Besluit mandaat, volmacht en machtiging Sabewa Zeeland

Geldend van 01-01-2013 t/m 01-01-2020

Intitulé

Besluit mandaat, volmacht en machtiging Sabewa Zeeland

Algemeen

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder:

a. mandaat: de bevoegdheid om in naam van het dagelijks bestuur publiekrechtelijke en privaatrechtelijke besluiten te nemen en te ondertekenen;

b. volmacht: de bevoegdheid om SaBeWa Zeeland buiten rechte te vertegenwoordigen bij het vastleggen van privaatrechtelijke rechtshandelingen voortvloeiende uit krachtens mandaat genomen besluiten;

c. machtiging: de bevoegdheid om handelingen te verrichten die noch een besluit noch een privaatrechtelijke rechtshandeling zijn;

d. medewerkers, teamleiders: de medewerkers en teamleiders werkzaam bij SaBeWa

Zeeland;

e. directeur: de directeur van SaBeWa Zeeland.

Afdeling I: Mandatering van bevoegdheden

Artikel 2

1. De directeur wordt mandaat, volmacht en machtiging verleend ter zake van de producten en activiteiten genoemd in het bij dit besluit behorende overzicht.

2. De directeur wordt mandaat verleend ter zake van het ter beschikking stellen van investeringskredieten, die door het algemeen bestuur aan het dagelijks bestuur zijn overgedragen.

3. De directeur is bevoegd financiële verplichtingen voor SaBeWa Zeeland jegens derden aan te gaan met betrekking tot de in de begroting opgenomen exploitatiebedragen alsmede voor de investeringskredieten die door het algemeen bestuur beschikbaar zijn gesteld dan wel waarvoor de bevoegdheid tot het beschikbaar stellen aan het dagelijks bestuur is overgedragen.

4. Het mandaat omvat mede de bevoegdheid tot het wijzigen van het bij dit besluit

behorende overzicht van producten en activiteiten en het vaststellen en wijzigen van beleids regels met betrekking tot het budgetbeheer.

5. De uitoefening van de bevoegdheden in het kader van dit besluit geschieden met inachtneming van de vigerende wet- en regelgeving.

Artikel 3

1. De directeur is bevoegd de aan hem opgedragen bevoegdheden door te mandateren (ondermandaat) aan de teamleiders en de daaronder ressorterende medewerkers. De directeur is bevoegd budgethouders aan te wijzen.

2. Ondermandaat doet geen afbreuk aan de voor de organisatie vastgelegde verantwoor- dingslijnen.

3. Op ondermandaat zijn de bepalingen van dit besluit van overeenkomstige toepassing.

4. Ingeval van afwezigheid van de gemandateerde, worden de bevoegdheden uitgeoefend door de door de directeur aangewezen plaatsvervanger.

Afdeling II: Toepassing van het mandaat

Artikel 4

1. De mandaatverlening geldt niet voor de bevoegdheid tot:

a. het vaststellen van algemeen verbindende voorschriften;

b. het vaststellen van beleidsregels, onverminderd het bepaalde in artikel 2, lid 3;

c. Het aangaan of wijzigen van dienstverleningsovereenkomsten met de deelnemers van de gemeenschappelijke regeling ten aanzien van werkzaamheden die deze voor

SabeWa Zeeland verrichten;

d. het aangaan van dienstverleningsovereenkomsten met de deelnemers in de gemeen- schappelijke regeling ten aanzien van de gemeenschappelijke regeling belastingsamen-

werking SaBeWa Zeeland aangaande werkzaamheden en de wijze waarop deze werkzaamheden ten behoeve van de deelnemers worden uitgevoerd.

Artikel 5

1. De gemandateerde legt stukken die beleidsaspecten bezitten ter nadere besluitvorming voor aan het bestuursorgaan.

2. Stukken worden geacht beleidsaspecten te bevatten indien:

a. die zouden leiden tot een afwijking of aanvulling van een eerder vastgelegde beleidslijn;

b. afdoening daarvan niet voorziene financiële of andere belangrijke consequenties heeft;

c. dit door of namens het bestuursorgaan is kenbaar gemaakt.

Artikel 6

1. Krachtens mandaat genomen besluiten vermelden aan het slot:

“Namens het dagelijks bestuur van SaBeWa Zeeland,”

gevolgd door de handtekening, naam en functieaanduiding van de betrokken gemanda- teerde.

2. Een document waarin een privaatrechtelijke rechtshandeling wordt vastgelegd namens de rechtspersoon SaBeWa Zeeland, vermeldt aan het slot:

“SaBeWa Zeeland, ten deze vertegenwoordigd door,”

gevolgd door de handtekening, naam en functieaanduiding van de betrokken gemanda- teerde.

3. Een document waarin geen publiekrechtelijk besluit of een privaatrechtelijke rechtshandeling wordt vastgelegd, vermeldt aan het slot de handtekening, naam en functieaanduiding van de betrokken gemandateerde.

Artikel 7

1. Dit besluit inclusief de bijlagen wordt opgenomen in een mandaatregister;

2. Het mandaatregister is openbaar en ligt ter inzage bij SaBeWa Zeeland.

Afdeling III: Slotbepalingen

Artikel 8

  • 1.

    De bij of krachtens dit besluit geldende mandaten worden geacht te zijn gewijzigd voor zoveel en op het tijdstip dat de hierin bedoelde wetten, regelingen, beschikkingen en verordeningen zijn gewijzigd.

  • 2.

    Bij afwezigheid van de directeur worden de aan hem toegekende bevoegdheden uitgeoefend door de door het dagelijks bestuur van SaBeWa Zeeland aangewezen plaatsvervanger.

3. Het besluit treedt in werking met terugwerkende kracht tot 1 januari 2013.

4. Dit besluit kan worden aangehaald als "Besluit Mandaat, Volmacht en Machtiging Sabewa Zeeland".

Ondertekening

Het dagelijks bestuur van het Openbaar Lichaam Belastingsamenwerking SaBeWa Zeeland

Aldus vastgesteld op 28 januari 2013.