatiekosten:

€ 355,90

2.9.1.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een gedoogbeschikking gebaseerd op bijzondere omstandigheden/calamiteiten/overmacht:

€ 110,55

2.9.2

Verhoging van de genoemde legesbedragen a.g.v. verplichte publicaties als dat voor een procedure nodig is bedraagt per publicatie in dag- of weekblad

€ 152,10

 

 

 

Hoofdstuk 10 Overschrijvingen vergunningen en ontheffingen

2.10

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van de tenaamstelling van een verleende omgevingsvergunning

€ 89,70

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

Hoofdstuk 1 Drank-en Horecawet

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van:

 

3.1.1

Een aanvraag tot het verlenen van een vergunning op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet

€ 508,50

3.1.2

Een aanvraag tot het verlenen van een vergunning tot het exploiteren van een openbare inrichting als bedoeld in artikel 2:28 van de Algemene Plaatselijke Verordening

€ 254,25

3.1.3

Een melding als bedoeld in artikel 30 van de Drank-en Horecawet

€ 254,25

3.1.4

Een aanvraag tot het wijzigen van het aanhangsel als bedoeld in artikel 30a, tweede lid, van de Drank- en Horecawet

€ 211,88

3.1.5

Een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Drank-en Horecawet

€ 127,13

3.1.6

Een aanvraag als bedoeld in artikel 4, vierde lid, van de Drank-en Horecawet

€ 169,50

3.1.7

Een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing van de sluitingstijd voor een openbare inrichting als bedoeld in artikel 2:29, tweede lid, van de Algemene plaatselijke verordening

€ 169,50

Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen of markten (zie markt en evenementen elders in deze verordening)

Hoofdstuk 3 Prostitutiebedrijven

3.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:

 

3.3.1

een exploitatievergunning of wijziging van een exploitatievergunning als bedoeld in artikel 3.4, eerste lid, van de Algemene plaatselijke verordening, anders dan een wijziging bedoeld in onderdeel 3.3.2:

 

3.3.1.1

voor een seksinrichting

€ 1.650,00

3.3.1.2

voor een openbare inrichting als bedoeld in artikel 2:28 eerste lid van de Algemene plaatselijke verordening

€ 213,00

3.3.1.3 

voor een escortbedrijf

€ 972,00 

3.3.2

wijziging van een exploitatievergunning in verband met uitsluitend een wijziging van het beheer in een seksinrichting of escortbedrijf, als bedoeld in artikel 3.4, eerste lid, van de Algemene plaatselijke verordening:

 

3.3.2.1

voor een seksinrichting

€ 825,00

3.3.2.2

voor een escortbedrijf

€ 487,00

3.3.3

Een vergunning voor een sekswinkel als bedoeld in artikel 3.4 eerste lid van de Algemene plaatselijke verordening

€ 636,00

 

Als voor de afgifte van de onder 3.3.1 genoemde vergunning het

 

 

advies van externe deskundige wenselijk of noodzakelijk is, wordt het in artikel 3.3.1 genoemde tarief verhoogd met de advieskosten van externe deskundigen.

 

 

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag als bedoeld in artikel3.4 van de Algemene Plaatselijke Verordening zal door de gemeenteambtenaar als bedoeld in artikel 231, tweede lid, onder b, van de Gemeentewet (de inspecteur belast met de heffing van gemeentelijke belastingen) een begroting worden opgesteld van alle met de advisering door externe deskundigen gemoeide kosten.

 

 

 

 

Hoofdstuk 4 Splitsingsvergunning woonruimte

3.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een splitsingsvergunning als bedoeld in artikel 33 van de Huisvestingswet

€ 60,00

Hoofdstuk 5 Leefmilieuverordening (niet aanwezig in Westervoort)

Hoofdstuk 6 Brandbeveiligingsverordening

3.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning met betrekking tot het brandveilig gebruik van een inrichting…

€ 60,00

Hoofdstuk 7 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

3.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag van een vergunning voor lichtreclames.

€ 110,00

Bijlage 2 GELDERS GENOOTSCHAP Kosten advisering per 01.01.2020

afbeelding binnen de regeling