Subsidieregeling dorpsbudget Het Hogeland (februari 2020)

Geldend van 20-01-2021 t/m 24-03-2022

Intitulé

Subsidieregeling dorpsbudget Het Hogeland (februari 2020)

Het college van burgemeester en wethouders gemeente Het Hogeland;

gelet op artikel 4:23, eerste lid van de Algemene wet bestuursrecht, op artikel 156 Gemeentewet en op artikel 3 van Algemene subsidieverordening Het Hogeland;

besluit vast te stellen de volgende: Subsidieregeling Dorpsbudget Het Hogeland

§ 1 Algemene bepalingen

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

 • a.

  ASV: Algemene Subsidieverordening gemeente Het Hogeland 2019.

 • b.

  College: college van burgemeester en wethouders.

 • c.

  Dorp: een afgebakend gebied op de bij deze subsidieregeling behorende en door het college vastgestelde gebiedskaart (bijlage 1a).

 • d.

  Dorpsbudget: het bedrag dat per dorp beschikbaar is.

 • e.

  Initiatief: een voorgenomen activiteit of verzameling activiteiten.

 • f.

  Leefbaarheid: het initiatief moet een bijdrage leveren aan de ruimtelijke kwaliteit en/of sociale samenhang van het dorp

Artikel 2. Toepassingsbereik

Het bepaalde in deze regeling is van toepassing op de verstrekking van subsidies door het college voor het in artikel 3 genoemde doel.

§ 2 Doel en Doelgroep

Artikel 3. Doel

Subsidie kan uitsluitend worden verstrekt voor een initiatief dat de leefbaarheid in één of meerdere dorpen van gemeente Het Hogeland bevordert en een langdurig effect heeft.

Artikel 4. Doelgroep

Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan:

 • 1.

  rechtspersonen zonder winstoogmerk, die (blijkens hun doelstelling) gericht zijn op het dorp waarop de aanvraag betrekking heeft.

 • 2.

  Het college kan in bijzondere gevallen ontheffing verlenen van het bepaalde in het eerste lid.

§ 3 Subsidieplafond en verdeling

Artikel 5. Subsidieplafond per dorp

 • 1.

  Het dorpsbudget per kalenderjaar bedraagt € 6.567,= plus een toelage van € 1,68 per inwoner (bijlage 1b).

 • 2.

  Onbenutte middelen van het voorgaande kalenderjaar worden overgeboekt naar het budget van het daaropvolgende kalenderjaar.

 • 3.

  Een subsidie bedraagt maximaal het beschikbare dorpsbudget.

Artikel 6. Wijze van verdeling

 • 1.

  Verstrekking van subsidie vindt plaats op volgorde van ontvangst van complete aanvragen, totdat het vastgestelde subsidieplafond van het dorpsbudget is bereikt.

 • 2.

  Als de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van ontvangst van de aanvraag de datum waarop de aangevulde aanvraag is ontvangen.

 • 3.

  Indien het vastgestelde subsidieplafond dreigt te worden overschreden of wordt overschreden als gevolg van het aantal aanvragen dat op dezelfde dag wordt ontvangen, worden de aanvragen die op die dag ontvangen zijn, door middel van loting gerangschikt.

§ 4 Aanvraag en besluitvormingsprocedure

Artikel 7. Aanvraag

 • 1.

  De aanvraag voor subsidie op grond van deze regeling geschiedt door gebruikmaking van een daartoe door het college vastgesteld aanvraagformulier, voorzien van de gevraagde bijlagen;

 • 2.

  Onverminderd artikel 6, tweede lid, aanhef en onder a tot en met e, en derde lid van de ASV, overlegt de aanvrager bij de aanvraag om verlening van subsidie:

 • a.

  een opgave van medestanders, zijnde inwoners en (maatschappelijke) organisaties van het betreffende dorp.

 • b.

  een beschrijving van de concrete bijdrage van initiatiefnemers, aanvragers en cofinanciering/zelfwerkzaamheid

 • c.

  een beschrijving waaruit aantoonbaar blijkt dat het initiatief besproken is binnen het dorp en dat kenbaar is gemaakt dat het betrokken initiatief betaald gaat worden uit het dorpsbudget.

Artikel 8. Aanvraagtermijn

Een aanvraag om subsidie wordt, overeenkomstig artikel 7, vierde lid, van de ASV, ingediend voordat de aanvrager voornemens is te beginnen met het initiatief waarvoor subsidie wordt aangevraagd.

Artikel 9. Beslistermijn

Het college beslist, overeenkomst artikel 8, derde lid, van de ASV, binnen acht weken nadat de volledige aanvraag om subsidie is ingediend.

Artikel 10. Weigeringsgronden

Overeenkomstig artikel 9, derde lid, aanhef en onder j, van de ASV, kan subsidie worden geweigerd als:

 • a.

  het initiatief geheel of deels gericht is op het behalen van winst;

 • b.

  het initiatief voor meer dan 90% wordt gefinancierd uit gemeentelijke middelen;

 • c.

  een gegronde reden bestaat om aan te nemen dat onvoldoende draagvlak is voor het initiatief, dan wel een gegronde reden bestaat om aan te nemen dat het initiatief tot onevenredige overlast leidt voor buurt of straat;

 • d.

  als uitvoering van het initiatief langer duurt dan 1 jaar; het initiatief kan uiterlijk doorlopen tot en met 31 december 2023;

 • e.

  de aanvraag gericht is op een bijdrage voor ongedekte structurele lasten voor exploitatie, onderhoud en/of instandhouding;

 • f.

  er sprake is van een terugkerend initiatief.

Artikel 11. Aanvullende verplichtingen

 • 1.

  de subsidieontvanger is verplicht bij de uitvoering van het initiatief aan te geven dat deze mede tot stand is gekomen door een financiële bijdrage van de gemeente Het Hogeland.

 • 2.

  de subsidieontvanger is verplicht mee te werken aan communicatie-uitingen van de gemeente Het Hogeland.

 • 3.

  de subsidieontvanger is verplicht om, op uitnodiging van de gemeente en na uitvoering, het initiatief te presenteren binnen 18 maanden na subsidieverlening.

 • 4.

  de subsidieontvanger is verplicht mee te werken aan afspraken over beheer en onderhoud, indien van toepassing op het betreffende initiatief.

Artikel 12. Opschortende voorwaarde

Subsidie wordt verleend onder de opschortende voorwaarde dat alle van overheidswege vereiste vergunningen voor het initiatief zijn verkregen.

Artikel 13. Vaststelling

Overeenkomstig artikel 16, derde lid van de Algemene subsidieverordening Het Hogeland 2019 worden subsidies vanaf € 5.000 tot € 50.000 door burgemeester en wethouders direct bij verleningsbeschikking vastgesteld.

§ 5 Slotbepalingen

Artikel 14. Citeertitel, inwerkingtreding en duur van de regeling

 • 1.

  Deze regeling wordt aangehaald als ‘Subsidieregeling dorpsbudget Het Hogeland’.

 • 2.

  Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 maart 2020 en vervalt van rechtswege op 1 januari 2023.

 • 3.

  Aanvragen die na 31 december 2022 worden ingediend worden niet meer in behandeling genomen.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Het Hogeland op 25 februari 2020

H.J. Bolding, burgemeester

P.P.M. van Vilsteren, secretaris

Bijlage 1b Subsidieplafond per dorp 2021-2022

usquert (noordpolderzijl)

33

1311

€ 1,68

€ 2.202,48

€ 6.567,00

€ 8.769,48

vierhuizen

2

185

€ 1,68

€ 310,80

€ 6.567,00

€ 6.877,80

warffum

32

2181

€ 1,68

€ 3.664,08

€ 6.567,00

€ 10.231,08

warfhuizen

12

256

€ 1,68

€ 430,08

€ 6.567,00

€ 6.997,08

wehe-den-hoorn

13

771

€ 1,68

€ 1.295,28

€ 6.567,00

€ 7.862,28

westerdijkshoorn

24

200

€ 1,68

€ 336,00

€ 6.567,00

€ 6.903,00

westernieland

30

266

€ 1,68

€ 446,88

€ 6.567,00

€ 7.013,88

winsum

22

7180

€ 1,68

€ 12.062,40

€ 6.567,00

€ 18.629,40

zandeweer

38

485

€ 1,68

€ 814,80

€ 6.567,00

€ 7.381,80

zoutkamp

3

1211

€ 1,68

€ 2.034,48

€ 6.567,00

€ 8.601,48

zuidwolde

52

990

€ 1,68

€ 1.663,20

€ 6.567,00

€ 8.230,20

zuurdijk

11

126

€ 1,68

€ 211,68

€ 6.567,00

€ 6.778,68

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Totaal

 

47655

€ 1,68

€ 80.060,40

€ 341.484,00

€ 421.544,40

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

controle

 
 
 

€ 80.060,40

€ 341.484,00

€ 421.544,40

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

aantal gebiedsnummers

52

 
 
 
 
 

vast bedrag

€ 6.567,00

 
 
 
 
 

inwoner aantal

47655

 
 
 
 
 

bedrag per inwoner

€ 1,68

 
 
 
 
 

totaal

€ 421.544,40