Verordening Werkgeverscommissie

Geldend van 01-01-2020 t/m heden

Intitulé

Verordening Werkgeverscommissie

De raad van de gemeente Roosendaal;

Gelet op artikel 83, eerste lid, de artikelen 107 tot en met 107e, artikel 156 van de Gemeentewet en afdeling 10.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht;

BESLUIT:

vast te stellen de Verordening werkgeverscommissie

Hoofdstuk 1 de werkgeverscommissie

Artikel 1 Taken en bevoegdheden werkgeverscommissie

 • 1.

  De werkgeverscommissie oefent het werkgeverschap uit ten aanzien van de griffier en de overige op de griffie werkzame ambtenaren, zoals die door de raad aan haar zijn gedelegeerd; Hieronder wordt mede verstaan het aangaan, wijzigen en beëindigen van de arbeidsovereenkomsten de op de griffie-werkzame ambtenaren(artikel 107e lid 2 gemeentewet), alsmede het als werkgever voeren van overleggen de vakbonden in het Lokaal Overleg.

 • 2.

  Te besluiten dat voor het griffiepersoneel ten aanzien van de lokale regelingen voor arbeidsvoorwaarden die niet zijn geregeld in de landelijk geldende Cao Gemeenten, de bepalingen wordt gevolgd zoals die voor de gemeentelijke organisatie ressorterend onder de gemeentesecretaris in het Personeelshandboek gemeente Roosendaal zijn vastgelegd. Indien toepassing daarvan een ongewenste of onredelijke situatie zou opleveren, kan de werkgeverscommissie hiervan besluiten af te wijken.

 • 3.

  Tot de bevoegdheid van de werkgeverscommissie behoren ook de voorbereiding en uit-voering van de overige tot het werkgeverschap van de raad behorende besluiten en regelingen;

 • 4.

  De werkgeverscommissie kan de aan haar overgedragen bevoegdheden ten aanzien van het griffiepersoneel mandateren/volmacht geven aan de griffier.

Artikel 2 Samenstelling werkgeverscommissie

 • 1.

  De werkgeverscommissie bestaat uit een voorzitter, zijnde de plaatsvervangend voorzitter van de raad, en twee andere leden uit de raad, bij voorkeur afkomstig uit de coalitie en de oppositie.

 • 2.

  De leden van de werkgeverscommissie worden door de raad uit zijn midden benoemd voor de duur van de zittingsperiode van de raad.

 • 3.

  Het lidmaatschap van de werkgeverscommissie eindigt:

  • op eigen verzoek; het lid doet daarvan schriftelijk mededeling aan de raad; het ontslag gaat in als de opvolger door de raad is benoemd;

  • indien het lid aftreedt als lid van de raad;

  • indien de raad van oordeel is dat het lid niet langer geschikt is de functie van lid van de werkgeverscommissie te vervullen.

 • 4.

  De vaststelling van regelingen (algemeen bindende voorschriften) is voorbehouden aan bij de raad, de te nemen personele besluiten en dergelijke worden gedelegeerd met uitzondering van benoeming, schorsing en ontslag van de griffier, de vaststelling van de instructie griffier, de vervanging van de griffier en de nog vast te stellen organisatieverordening.

 • 5.

  De voorzitter van de raad kan in voorkomende gevallen worden uitgenodigd om in de vergadering van de werkgeverscommissie aanwezig te zijn en eventueel optreden als adviseur of informant.

Artikel 3 Taken voorzitter

De voorzitter draagt in ieder geval zorg voor:

 • a.

  het tijdig en periodiek bijeenroepen van de werkgeverscommissie;

 • b.

  het leiden van de vergaderingen;

 • c.

  het doen naleven van deze verordening;

 • d.

  d. het ondertekenen van de stukken en de besluiten die van deze commissie uitgaan;

 • e.

  het zorg dragen voor de uitvoering van de besluiten van de werkgeverscommissie;

 • f.

  het fungeren als schakel tussen de werkgeverscommissie en de griffier als eerstverantwoordelijke voor de personele en organisatorische zaken van de griffie.

Artikel 4 Ondersteuning van de commissie

De griffier of een door deze aan te wijzen functionaris staat de werkgeverscommissie terzijde, draagt zorg voor het secretariaat en maakt met het college of de secretaris afspraken over ondersteuning.

Hoofdstuk 2 De Vergaderingen

Artikel 5 Besluitvorming

 • a.

  Besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen, uitgebracht door de leden zoals bedoeld in artikel 2;

 • b.

  Besluiten worden alleen genomen indien in de vergadering meer dan de helft van het aantal zitting hebbende leden aanwezig is.

Artikel 6 Verslaglegging

De griffier draagt zorg voor het opstellen van een besluitenlijst van elke vergadering. De concept-besluitenlijst wordt in de eerstvolgende vergadering van de werkgeverscommissie vastgesteld.

Artikel 7 Beslotenheid van vergaderingen

 • a.

  De vergaderingen van de werkgeverscommissie worden in het belang als bedoeld in artikel 10, tweede lid, onder e of f van de Wet openbaarheid van bestuur in beslotenheid gehouden.

 • b.

  De agenda, de stukken en de besluitenlijst zijn openbaar, tenzij de

 • werkgeverscommissie beslist dat op grond van een belang, genoemd in artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur, hierop of een deel daarvan geheimhouding moet worden gelegd.

 • c.

  Indien een raadslid de stukken als bedoeld in het tweede lid wil inzien, kan hij daartoe een verzoek indienen bij de voorzitter van de werkgeverscommissie. De voorzitter weigert een dergelijk verzoek slechts als sprake is van strijd met het openbaar belang. Het tweede lid is van overeenkomstige toepassing

Artikel 8 Vergaderfrequentie

De werkgeverscommissie vergadert tenminste tweemaal per jaar en voorts zo vaak als door de voorzitter of één van de leden nodig wordt geacht.

Hoofdstuk 3 Slotbepalingen

Artikel 9 Verantwoording

De werkgeverscommissie brengt met inachtneming van het bepaalde in artikel 7, jaarlijks verslag uit aan de raad van haar werkzaamheden en bevindingen.

Artikel 10 Onvoorziene omstandigheden

In gevallen waarin deze verordening niet voorziet of bij twijfel over de toepassing ervan beslist de werkgeverscommissie op voorstel van de voorzitter.

Artikel 11

De Verordening werkgeverscommissie, vastgesteld op 15 december 2010, wordt ingetrokken.

Artikel 12 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2020.

Artikel 13 Citeertitel

Dit besluit kan worden aangehaald als ‘Verordening werkgeverscommissie’.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 19 december 2019,

De griffier, De burgemeester,