Verordening Declaratiefonds gemeente Kapelle 2020

Geldend van 01-01-2020 t/m heden

Intitulé

Verordening Declaratiefonds gemeente Kapelle 2020

De gemeenteraad van de gemeente Kapelle;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 22 oktober, nummer 2019.04306;

gelet op het bepaalde in artikel 108 en 149 van de Gemeentewet;

b e s l u i t :

vast te stellen de

Verordening Declaratiefonds gemeente Kapelle 2020

Artikel 1. Begripsbepalingen

1. alle begrippen die in deze verordening worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde betekenis als in de Participatiewet en de Algemene wet bestuursrecht (Awb);

2. het college: het college van burgemeester en wethouders;

3. de gemeenteraad: de gemeenteraad van de gemeente Kapelle;

4. de afdeling: de afdeling Werk, Inkomen en Zorg van de Gemeenschappelijke Regeling De Bevelanden.

Artikel 2. Doel

Het doel van het Declaratiefonds is het voorkomen dat inwoners van de gemeente Kapelle met een laag inkomen in een sociaal-maatschappelijk isolement raken als gevolg van het om financiële redenen niet kunnen deelnemen aan het maatschappelijk verkeer.

Artikel 3. Doelgroep

 • 1.

  De doelgroep bestaat uit inwoners van 21 jaar en ouder en hun ten laste komen kinderen tussen 0 en 18 jaar, die:

  • a.

   op datum aanvraag staan ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP) en feitelijk in de gemeente verblijven;

  • b.

   een inkomen hebben dat niet meer bedraagt dan 120% van de voor aanvrager van toepassing zijnde bijstandsnorm;

  • c.

   een vermogen hebben dat niet meer bedraagt dan de vermogensgrens die van toepassing is in de Participatiewet, het vermogen in de eigen woning wordt hierbij buiten beschouwing gelaten.

 • 2.

  Indien sprake is van

  • a.

   beslag c.q. een rechtens afdwingbare verrekening op het inkomen van de klant; of

  • b.

   een aanvrager die is toegelaten tot de Wet natuurlijke schuldsanering wordt bij de bepaling van het in aanmerking te nemen inkomen rekening gehouden met het inkomen waarover de inwoner feitelijk kan beschikken.

 • 3.

  De tegemoetkoming geldt voor alleenstaanden, alleenstaande ouders en gehuwden/ samenwonenden en hun ten laste komende kinderen tot 18 jaar en geldt voor ieder gezinslid afzonderlijk.

 • 4.

  Jongeren in de leeftijd van 18 tot en met 20 jaar die voor de kosten als bedoeld in artikel 5 van deze verordening, geen beroep kunnen doen op de onderhoudsplicht van hun ouders, behoren ook tot de doelgroep van het Declaratiefonds.

 • 5.

  De jongere bedoeld in het vierde lid van dit artikel wordt in ieder geval geacht geen beroep te kunnen doen op de onderhoudsplicht van zijn ouders maken als:

  • a.

   de ouder(s) is/zijn overleden of in het buitenland woont/wonen;

  • b.

   de jongere in het kader van de Jeugdwet buiten het gezin is geplaatst;

  • c.

   de jongere op de ingangsdatum van de bijstandverlening 12 maanden of langer zelfstandig woont;

  • d.

   er sprake is van een acute crisissituatie, waarin door de jongere zelf geen verandering kan worden gebracht.

 • 6.

  Van een bijdrage zijn de volgende categorieën inwoners uitgesloten:

  • a.

   studenten die een studie volgen waarvoor studiefinanciering op basis van de Wet Studiefinanciering mogelijk is;

  • b.

   vreemdelingen zonder rechtsgeldige verblijfstitel.

  

Artikel 4 Voorliggende voorzieningen

 • 1.

  Het Jeugdfonds Sport en Cultuur Zeeland geldt als voorliggende voorziening voor de kosten van deelname aan sportieve en culturele activiteiten door kinderen in de leeftijd van 0 tot 18 jaar.

 • 2.

  Voor de in lid 1 genoemde activiteiten dient via een intermediair een aanvraag te worden ingediend bij het Jeugdfonds Sport en Cultuur.

Artikel 5. Vergoedbare kosten

 • 1.

  Voor vergoeding komen in aanmerking de volgende kosten:

 • a.

  de kosten die zijn gemaakt voor of in verband met sociale, sportieve, culturele en educatieve activiteiten;

 • b.

  de kosten die noodzakelijk zijn voor maatschappelijke participatie;

 • 2.

  Als de vergoeding uit het Jeugdfonds Sport en Cultuur niet toereikend is om kleding of andere, voor de sport- of culturele activiteit noodzakelijke benodigdheden te kopen, komen deze kosten voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 6. Hoogte vergoeding 

 • 1.

  De maximale vergoeding bedraagt in 2020 voor alle kosten tezamen niet meer dan:

  • a.

   € 100,00 per kalenderjaar voor kinderen tussen 0 en 18 jaar

  • b.

   € 200,00 per kalenderjaar voor personen vanaf 18 jaar.

 • 2.

  De in lid 1 genoemde bedragen worden jaarlijks geïndexeerd met het percentage vermeld in Grip op Participatiewet en afgerond op een hele euro omhoog.  

Artikel 7. Aanvraagprocedure 

1. Een aanvraag kan met terugwerkende kracht tot 1 januari van het kalenderjaar worden ingediend, mits op de datum waarop de gedeclareerde kosten zijn gemaakt, wordt voldaan aan de in artikel 3 gestelde voorwaarden.

2. De aanvraag kan tot uiterlijk 1 februari worden ingediend, van het jaar dat volgt op het declaratiejaar.

 

Artikel 8. Controle en verantwoording 

 • 1.

  Controle op de besteding van de tegemoetkoming vindt achteraf plaats door middel van steekproeven.

 • 2.

  De inwoner is verplicht de bewijsstukken over inkomen, vermogen en gemaakte kosten tot 1 jaar na toekenning te bewaren en op verzoek te overleggen.

 • 3.

  Als uit de controle achteraf blijkt dat onjuiste inlichtingen zijn verstrekt over het inkomen of vermogen of als de gedeclareerde kosten niet met bewijsstukken worden aangetoond, kan de verleende tegemoetkoming worden teruggevorderd.   

Artikel 9.Onvoorziene omstandigheden 

In alle gevallen waarin deze verordening niet voorziet, beslist de uitvoeringsorganisatie.

  

Artikel 10. Citeertitel 

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening Declaratiefonds gemeente Kapelle 2020.

  

Artikel 11. Inwerkingtreding 

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2020. De Verordening Declaratiefonds gemeente Kapelle 2015 wordt bij de inwerkingtreding van de nieuwe verordening ingetrokken.

  

Vastgesteld in de raadsvergadering van de gemeente Kapelle op 17 december 2019.

De gemeenteraad van Kapelle,

de griffier, de voorzitter,

H.J. Meijer-Horden, mr. H.B. Hieltjes