Regeling vervallen per 01-01-2021

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Maassluis houdende regels omtrent de heffing en de invordering van leges (Legesverordening 2020)

Geldend van 01-01-2020 t/m 31-12-2020

Intitulé

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Maassluis houdende regels omtrent de heffing en de invordering van leges (Legesverordening 2020)

De Raad van de gemeente Maassluis;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 3 december 2019 tot het vaststellen van de tarieven belastingen en heffingen 2020, zaaknummer 3301

gelet op de artikelen 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h en 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet en de artikelen 2, tweede lid, en 7 van de Paspoortwet

besluit:

vast te stellen de volgende verordening:

Verordening op de heffing en de invordering van leges Maassluis 2020.

(Legesverordening 2020)

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • -

  dag: de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • -

  week: een aaneengesloten periode van zeven dagen;

 • -

  maand: het tijdvak dat loopt van ne dag in een kalendermaand tot en met de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand, met dien verstande dat als de ne dag in een kalendermaand 30 of 31 januari is, de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand altijd de laatste dag van de maand februari is;

 • -

  jaar: het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalenderjaar tot en met de (n-1)e dag in het volgende kalenderjaar;

 • -

  kalenderjaar: de periode van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 2. Belastbaar feit

 • 1. Onder de naam "leges" worden rechten geheven voor:

  • a.

   het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten;

  • b.

   het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart of een reisdocument;

 • een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

 • 2. Hetgeen in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel is bepaald over een Nederlandse identiteitskaart voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is van overeenkomstige toepassing op een vervangende Nederlandse identiteitskaart voor personen met een uitreisverbod, ongeacht de leeftijd van de betrokken persoon.

Artikel 3. Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst, de Nederlandse identiteitskaart of het reisdocument, dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de handelingen zijn verricht.

Artikel 4. Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor:

 • a.

  het raadplegen van de bij de gemeente berustende openbare registers door ambtenaren in de uitoefening van hun functie;

 • b.

  het in behandeling nemen van aanvragen van verklaringen omtrent inkomen en vermogen.

 • c.

  het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een vergunning ten behoeve van kerkelijke, liefdadige of daarmede gelijk te stellen instellingen alsmede voor het maken van propaganda door politieke partijen met uitzondering van de in Titel 2, onderdeel 2.3.6.1 tot en met 2.3.6.4 van de tarieventabel genoemde (omgevings-) vergunningen. Voor het begrip ‘liefdadige of daarmede gelijk te stellen instellingen’ wordt uitgegaan van de door het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) gehanteerde lijst van instellingen;

 • d.

  het in behandeling nemen van een aanvraag tot verlening van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onderdeel i, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, voor zover het een activiteit betreft bedoeld in artikel 2.2a van het Besluit omgevingsrecht (omgevingsvergunning beperkte milieutoets);

 • e.

  het in behandeling nemen van een aanvraag tot verlening van een omgevingsvergunning indien deze betrekking heeft op het plaatsen van zonnepanelen.

 • f.

  diensten die ingevolge wettelijk voorschrift zijn vrijgesteld van rechtenheffing of kosteloos moeten worden verleend;

 • g.

  het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 2:10 van de Algemeen plaatselijke verordening, voor zover deze vergunning betrekking heeft op het plaatsen van een laadpaal ten behoeve van het opladen van elektrische voertuigen;

 • h.

  het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 5:6 lid 3 sub b van de Algemeen Plaatselijke Verordening, die betrekking heeft op het op een door het college aangewezen plaats parkeren van een voertuig dat voor de recreatie of anderszins voor andere dan verkeersdoeleinden wordt gebruikt.

Artikel 5. Maatstaven van heffing en tarieven

 • 1. De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2. Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een projectuitvoeringsbesluit als bedoeld in artikel 2.10 van de Crisis- en herstelwet bedraagt het tarief de som van de bedragen die op grond van deze verordening verschuldigd zouden zijn voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, ontheffing, vrijstelling of enig ander besluit in het kader van de ontwikkeling en verwezenlijking van het project, voor zover het projectuitvoeringsbesluit strekt ter vervanging van deze besluiten, zoals bedoeld in artikel 2.10, derde lid, van de Crisis- en herstelwet.

 • 3. Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6. Wijze van heffing

De leges worden geheven bij wege van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 7. Termijnen van betaling

 • 1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:

  • a.

   mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen 30 dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

 • 2. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8. Kwijtschelding

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9. Vermindering of teruggaaf

Gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van leges voor een in de bij deze verordening behorende tarieventabel omschreven dienst wordt verleend overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in die tarieventabel opgenomen bepaling. Er vindt geen ambtshalve vermindering of teruggave plaats van onherroepelijk vaststaande aanslagen.

Artikel 10. Overdracht van bevoegdheden

Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening, indien de wijzigingen:

 • a.

  van zuiver redactionele aard zijn;

 • b.

  een wijziging van het BTW-tarief betreffen, waardoor tarieven moeten worden aangepast.

 • c.

  een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de Staatscourant en het de volgende hoofdstukken of onderdelen van titel 1 van de tarieventabel betreft:

  • 1.

   onderdeel 1.1.8 (akten burgerlijke stand);

  • 2.

   hoofdstuk 2 (reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart);

  • 3.

   hoofdstuk 3 (rijbewijzen);

  • 4.

   onderdelen 1.4.5 en 1.4.6 (verstrekkingen uit de basisregistratie personen met behulp van alternatieve media of schriftelijk);

  • 5.

   onderdeel 1.7.1 (verklaring omtrent het gedrag);

  • 6.

   hoofdstuk 11 (kansspelen);

een en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen of latere wijziging van deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden.

Artikel 11. Overgangsrecht

 • 1. De ‘Verordening op de heffing en de invordering van leges 2019’ van 18 december 2018 wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 12, tweede lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2. Indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in artikel 12, tweede lid opgenomen datum van ingang van de heffing, blijft de in het eerste lid genoemde verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover de heffing van de leges hiervoor in die periode plaatsvindt.

Artikel 12. Inwerkingtreding

 • 1. Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2020.

 • 2. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2020.

Artikel 13. Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als 'Legesverordening 2020’

Ondertekening

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Maassluis, gehouden op 17 december 2019,

de griffier,

mr. R. van der Hoek

de voorzitter,

dr. T.J. Haan

Bijlage 1 Tarieventabel behorende bij de Legesverordening 2020

Tarieventabel behorende bij de Legesverordening 2020

 

 

 

 

 
 
 

 

TITEL 1 Algemene dienstverlening

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 1. Burgerlijke stand

 

 

1.1.1

Het tarief bedraagt voor het voltrekken van een huwelijk/ registratie partnerschap:

 
 

 

1.1.1.1

in het Stadhuis:

 
 

 

 

op maandag tot en met donderdag tussen 09.00 en 17.00 uur

291,00

 

 

op vrijdag tussen 09.00 en 16.00 uur

291,00

 

 

op zaterdag tussen 09.00 en 12.00 uur

543,50

 

 

op dinsdag om 09.00 uur of 09.30 uur (betreft een sobere plechtigheid zonder toespraak met alleen

 
 

 

 

de wettelijke bepalingen in een aparte trouwkamer (max. 10 personen en uitsluitend bedoeld voor

 
 

 

 

 inwoners van Maassluis)

 

gratis

 

1.1.1.2

in de Stadhuistuin:

 
 

 

 

maandag tot en met donderdag tussen 09.00 en 17.00 uur

591,00

 

 

op vrijdag tussen 09.00 en 16.00 uur

591,00

 

 

op zaterdag tussen 09.00 en 12.00 uur

861,00

 

1.1.1.3

in de Ridderhof:

 
 

 

 

op maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 en 17.00 uur

523,00

 

 

op zaterdag tussen 09.00 en 12.00 uur

625,00

 

1.1.1.4

in het Gemeenlandshuis van Delfland

 
 

 

 

op maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 en 17.00 uur

171,00

 

 

op zaterdag tussen 09.00 en 12.00 uur

€ 

235,00

 

 

Dit tarief is exclusief de kosten die de vereniging Hendryck de Keyser in rekening brengt.

 
 

 

1.1.1.5

op het partyschip Diane:

 
 

 

 

op maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 en 17.00 uur

1.125,00

 

 

op zaterdag tussen 09.00 en 12.00 uur

1.248,00

 

1.1.1.6

in het Nationaal Sleepvaartmuseum:

 
 

 

 

op maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 en 17.00 uur

523,00

 

 

op zaterdag tussen 09.00 en 12.00 uur

625,00

 

1.1.1.7

in het Witte Kerkje

 
 

 

 

op maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 en 17.00 uur

523,00

 

 

op zaterdag tussen 09.00 en 12.00 uur

625,00

 

1.1.1.8

in de Groote Kerk

 
 

 

 

op maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 en 17.00 uur

171,00

 

 

op zaterdag tussen 09.00 en 12.00 uur

€ 

235,00

 

 

Genoemde tarieven zijn de tarieven exclusief de kosten die de beheerder van de kerk in rekening

 
 

 

 

brengt.

 
 

 

1.1.1.9

in De Polderij (Vlaardingsedijk 7)

 
 

 

 

op maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 en 20.00 uur

171,00

 

 

op zaterdag tussen 09.00 en 12.00 uur

€ 

235,00

 

 

Genoemde tarieven zijn de tarieven exclusief de kosten die De Polderij in rekening

 
 

 

 

brengt.

 
 

 

1.1.1.10

op een eenmalig benoemde locatie door een ambtenaar van de burgerlijke stand

 
 

 

 

op maandag tot en met donderdag tussen 09.00 en 17.00 uur

321,00

 

 

op vrijdag tussen 09.00 en 16.00 uur

321,00

 

 

op zaterdag tussen 09.00 en 12.00 uur

€ 

390,00

 

 

Genoemde tarieven in artikel 1.1.1.10 zijn de tarieven exclusief de huur van de locatie

 
 

 

1.1.1.11

op een eenmalig benoemde locatie door een eenmalig benoemde buitengewoon ambtenaar

 
 

 

 

van de burgerlijke stand

 
 

 

 

op maandag tot en met donderdag tussen 09.00 en 17.00 uur

250,00

 

 

op vrijdag tussen 09.00 en 16.00 uur

250,00

 

 

op zaterdag tussen 09.00 en 12.00 uur

€ 

250,00

 

 

Genoemde tarieven in artikel 1.1.1.11 zijn de tarieven exclusief de huur van de locatie

 
 

 

1.1.1.12

indien het voltrekken van een huwelijk/registratie partnerschap plaatsvindt buiten de onder 1.1.1.1

 
 

 

 

tot en met 1.1.1.11 genoemde tijden, worden de onderhavige tarieven vermeerderd met een bedrag

 
 

 

 

van

141,00

 

1.1.1.13

Bij het niet (tijdig) verschijnen bij een (kosteloze) huwelijksceremonie of

 
 

 

 

partnerschapsregistratie wordt € 100,00 aan legeskosten in rekening gebracht.

 
 

 

1.1.1.14

Het tarief voor het wijzigen van een reeds gemaakte afspraak om een huwelijk/registratie

 
 

 

 

partnerschap te voltrekken bedraagt

€ 

27,65

 

1.1.1.15

Het tarief voor het eenvoudig, in een feestelijke omgeving trouwen in de trouwzaal van het stadhuis

 
 

 

 

bedraagt

143,50

 

1.1.2

Voor het voltrekken van een huwelijk/ registratie partnerschap in een Bijzonder huis overeenkomstig

 
 

 

 

artikel 64/80a, achtste lid, Boek I, van het Burgerlijk Wetboek

353,00

 

1.1.3

Voor het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk en hiervoor gebruik wordt

 
 

 

 

gemaakt van de trouwzaal of een andere door de gemeente hiertoe aangewezen locatie gelden de

 
 

 

 

tarieven en tijdstippen zoals vermeld onder 1.1.1.1 tot en met 1.1.2.

 
 

 

1.1.4

Het tarief voor het administratief omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk

 
 

 

 

bedraagt

60,70

 

1.1.5

Het tarief bedraagt terzake van het verstrekken van:

 
 

 

1.1.5.1

een trouwboekje/partnerschapsboekje of duplicaat hiervan

22,05

 

1.1.5.2

een luxe trouwboekje/partnerschapsboekje of duplicaat hiervan

38,65

 

1.1.6

Het tarief bedraagt ter zake van het doen van nasporingen in de registers van de Burgerlijke stand,

 
 

 

 

voor ieder daaraan besteed kwartier

22,05

 

1.1.7

Het tarief bedraagt voor:

 
 

 

1.1.7.1

het van gemeentewege beschikbaarstellen van getuigen bij een huwelijksvoltrekking/ registratie

 
 

 

 

partnerschap per getuige

82,80

 

1.1.7.2

het eenmalig benoemen van een buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand

170,95

 

1.1.8

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een stuk als bedoeld in

 
 

 

 

artikel 2, eerste lid, van de Wet rechten burgerlijke stand gelden de meest recente tarieven zoals

 
 

 

 

die zijn opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke stand.

 
 

 

 

 
 
 

 

Hoofdstuk 2. Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart

 

 

1.2

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag:

 
 

 

1.2.1

van een nationaal paspoort:

 
 

 

1.2.1.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is, geldt het tarief zoals dat

 
 

 

 

laatstelijk bekend is gemaakt in artikel 6, lid 2, sub a, onder 1 van het Besluit paspoortgelden:

73,23

*

1.2.1.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt,

 
 

 

 

geldt het tarief zoals dat laatstelijk bekend is gemaakt in artikel 6, lid 2, sub a onder 2 van het Besluit

 
 

 

 

paspoortgelden:

55,37

*

1.2.2

van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als

 
 

 

 

bedoeld in onderdeel 1.2.1 (zakenpaspoort):

 
 

 

1.2.2.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is, geldt het tarief zoals dat

 
 

 

 

laatstelijk bekend is gemaakt in artikel 6, lid 2, sub a, onder 1 van het Besluit paspoortgelden:

73,23

*

1.2.2.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt,

 
 

 

 

geldt het tarief zoals dat laatstelijk bekend is gemaakt in artikel 6, lid 2, sub a onder 2 van het Besluit

 
 

 

 

paspoortgelden:

55,37

*

1.2.3

van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie

 
 

 

 

van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort):

 
 

 

1.2.3.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is, geldt het tarief zoals dat

 
 

 

 

laatstelijk bekend is gemaakt in artikel 6, lid 2, sub a, onder 1 van het Besluit paspoortgelden:

73,23

*

1.2.3.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt,

 
 

 

 

geldt het tarief zoals dat laatstelijk bekend is gemaakt in artikel 6, lid 2, sub a onder 2 van het Besluit

 
 

 

 

paspoortgelden:

55,37

*

1.2.4

van een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen, geldt het tarief

 
 

 

 

zoals dat laatstelijk bekend is gemaakt in artikel 6, lid 2, sub b van het Besluit paspoortgelden:

55,37

*

1.2.5

van een Nederlandse identiteitskaart:

 
 

 

1.2.5.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is, geldt het tarief zoals dat

 
 

 

 

laatstelijk bekend is gemaakt in artikel 6, lid 2, sub c, onder 1 van het Besluit Paspoortgelden:

58,31

*

1.2.5.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt,

 
 

 

 

geldt het tarief zoals dat laatstelijk bekend is gemaakt in artikel 6, lid 2, sub c onder 2 van het Besluit

 
 

 

 

paspoortgelden:

30,73

*

1.2.6

voor een versnelde uitreiking van een in de onderdelen 1.2.1 tot en met 1.2.5 genoemd document,

 
 

 

 

worden de in die onderdelen genoemde leges vermeerderd met het tarief zoals dat laatstelijk

 
 

 

 

bekend is gemaakt in artikel 6, lid 2, sub d van het Besluit paspoortgelden:

49,86

*

1.2.7

Het tarief wordt bij verlening van thuisservice verhoogd met

15,90

 

 

Thuisservice houdt in dat het reisdocument op het verblijfadres (mits in Maassluis) wordt

 
 

 

 

aangevraagd en is alleen van toepassing voor personen voor wie het fysiek onmogelijk is om zelf naar

 
 

 

 

het stadhuis te komen. Dit tarief is niet van toepassing op verzorgingstehuizen waarmee collectieve

 
 

 

 

afspraken zijn gemaakt over deze serviceverlening.

 
 

 

*

Tarief is slechts ter indicatie vermeld; het maximumtarief wordt bij de aanvrager in rekening

 
 

 

 

gebracht.

 
 

 

 

 
 
 

 

Hoofdstuk 3. Rijbewijzen

 

 

1.3.1

Ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen, vernieuwen of

 
 

 

 

omwisselen van een rijbewijs bedraagt het tarief het maximale tarief zoals dat laatstelijk bekend is

 
 

 

 

gemaakt bij het besluit van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

40,65

*

1.3.2

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het op verzoek

 
 

 

 

verstrekken van gegevens uit het Centraal Register Rijbewijzen

8,00

 

1.3.3

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het omwisselen van

 
 

 

 

een buitenlands rijbewijs of tot het afgeven van een rijbewijs aan een persoon zonder vaste woon- of

 
 

 

 

verblijfplaats in Nederland wordt het onder 1.3.1 vermelde tarief vermeerderd met

9,15

 

1.3.4

Het tarief van onderdeel 1.3.1 wordt bij een spoedlevering vermeerderd met het tarief zoals dat

 
 

 

 

laatstelijk bekend is gemaakt bij het besluit van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

€ 

34,10

*

1.3.5

Het tarief voor de afgifte van een Gezondheidsverklaring, een Gezondheidsverklaring met

 
 

 

 

geneeskundig verslag of een Gezondheidsverklaring CDE is gelijk aan het tarief zoals dat laatstelijk

 
 

 

 

bekend is gemaakt door het CBR (Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen)

37,80

*

*

Tarief is slechts ter indicatie vermeld; het maximumtarief wordt bij de aanvrager in rekening

 
 

 

 

gebracht.

 
 

 

 

 
 
 

 

Hoofdstuk 4. Verstrekkingen uit de Basisregistratie Personen

 

 

1.4.1

Voor de toepassing van dit hoofdstuk met uitzondering van de onderdelen 1.4.3 en 1.4.4 wordt

 
 

 

 

onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens omtrent één persoon waarvoor de

 
 

 

 

Basisregistratie personen moet worden geraadpleegd.

 
 

 

1.4.2

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag:

 
 

 

1.4.2.1

tot het verstrekken van gegevens: per verstrekking (digitaal/internet)

8,70

 

1.4.2.2

tot het verstrekken van gegevens: per verstrekking (loket)

15,75

 

1.4.2.3

tot het verstrekken van gegevens op een formulier in meerdere talen (digitaal / per internet)

8,70

 

1.4.2.4

tot het verstrekken van gegevens op een formulier in meerdere talen (loket)

15,75

 

1.4.2.5

tot het verstrekken van een meertalig landelijk modelformulier van een standaard uittreksel uit

 
 

 

 

de basisregistratie personen

€ 

35,00

 

1.4.2.6

tot het afsluiten van een abonnement op het verstrekken van gegevens gedurende de periode van

 
 

 

 

één jaar:

 
 

 

1.4.2.7

voor 100 verstrekkingen

372,20

 

1.4.2.8

voor 500 verstrekkingen

1.239,60

 

1.4.2.9

voor 1.000 verstrekkingen

2.169,50

 

1.4.3

Voor de toepassing van onderdeel 1.4.4 wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens

 
 

 

 

omtrent één persoon die niet zijn opgenomen in de basisregistratie personen

 
 

 

1.4.4

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag:

 
 

 

1.4.4.1

tot het verstrekken van gegevens: per verstrekking

12,10

 

1.4.4.2

tot het afsluiten van een abonnement op het verstrekken van gegevens gedurende de periode van

 
 

 

 

één jaar:

 
 

 

1.4.4.2.1

voor 100 verstrekkingen

723,40

 

1.4.4.2.2

voor 500 verstrekkingen

2.405,10

 

1.4.4.2.3

voor 1.000 verstrekkingen

4.208,60

 

1.4.5

In afwijking van de voorgaande onderdelen bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van

 
 

 

 

een aanvraag tot het verstrekken van gegevens met behulp van alternatieve media bedoeld in

 
 

 

 

artikel 16, tweede lid, van het Besluit basisregistratie personen

24,55

 

1.4.6

In afwijking van de voorgaande onderdelen bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van

 
 

 

 

een aanvraag tot het schriftelijk verstrekken van gegevens bedoeld in artikel 17, tweede lid, van het

 
 

 

 

Besluit basisregistratie personen

€ 

15,75

 

1.4.7

Het tarief bedraagt ter zake van het op verzoek doornemen van de basisregistratie personen dan wel

 
 

 

 

het op verzoek doen van nasporingen in het gemeentelijke bevolkings- en archiefregister, voor ieder

 
 

 

 

daaraan besteed kwartier

21,60

 

 

 
 
 

 

Hoofdstuk 5. Bestuursstukken e.d.

 

 

1.5

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 
 

 

1.5.1

De volledige bundel met agenda’s, raadsvoorstellen en overige stukken voor het Debat op

 
 

 

 

Dinsdag per kalenderjaar

180,60

 

1.5.2

De bundel met uitsluitend de agenda’s en raadsvoorstellen voor het Debat op Dinsdag

 
 

 

 

(publieksversie) per kalenderjaar

90,30

 

1.5.3

De agenda’s voor de thema-avonden per kalenderjaar

33,85

 

1.5.4

De besluitenlijsten van het Debat op Dinsdag per kalenderjaar

33,85

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 6. Vastgoedinformatie

 

 

1.6.1

Het tarief bedraagt ter zake van het doen van nasporingen in het gemeentelijke kadaster indien

 
 

 

 

daarbij van gemeentewege hulp wordt verleend voor ieder daaraan besteed kwartier

19,50

 

1.6.2

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van

 
 

 

 

inlichtingen omtrent de kadastrale, dan wel de plaatselijke aanduiding van een perceel, per perceel

1,95

 

1.6.3

Het tarief bedraagt ter zake van een verklaring van geen beperking, een bewijs van inschrijving of een

 
 

 

 

gewaarmerkt afschrift dat in het kader van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen

 
 

 

 

onroerende zaken wordt afgeven, voor ieder van deze documenten afzonderlijk

6,20

 

1.6.4

Het tarief bedraagt ter zake van het raadplegen van ‘kadasteronline’ in het kader van de Wet

 
 

 

 

kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken, per bevraging

12,15

 

 

 
 
 

 

Hoofdstuk 7. Overige publiekszaken

 

 

1.7

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 
 

 

1.7.1

tot het verkrijgen van een verklaring omtrent het gedrag, geldt het meest recente tarief zoals dat is

 
 

 

 

opgenomen in de Regeling leges en afdracht vergoeding afgifte verklaring omtrent het gedrag voor

 
 

 

 

natuurlijke en rechtspersonen.

€ 

41,35

*

1.7.2

tot het verkrijgen van een bewijs van in leven zijn (digitaal / per internet), bedraagt het tarief

8,70

 

1.7.3

tot het verkrijgen van een bewijs van in leven zijn (loket), bedraagt het tarief

15,75

 

1.7.4

tot het verkrijgen van een legalisatie van een handtekening of voor waarmerking van een fotokopie,

 
 

 

 

bedraagt het tarief

15,75

 

*

Tarief is slechts ter indicatie vermeld.

 
 

 

 

 
 
 

 

Hoofdstuk 8. Gemeentearchief

 

 

1.8

Het tarief bedraagt ter zake van het op verzoek doen van nasporingen in de in het gemeentearchief

 
 

 

 

berustende stukken, voor ieder daaraan besteed kwartier

23,65

 

 

 
 
 

 

Hoofdstuk 9. Leegstandwet

 

 

1.9

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag:

 
 

 

1.9.1

tot het verlenen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte als bedoeld

 
 

 

 

in artikel 15, eerste lid, van de Leegstandwet

174,63

 

1.9.2

tot het verlengen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van woonruimte als bedoeld in artikel 15,

 
 

 

 

negende lid van de Leegstandwet

€ 

86,95

 

 

 
 
 

 

Hoofdstuk 10. Gemeentegarantie

 

 

1.10

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag:

 
 

 

1.10.1

tot het verkrijgen van een gemeentegarantie

115,31

 

1.10.2

tot het instemmen met het wijzigen of omzetten van een door de gemeente gegarandeerde

 
 

 

 

hypothecaire geldlening

57,62

 

1.10.3

tot het verkrijgen van een gemeentegarantie voor niet-natuurlijke personen

336,22

 

1.10.4

tot het instemmen met het wijzigen of omzetten van een door de gemeente gegarandeerde

 
 

 

 

hypothecaire geldlening voor niet-natuurlijke personen

169,35

 

 

 
 
 

 

Hoofdstuk 11. Kansspelen

 

 

1.11.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van

 
 

 

 

een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen (Stb. 1964,

 
 

 

 

483):

 
 

 

1.11.1.1

voor een periode van twaalf maanden voor één speelautomaat

74,56

 

1.11.1.2

voor een periode van twaalf maanden voor twee speelautomaten

119,08

 

1.11.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een

 
 

 

 

vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de kansspelen (loterijvergunning):

28,65

 

 

 
 
 

 

Hoofdstuk 12. Kabels en Leidingen

 

 

1.12.1

Het tarief voor het in behandeling nemen van een graafmelding (tracé van 0-25 strekkende meter)

 
 

 

 

bedraagt:

€ 

61,75

 

1.12.2

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een instemmingsbesluit bedraagt,

 
 

 

 

indien de aanvraag een tracé van 25 - 250 strekkende meter betreft:

439,84

 

1.12.3

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een instemmingsbesluit bedraagt,

 
 

 

 

indien de aanvraag een tracé van 250 - 1500 strekkende meter betreft:

542,69

 

1.12.4

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een instemmingsbesluit bedraagt,

 
 

 

 

indien de aanvraag een tracé van 1500 - 5000 strekkende meter betreft:

620,42

 

1.12.5

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een instemmingsbesluit bedraagt,

 
 

 

 

indien de aanvraag een tracé van 5000 of meer strekkende meter betreft, per strekkende meter

 
 

 

 

tracélengte:

0,12

 

1.12.6

Het tarief per overleg met de netbeheerder (en eventueel overige belanghebbenden) bedraagt:

172,73

 

1.12.7

Indien met betrekking tot een melding onderzoek naar de status van de kabel plaatsvindt, worden de

 
 

 

 

onder 1.12.1 tot en met 1.12.5 genoemde tarieven verhoogd met het bedrag van de voorafgaand aan

 
 

 

 

het in behandeling nemen van de melding aan de melder meegedeelde kosten, blijkend uit een

 
 

 

 

begroting die ter zake door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 
 

 

1.12.8

Indien een begroting zoals bedoeld in 1.12.7 is uitgebracht, wordt een melding in behandeling

 
 

 

 

genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is

 
 

 

 

gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 
 

 

 

 
 
 

 

Hoofdstuk 13. Verkeer en vervoer

 

 

1.13.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag:

 
 

 

1.13.1.1

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 7.1 van het Voertuigreglement (Stb.1994,

 
 

 

 

 450):

28,65

 

1.13.1.2

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 22 van de Wet Vervoer Gevaarlijke Stoffen:

28,65

 

1.13.1.3

tot het verkrijgen van een ontheffing van het verbod ex. artikel 25 lid 2 van het RVV 1990 voor de

 
 

 

 

parkeerschijfzone in de binnenstad:

26,75

 

1.13.2.1

Het tarief voor het verstrekken van een Gehandicaptenparkeerkaart (GPK) bedraagt:

22,20

 

1.13.2.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een GPK door een

 
 

 

 

instelling:

66,15

 

1.13.2.3

Het tarief voor het verstrekken van een duplicaat GPK bedraagt

22,20

 

1.13.2.4

Het tarief voor het verlengen van een GPK bedraagt

22,20

 

1.13.2.5

Voor een keuring door een door de gemeente aangewezen instelling ten behoeve van de aanvraag

 
 

 

 

van een GPK, wordt het volgende tarief in rekening gebracht:

€ 

94,09

 

1.13.2.6

Voor een huisbezoek door een door de gemeente aangewezen instelling ten behoeve van de

 
 

 

 

aanvraag van een GPK, wordt het volgende bedrag in rekening gebracht:

172,50

 

1.13.2.7

Voor het opvragen van medische informatie bij een huisarts of specialist door een door de gemeente

 
 

 

 

aangewezen instelling ten behoeve van de aanvraag van een GPK, wordt het volgende bedrag in

 
 

 

 

rekening gebracht:

89,22

 

1.13.2.8

Indien een aanvrager van een GPK niet verschijnt op het spreekuur van een door de gemeente

 
 

 

 

aangewezen instelling, wordt het volgende bedrag in rekening gebracht:

94,09

 

1.13.2.9

Het tarief bedraagt voor de aanleg van een gehandicaptenparkeerplaats:

182,00

 

1.13.2.10

Het tarief bedraagt voor de verplaatsing van een gehandicaptenparkeerplaats:

115,85

 

1.13.2.11

De tarieven die worden genoemd in de artikelen 1.13.2.5 t/m 1.13.2.8 worden door een door de

 
 

 

 

gemeente aangewezen instelling bepaald en kunnen daarom tussentijds wijzigen. Het geldende

 
 

 

 

tarief wordt doorberekend. De tarieven zijn slechts ter indicatie vermeld.

 
 

 

1.13.2.12

De geldende tarieven van de artikelen 1.13.2.5 t/m 1.13.2.8 worden verhoogd met 21%

 
 

 

 

BTW.

 
 

 

 

 
 
 

 

Hoofdstuk 14. Diversen

 

 

1.14.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag:

 
 

 

1.14.1.1

tot het verkrijgen van een stratenlijst van de gemeente

23,65

 

1.14.2

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag:

 
 

 

1.14.2.1

tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 5:25 van de Algemene Plaatselijke

 
 

 

 

Verordening voor het hebben van een ligplaats van:

 
 

 

1.14.2.1.1

9 meter

152,40

 

1.14.2.1.2

12 meter

202,80

 

1.14.2.2

Het tarief voor het jaarlijks registreren en afgeven van een sticker, die recht geeft tot het behoud van

 
 

 

 

het hebben van een ligplaats bedraagt per jaar

 
 

 

1.14.2.2.1

voor een ligplaats van 9 meter

152,40

 

1.14.2.2.2

voor een ligplaats van 12 meter

202,80

 

1.14.2.3

De onder artikel 1.14.2.2 bedoelde sticker wordt in de vier jaren volgend op het jaar waarin de in

 
 

 

 

artikel 1.14.2.1 bedoelde vergunning is verleend jaarlijks uitgegeven.

 
 

 

1.14.3

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van

 
 

 

 

een vergunning c.q. ontheffing als bedoeld in de artikelen 2:9, 2:10, 2:29, 2:31A, 2:48, 2:72, 2:73,

 
 

 

 

2:73A, 4:6, 4:6A, 4:18, 5:6, 5:8, 5:13, 5:15, 5:18, 5:30A, 5:33, 5:34 van de Algemene

 
 

 

 

Plaatselijke Verordening

28,65

 

1.14.4

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag:

 
 

 

1.14.4.1

tot het verkrijgen van een exploitatievergunning als bedoeld in artikel 2:28 van de Algemene

 
 

 

 

Plaatselijke Verordening, geldig voor onbepaalde tijd, incl. terrasvergunning en vergunning

 
 

 

 

ontheffing sluitingstijden

918,25

 

1.14.4.2

tot het verkrijgen van een exploitatievergunning als bedoeld in artikel 2:28 van de Algemene

 
 

 

 

Plaatselijke Verordening, geldig voor onbepaalde tijd, inclusief vergunning ontheffing sluitingstijden

895,25

 

1.14.4.3

tot het verkrijgen van een exploitatievergunning als bedoeld in artikel 2:28 van de Algemene

 
 

 

 

Plaatselijke Verordening, geldig voor onbepaalde tijd, inclusief terrasvergunning

860,85

 

1.14.4.4

tot het verkrijgen van een exploitatievergunning als bedoeld in artikel 2:28 van de Algemene

 
 

 

 

Plaatselijke Verordening, geldig voor onbepaalde tijd

803,45

 

1.14.4.5

tot het wijzigen van de leidinggevende(n) van een vergunning als bedoeld in artikel 2:28 van de

 
 

 

 

Algemene Plaatselijke Verordening

28,65

 

1.14.4.6

tot het wijzigen van de leidinggevende(n) van een vergunning binnen een half jaar na afgifte als

 
 

 

 

bedoeld in artikel 2:28 van de Algemene Plaatselijke Verordening

22,95

 

1.14.4.7

Het tarief als genoemd in 1.14.3 en 3.2.1 wordt bij een spoedlevering (indien het bevoegde

 
 

 

 

bestuursorgaan besluit om een aanvraag voor een vergunning of ontheffing, die minder dan acht

 
 

 

 

weken voor het tijdstip waarop de aanvrager de vergunning of ontheffing nodig heeft, in behandeling

 
 

 

 

te nemen) vermeerderd met een bedrag van

17,20

 

1.14.5

Het tarief bedraagt voor het waarmerken van registers als bedoeld in de artikelen 437 en 438 van het

 
 

 

 

Wetboek van Strafrecht en in artikel 37 van de Waarborgwet

13,00

 

1.14.6

Het tarief bedraagt ter zake voor:

 
 

 

1.14.6.1

het afgeven van een verklaring bestemd tot het vervoeren van een lijk over de grenzen

15,75

 

1.14.6.2

het overeenkomstig artikel 17, lid 1, van de Wet op de lijkbezorging stellen van een andere termijn

 
 

 

 

voor de begraving of verbranding

23,65

 

1.14.7

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot naturalisatie/optie tot Nederlander gelden de

 
 

 

 

meest recente tarieven zoals die zijn opgenomen in het "Besluit optie- en naturalisatiegelden".

 
 

 

1.14.8

Het tarief bedraagt ter zake voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 
 

 

1.14.8.1

tot het verstrekken van een Rotterdampas

€ 

60,00

 

1.14.8.2

tot het verstrekken van een Rotterdampas met reductietarief

5,00

 

1.14.8.3

tot het verstrekken van een duplicaat van de Rotterdampas

2,50

 

1.14.8.4

tot het verstrekken van een Rotterdampas voor inwonende kinderen van 3 t/m 17 jaar of kinderen

 
 

 

 

die vóór 1 maart 2020 drie jaar worden

12,50

 

 

Voorwaarde is dat minimaal één ouder/verzorger een Rotterdampas als bedoeld in artikel 1.14.8.1

 
 

 

 

koopt.

 
 

 

1.14.8.5

De tarieven genoemd in de artikelen 1.14.8.1 tot 1.14.8.4 zijn slechts ter indicatie vermeld; de

 
 

 

 

meest recente tarieven zoals die zijn bepaald door de gemeente Rotterdam worden toegepast.

 
 

 

1.14.8a

De tarieven genoemd in 1.14.8.1 tot en met 1.14.8.4 kunnen tussentijds wijzigen. Bij tussentijdse

 
 

 

 

wijziging worden de geldende tarieven, zoals die laatstelijk door Rotterdampas c.q. de gemeente

 
 

 

 

Rotterdam zijn vastgesteld, in rekening gebracht.

 
 

 

1.14.9

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het schriftelijk of

 
 

 

 

digitaal verstrekken van:

 
 

 

1.14.9.1

gewaarmerkte afschriften van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere

 
 

 

 

wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

16,50

 

1.14.9.2

afschriften, doorslagen of fotokopieën van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel

 
 

 

 

of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

0,50

 

1.14.9.3

een beschikking voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een

 
 

 

 

tarief is opgenomen

26,75

 

1.14.9.4

stukken of uittreksels, welke op verzoek van de aanvrager moeten worden opgemaakt, voor zover

 
 

 

 

daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per

 
 

 

 

pagina

15,75

 

1.14.9.5

tekeningen of bestemmingsplankaarten, al dan niet gekopieerd, voor zover daarvoor niet elders in

 
 

 

 

deze tabel een tarief is opgenomen

21,20

 

1.14.9.6

andere dan de elders in de tarieventabel genoemde publicaties van openbare bestuursstukken,

 
 

 

 

alsmede afschriften van in eigen beheer door de gemeente dan wel door derden opgestelde

 
 

 

 

rapporten

 
 

 

1.14.9.6.1

tot en met 50 pagina's per exemplaar

3,27

 

1.14.9.6.2

met meer dan 50 pagina's per exemplaar

6,56

 

1.14.10

Het tarief bedraagt ter zake voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van

 
 

 

 

een pasje om een afvalcontainer te kunnen openen

€ 

15,75

 

 

 
 
 

 

Hoofdstuk 15. Aanpassing legesbedrag

 

 

1.15.1

Aanpassing van de leges als gevolg van intrekking aanvraag exploitatievergunning als bedoeld in de

 
 

 

 

onderdelen 1.14.4.1 tot en met 1.14.4.4

 
 

 

 

Als een aanvrager zijn aanvraag voor een exploitatievergunning als bedoeld in de onderdelen

 
 

 

 

1.14.4.1 tot en met 1.14.4.4 intrekt terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente,

 
 

 

 

worden de in rekening te brengen leges aangepast.

 
 

 

1.15.1.1

indien de aanvraag wordt ingetrokken binnen een termijn van 2 weken na het in behandeling nemen

 
 

 

 

ervan, wordt

 

25%

 

 

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges in rekening

 
 

 

 

gebracht bij de aanvrager;

 
 

 

1.15.1.2

indien de aanvraag wordt ingetrokken na 2 weken en binnen 4 weken na het in behandeling nemen

 
 

 

 

ervan, wordt

 

50%

 

 

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges in rekening

 
 

 

 

gebracht bij de aanvrager;

 
 

 

1.15.2

Aanpassing van de leges als gevolg van het weigeren van een exploitatievergunning als bedoeld in de

 
 

 

 

onderdelen 1.14.4.1 tot en met 1.14.4.4

 
 

 

1.15.2.1

Als de gemeente een exploitatievergunning als bedoeld in de onderdelen 1.14.4.1 tot en met

 
 

 

 

1.14.4.4 weigert, worden de in rekening te brengen leges aangepast. Er wordt alsdan

 

50%

 

 

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges in rekening

 
 

 

 

gebracht bij de aanvrager;

 
 

 

1.15.3

Minimumbedrag voor aanpassing van de leges

 
 

 

 

Indien de aanpassing van het legesbedrag minder dan € 50,00 bedraagt, zijn de artikelen 1.15.1 tot

 
 

 

 

en met 1.15.2.1 niet van toepassing.

 
 

 

 

 
 
 

 

Hoofdstuk 16. Drank- en Horecawet

 

 

1.16.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van

 
 

 

 

een vergunning c.q. ontheffing ingevolge de Drank- en Horecaverordening voor de gemeente

 
 

 

 

Maassluis

51,32

 

1.16.2

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een melding als bedoeld in artikel 30a

 
 

 

 

van de Drank- en Horecawet voor het bijschrijven van één of meerdere leidinggevende(n) middels

 
 

 

 

een aanhangsel

28,65

 

 

 

 

 

 

TITEL 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 1. Algemeen

 

 

2.1.1

Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:

 
 

 

2.1.1.1

aanlegkosten:

 
 

 

 

de aannemingssom, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme administratieve

 
 

 

 

voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012;

 
 

 

 

Stcrt. 2012, 1567), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de

 
 

 

 

kosten die voortvloeien uit de aangegane verplichtingen voor de fysieke realisatie (het aanleggen)

 
 

 

 

van de werken of de werkzaamheden, de omzetbelasting daarin niet begrepen, en indien de werken

 
 

 

 

of werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschieden de prijs die aan een

 
 

 

 

derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van de

 
 

 

 

werken of de werkzaamheden waarop de aanvraag betrekking heeft, de omzetbelasting daarin niet

 
 

 

 

begrepen;

 
 

 

2.1.1.2

bouwkosten:

 
 

 

 

de aannemingssom, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme administratieve

 
 

 

 

voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012;

 
 

 

 

Stcrt. 2012, 1567), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt een raming van de

 
 

 

 

kosten die voortvloeien uit aangegane verplichtingen voor de fysieke realisatie (het bouwen) van de

 
 

 

 

bouwwerken, de omzetbelasting daarin niet begrepen, en indien het bouwen geheel of gedeeltelijk

 
 

 

 

door zelfwerkzaamheid geschiedt de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten

 
 

 

 

worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking

 
 

 

 

heeft, de omzetbelasting daarin niet begrepen;

 
 

 

2.1.1.3

Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

 
 

 

2.1.2

In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als

 
 

 

 

bij of krachtens de Wabo bedoeld.

 
 

 

2.1.3

In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking

 
 

 

 

hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt,

 
 

 

 

hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.

 
 

 

 

 
 
 

 

Hoofdstuk 2. Vooroverleg/beoordeling conceptaanvraag

 

 

2.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 
 

 

2.2.1

om beoordeling van een conceptaanvraag om een omgevingsvergunning:

94,50

 

 

van de leges zoals deze bij een daadwerkelijke aanvraag om een omgevingsvergunning voor het

 
 

 

 

project zouden worden vastgesteld.

 
 

 

 

 
 
 

 

Hoofdstuk 3. Omgevingsvergunning

 

 

2.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning

 
 

 

 

voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of

 
 

 

 

handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking

 
 

 

 

heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten

 
 

 

 

worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk en

 
 

 

 

hoofdstuk 4 van deze titel. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere

 
 

 

 

grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

 
 

 

 

 
 
 

 

2.3.1

Bouwactiviteiten

 
 

 

2.3.1.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een

 
 

 

 

bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief,

 
 

 

 

onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van

 
 

 

 

de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

 
 

 

2.3.1.1.1

indien de bouwkosten minder dan € 5.000 bedragen:

207,00

 

2.3.1.1.2

indien de bouwkosten meer dan € 5.000 bedragen:

207,00

 

 

vermeerderd met 1,80% van de bouwkosten.

 
 

 

2.3.2

Welstandstoets

 
 

 

2.3.2.1

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief voor welstandsadvies voor

 
 

 

2.3.2.1.1

bouwplannen

 
 

 

 

indien de bouwkosten minder dan € 25.000 bedragen

45,00

 

 

indien de bouwkosten € 25.000 tot € 1.250.000 bedragen: 1,8 ‰ van de bouwkosten

 
 

 

 

indien de bouwkosten € 1.250.000 of meer bedragen:

2.250,00

 

2.3.2.1.2

De in artikel 2.3.2.1.1 genoemde tarieven zijn inclusief administratiekosten.

 
 

 

2.3.2.1.3

De berekende welstandsleges worden naar boven afgerond op een veelvoud van € 5,00.

 
 

 

 

 
 
 

 

2.3.2.2

Achteraf ingediende aanvraag

 
 

 

 

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien de in dat onderdeel

 
 

 

 

bedoelde aanvraag wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van de bouwactiviteit:

 

100%

 

 

van de op grond van dat onderdeel verschuldigde leges.

 
 

 

 

 
 
 

 

2.3.3

Aanlegactiviteiten

 

 

 

 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een

 
 

 

 

aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo, bedraagt het tarief,

 
 

 

 

onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van

 
 

 

 

de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

288,75

 

 

 
 
 

 

2.3.4

Planologisch strijdig gebruik

 
 

 

 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit

 
 

 

 

als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en tevens sprake is van een

 
 

 

 

bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief,

 
 

 

 

onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1 en het bepaalde in de andere onderdelen van dit

 
 

 

 

hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

 
 

 

2.3.4.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse

 
 

 

 

afwijking):

288,75

 

2.3.4.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine

 
 

 

 

afwijking):

288,75

 

2.3.4.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse

 
 

 

 

afwijking):

1.312,25

 

2.3.4.4

indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking):

288,75

 

2.3.4.5

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan):

757,10

 

2.3.4.6

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels

 
 

 

 

die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12,

 
 

 

 

eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving):

757,10

 

2.3.4.7

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die

 
 

 

 

zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste

 
 

 

 

lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving):

757,10

 

2.3.4.8

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van

 
 

 

 

voorbereidingsbesluit):

270,45

 

2.3.5

Voor zover artikel 3.6, eerste lid, onder a of c 3.22, 3.23 of 3.38 vierde lid van de Wet op de

 
 

 

 

ruimtelijke ordening wordt toegepast of voor zover 3.10 of 3.40 van de Wet op de ruimtelijke

 
 

 

 

ordening wordt toegepast, worden de verschuldigde legesbedragen per woning of

 
 

 

 

woningequivalent verhoogd met

1.590,45

 

 

Onder woningequivalent moet worden verstaan:

 
 

 

 

-voorzieningen die zijn ter ondersteuning van het wonen(scholen,winkels) waarbij elke

 
 

 

 

 100 m2 bebouwde oppervlakte die nodig is voor voorzieningen gelijk staat met een woning;

 
 

 

 

- kantoren, waarbij elke 100 m2 bedrijfsvloeroppervlakte (b.v.o.) gelijk staat met een woning;

 
 

 

 

- bedrijven, waarbij 100 m2 uitgeefbaar terrein gelijk staat met een woning.

 
 

 

 

Dit tarief geldt niet voor zover de gemeente anderszins een bijdrage van € 1.590,45 heeft

 

1.590,45

 

 

ontvangen per woning of woningequivalent.

 
 

 

2.3.6.1

In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid

 
 

 

 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit

 
 

 

 

als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het

 
 

 

 

bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die

 
 

 

 

onderdelen bedoelde activiteiten:

268,25

 

 

met dien verstande dat dit bedrag wordt verhoogd voor een bouwwerk met een

 
 

 

 

gebruiksoppervlakte van:

 
 

 

 

0 tot 100 m2 € 179,12

 
 

 

 

100 tot 500 m2 € 1,78 per m2

 
 

 

 

500 tot 2.000 m2 € 595,80 + € 0,60 per m2

 
 

 

 

2.000 tot 5.000 m2 € 1.473,03 + € 0,13 per m2

 
 

 

 

5.000 tot 50.000 m2 € 2.061,58 + € 0,03 per m2

 
 

 

 

50.000 m2 en meer € 3.237,57 + € 0,02 per m2

 
 

 

2.3.6.2

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit

 
 

 

 

als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d. van de Wabo, en reeds eerder voor deze activiteit een

 
 

 

 

vergunning is afgegeven en deze door het college uit eigener beweging is ingetrokken bedragen de

 
 

 

 

leges het dubbele van de onder 2.3.6.1 vermelde tarieven.

 
 

 

2.3.6.3

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit

 
 

 

 

als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d. van de Wabo, en het betreft een aanvulling op c.q.

 
 

 

 

afwijking van een reeds eerder afgegeven vergunning voor deze activiteit, wordt voor het

 
 

 

 

aanvullende c.q. afwijkende gedeelte de onder 2.3.6.1 vermelde tarieven berekend.

 
 

 

2.3.6.4

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit

 
 

 

 

als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d. van de Wabo met een geldigheidsduur van een maand

 
 

 

 

of en gedeelte daarvan, bedraagt het tarief

86,99

 

2.3.6.5

Het tarief ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een

 
 

 

 

toestemming dan wel ontheffing als omschreven in een omgevingsvergunning c.q.

 
 

 

 

veiligheidsverklaring, ingediend na de in de vergunning, toestemming c.q. verklaring genoemde

 
 

 

 

termijn bedraagt:

71,91

 

2.3.6.6

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het overschrijven van een verleende

 
 

 

 

omgevingsvergunning ten name van een ander dan aan wie de vergunning is verleend, bedraagt het

 
 

 

 

tarief:

9,95

 

2.3.7

Sloopactiviteiten anders dan bij monumenten of in beschermd stads- of dorpsgezicht

 
 

 

2.3.7.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk

 
 

 

 

in gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit is

 
 

 

 

bepaald, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief:

39,38

 

 

vermeerderd met € 2,00 per m3 sloopafval tot een maximum van € 4.000,00

 
 

 

2.3.8

Activiteiten met betrekking tot monumenten of beschermde stads- of dorpsgezichten

 
 

 

2.3.8.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit

 
 

 

 

met betrekking tot een rijks-, provinciaal of gemeentelijk monument als bedoeld in artikel 2.1, eerste

 
 

 

 

lid, onder f, of artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder b, van de Wabo in samenhang met de

 
 

 

 

provinciale erfgoedverordening of op een in de Erfgoedverordening Maassluis 2015 aangewezen

 
 

 

 

monument, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit

 
 

 

 

hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

 
 

 

2.3.8.1.1

voor het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een monument:

168,80

 

2.3.8.1.2

voor het herstellen, gebruiken of laten gebruiken van een monument op een wijze waardoor het

 
 

 

 

wordt ontsierd of in gevaar gebracht:

168,80

 

 

 
 
 

 

2.3.9

Aanleggen of veranderen weg

 
 

 

 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het aanleggen

 
 

 

 

van een weg of verandering brengen in de wijze van aanleg van een weg, bedoeld in artikel 2.2,

 
 

 

 

eerste lid, aanhef en onder d, van de Wabo in samenhang met de provinciale wegenverordening of

 
 

 

 

artikel 2:11 van de Algemene plaatselijke verordening, bedraagt het tarief, onverminderd het

 
 

 

 

bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die

 
 

 

 

onderdelen bedoelde activiteiten:

60,40

 

 

 
 
 

 

2.3.10

Uitweg/inrit

 
 

 

 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het maken,

 
 

 

 

hebben, veranderen of veranderen van het gebruik van een uitweg, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid,

 
 

 

 

aanhef en onder e, van de Wabo in samenhang met de provinciale wegenverordening of artikel 2:12

 
 

 

 

van de Algemene plaatselijke verordening, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de

 
 

 

 

andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde

 
 

 

 

activiteiten:

60,40

 

 

 
 
 

 

2.3.11

Kappen

 
 

 

 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het vellen of

 
 

 

 

doen vellen van houtopstand, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder g, van de Wabo in

 
 

 

 

samenhang met de provinciale bomenverordening of artikel 4:11 van de Algemene plaatselijke

 
 

 

 

verordening, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit

 
 

 

 

hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

60,40

 

 

 
 
 

 

2.3.12

Opslag van roerende zaken

 
 

 

 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op de opslag van

 
 

 

 

roerende zaken in een bepaald gedeelte van de provincie of de gemeente, bedoeld in artikel 2.2,

 
 

 

 

eerste lid, aanhef en onder j of k, van de Wabo in samenhang met de provinciale wegenverordening

 
 

 

 

of artikel 2:10, vijfde lid van de Algemene plaatselijke verordening, bedraagt het tarief,

 
 

 

 

onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van

 
 

 

 

de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

 
 

 

2.3.12.1

indien de activiteit bestaat uit het daar opslaan van roerende zaken,:

54,10

 

2.3.12.2

indien de activiteit bestaat uit het als eigenaar, beperkt gerechtigde of gebruiker van een

 
 

 

 

onroerende zaak toestaan of gedogen dat daar roerende zaken worden opgeslagen:

54,10

 

 

 
 
 

 

2.3.13

Projecten of handelingen in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998

 
 

 

2.3.13.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op handelingen

 
 

 

 

in een beschermd natuurgebied die schadelijk kunnen zijn voor het natuurschoon, de

 
 

 

 

natuurwetenschappelijke betekenis of voor de dieren of planten, als bedoeld in artikel 16, eerste

 
 

 

 

lid, van de Natuurbeschermingswet 1998 bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de

 
 

 

 

andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde

 
 

 

 

activiteiten:

419,80

 

2.3.13.2

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het realiseren

 
 

 

 

van projecten of andere handelingen met gevolgen voor habitats en soorten in een door de minister

 
 

 

 

van Economische Zaken aangewezen gebied als bedoeld in artikel 19d, eerste lid, van de

 
 

 

 

Natuurbeschermingswet 1998 bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere

 
 

 

 

onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde

 
 

 

 

activiteiten:

419,80

 

 

 
 
 

 

2.3.14

Handelingen in het kader van de Flora- en Faunawet

 
 

 

 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit

 
 

 

 

als bedoeld in artikel 2.2aa, aanhef en onder b, van het Besluit omgevingsrecht (flora- en fauna-

 
 

 

 

activiteit) bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit

 
 

 

 

hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

419,80

 

 

 
 
 

 

2.3.15

Omgevingsvergunning in twee fasen

 
 

 

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning op verzoek in twee fasen plaatsvindt, als bedoeld in

 
 

 

 

artikel 2.5, eerste lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 
 

 

2.3.15.1

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de eerste

 
 

 

 

fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten

 
 

 

 

waarop de aanvraag voor de eerste fase betrekking heeft;

 
 

 

2.3.15.2

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de tweede

 
 

 

 

fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten

 
 

 

 

waarop de aanvraag voor de tweede fase betrekking heeft.

 
 

 

 

 
 
 

 

2.3.16

Beoordeling bodemrapport

 
 

 

 

Onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien

 
 

 

 

krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een bodemrapport

 
 

 

 

wordt beoordeeld:

 
 

 

2.3.16.1

voor de beoordeling van een milieukundig bodemrapport

288,75

 

2.3.16.2

voor de beoordeling van een archeologisch bodemrapport

288,75

 

 

 
 
 

 

2.3.17

Advies

 
 

 

 

Onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien

 
 

 

 

een daartoe bij wettelijk voorschrift aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet

 
 

 

 

uitbrengen over de aanvraag of het ontwerp van de beschikking op de aanvraag om een

 
 

 

 

omgevingsvergunning:

472,50

 

 

 
 
 

 

2.3.18

Verklaring van geen bedenkingen

 
 

 

2.3.18.1

Onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien

 
 

 

 

een daartoe bij wet of algemene maatregel van bestuur aangewezen bestuursorgaan een verklaring

 
 

 

 

van geen bedenkingen moet afgeven voordat de omgevingsvergunning kan worden verleend, als

 
 

 

 

bedoeld in artikel 2.27, eerste lid, van de Wabo:

 
 

 

2.3.18.1.1

indien de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven:

498,90

 

2.3.18.1.2

Indien een ander bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven:

498,90

 

 

 
 
 

 

Hoofdstuk 4. Vermindering

 

 

2.4.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning is voorafgegaan door een aanvraag om vooroverleg

 
 

 

 

of beoordeling van een conceptaanvraag als bedoeld in hoofdstuk 2, waarop de eerstgenoemde

 
 

 

 

aanvraag betrekking heeft, worden de ter zake van het vooroverleg of de beoordeling van de

 
 

 

 

conceptaanvraag geheven leges in mindering gebracht op de leges voor het in behandeling nemen

 
 

 

 

van de aanvraag om de omgevingsvergunning bedoeld in hoofdstuk 3.

 
 

 

2.4.2

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op meer dan vijf activiteiten,

 
 

 

 

bestaat aanspraak op vermindering van leges, met uitzondering van het legesdeel in verband met

 
 

 

 

adviezen of verklaringen van geen bedenkingen als bedoeld in de onderdelen 2.3.17 en 2.3.18. De

 
 

 

 

vermindering bedraagt:

 
 

 

2.4.2.1

bij 5 tot 10 activiteiten:

 

2%

 

 

van de voor die activiteiten verschuldigde leges;

 
 

 

2.4.2.2

bij 10 tot 15 activiteiten:

 

4%

 

 

van de voor die activiteiten verschuldigde leges;

 
 

 

2.4.2.3

bij 15 of meer activiteiten:

 

5%

 

 

van de voor die activiteiten verschuldigde leges.

 
 

 

 

 
 
 

 

Hoofdstuk 5. Teruggaaf

 

 

2.5.1

Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of

 
 

 

 

sloopactiviteiten

 
 

 

 

Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of

 
 

 

 

gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten, als bedoeld in de onderdelen 2.3.1,

 
 

 

 

2.3.2, 2.3.6 en 2.3.7, intrekt terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente, bestaat

 
 

 

 

aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

 
 

 

2.5.1.1

indien de aanvraag wordt ingetrokken binnen een termijn van 2 weken na het in behandeling nemen

 
 

 

 

ervan

 

75%

 

 

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges;

 
 

 

2.5.1.2

indien de aanvraag wordt ingetrokken na 2 weken en binnen 4 weken na het in behandeling nemen

 
 

 

 

ervan

 

50%

 

 

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges;

 
 

 

2.5.3

Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of

 
 

 

 

sloopactiviteiten

 
 

 

2.5.3.1

Als de gemeente een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit

 
 

 

 

bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 of 2.3.7 weigert,

 
 

 

 

bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

 

50%

 

 

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

 
 

 

2.5.4

Minimumbedrag voor teruggaaf

 
 

 

 

Een bedrag minder dan € 50,00 wordt niet teruggegeven.

 
 

 

2.5.5

Geen teruggaaf legesdeel advies of verklaring van geen bedenkingen

 
 

 

 

Van de leges verschuldigd op grond van de onderdelen 2.3.17 en 2.3.18 wordt geen teruggaaf

 
 

 

 

verleend.

 
 

 

 

 
 
 

 

Hoofdstuk 6. Intrekking omgevingsvergunning

 

 

2.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot gehele of gedeeltelijke

 
 

 

 

intrekking van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.33, tweede lid, onder b, van de

 
 

 

 

Wabo, tenzij onderdeel 2.5.2 van toepassing is:

86,50

 

 

 
 
 

 

Hoofdstuk 7. Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

 

 

2.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van een

 
 

 

 

omgevingsvergunning als gevolg van een, naar de omstandigheden beoordeeld, geringe wijziging in

 
 

 

 

het project:

87,75

 

 

 
 
 

 

Hoofdstuk 8. Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

 

 

2.8.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen van een

 
 

 

 

bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening

693,70

 

2.8.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van een

 
 

 

 

bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder a, van de Wet ruimtelijke ordening

693,70

 

 

 
 
 

 

Hoofdstuk 9. In deze titel niet benoemde beschikking

 

 

2.9

Het tarief voor het overgedragen van een omgevingsvergunning o.g.v. artikel 2.25 Wabo

62,00

 

 

 

 

 

 

TITEL 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn.

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 1. Horeca

 

 

3.1.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een

 
 

 

 

vergunning op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet

114,40

 

3.1.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding als bedoeld in artikel 30 van de

 
 

 

 

Drank- en Horecawet

22,95

 

3.1.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een

 
 

 

 

ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Drank- en Horecawet

28,65

 

3.1.4

Organiseren evenementen of markten

 
 

 

3.1.4.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van

 
 

 

3.1.4.1

een vergunning als bedoeld in artikel 2:25 van de Algemeen Plaatselijke Verordening

 
 

 

3.1.4.1.1

voor één dag

28,65

 

3.1.4.1.2

voor meerdere dagen, een grootschalig evenement of een evenement met een verhoogd risicoprofiel

57,30

 

3.1.5

Prostitutiebedrijven

 
 

 

3.1.5.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:

 
 

 

 

een exploitatievergunning of wijziging van een exploitatievergunning als bedoeld in artikel 3.4,

 
 

 

 

eerste lid, van de Algemene plaatselijke verordening, anders dan een wijziging bedoeld in onderdeel 3.3.2:

 
 

 

3.1.5.1.1

voor een seksinrichting

917,15

 

3.1.5.1.2

voor een escortbedrijf

917,15

 

3.1.6

wijziging van een exploitatievergunning in verband met uitsluitend een wijziging van het beheer in

 
 

 

 

een seksinrichting of escortbedrijf, als bedoeld in artikel 3.15, tweede lid, van de Algemene

 
 

 

 

plaatselijke verordening:

 
 

 

3.1.6.1

voor een seksinrichting

28,65

 

3.1.6.2

voor een escortbedrijf

28,65

 

 

 
 
 

 

Hoofdstuk 2. Marktstandplaatsen

 

 

3.2

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van

 
 

 

 

een standplaatsvergunning voor de markt

€ 

28,65

 

 

 
 
 

 

Hoofdstuk 3. Winkeltijdenwet

 

 

3.3

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van

 
 

 

 

een ontheffing/vrijstelling als bedoeld in de Winkeltijdenwet of Verordening Winkeltijden Maassluis

28,65

 

 

 
 
 

 

 

 
 
 

 

 

 
 
 

 

 

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Maassluis,

 
 

 

 

gehouden op 17 december 2019

 
 

 

 

 
 
 

 

 

 
 
 

 

 

 
 
 

 

 

de griffier, de voorzitter,

 
 

 

 

 
 
 

 

 

 
 
 

 

 

mr. R. van der Hoek dr. T.J. Haan