Regeling vervallen per 01-01-2021

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Lelystad houdende regels omtrent de heffing en de invordering van leges (Legesverordening Lelystad 2020)

Geldend van 01-01-2020 t/m 24-01-2020

Intitulé

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Lelystad houdende regels omtrent de heffing en de invordering van leges (Legesverordening Lelystad 2020)

De raad van de gemeente Lelystad,

op voorstel van het college van de gemeente Lelystad d.d. 5 november 2019;

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a, en b, van de Gemeentewet en de artikelen 2, tweede lid, en 7 van de Paspoortwet;

B E S L U I T:

vast te stellen de navolgende

VERORDENING op de heffing en de invordering van leges 2020

(Legesverordening Lelystad 2020).

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  “dag” : de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • b.

  “week” : een aaneengesloten periode van zeven dagen;

 • c.

  “maand” : het tijdvak dat loopt van de eerste dag in een kalendermaand tot de eerste dag in de volgende kalendermaand;

 • d.

  “jaar” : het tijdvak dat loopt van de eerste dag in een kalenderjaar tot de eerste dag in het volgende kalenderjaar;

 • e.

  “kalenderjaar” : de periode van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 2 Belastbaar feit

 • 1. Onder de naam “leges” worden rechten geheven voor:

  • a.

   het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten;

  • b.

   het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart of een reisdocument;

   een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

 • 2. Hetgeen in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel is bepaald over een Nederlandse identiteitskaart voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is van overeenkomstige toepassing op een vervangende Nederlandse identiteitskaart voor personen met een uitreisverbod, ongeacht de leeftijd van de betrokken persoon.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst of van de Nederlandse identiteitskaart of het reisdocument, dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de handelingen zijn verricht.

Artikel 4 Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor:

 • a.

  diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald;

 • b.

  het in behandeling nemen van aanvragen van verklaringen omtrent inkomen en vermogen;

 • c.

  diensten die ingevolge wettelijk voorschrift zijn vrijgesteld van rechtenheffing of kosteloos moeten worden verleend;

 • d.

  vergunningsvrije (ver)bouwwerkzaamheden die bij gemeentelijke monumenten vergunningsplichtig zijn.

Artikel 5 Tarieven

 • 1. De leges worden geheven naar de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2. Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een project-uitvoeringsbesluit als bedoeld in artikel 2.10 van de Crisis- en herstelwet bedraagt het tarief de som van de bedragen die op grond van deze verordening verschuldigd zouden zijn voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, ontheffing, vrijstelling of enig ander besluit in het kader van de ontwikkeling en verwezenlijking van het project, voor zover het projectuitvoeringsbesluit strekt ter vervanging van deze besluiten, zoals bedoeld in artikel 2.10, derde lid, van de Crisis- en herstelwet.

 • 3. Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Wijze van heffing

De leges worden geheven bij wege van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur.

Artikel 7 Termijnen van betaling

 • 1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:

  • a.

   mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen 30 dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

 • 2. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Teruggaaf

 • 1. Gehele of gedeeltelijke teruggaaf van leges terzake van een in de tarieventabel omschreven dienst wordt verleend op een aanvraag als bedoeld in artikel 242 van de Gemeentewet en overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in de bij deze verordening behorende tarieventabel opgenomen bepaling.

 • 2. Voor de toepassing van artikel 28, vierde lid, van de Invorderingswet 1990 wordt de teruggaaf van leges, bedoeld in het eerste lid, aangemerkt als een vermindering van de belastingaanslag.

Artikel 10 Nadere regels door het college van de gemeente Lelystad

Het college van de gemeente Lelystad kan nadere regels stellen met betrekking tot de heffing en de invordering van de leges.

Artikel 11 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1. De Legesverordening Lelystad 2019 van 18 december 2018 wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2. Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2020.

 • 3. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2020.

 • 4. Deze verordening wordt aangehaald als “Legesverordening Lelystad 2020”.

Ondertekening

Lelystad, 17 december 2019

De raad van de gemeente Lelystad,

de griffier,

de voorzitter,

Bijlage 1: Tarieventabel behorende bij de Legesverordening 2020

Onderdeel

Tarieventabel behorende bij de Legesverordening 2020

 

 

 

 

Titel 1

Algemene dienstverlening

Tarief 2020

 

 

 

Hoofdstuk 1.1

Burgerlijke stand

 

1.1.1

Het tarief bedraagt voor:

 

1.1.1.1

het sluiten van een huwelijk of een geregistreerd partnerschap op maandag tot en met vrijdag in het Stadhuis, of op een locatie niet zijnde een schip op een andere tijd dan waarop dit ingevolge artikel 4 van de Wet rechten burgerlijke stand kosteloos plaatsvindt

€ 376,00

 

 

 

 

Het kosteloos sluiten van een huwelijk of een geregistreerd partnerschap op maandagmorgen en dinsdagmorgen om 09.00 uur kan uitsluitend in het Stadhuis.

 

1.1.1.2

het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk op maandag tot en met vrijdag in het Stadhuis (met ceremonie) of op een andere locatie niet zijnde een schip dan waarop dit ingevolge artikel 4 van de Wet rechten burgerlijke stand kosteloos plaatsvindt.

€ 376,00

1.1.1.3

het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk op maandag tot en met vrijdag in het Stadhuis aan de balie (zonder ceremonie)

€ 116,00

1.1.1.4

het voltrekken van een eenvoudig huwelijk of een geregistreerd partnerschap

op dinsdagmiddag om 13.30 uur, 14.00 uur, 14.30 uur, en 15.00 uur bedraagt

€ 150,00

1.1.1.6

het voltrekken van een huwelijk/geregistreerd partnerschap op een schip liggend aan de wal van maandag tot en met vrijdag

€ 376,00

1.1.1.7

het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk op een schip liggend aan de wal van maandag tot en met vrijdag

€ 376,00

1.1.1.8

het voltrekken van een huwelijk/geregistreerd partnerschap of het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk, al varend op een schip dat is aangewezen als huis der gemeente, op maandag tot en met vrijdag, dat 1 dagdeel in beslag neemt

€ 495,00

1.1.1.9

het voltrekken van een huwelijk/geregistreerd partnerschap of het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk, al varend op een schip dat is aangewezen als huis der gemeente op maandag tot en met vrijdag, dat 2 dagdelen in beslag neemt

€ 614,00

1.1.1.13

Op zaterdag wordt voor het voltrekken van een huwelijk of een geregistreerd partnerschap of het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk extra leges opgelegd

€ 69,00

1.1.1.14

Annuleringskosten worden in rekening gebracht, wanneer het huwelijk of geregistreerd partnerschap binnen 6 weken voor het voltrekken hiervan wordt geannuleerd.

€ 36,00

1.1.1.15

het verstrekken van een zogenoemde getuigenverklaring bij een huwelijk of registratie van een partnerschap

€ 8,00

1.1.1.16

Ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een uittreksel dan wel afschrift uit een register van de Burgerlijke Stand geldt het tarief, zoals dat is opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke stand (SB 1969,36) of zoals dit besluit laatstelijk is vervangen of gewijzigd.

 

1.1.1.17

het verstrekken van een trouwboekje/partnerschapsboekje of duplicaat hiervan

€ 46,00

1.1.1.18

het verstrekken van een luxe trouwboekje/partnerschapsboekje of duplicaat hiervan

€ 61,00

1.1.2

de aanwijzing van een buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand en ambtenaar burgerlijke stand (niet in dienst van de gemeente Lelystad) per huwelijk/geregistreerd partnerschap

€ 116,00

1.1.3

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot:

 

1.1.3.1

vervallen

 

1.1.3.2

het voor derden ten behoeve van een huwelijk opvragen van stukken uit andere gemeenten, per verzoek

€ 7,00

1.1.3.3

het in behandeling nemen van een verzoek tot het aanwijzen van een huis der gemeente voor het voltrekken van een huwelijk, geregistreerd partnerschap of het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk

€ 1.617,00

1.1.3.4

vervallen

 

1.1.3.5

het verstrekken van een stuk als bedoeld in artikel 2 van de Wet rechten burgerlijke stand (SB 1879,72) geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke stand (SB 1969, 36) of zoals dit besluit laatstelijk is vervangen of gewijzigd.

 

1.1.3.6

ter zake van het in behandeling nemen van een verzoek om naturalisatie tot Nederlander, geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het Besluit Optie- en naturalisatiegelden 2002, of zoals dit besluit laatstelijk is vervangen of gewijzigd.

 

1.1.3.7

ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een verblijfsvergunning geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het Voorschrift Vreemdelingen 2000 of zoals dit voorschrift laatstelijk is vervangen of gewijzigd.

 

 

 

 

Hoofdstuk 1.2

Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart

 

1.2.1

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag:

 

1.2.1.1

van een nationaal paspoort:

1.2.1.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is, geldt het tarief zoals dat laatstelijk bekend is gemaakt in artikel 6, lid 2, sub a, onder 1 van het Besluit paspoortgelden

€ 73,20

 

1.2.1.3

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt, geldt het tarief zoals dat laatstelijk bekend is gemaakt in artikel 6, lid 2, sub a onder 2 van het Besluit paspoortgelden

€ 55,35

 

1.2.2

van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in onderdeel 1.2.1 (zakenpaspoort):

1.2.2.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is, geldt het tarief zoals dat laatstelijk bekend is gemaakt in artikel 6, lid 2, sub a, onder 1 van het Besluit paspoortgelden

€ 73,20

 

1.2.2.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt, geldt het tarief zoals dat laatstelijk bekend is gemaakt in artikel 6, lid 2, sub a onder 2 van het Besluit paspoortgelden

€ 55,35

 

1.2.3

van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort):

1.2.3.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is, zoals dat laatstelijk bekend is gemaakt in artikel 6, lid 2, sub a, onder 1 van het Besluit paspoortgelden

€ 73,20

 

1.2.3.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt, geldt het tarief zoals dat laatstelijk bekend is gemaakt in artikel 6, lid 2, sub a onder 2 van het Besluit paspoortgelden

€ 55,35

 

1.2.4

van een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen, geldt het tarief zoals dat laatstelijk bekend is gemaakt in artikel 6, lid 2, sub b van het Besluit paspoortgelden

 

1.2.5

van een Nederlandse identiteitskaart:

1.2.5.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is, geldt het tarief zoals dat laatstelijk bekend is gemaakt in artikel 6, lid 2, sub c, onder 1 van het Besluit Paspoortgelden

€ 58,30

 

1.2.5.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt, geldt het tarief zoals dat laatstelijk bekend is gemaakt in artikel 6, lid 2, sub c onder 2 van het Besluit paspoortgelden

€ 30,70

 

1.2.6

vervallen

 

1.2.7

voor een spoedlevering van de in de onderdelen 1.2.1 tot en met 1.2.5 genoemde documenten, de in die onderdelen genoemde leges vermeerderd met een bedrag van, geldt het tarief zoals dat laatstelijk bekend is gemaakt in artikel 6, lid 2, sub d van het Besluit paspoortgelden

€ 49,86

 

1.2.8

de artikelen 1.2.1 tot en met 1.2.7 worden, indien de dienstverlening niet in het Stadhuis kan plaatsvinden, verhoogd met administratiekosten van

€ 6,20

 

 

 

Hoofdstuk 1.3

Rijbewijzen

 

1.3.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot:

 

1.3.2

het verkrijgen, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs zoals dat laatstelijk bekend is gemaakt bij het besluit van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu

€ 40,65

1.3.3

vervallen

 

1.3.4

Het tarief van onderdeel 1.3.2 wordt bij een spoedlevering vermeerderd met het tarief van zoals dat laatstelijk bekend is gemaakt bij het besluit van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu

 

 

 

 

Hoofdstuk 1.4

Verstrekkingen uit de Wet basisregistratie personen

 

1.4.1

Het tarief bedraagt ter zake voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.4.1.1

digitale verstrekking van één of meer gegevens omtrent één of meerdere personen, waarvoor de basisregistratie personen moet worden geraadpleegd, niet zijnde een verzoek om massale inlichtingen.

€ 12,75

1.4.1.2

tot verstrekking van één of meer gegevens omtrent één of meerdere personen, waarvoor de basisregistratie personen moet worden geraadpleegd, niet zijnde een verzoek om massale inlichtingen.

€ 15,00

1.4.1.3

digitale verstrekking van een persoonslijst, anders dan bedoeld in artikel 2.53 van de Wet basisregistratie personen

€ 15,25

1.4.1.4

tot verstrekking van een persoonslijst, anders dan bedoeld in artikel 2.53 van de Wet basisregistratie personen

€ 15,25

1.4.1.5

In afwijking van de voorgaande onderdelen bedraagt het tarief ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens als bedoeld in artikel 17, 2e lid van het Besluit basisregistratie personen

€ 7,95

1.4.1.6

tot verstrekking van gegevens ( de zogenoemde "massale inlichtingen"), op basis van door de aanvrager ervan opgegeven selectiecriteria waarvoor de basisregistratie personen geheel of gedeeltelijk dient te worden doorgelopen, per aan de opdracht besteed kwartier

€ 33,15

1.4.1.8

tot het plaatsen van een aantekening in de basisregistratie personen betreffende de extra geheimhouding van gegevens, per persoon

 

1.4.1.9

tot het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van de "eigen verklaring" geldt het tarief zoals dat is bekend gemaakt door het CBR (in overleg met het ministerie van Infrastructuur en Milieu) of zoals dit besluit laatstelijk is vervangen of gewijzigd vermeerderd met administratie kosten van € 6,00

 

1.4.2.0

tot het waarmerken van (fotokopieën van) documenten

€ 15,20

 

 

 

Hoofdstuk 1.5

Verstrekkingen uit het Kiezersregister

 

1.5.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een inlichting betreffende de registratie van de aanvrager als kiezer bedoeld in artikel D4 van de Kieswet

 

 

 

 

Hoofdstuk 1.6

Verstrekkingen op grond van Wet bescherming persoonsgegevens

 

1.6.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag voor een bericht als bedoeld in artikel 35 van de Wet bescherming persoonsgegevens

€ 6,35

 

 

 

Hoofdstuk 1.7

Bestuursstukken

 

1.7.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

1.7.1.2

een exemplaar( gescand of een kopie) van de Algemene plaatselijke verordening

€ 15,85

1.7.1.3

de gemeentelijke beleidsproductenbegroting met het daarbij behorende raadsvoorstel en bijlage, per exemplaar (gescand of kopie)

€ 31,70

1.7.1.3

de gemeentelijke afdelingsplannen, per exemplaar (gescand of kopie)

€ 19,05

1.7.1.4

vervallen

 

1.7.1.5

de gemeenterekening met het daarbij behorende raadsvoorstel, per exemplaar (gescand of kopie)

€ 31,70

1.7.1.6

de stukken - met uitzondering van de bij de onderdelen 1.7.1.2 tot en met 1.7.1.5 vermelde, die aan de leden van de raad ter voorbereiding van de behandeling in een openbare vergadering worden toegezonden en die betrekking hebben op 1 vergadering

€ 19,40

1.7.2

Het tarief bedraagt:

 

1.7.2.1

ter zake van het afsluiten van een abonnement voor één jaar op de bij onderdeel 1.7.1.6 vermelde stukken, inclusief omzetbelasting

€ 207,50

1.7.2.2

ter zake van het afsluiten van een abonnement voor één jaar op alle stukken - m.u.v. de bij de onderdelen 1.7.1.2 tot en met 1.7.1.5 vermelde - welke aan de leden van de raadscommissie ter voorbereiding van de behandeling in openbare vergadering worden gezonden, inclusief omzetbelasting

€ 206,45

 

 

 

Hoofdstuk 1.8

GEO informatie

 

1.8.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.8.1.1

tot het verstrekken van een fotokopie van een plan zoals bestemmingsplan, voorbereidingsbesluit, streekplan, wegenkaart behorende bij de legger bedoeld in onderdeel 1.8.2.2, structuurplan of stadsvernieuwingsplan:

 

1.8.1.1.1

A4 formaat ongekleurd

€ 0,80

1.8.1.1.2

A4 formaat gekleurd

€ 1,35

1.8.1.1.3

A3 formaat ongekleurd

€ 1,35

1.8.1.1.4

A3 formaat gekleurd

€ 2,65

1.8.1.1.5

A2 formaat (of groter) ongekleurd

€ 12,20

1.8.1.1.6

A2 formaat (of groter) gekleurd

€ 18,60

1.8.1.2

tot het verstrekken van een lichtdruk van een plan, zoals bestemmingsplan, voorbereidingsbesluit, streekplan, wegenkaart behorende bij de legger bedoeld in onderdeel 1.8.2.2, structuurplan of stadsvernieuwingsplan, per dm² papieren afdruk

 

1.8.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een afschrift van of uittreksel uit:

 

1.8.2.1

de gemeentelijke basisregistratie adressen of de gemeentelijke basisregistratie gebouwen, bedoeld in artikel 2 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen

€ 8,30

1.8.2.2

de legger bedoeld in artikel 27 van de Wegenwet

 

1.8.2.3

het gemeentelijke beperkingenregister of de gemeentelijke beperkingenregistratie, bedoeld in artikel 5, eerste lid van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken, dan wel tot het verstrekken van een aan die registratie ontleende verklaring, als bedoeld in artikel 9, eerste lid, onder c, van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken

€ 8,30

1.8.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van kopieën van

 

1.8.3.1

het gemeentelijke adressenbestand of delen daarvan, per adres

€ 8,30

1.8.3.2

het relatiebestand adres-kadastraal perceel of delen daarvan, per gelegde relatie

€ 8,30

1.8.3.3

het adrescoördinatenbestand of delen daarvan, per adrescoördinaat

€ 8,30

 

 

 

Hoofdstuk 1.9

Overige publiekzaken

 

1.9.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.9.1.1

ter zake voor het verkrijgen van een verklaring omtrent het gedrag geldt het tarief zoals dat is bekend gemaakt bij besluit van de Minister van Justitie of zoals dit besluit laatstelijk is vervangen of gewijzigd.

 

1.9.1.2

vervallen

 

1.9.1.3

tot het verkrijgen van een attestatie de vita, internationaal

€ 12,75

1.9.1.4

tot het legaliseren van een handtekening, het afgeven van een verklaring dat het portret op een stuk het portret is van degenen op wiens naam het stuk is gesteld of van degene die in het stuk wordt bedoeld; per handtekening en per verklaring

€ 12,75

1.9.1.5

voor elk meertalig uittreksel uit een akte van de burgerlijke stand

€ 13,40

1.9.1.6

voor een meertalig modelformulier voor elke verklaring van huwelijksbevoegdheid als bedoeld in artikel 49a van Boek 1van het Burgerlijk Wetboek

€ 18,00

 

 

 

Hoofdstuk 1.10

Gemeentearchief

 

1.10.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

1.10.1.1

gewaarmerkte afschriften van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

€ 6,35

1.10.1.2

afschriften, doorslagen of fotokopieën van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

€ 0,80

1.10.1.3

een beschikking op een aanvraag, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen

€ 75,90

1.10.1.4

stukken of uittreksels, welke op aanvraag van de aanvrager moeten worden opgemaakt, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

€ 6,60

 

 

 

Hoofdstuk 1.11

gereserveerd

 

 

 

 

Hoofdstuk 1.12

Leegstandwet

 

1.12.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.12.1.1

tot het verkrijgen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Leegstandwet

€ 80,50

1.12.1.2

vervallen

 

 

 

 

Hoofdstuk 1.13

Gemeentegarantie

 

1.13.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag

 

1.13.1.1

tot het instemmen met het wijzigen of omzetten van een door de gemeente gegarandeerde hypothecaire geldlening, waarbij de financiële toets op basis van de normen van de Nationale Hypotheek Garantie plaats vind

€ 158,00

1.13.1.2

indien geen toetst als bedoeld in het vorige onderdeel behoeft plaats te vinden bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het instemmen met het omzetten van een door de gemeente gegarandeerde geldlening

€ 79,00

 

 

 

Hoofdstuk 1.14

Winkeltijdenwet

 

1.14.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.14.1.1

voor een ontheffing in het kader van de Winkeltijdenwet of het Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet

€ 82,05

1.14.1.2

tot het verlenen van toestemming om een in onderdeel 1.14.1.1 bedoelde ontheffing over te dragen aan een ander

€ 82,05

1.14.1.3

tot het intrekken of wijzigen van een in onderdeel 1.14.1.1 bedoelde ontheffing

€ 92,05

 

 

 

Hoofdstuk 1.15

Kansspelen (hoofdstuk 2, afdeling 10 en afdeling 10A, Algemene Plaatselijke Verordening Lelystad 2015)

 

1.15.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen

 

1.15.1.1

voor onbepaalde tijd voor één speelautomaat

€ 234,50

1.15.1.2

voor onbepaalde tijd voor twee of meer speelautomaten

 

1.15.1.2.1

voor de eerste speelautomaat

€ 234,50

1.15.1.2.2

en voor iedere volgende speelautomaat

€ 93,65

1.15.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de kansspelen (loterijvergunning)

€ 69,90

1.15.4

Het verkrijgen van een vergunning tot vestiging of exploitatie van een speelautomatenhal.

€ 501,80

1.15.5

Het verkrijgen van een vergunning tot vestiging of exploiteren of doen exploiteren van een speelgelegenheid

€ 352,40

1.15.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een aanwezigheidsvergunning voor de duur van 3 jaren als bedoeld in artikel 3, lid 1 en lid 2 van het Speelautomatenbesluit 2000

 

1.15.7

vergunning voor één speelautomaat, per jaar

€ 58,50

1.15.8

vergunning voor iedere volgende speelautomaat, per jaar

€ 23,30

1.15.8.1

vermeerderd met het product van het aantal speelautomaten, per jaar

€ 35,20

 

 

 

Hoofdstuk 1.16

Zondagswet

 

1.16.1

Het tarief voor het in behandeling nemen van:

 

1.16.1.1

een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 3, derde lid, van de Zondagswet

€ 56,80

1.16.1.2

een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 4, derde lid, van de Zondagswet

€ 56,80

 

 

 

Hoofdstuk 1.17

Telecommunicatie en Nutsvoorzieningen

 

1.17.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding in verband met het verkrijgen van instemming omtrent plaats, tijdstip en wijze van uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in artikel 5.4, eerste lid van de Telecommunicatiewet en werkzaamheden aan kabels en leidingen zoals bedoeld in artikel 1, onderdeel n van de Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuur gemeente Lelystad

€ 321,20

1.17.1.1

Vermeerderd per strekkende meter tussen de 100 en 5.000 strekkende meter van het toegewezen tracé in door de gemeente beheerde of in eigendom zijnde grond met

€ 0,70

1.17.1.2

indien het aantal strekkende meters groter is dan 5.000 wordt de aanvrager voor het in behandeling nemen van de aanvraag door middel van een begroting van de kosten door of vanwege het college geïnformeerd. De betreffende aanvraag wordt eerst op de vijfde dag na de dag waarop de begroting van kosten aan de aanvrager ter kennis is gebracht in behandeling genomen, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

1.17.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding van uitvoering van werkzaamheden van minder ingrijpende aard, als bedoeld in artikel 1, onderdeel o van de Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuur gemeente Lelystad

€ 57,85

1.17.3

het tarief wordt, indien met betrekking tot een melding overleg moet plaatsvinden tussen gemeente, andere beheerders van openbare grond en de aanbieder van het net, verhoogd met

€ 504,15

1.17.4

indien met betrekking tot een melding onderzoek naar de status van de kabel plaatsvindt, verhoogd met het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de melding aan de melder meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college is opgesteld.

 

1.17.5

indien een begroting als bedoeld in 1.17.4 is uitgebracht, word een melding in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de melder ter kennis is gebracht, tenzij de melding voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

 

 

 

Hoofdstuk 1.18

Verkeer en vervoer/wegenverkeerswet/gehandicaptenparkeerkaart

 

1.18.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.18.1.1

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990

€ 53,85

1.18.1.2

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 voor het Stadshart

 

1.18.1.2

behandeling aanvraag dag € 6,15

 

1.18.1.2

behandeling aanvraag week € 12,30

 

1.18.1.2

behandeling aanvraag maand of langer € 37,15

 

1.18.1.2

 

1.18.1.2

Ontheffingsbewijs commercieel laden/lossen

 

1.18.1.2

afbeelding binnen de regeling

 

 

1.18.1.2

1.18.1.2

Ontheffingsbewijs commercieel, klusontheffing

 

1.18.1.2

afbeelding binnen de regeling

 

 

1.18.1.2

Indien meer dan 6 ontheffingsbewijzen benodigd zijn, wordt daarvoor het maximale tarief in de betreffende categorie berekend.

 

1.18.1.2

Categorieën als hulpdiensten, artsen, geld- en waarde transporteurs, stadshartbewoners, taxi's en dergelijke zijn vrijgesteld van de verplichting.

 

1.18.1.3

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 9.1 van de Regeling voertuigen

€ 41,15

1.18.1.4

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 ten behoeve van evenementen in het Stadshart

€ 7,20

1.18.1.5

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 22 van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen

€ 81,25

1.18.1.6

tot het wijzigen van een kenteken op een krachtens de vigerende Verordening parkeerbelastingen Lelystad dan wel de vigerende Legesverordening Lelystad, verleende parkeervergunning.

€ 6,35

1.18.1.9

het tarief voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor het verstrekken van een GPK (artikel 49 en volgende van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer)

 

1.18.1.9.1

het tarief van artikel 1.18.1.9 wordt vermeerderd met het tarief:

 

1.18.1.9.1.1

voor het verstrekken van een GPK voor 1 jaar

€ 25,90

1.18.1.9.1.2

voor het verstrekken van een GPK voor 5 jaar

€ 88,00

1.18.1.9.1.3

voor het verstrekken van een vervolg GPK met een administratieve medische keuring

€ 36,25

1.18.1.9.1.4

voor het verstrekken van een vervolg GPK zonder keuring

 

1.18.1.10

tot een aanvraag tot het verkrijgen van een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats bij de woning

€ 223,85

1.18.1.11

tot een aanvraag tot het wijzigen van het kenteken op een onderbord bij een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats

€ 38,85

 

 

 

Hoofdstuk 1.19

Diversen

 

 

 

 

 

Beschikkingen ingevolge de Algemene plaatselijke verordening Lelystad 2015 (APV)

 

 

 

 

 

Paragraaf 1. Openbare orde

 

1.19.1

het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag: vertoningen en dergelijke op de weg (hoofdstuk 2, afdeling 4, APV)

 

 

 

 

 

Bruikbaarheid en aanzien van de weg (hoofdstuk 2, afdeling 5, APV)

 

1.19.1.3

het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 2.10 en 2.11 van de APV

€ 111,40

 

 

 

 

Maatregelen tegen overlast en baldadigheid (hoofdstuk 2, afdeling 11, APV)

 

1.19.1.10

tot het verlenen van ontheffingen als vermeld in afdeling 11 van hoofdstuk 2 van de APV

€ 48,55

 

 

 

 

Regulering prostitutie, seksbranche en aanverwante onderwerpen (hoofdstuk 3, APV)

 

1.19.1.14

zie titel 3, valt onder dienstverlening Europese dienstenrichtlijn, artikel 3.3

 

 

 

 

 

Bescherming van het milieu en het natuurschoon en zorg voor het uiterlijk aanzien van de gemeente, (hoofdstuk 4, APV)

 

1.19.1.15

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van:

 

1.19.1.17

een ontheffing om een afvalstof, stof of voorwerp op of in de bodem te brengen, te storten, te houden, achter te laten of anderszins te plaatsen op een wijze die aanleiding kan geven tot hinder of nadelige beïnvloeding van het milieu (artikel 16 van de afvalstoffenverordening van de gemeente Lelystad 2010)

€ 55,20

1.19.1.18

een ontheffing voor de opslag van afvalstoffen op een voor het publiek zichtbare plaats in de openlucht en buiten een inrichting op te slaan of opgeslagen te hebben (artikel 22 van de afvalstoffenverordening van de gemeente Lelystad 2010)

€ 55,20

 

 

 

 

Het bewaren van houtopstanden (hoofdstuk 4, afdeling 3, APV )

 

1.19.1.19

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 4:11 van de APV tot het vellen of doen vellen van houtopstand.

€ 48,55

 

 

 

 

Parkeerexcessen (hoofdstuk 5, afdeling 1, APV)

 

1.19.1.21

Het tarief bedraagt:

 

1.19.1.22

ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in de artikelen 5:2, vierde lid, en artikel 5:3, tweede lid, van de APV

€ 97,30

 

Het tarief bedraagt: (artikel 5:7, tweede lid, van de APV)

 

1.19.1.23

ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing van het verbod als bedoeld in artikel 5:7, tweede lid, van de APV tot het op de weg parkeren van een voertuig met het kennelijk doel om daarmee handelsreclame te maken.

€ 146,05

 

Het tarief bedraagt: (artikel 5:11, derde lid, van de APV)

 

1.19.1.24

ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing van het verbod als bedoeld in artikel 5:11,derde lid van de Algemene plaatselijke verordening tot onder meer het rijden, het laten staan van een voertuig, door dan wel in een park of plantsoen of een van gemeentewege aangelegde beplanting of groenstrook.

€ 48,55

 

 

 

 

Collecteren, venten, standplaatsen en snuffelmarkten (hoofdstuk 5, afdeling 2 tot en met 5, APV )

 

1.19.25

Het tarief bedraagt: (artikel 5:13, eerste lid, artikel 5:18, eerste lid en artikel 5:23, eerste lid, van de APV) ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in de volgende artikelen van de APV:

 

1.19.1.25.1

5:13, eerste lid

€ 46,45

1.19.1.25.2

5:18, eerste lid

€ 71,25

1.19.1.25.3

5:23, eerste lid

€ 142,60

1.19.1.25.4

Het tarief bedraagt: (artikel 5:14, van de APV)

 

 

 

 

 

Openbaar water (hoofdstuk 5, afdeling 6, APV)

 

1.19.1.27

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing van het verbod om in bepaalde wateren vaartuigen met behulp van een motor voort te stuwen, artikel 5:31A, tweede lid van de APV.

€ 98,00

 

 

 

 

Crossterreinen en gemotoriseerd en ruiterverkeer in natuurgebieden (hoofdstuk 5, afdeling 7, van de APV 2015)

 

1.19.1.28

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing van het verbod om binnen voor publiek toegankelijke natuurgebieden, parken, plantsoenen of voor recreatief gebruik beschikbare terreinen te rijden of zich te bevinden met een motorvoertuig als bedoeld in artikel 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, een bromfiets als bedoeld in artikel 1, van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 of met een fiets of een paard, zoals bedoeld in artikel 5:33 vijfde lid van de APV

€ 98,05

 

 

 

 

Verbod vuur te stoken (hoofdstuk 5, afdeling 8, APV 2015)

 

1.19.1.29

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing van het verbod tot het in de open lucht aanleggen, stoken of hebben van vuur , zoals bedoeld in artikel 5:34 van de APV

€ 48,55

 

 

 

 

Verstrooiing van as (hoofdstuk 5, afdeling 9, APV 2015)

 

1.19.1.30

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 5: 36, derde lid van de APV.

€ 75,90

 

 

 

 

Overnachten op de weg (hoofdstuk 5, afdeling 11, APV 2015)

 

1.19.1.31

Het tarief bedraagt ter zake het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing van het verbod om te overnachten op of aan de weg als bedoeld in artikel 5:41 van de APV

€ 48,55

1.19.1.32

Het tarief bedraagt ter zake het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing van het verbod om ten behoeve van recreatief nachtverblijf kampeermiddelen te plaatsen of een geplaatst te houden buiten een kampeerterrein zoals bedoeld in 4:18 van de APV

€ 81,25

 

 

 

 

Wet op de lijkbezorging

 

1.19.1.34

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het stellen van een andere termijn voor begraving of cremeren als bedoeld in artikel 17, 1e lid, van de Wet op de lijkbezorging.

€ 27,70

 

 

 

 

Geluidshinder

 

1.19.1.35

Het tarief bedraagt voor het op verzoek van de aanvrager verrichten van een meting ter afstelling van de zogenoemde geluidsniveaubegrenzer boven de eenmalige meting, die bij de vergunningverlening wordt uitgevoerd, per meting.

€ 158,10

 

 

 

Hoofdstuk 1.20

Diversen

 

1.20.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

1.20.1.1

het in behandeling nemen van een aanvraag tot het doen van nasporingen in het archief van de afdeling Dienstverlening en het verstrekken van stukken uit dit archief, per halfuur, of deel daarvan, dat aan de opdracht wordt besteed. Te verhogen met de tarieven vermeld bij onderdeel 1.20.3 en onderdeel 1.20.4 genoemde kosten

€ 29,00

1.20.1.2

gewaarmerkte afschriften van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

€ 6,35

1.20.1.3

afschriften, doorslagen of fotokopieën van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen:

 

1.20.1.3.1

per pagina op papier van A4-formaat

€ 0,80

1.20.1.3.2

per pagina op papier van een ander formaat

€ 0,95

1.20.1.4

een beschikking op aanvraag, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen

€ 75,90

1.20.1.5

stukken of uittreksels, welke op aanvraag van de aanvrager moeten worden opgemaakt, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

€ 6,50

 

Grootschalige basiskaart

 

1.20.2

Het tarief bedraagt:

 

1.20.2.1

ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het op digitale wijze reproduceren van een grootschalige basiskaart van het grondgebied van de gemeente Lelystad of een deel daarvan als de gevraagde kaartinformatie dient te worden geleverd op papier van het formaat A4 of A3, per A4 of A3.

€ 8,70

1.20.2.2

Het tarief bedraagt:

 

1.20.2.2.1

ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het op digitale wijze reproduceren van een grootschalige basiskaart van het grondgebied van de gemeente Lelystad of een deel daarvan;

€ 8,70

1.20.2.2.2

indien de gevraagde kaartinformatie dient te worden geleverd groter dan het formaat A3 per hectare van het grondgebied van de gemeente Lelystad die op deze kaart wordt afgebeeld.

€ 5,85

 

 

 

 

Reproductiekosten

 

1.20.3

Afhankelijk van de keuze ter zake gedaan door de aanvrager wordt het op basis van onderdeel 1.20.2.1, 1.20.4.1, 1.20.4.1.2 berekende legesbedrag, verhoogd met de volgende reproductiekosten:

 

1.20.3.1

voor een afdruk op 75 grams papier van het formaat A4 of A3 per afdruk

€ 1,85

1.20.3.2

voor een afdruk op 75 grams papier en groter dan formaat A3 per afdruk

€ 3,10

1.20.3.3

voor een kleurenafdruk op 75 grams papier en groter dan 0,5 vierkante meter per afdruk

€ 12,15

1.20.3.4

indien de gevraagde kaartinformatie wordt geleverd op een CD, per CD.

€ 4,80

1.20.3.5

indien de gevraagde kaartinformatie wordt geleverd op een usb stick (1 GB)

€ 13,10

1.20.3.6

de kosten van de computertijd, die aan de aanvraag zijn verbonden, per uur

€ 85,30

 

 

 

 

Huisnummerkaart / middelschalige basiskaart

 

1.20.4

Het tarief bedraagt:

 

1.20.4.1

ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het leveren van een zogenoemde huisnummerkaart, per huisnummerkaart

€ 6,35

1.20.4.1.2

ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot levering van een zogenoemde middelschalige basiskaart van het grondgebied van Lelystad of een deel daarvan, per hectare van het grondgebied van Lelystad die op deze kaart wordt afgedrukt.

€ 0,30

1.20.4.1.3

ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het leveren van een vaststelling huisnummer(s), per vaststellingsbesluit van het college

€ 1,85

1.20.4.1.4

Afhankelijk van de keuze ter zake gedaan door de aanvrager wordt het op basis van onderdeel 1.20.4.1 en 1.21.4.1.2 berekende legesbedrag verhoogd met de reproductiekosten als vermeld bij onderdeel 1.20.1.3 van deze tarieventabel

 

 

 

 

 

Inlichtingen uit het gemeentelijke kadaster

 

1.20.5

Voor de toepassing van de onderdelen 1.20.5.1.1 en 1.21.5.1.2 wordt onder één inlichting verstaan één of meer gegevens omtrent één perceel en de daarbij op een bepaald moment behorende genot hebbende(n) krachtens eigendom, bezit of beperkt recht.

 

1.20.5.1

Het tarief bedraagt:

 

1.20.5.1.1

ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een of meer inlichtingen, per inlichting

€ 8,40

1.20.5.1.2

in afwijking van het in onderdeel 1.20.5.1.1 bepaalde bedraagt het tarief van het afsluiten van een abonnement tot het verstrekken van inlichtingen voor een periode van een jaar:

€ 648,75

 

 

 

 

Landmeetkundige werkzaamheden

 

1.20.6.1

Het tarief bedraagt:

 

1.20.6.2

Ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag voor het uitzetten van de rooilijn en het peil van een bouwwerk, per uur

€ 142,15

1.20.6.3

Ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag voor het uitzetten van de terreingrens ingevolge de privaatrechtelijke overdracht, per uur

€ 142,15

 

 

 

Titel 2

Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning

 

 

 

 

Hoofdstuk 2.1

Begripsomschrijvingen

 

2.1.1

voor de toepassing van deze titel wordt verslaan onder:

 

2.1.1.1

aanlegkosten:

 

 

de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de aanlegkosten, de omzetbelasting niet inbegrepen. Indien de werken of werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschieden wordt in deze titel onder aanlegkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor de werken of werkzaamheden waarop de aanvraag betrekking heeft;

 

2.1.1.2

bouwkosten:

 

 

de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt of de opgegeven bouwsom niet aannemelijk is een raming van de bouwkosten, exclusief omzetbelasting aan de hand van de jaarlijkse uitgave “Basisbedragen Gebouwen” van het Nederlandse Bouwkosten Instituut “ . Indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt wordt in deze titel onder bouwkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft;

 

2.1.1.3

vervallen

 

2.1.1.4

Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

 

2.1.2

In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.

 

2.1.3

In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.

 

2.1.4

De in artikel 2.1.1.2 van de tarieventabel vermelde jaarlijkse uitgave “Basisbedragen Gebouwen” van het Nederlandse Bouwkosten instituut is “online en kosteloos” raadpleegbaar bij het informatieplein Wonen & Ondernemen in de hal van de stadhuis.

 

 

 

 

Hoofdstuk 2.2

Vooroverleg/beoordeling schetsplan/beoordeling conceptaanvraag

 

2.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

2.2.1.1

om vooroverleg in verband met het verkrijgen van een indicatie of een voorgenomen project in het kader van de Wabo vergunbaar is

 

2.2.1.2

om beoordeling van een schetsplan met betrekking tot de vraag of op een, op basis van genoemd schetsplan uitgewerkt projectplan een omgevingsvergunning zou kunnen worden verleend: 0,25 % die bouwkosten

 

 

met een minimum bedrag van

€ 44,65

 

en een maximum bedrag van

€ 2.443,15

2.2.1.3

om beoordeling van een concept aanvraag via het omgevingsloket om na te gaan of een omgevingsvergunning ontvankelijk is om in behandeling te nemen 0,5 % van de bouwkosten

 

 

met een minimum bedrag van

€ 44,65

 

en een maximum bedrag van

€ 2.443,15

2.2.1.4

tot het verkrijgen van een verklaring vergunning vrij bouwen

€ 44,65

 

 

 

Hoofdstuk 2.3

Omgevingsvergunning

 

2.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk en hoofdstuk 2.4 van deze titel. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

 

2.3.2

Bouwactiviteiten

 

2.3.2.1

Indien een aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo bedraagt het tarief 2,1 % van die bouwkosten met een minimum bedrag van

€ 44,65

2.3.2.1.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van de aanvraag van de omgevingsvergunning die na aanvulling of na het verstrijken van de termijn hiervoor buiten behandeling wordt gesteld op 10% van de in artikel 2.3.2.1 genoemde leges, met een minimumbedrag van

€ 44,65

 

en een maximumbedrag van

€ 155,25

2.3.2.1.2

Indien een aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op bouwactiviteiten voor gemeentegrensoverschrijdende Rijksprojecten als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo bedraagt het tarief 1,494 % van die bouwkosten met een minimum bedrag van

€ 44,65

2.3.2.2

Verhogingen in verband met toetsing aan welstandscriteria

 

2.3.2.2.1

Indien de aanvraag betrekking heeft op een bouwplan waarvoor toetsing aan welstandcriteria als bedoeld in artikel 12a van het Woningwet moet plaatsvinden wordt het overeenkomstig artikel 2.3.2.1 en artikel 2.3.2.1.2 berekende bedrag verhoogd met 0,174 % van de bouwkosten,

 

 

met een minimumbedrag van

€ 44,65

 

en een maximumbedrag van

€ 2.443,15

2.3.2.3

Onverminderd hetbepaalde in onderdeel 2.3.2.1 wordt het tarief verlaagd met 30% indien een aanvraag als bedoeld in dit onderdeel wordt ingediend met een begeleidende gecertificeerde bouwbesluittoetsing waaruit blijkt dat de aanvraag voldoet aan het Bouwbesluit. Deze bouwbesluittoetsing dient te voldoen aan de vereisten zoals deze zijn vastgelegd in de Beoordelingsrechtlijn "Bouwplantoetsingen aan het bouwbesluit" (BRL 5019)

 

2.3.3

Aanlegactiviteiten

 

2.3.3.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

 

van de aanlegkosten, met een minimum van:

€ 580,30

 

en een maximum van:

€ 6.963,85

2.3.4

Planologisch strijdig gebruik

 

2.3.4.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1:

 

2.3.4.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo van toepassing is (binnenplanse afwijking):

€ 116,10

2.3.4.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo van toepassing is (buitenplanse kleine afwijking):

€ 116,10

2.3.4.4

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo van toepassing is.

€ 5.803,15

2.3.4.5

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º , van de Wabo van toepassing is (tijdelijke afwijking)

€ 580,30

2.3.4.6

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo van toepassinig is (afwijking van exploitatieplan): van de bouwkosten

 

 

met een minimum van:

€ 580,30

 

en een maximum van:

€ 4.062,20

2.3.4.7

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo van toepassing is, van de bouwkosten

2%

 

met een minimum van:

€ 1.160,60

 

en een maximum van:

€ 5.805,00

2.3.4.8

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo van toepassing is (afwijking van nationale regelgeving) van de bouwkosten:

2%

 

met een minimum van:

€ 1.160,60

 

en een maximum van:

€ 5.805,00

2.3.5

Het tarief voor het opstellen en begeleiden van een (partiële) herziening van het geldende bestemmingsplan (artikel 3.1 Wro), een wijzigingsplan (artikel 3.6 Wro) of een uitwerkingsplan (3.6.Wro) bedraagt:

 

2.3.5.1

2% van de gezamenlijke bouw- en aanlegkosten, met een minimumtarief van € 5000,00 en een maximumtarief van € 10.000,00, indien de gezamenlijke bouw- en aanlegkosten minder dan € 1.000.000,00 bedragen;

 

2.3.5.2

1% van de gezamenlijke bouw- en aanlegkosten, met een maximumtarief van € 20.000,00, indien de gezamenlijke bouw- en aanlegkosten tussen de € 1.000.000,00 en € 4.000.000,00 bedragen;

 

2.3.5.3

0,5% van de gezamenlijke bouw- en aanlegkosten, met een maximumtarief van € 40.000,00, indien de gezamenlijke bouw- en aanlegkosten tussen de € 4.000.000,00 en € 16.000.000,00 bedragen;

 

2.3.5.4

0,25% van de gezamenlijke bouw- en aanlegkosten, met een maximumtarief van € 80.000,00, indien de gezamenlijke bouw- en aanlegkosten meer dan € 16.000.000,00 bedragen;

 

2.3.5.5

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo van toepassing is (afwijking van exploitatieplan)

€ 1.160,60

2.3.5.6

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving):

€ 1.160,60

2.3.5.7

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving):

€ 1.132,40

2.3.5.8

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo van toepassing is (afwijking van voorbereidingsbesluit):

€ 590,45

2.3.6

 

 

2.3.7

Vaststellen bestemmingsplan

 

2.3.7.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan (3.1. Wro), een wijzigingsplan (3.6 Wro) of een uitwerkingsplan (3.6 Wro)

€ 5.979,55

 

 

 

2.3.8

Brandveilig gebruik

 

2.3.8.1

In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen:

€ 461,90

2.3.8.1.1

Zoals opgenomen in 2.3.8.1 vermeerderd met een bruto vloeroppervlaktetoeslag per m² bij

 

 

0 tot 100 m²

€ 4,05

 

100 tot 200 m²

€ 2,90

 

200 tot 500 m²

€ 2,25

 

500 m² en meer

€ 2,75

2.3.8.2

Op het moment dat een bouwwerk van rechthebbende/gebruiker wisselt, dient de nieuwe rechthebbende/gebruiker opnieuw een omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik aan te vragen. Voor het in behandeling nemen van de laatstbedoelde vergunning worden leges in rekening gebracht als vermeld in de onderdelen 2.3.8.1 en 2.3.8.1.1. Onder bruto vloeroppervlakte wordt verstaan het bruto vloeroppervlak als bedoeld in het normblad NEN 2580, uitgave 2007, of zoals dit normblad laatstelijk is vervangen of gewijzigd.

 

2.3.8.3

Ingeval van overdracht van het bouwwerk, waarbij geen sprake is van een wijziging van de bestemming van het bouwwerk, van een bouwkundige wijziging of wijziging van de indeling, bedraagt het tarief ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning, als bedoeld onder 2.3.8.1

€ 461,90

2.3.8.4

Indien een aanvraag om een vergunning als bedoeld onder 2.3.8.1 uitsluitend een wijziging van het brandveilig gebruik betreft, wordt de toeslag alleen berekend over de vloeroppervlakte waarvan het gebruik wordt gewijzigd

 

2.3.8.5

voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik als bedoeld in artikel 2 eerste lid van de Brandbeveiligingsverordening 2010

€ 461,90

2.3.9

Sloopactiviteiten anders dan bij monumenten of in beschermd stads- of dorpsgezicht

 

2.3.9.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

2.3.9.2

vervallen

 

2.3.10

Beoordeling bodemrapport

 

2.3.10.1

Indien t.b.v. een omgevingsvergunning krachtens een wettelijk voorschrift een bodemrapport wordt beoordeeld

 

2.3.10.1.1

Voor de beoordeling van de geschiktheid van de bodem als bouwlocatie aan de hand van een milieuhygiënisch bodemonderzoek (historisch, verkennend en/of nader onderzoek)

€ 227,75

2.3.10.1.2

Voor de beoordeling van een archeologisch bodemrapport

€ 160,45

 

 

 

2.3.11

Aanleggen of veranderen weg

 

2.3.11.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het aanleggen van een weg of verandering brengen in de wijze van aanleg van een weg waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 2.11 van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, aanhef en eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 112,60

 

 

 

2.3.12

Uitweg/inrit/aansluiting op het openbaar riool

 

2.3.12.3

Voor het in behandeling nemen van een aansluitvergunning voor het tot stand brengen c.q. wijzigen en in stand houden van een aansluiting op het openbaar riool bedraagt het tarief:

€ 140,75

 

 

 

2.3.13

Kappen

 

2.3.13.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het vellen of doen vellen van houtopstand, waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 4.11 van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 48,50

2.3.15

Projecten of activiteiten in het kader van de Wet natuurbescherming

 

2.3.15.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2aa, aanhef en onder a, van het Besluit omgevingsrecht bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten

 

 

 

 

2.3.16

Flora- en fauna-activiteiten (bescherming van soorten)

 

2.3.16.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2aa, aanhef en onder b, van het Besluit omgevingsrecht (flora- en fauna-activiteit) bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten

 

 

 

 

2.3.17

Andere activiteiten dan bovenstaande activiteiten

 

2.3.17.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het verrichten van een andere activiteit of handeling dan in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedoeld en die activiteit of handeling:

 

2.3.17.2

behoort tot een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.1., eerste lid, van de Wabo, of behoort tot een provinciale verordening, gemeentelijke verordening of waterschapsverordening aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnenzijn of de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.2, tweede lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

2.3.17.3

als het een gemeentelijke verordening betreft: het bedrag dat op grond van deze tarieventabel voor de betreffende vergunning of ontheffing verschuldigd is als de activiteit zou worden uitgevoerd zonder omgevingsvergunning

 

2.3.17.4

als het een provinciale of waterschapsverordening betreft: worden de leges die op grond van onderhavige verordening verhoogd met het bedrag dat voor de bovengenoemde activiteiten door de provincie of het waterschap aan leges zou worden geheven wanneer voor die activiteiten een (omgevings) vergunning zou worden verleend.

 

2.3.17.5

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een rijks-, provinciaal of gemeentelijk monument als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder f, of artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder b, van de Wabo in samenhang met de provinciale erfgoedverordening of artikel 10 van de Erfgoedverordening 2010 gemeente Lelystad, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

 

2.3.17.5.1

voor het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een monument:

€ 165,60

2.3.17.5.2

voor het herstellen, gebruiken of laten gebruiken van een monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht:

€ 165,60

2.3.17.5.3

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in een beschermd stads- of dorpsgezicht, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder h, of artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder c, van de Wabo in samenhang met een eventuele provinciale erfgoedverordening of artikel 10 van de Erfgoedverordening 2010 gemeente Lelystad, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten

€ 165,60

 

 

 

2.3.18

Omgevingsvergunning in twee fasen

 

2.3.18.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning op verzoek in twee fasen plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

2.3.18.2

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de eerste fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de eerste fase betrekking heeft;

 

2.3.18.3

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de tweede fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de tweede fase betrekking heeft.

 

 

 

 

2.3.19

Advies

 

2.3.19.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wettelijk voorschrift aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag of het ontwerp van de beschikking op de aanvraag om een omgevingsvergunning:

 

 

 

 

 

Het bedrag dat door het adviesorgaan bij de gemeente in rekening wordt gebracht.

 

 

 

 

2.3.20

Verklaringen van geen bedenkingen

 

2.3.20.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wet of algemene maatregel van bestuur aangewezen bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven voordat de omgevingsvergunning kan worden verleend, als bedoeld in artikel 2.27, eerste lid, van de Wabo:

 

2.3.20.2

indien de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven

 

2.3.20.3

indien een ander bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven, het bedrag dat dit andere bestuursorgaan in rekening brengt

€ 155,25

 

 

 

Hoofdstuk 2.4

Vermindering

 

2.4.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning is voorafgegaan door beoordeling van een schetsplan als bedoeld in artikel 2.2.1.2 of conceptaanvraag als bedoeld in artikel 2.2.1.3 waarop de eerstgenoemde aanvraag betrekking heeft en overeenkomstig is uitgewerkt, worden de ter zake van de beoordeling van het schetsplan of de conceptaanvraag geheven leges verrekend met de leges voor het in behandeling nemen van de aanvraag om de omgevingsvergunning bedoeld in hoofdstuk 3 indien de aanvraag om een omgevingsvergunning binnen een jaar na dat het schetsplan of het conceptplan is goedgekeurd.

 

2.4.2

Als een verzoek om af te wijken van een bestemmingsplan als bedoeld in 2.12, tweede lid, van de Wabo betrekking heeft op een bestemmingsplan dat ouder is dan 10 jaar wordt het in onderdeel 2.3.4.3. en 2.3.4.4 vermelde bedrag met 50% verminderd

 

 

 

 

Hoofdstuk 2.5

Teruggaaf

 

2.5.1

Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 

 

Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten, als bedoeld in de onderdelen 2.3.2 en 2.3.7, intrekt terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente, bestaat aanspraak op korting van een deel van de leges. Deze bedraagt:

 

2.5.1.1

Indien de aanvraag wordt ingetrokken voordat de aanvraag volledig is verklaard van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges

 

2.5.1.2

Indien op een later tijdstip dan in 2.5.1.1 bedoeld na het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een omgevingsvergunning doch vóór het verlenen van de vergunning, deze aanvraag wordt ingetrokken bedraagt deze korting

 

 

 

 

 

Teruggaaf

 

2.5.1.3

Indien een aanvraag om herziening van het bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1 van de Wet ruimtelijke ordening, om wijziging of uitwerking als bedoeld in artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening of om een vergunning om af te wijken van het bestemmingsplan als bedoeld in artikel 2.12, lid 1 sub  a onder 2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht  wordt ingetrokken, voordat de betreffende herziening, wijziging, uitwerking of vergunning is verleend, wordt op aanvraag teruggaaf van 50% van de in de onderdelen 2.3.5 tot en met 2.3.5.3 geheven leges verleend

 

 

 

 

 

Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 

2.5.2

Als de gemeente een verleende omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in artikel 2.3.2 intrekt op aanvraag van de vergunninghouder, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel verlening van de vergunning en als van de vergunning geen gebruik is gemaakt. Teruggaaf wordt alleen verleend indien de verleende omgevingsvergunning binnen 18 maanden na de verlening schriftelijk wordt ingetrokken. De teruggaaf bedraagt van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

 

 

 

 

 

Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 

2.5.3

Als de gemeente een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in artikel 2.3.2.1 weigert bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

 

2.5.3.1

Onder een weigering bedoeld in onderdeel 2.5.3 wordt mede verstaan een vernietiging van de beschikking bij rechterlijke uitspraak.

 

 

 

 

 

Geen teruggaaf

 

2.5.4

Van de leges verschuldigd op grond van de onderdelen 2.3.4, 2.3.17 en 2.3.18 wordt geen teruggaaf verleend.

 

 

 

 

 

Teruggaaf (als gevolg van het vaststellen van een subsidie) op grond van de Subsidieverordening Duurzaam Bouwen Lelystad 2011-2013

 

2.5.5

Als een aanvrager voor een project dat bestaat uit het bouwen van een woning een subsidie is toegekend op grond van de Subsidieverordening Duurzaam Bouwen Lelystad 2011-2013 kan deze een teruggaaf van de leges ontvangen tot het bedrag dat op grond van deze verordening is vastgesteld met dien verstande dat per woning tot maximaal het bedrag ter grootte van de af te dragen bouwleges voor de woning kan worden ontvangen

 

 

 

 

 

Minimum drempelbedrag voor teruggaaf

 

2.5.6

Een bedrag minder dan € 43,15 wordt niet teruggegeven

 

 

 

 

Hoofdstuk 2.6

Wijzigingsvergunning

 

2.6.1

Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

 

2.6.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot

€ 81,30

 

aanpassing van een omgevingsvergunning als gevolg van een, naar de

 

 

omstandigheden beoordeeld, geringe wijziging in het project:

 

 

 

 

Hoofdstuk 2.7

Overschrijving omgevingsvergunning

 

2.7.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanmelding tot het overschrijven van een verleende omgevingsvergunning, behalve bij brandveilig gebruik (zie artikel 2.3.8 en volgende).

 

2.7.2

vervallen

 

 

 

 

Hoofdstuk 2.8

Legalisatieprocedure

 

2.8.1

Indien een aanvraag om een omgevingsvergunning gepaard gaat met een legalisatieprocedure ter zake van het handelen zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning worden de leges die op grond van deze verordening voor deze verordening voor deze activiteiten in rekening worden gebracht verhoogd met:

 

2.8.1.1

indien deze direct wordt aangevraagd na eerste verzoek/sommatie

€ 145,10

2.8.1.2

indien deze wordt aangevraagd na meerdere sommaties of een handhavingsprocedure

€ 290,15

 

 

 

Hoofdstuk 2.9

Sloopmelding

 

2.9.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een sloopmelding

 

 

 

 

Hoofdstuk 2.10

In deze titel niet benoemde beschikking

 

2.10.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde beschikking:

€ 81,30

 

 

 

Titel 3

Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

 

 

 

 

Hoofdstuk 3.1

Toezicht op openbare inrichtingen hoofdstuk 2, afdeling 8, Algemene plaatselijke verordening 2015 (APV)

 

3.1.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet

€ 714,15

3.1.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding als bedoeld in artikel 30 en artikel 30 a van de Drank- en Horecawet

€ 57,30

3.1.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een beperkte wijziging van een drank- en horecavergunning

€ 57,30

3.1.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Drank- en Horecawet

€ 57,30

3.1.5

Het tarief bedraagt ter zake voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een exploitatievergunning horecabedrijf ingevolge artikel 3, van de Drank- en Horecawet

€ 714,15

3.1.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een beperkte wijziging van een exploitatievergunning (bijvoorbeeld: wijziging van de persoon van de beheerder)

€ 57,30

3.1.7

Het tarief bedraagt (artikel 2:28 H van de APV)

 

3.1.7

Vervallen

 

3.1.8

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vrijstelling als bedoeld in de artikelen 2:28G van de APV (ontheffing sterke drank)

€ 274,80

3.1.9

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van een vrijstelling als bedoeld in de artikelen 2:28G van de APV (ontheffing sterke drank)

€ 57,30

3.1.10

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 2:29, 3e lid van de APV (ontheffing sluitingsuur)

€ 191,20

 

 

 

Hoofdstuk 3.2

Organiseren evenementen of markten

 

3.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning voor het organiseren, toe te laten of feitelijk leiden van een evenement als bedoeld in artikel 2:25 van de APV (evenementenvergunning), indien het betreft:

 

3.2.1.1

Een grootschalig evenement of een evenement met verhoogd risicoprofiel

€ 1.785,20

3.2.1.2

Een middelgroot evenement

€ 446,35

3.2.1.3

Een klein evenement

€ 189,60

3.2.1.4

Het tarief bedraagt voor in behandeling nemen van een melding tot het organiseren, toelaten of feitelijk leiden van een vergunningsvrij evenement

 

3.2.1.4.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van de verleende evenementenvergunning 50 % van de in artikel 3.2.1 1, 3.2.1.2. of 3.2.1.3 genoemde leges

 

3.2.1.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:

 

3.2.1.6

een vergunning tot het innemen van een vaste standplaats op een weekmarkt

€ 33,70

3.2.1.7

een vergunning tot het innemen van een standplaats op een jaarmarkt

€ 33,70

3.2.1.8

Een eerste inschrijving of handhaving van de inschrijving voor een kalenderjaar op de wachtlijst als bedoeld in artikel 7 van de vigerende Marktverordening Lelystad, per markt, per branche

€ 33,70

3.2.1.9

een vergunning voor het organiseren van een particuliere markt

€ 71,25

 

 

 

Hoofdstuk 3.3

Prostitutiebedrijven

 

3.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

3.3.1.1

tot het verlenen van een exploitatievergunning of wijziging van een exploitatievergunning als bedoeld in artikel 3:3, van de APV

 

3.3.1.1.1

voor een seksinrichting

€ 1.520,95

3.3.1.1.2

voor een escortbedrijf

€ 350,80

3.3.2

Indien de vergunning als bedoeld onder artikel 3.3.1.1.1 en artikel 3.3.1.1.2 wordt aangevraagd, uitsluitend in verband met wijziging van een leidinggevende of wijziging van de inrichting, dan bedraagt het tarief:

€ 193,55

 

 

 

Hoofdstuk 3.4

Coffeeshop

 

3.4.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het voorbereiden van een gedoogbeschikking ten behoeve van de exploitatie van een coffeeshop

€ 2.212,45

3.4.2

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag om verlenging van de geldigheidsduur van een gedoogbeschikking ten behoeve van de exploitatie van een coffeeshop

€ 463,80

3.4.3

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van een gedoogbeschikking ten behoeve van de exploitatie van een coffeeshop

€ 463,80

 

 

 

Hoofdstuk 3.5

Brandbeveiligingsverordening (brandweer)

 

3.5.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning met betrekking tot het brandveilig gebruik van een inrichting, als bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Brandbeveiligingsverordening 2010

 

 

a. uitsluitend in de open lucht plus index

€ 98,05

 

b. geheel of gedeeltelijk overdekt plus index

€ 130,60

 

 

 

Hoofdstuk 3.6

Kinderopvang

 

3.6.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

3.6.2

tot het registreren van een gastouder, gastouderbureau, kinderdagverblijf of locatie voor buitenschoolse opvang per adres of locatie

€ 155,25

 

 

 

Hoofdstuk 3.7

In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

 

3.7.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

€ 81,30

 

 

 

 

 

 

 

Lelystad,

 

 

Mij bekend,

 

 

de griffier van de gemeente Lelystad,

 

€ 73,20