Regeling vervallen per 01-01-2021

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Lopik houdende regels omtrent de heffing en invordering van Leges (Verordening op de heffing en invordering van leges 2020)

Geldend van 21-12-2019 t/m 31-12-2020

Intitulé

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Lopik houdende regels omtrent de heffing en invordering van Leges (Verordening op de heffing en invordering van leges 2020)

De raad van de gemeente Lopik;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 12 november 2019;

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet

en de artikelen 2, tweede lid, en 7 van de Paspoortwet;

besluit:

vast te stellen de volgende verordening:

Verordening op de heffing en invordering van Leges 2020.

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  dag: de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • b.

  week: een aaneengesloten periode van zeven dagen;

 • c.

  maand: het tijdvak dat loopt van de 1e dag in een kalendermaand tot de 1e dag in de volgende kalendermaand, met dien verstande dat als de ne dag in een kalendermaand 30 of 31 januari is, de (n-1) e dag in de volgende kalendermaand altijd de laatste dag van de maand februari is;

 • d.

  jaar: het tijdvak dat loopt van de 1e dag in een kalenderjaar tot de 1e dag in het volgende kalenderjaar;

 • e.

  kalenderjaar: de periode van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 2 Belastbaar feit

 • 1. Onder de naam ‘leges’ worden rechten geheven voor:

  • a.

   het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten en

  • b.

   het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een

   Nederlandse identiteitskaart of een reisdocument; een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

 • 2. Hetgeen in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel is bepaald over een Nederlandse identiteitskaart voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is van overeenkomstige toepassing op een vervangende Nederlandse identiteitskaart voor personen met een uitreisverbod, ongeacht de leeftijd van de betrokken persoon.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst, de Nederlandse identiteitskaart of het reisdocument, dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de handelingen zijn verricht.

Artikel 4 Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor:

 • a.

  Het raadplegen van de bij de gemeente berustende registers, leggers en plankaarten van de Dienst van het Kadaster en de Openbare Registers door ambtenaren, in de uitoefening van hun functie;

 • b.

  diensten die ingevolge wettelijk voorschrift zijn vrijgesteld van rechtenheffing of kosteloos moeten worden verleend;

 • c.

  het in behandeling nemen van aanvragen van verklaringen omtrent inkomen en vermogen.

Artikel 5 Tarieven

 • 1. De leges worden geheven naar de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2. Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Wijze van heffing

De leges worden geheven door middel van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 7 Termijnen van betaling

 • 1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:

  • a.

   mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen 30 dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

 • 2. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van de leges wordt géén kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Teruggaaf

Gehele of gedeeltelijke teruggaaf van leges voor een in de tarieventabel omschreven dienst wordt verleend op een aanvraag als bedoeld in artikel 242 van de Gemeentewet en overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in de bij deze verordening behorende tarieventabel opgenomen bepaling.

Artikel 10 Overdracht van bevoegdheden

Het college is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening, indien de wijzigingen:

 • a.

  van zuiver redactionele aard zijn;

 • b.

  een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de Staatscourant en het de volgende hoofdstukken of onderdelen van titel 1 van de tarieventabel betreft:

  • 1.

   hoofdstuk 2 (reisdocumenten);

  • 2.

   hoofdstuk 3 (rijbewijzen);

  • 3.

   onderdelen 1.4.4.1 (papieren verstrekking uit de Basisregistratie Personen);

  • 4.

   onderdeel 1.9.1 (verklaring omtrent het gedrag);

  • 5.

   hoofdstuk 14 (kansspelen);

een en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen of latere wijziging van deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden.

Artikel 11 Nadere regels heffen en invorderen

Het bestuur van de Belastingsamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht en het college van burgemeester en wethouders kunnen nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de leges, ieder voor zover het hun bevoegdheid betreft.

Artikel 12 Inwerkingtreding, overgangsbepaling en citeertitel

 • 1. De ‘Verordening op de heffing en invordering van leges 2019’ van 18 december 2018 wordt ingetrokken met ingang van de in het vijfde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 3. In afwijking in zoverre van het in de voorgaande leden bepaalde, blijft, indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in het vijfde lid genoemde datum van ingang van de heffing, de ingetrokken verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover de heffing van de leges hiervoor in die periode plaatsvindt.

 • 4. Het in titel 2, hoofdstuk 1, paragraaf 1 van de Tarieventabel 2020 behorende bij deze verordening genoemde normblad NEN 2699, uitgave 2013, of zoals dit normblad laatstelijk is vervangen of gewijzigd, en het Besluit vaststelling Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012), nr. 1567; www.overheid.nl, www.officielebekendmakingen.nl, worden bekendgemaakt door terinzagelegging in het gemeentehuis te Lopik, alsmede ten kantore van de BghU, Stadsplateau 1 te Utrecht.

 • 5. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2020.

 • 6. Deze verordening kan worden aangehaald als ‘Verordening op de heffing en invordering van leges 2020”.

Ondertekening

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lopik, gehouden op 17 december 2019.

de griffier,

MW. MR. G.M.G. DOLDERS

de voorzitter,

DR. L.J. DE GRAAF

Bijlage 1: Tarieventabel, behorende bij de Verordening op de heffing en invordering van Leges 2020.

Indeling tarieventabel

 

Titel 1

Algemene dienstverlening

 

Hoofdstuk 1

Burgerlijke stand

 

Hoofdstuk 2

Reisdocumenten

 

Hoofdstuk 3

Rijbewijzen

 

Hoofdstuk 4

Verstrekkingen uit de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

 

Hoofdstuk 5

Verstrekkingen uit het Kiezersregister

 

Hoofdstuk 6

Verstrekkingen op grond van Wet bescherming persoonsgegevens

 

Hoofdstuk 7

Bestuursstukken

 

Hoofdstuk 8

Vastgoedinformatie

 

Hoofdstuk 9

Overige publiekszaken

 

Hoofdstuk 10

Gemeentearchief

 

Hoofdstuk 11

Huisvestingswet

 

Hoofdstuk 12

Leegstandwet

 

Hoofdstuk 13

Gemeentegarantie

 

Hoofdstuk 14

Kansspelen

 

Hoofdstuk 15

Kinderopvang

 

Hoofdstuk 16

Telecommunicatie

 

Hoofdstuk 17

Verkeer en vervoer

 

Hoofdstuk 18

Diversen

 

 

Titel 2

Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning

 

Hoofdstuk 1

Begripsomschrijvingen

 

Hoofdstuk 2

Vooroverleg/beoordelen conceptaanvraag

 

Hoofdstuk 3

Omgevingsvergunning

 

Hoofdstuk 4

Vermindering

 

Hoofdstuk 5

Teruggaaf

 

Hoofdstuk 6

Intrekking omgevingsvergunning

 

Hoofdstuk 7

Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

 

Hoofdstuk 8

Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

 

Hoofdstuk 9

Sloopmelding

 

Hoofdstuk 10

In deze titel niet benoemde beschikking

 

 

Titel 3

Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

 

Hoofdstuk 1

Horeca

 

Hoofdstuk 2

Organiseren evenementen of markten

 

Hoofdstuk 3

Prostitutiebedrijven

 

Hoofdstuk 4

Splitsingsvergunning woonruimte

 

Hoofdstuk 5

Marktstandplaatsen

 

Hoofdstuk 6

Winkeltijdenwet

 

Hoofdstuk 7

In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

 

 

 

Titel 1 Algemene dienstverlening

 

 

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

 

1.1.1

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap op:

 

1.1.1.1

Op maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 en 16.00 uur

€ 342,90

1.1.1.2

Op zaterdag en op tijdstippen buiten de hiervoor onder 1.1.1.1 bedoelde uren

€ 590,95

1.1.1.3

In afwijking van het gestelde onder 1.1.1.1. op maandag en woensdag 09.00 uur

kostenloos

1.1.1.4

Een bijzonder huis

€ 244,50

1.1.1.5

Op een door het bruidspaar zelf gekozen locatie van maandag tot en met zaterdag

€ 811,50

1.1.1.6

Een verkorte ceremonie van maandag tot en met donderdag tussen 09.00 en 16.00 uur en op vrijdag van 9.00 tot en met 12.00 uur

€ 162,15

1.1.1.7

Het tarief bedraagt voor het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk, waarbij geen gebruik gemaakt wordt van de trouwzaal

€ 32,40

1.1.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

1.1.2.1

een trouwboekje of partnerschapboekje in een normale uitvoering

€ 35,25

1.1.2.2

een trouwboekje of partnerschapboekje in een luxe uitvoering

€ 53,65

1.1.3

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een stuk als bedoeld in artikel 2 van de Wet rechten burgerlijke stand geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke stand.

 

 

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten

 

1.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.2.1.1

tot het verstrekken van een nationaal paspoort, een faciliteitenpaspoort of zakenpaspoort voor personen van 18 jaar en ouder;

€ 73,20

1.2.1.2

tot het verstrekken van een nationaal paspoort, een faciliteitenpaspoort of zakenpaspoort voor personen jonger dan 18 jaar;

€ 55,35

1.2.1.3

tot het verstrekken van een reisdocument voor vluchtelingen of vreemdelingen;

€ 55,35

1.2.1.4

tot het verstrekken van een Nederlandse identiteitskaart (NIK) voor personen van 18 jaar en ouder;

€ 58,30

1.2.1.5

tot het verstrekken van een Nederlandse identiteitskaart (NIK) voor personen jonger dan 18 jaar;

€ 30,70

1.2.2

voor de versnelde uitreiking van een in de onderdelen 1.2.1.1 tot en met 1.2.1.5 genoemd document, zijnde een toeslag op de in die onderdelen genoemde bedragen:

€ 49,85

 

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

 

1.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs

€ 40,65 

1.3.2

Het tarief genoemd in onderdeel 1.3.1 wordt bij een spoedlevering vermeerderd met

€ 34,10

 

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de basisregistratie personen

 

1.4.1

Voor de toepassing van dit hoofdstuk, met uitzondering van de onderdelen 1.4.3 en 1.4.4, wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens omtrent één persoon waarvoor de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens moet worden geraadpleegd.

 

1.4.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.4.2.1

tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking.

€ 13,65

1.4.3

Voor de toepassing van onderdeel 1.4.4 wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens omtrent één persoon die niet zijn opgenomen in de basisregistratie personen.

 

1.4.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.4.4.1

tot het verstrekken van gegevens: per verstrekking

€ 28,60

1.4.4.2

Het tarief bedraagt ter zake van het op verzoek van betrokkene verstrekken van een afschrift van zijn of haar persoonslijst

€ 13,65

1.4.5

In afwijking van de voorgaande onderdelen bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens als bedoeld in artikel 17 van het besluit basisregistratie personen bedraagt per verstrekking

€ 8,10

1.4.6

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doornemen van de basisregistratie, voor ieder daaraan besteed kwartier

€ 20,20

1.4.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een gewaarmerkt afschrift uit de basisadministratie persoonsgegevens

€ 13,65

 

Hoofdstuk 5 Verstrekkingen uit het Kiezersregister

 

1.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een inlichting betreffende de registratie van de aanvrager als kiezer bedoeld in artikel D4 van de Kieswet

€ 14,55

 

Hoofdstuk 6 Verstrekkingen op grond van Wet bescherming persoonsgegevens

 

 

Hoofdstuk 7 Bestuursstukken

 

1.7.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

1.7.1.1

een afschrift van de programmabegroting

€ 55,30

1.7.1.2

een afschrift van de gemeenterekening

€ 43,20

1.7.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.7.2.2

tot het afsluiten van een abonnement voor een kalenderjaar:

 

1.7.2.2.1

op de raads- en commissiestukken

€ 59,85

1.7.2.2.2

Voor een tussentijds af te sluiten abonnement op raads- en commissiestukken zoveel twaalfden van het jaarabonnementstarief, als er nog volle maanden in het aanvangsjaar zijn.

 

 

Hoofdstuk 8 Vastgoedinformatie

 

1.8.1

Het tarief voor het verstrekken van gegevens namens het Kadaster, bedraagt:

 

per kadastrale inzage, per geraadpleegd object, inclusief een uitdraai op A4-formaat

€ 12,00

per hypothecaire inzage, per geraadpleegd object, inclusief een uitdraai op A4-formaat per kadastrale kaart, per object, uitgedraaid op A4-formaat

€ 12,00

1.8.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een afschrift van of uittreksel uit het gemeentelijke beperkingenregister of de gemeentelijke beperkingenregistratie, dan wel tot het verstrekken van een aan die registratie ontleende verklaring als bedoeld in artikel 9, eerste lid, van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen

€ 12,75

 

Hoofdstuk 9 Overige publiekszaken

 

1.9

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.9.1

tot het verkrijgen van een verklaring omtrent het gedrag

€ 41,35

1.9.2

tot het verkrijgen van een legalisatie van een handtekening

€ 13,65

1.9.3

tot het verkrijgen van een bewijs van Nederlandschap

€ 13,65

 

Hoofdstuk 10 Gemeentearchief

 

1.10.1

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doen van naspeuringen, ongeacht het resultaat, in de in het gemeentearchief berustende stukken, voor ieder daaraan besteed kwartier

€ 11,40

1.10.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van:

 

1.10.2.1

een afschrift of fotokopie van een in het gemeentearchief berustend stuk, per pagina

€ 8,05

1.10.2.2

een uittreksel uit een in het gemeentearchief berustend stuk

€ 12,40

Het oud-archief van Lopik wordt beheerd door het Regionaal Historisch Centrum Rijnstreek en Lopikerwaard, dat een eigen legesverordening heeft.  

 

 

Hoofdstuk 11 Huisvestingswet

 

1.11

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.11.1

tot het verkrijgen van een huisvestingsvergunning als bedoeld in artikel 8, eerste lid, van de Huisvestingswet

€ 22,05

1.11.2

Om urgentie als bedoeld in artikel 2.5 van de huisvestingsverordening

€ 150,00

1.11.3

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag om:

 

1.11.3.1

inschrijving als woningzoekende

€ 25,00

1.11.3.2

verlenging inschrijving woningzoekende

€ 8,00

 

Hoofdstuk 12 Leegstandwet

 

1.12

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.12.1

tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Leegstandswet

€ 85,85

 

Hoofdstuk 13 Gemeentegarantie

 

 

Hoofdstuk 14 Kansspelen

 

1.14.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen, (zie artikel 3 Speelautomatenbesluit)

 

1.14.1.1

voor een periode van twaalf maanden voor één speelautomaat

€ 56,50

1.14.1.2

voor een periode van twaalf maanden voor twee of meer speelautomaten, voor de eerste speelautomaat

€ 22,50

en voor iedere volgende speelautomaat

€ 34,00

1.14.1.3

Voor een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de kansspelen, is een vergoeding verschuldigd als bedoeld in artikel 3a van het kansspelenbesluit

 

 

Hoofdstuk 15 Kinderopvang

 

1.15

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot opname in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen:

 

1.15.1

bij kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang of gastouderbureau

€ 1.898,75

1.15.2

bij gastouder (ongeacht of de opvang plaatsvindt op het adres van gastouder of vraagouder)

€0,00

1.15.3

bij gastouder, opvang op tweede of volgende locatie

€0,00

 

Hoofdstuk 16 Telecommunicatie

 

 

Hoofdstuk 17 Verkeer en vervoer

 

1.17

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.17.1

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 voor zover noodzakelijk voor en direct samenhangend met de uitvoering van bijzondere transporten

€ 36,55

1.17.2

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 9.1 van de Regeling voertuigen

€ 36,55

1.17.3

tot het verkrijgen van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW), exclusief de kosten voor de verplichte medische keuring

€ 43,35

1.17.4

Voor het afgeven van een duplicaat invalidenparkeerkaart

€ 43,35

1.17.5

Bij de aanvraag van een gehandicaptenparkeerkaart wordt het tarief, als bedoeld in 1.19.3 verhoogd met de kosten van de medische keuring. Mocht achteraf blijken dat geen medische keuring noodzakelijk is wordt het in rekening gebrachte bedrag van de medische keuring gerestitueerd.

 

 

Hoofdstuk 18 Diversen

 

1.18

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

1.18.1

gewaarmerkte afschriften van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

€ 3,25

1.18.2

afschriften, doorslagen of fotokopieën van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen:

 

1.18.2.1

per pagina op papier van A4-formaat

€ 1,00

1.18.2.2

per pagina op papier van A3-formaat

€ 1,20

1.18.2.3

Per pagina op A2-formaat of groter

€ 7,00

1.18.2.3

kaarten, tekeningen en lichtdrukken, al dan niet behorend bij de in de onderdelen 1.20.2.1 en 1.20.2.2 genoemde stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per kaart, tekening of lichtdruk:

 

1.18.2.3.1

per pagina op A4 formaat

€ 1,45

1.18.2.3.2

per pagina op A3 formaat

€ 1,80

 

1.18.3

een beschikking op aanvraag, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen

€ 18,05

1.18.4

stukken of uittreksels, welke op aanvraag van de aanvrager moeten worden opgemaakt, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

€ 3,30

 

 

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning

 

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

 

2.1.1

Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:

 

2.1.1.1

aanlegkosten:

 

de aannemingssom, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012; Stcrt. 2012, 1567), voor het uit te voeren werk, of het bedrag waarvoor de aannemer zich heeft verbonden het werk tot stand te brengen (de aannemingssom), voor zover deze ontbreekt, een raming van de aanlegkosten, de omzetbelasting daarin niet begrepen, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de kosten die voortvloeien uit de aangegane verplichtingen voor de fysieke realisatie (het aanleggen) van de werken of de werkzaamheden, de omzetbelasting daarin niet begrepen, en indien de werken of werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschieden de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van de werken of de werkzaamheden waarop de aanvraag betrekking heeft, de omzetbelasting daarin niet begrepen;

 

2.1.1.2

bouwkosten:

 

de aannemingssom, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van de technische installatiewerken 2012 (UAV 2012, Stcrt. 2012, 1567), voor het uit te voeren werk of het bedrag waarvoor de aannemer zich heeft verbonden het werk tot stand te brengen (de aannemingssom), de omzetbelasting daarin niet begrepen, of voor zover deze ontbreekt een raming van de kosten die voortvloeien uit aangegane verplichtingen voor de fysieke realisatie (het bouwen) van de bouwwerken, de omzetbelasting daarin niet begrepen, en indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft, de omzetbelasting daarin niet begrepen;

 

2.1.1.3

sloopkosten:

 

de aannemingssom exclusief omzetbelasting,, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 2012 (UAV), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de sloopkosten, de omzetbelasting niet inbegrepen. Indien het slopen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt wordt in deze titel onder sloopkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het slopen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft;

 

2.1.1.4

Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

 

2.1.2

In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.

 

2.1.3

In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.

 

 

Hoofdstuk 2 Vooroverleg/conceptaanvraag/beoordeling vergunningvrij bouwen

 

2.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

2.2.1

om vooroverleg in verband met het verkrijgen van een indicatie of een voorgenomen project in het kader van de Wabo vergunbaar is

€ 87,75

2.2.2

ter beoordeling van een verzoek of het bouwwerk vergunningvrij is

€ 87,75

 

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning

 

2.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk en hoofdstuk 4 van deze titel. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

 

 

 

2.3.1

Bouwactiviteiten

 

2.3.1.1

Voor bouwkosten tot € 200.000:

4,60 % over de bouwkosten met een minimum

van € 300,00

2.3.1.2

Voor bouwkosten boven de € 200.000:

 

4,60% van € 200.000

+1,63% over de bouwkosten boven € 200.000

Verplicht advies agrarische commissie

 

2.3.1.6

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1 bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een standaardadvies van de agrarische commissie nodig

 

is en wordt beoordeeld:

€ 825,00

 

Overige adviezen agrarische commissie:

 

2.3.1.6.1

Inzake nieuwe vestigingen en/of beoordeling van een bedrijfsplan

€ 980,00

2.3.1.6.2

Waarbij ons wordt verzocht ook uitspraken van een commissie voor bezwaar en beroep en/of gerechtelijke uitspraken te betrekken

€ 1.035,00

2.3.1.6.3

nadere adviezen op eerder uitgebrachte adviezen

€ 495,00

2.3.1.6.4

Second opinion

€ 1.295,00

 

Op basis van nacalculatie kan elk van bovenstaande bedragen bij facturering worden verhoogd vanwege extra uren in verband met de omvangrijkheid en/of de complexiteit van het dossier. Ons uurtarief bedraagt € 80,00 inclusief 21% BTW. Streven is om na ontvangst van een adviesaanvraag het maximaal benodigde aantal extra uren (indien van toepassing) te bepalen en dit te melden aan de gemeente. De informatie met betrekking tot extra uren is aan onze adviesrelaties gemeld bij brief van 23 oktober 2015.

 

 

Achteraf ingediende aanvraag

 

2.3.1.7

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1 wordt het tarief met 100% verhoogd, indien de in dat onderdeel bedoelde aanvraag wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van de bouwactiviteit:

 

 

2.3.2

Aanlegactiviteiten

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 268,00

2.3.2.1

Het tarief genoemd onder 2.3.2 wordt niet geheven indien sprake is van een aanlegactiviteit door een particulier, waarbij sprake is van het terugbrengen van landschappelijke waarden.

€ 0,00

 

2.3.3

Planologisch strijdig gebruik waarbij tevens sprake is van een bouwactiviteit

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1:

 

2.3.3.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking):

€ 0,00

2.3.3.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking):

€ 0,00

2.3.3.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking):

 

€ 2.113,00

2.3.3.4

indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking):

€ 785,00

2.3.3.5

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan):

€ 437,00

2.3.3.6

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving):

 

€ 2.550,00

2.3.3.7

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving):

€ 2.984,00

2.3.3.8

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit):

€ 437,00

 

2.3.4

Planologisch strijdig gebruik waarbij geen sprake is van een bouwactiviteit

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en niet tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

2.3.4.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking):

€ 220,00

2.3.4.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking):

€ 220,00

2.3.4.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking):

€ 2.113,00

2.3.4.4

indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking)

€ 785,00

2.3.4.5

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan):

€ 437,00

2.3.4.6

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving):

€ 2.550,00

2.3.4.7

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving):

€ 2.984,00

2.3.4.8

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit):

€ 437,00

 

2.3.5

In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

2.3.5.1

BOUWWERK OF NIET TIJDELIJKE INRICHTING

 

Het tarief bedraagt ter zake het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning als bedoeld onder 2.3.5.1 voor het in gebruik hebben of houden van een bouwwerk of een inrichting als bedoeld in het Besluit brandveilig gebruik bouwwerken en de Brandbeveiligingsverordening:

 

2.3.5.1.1

Voor alle objecten een standaard tarief van

€ 112,00

Gebouwen met een woonfunctie

 

2.3.5.1.2

Tehuizen

€ 950,00

2.3.5.1.3

Woningen niet-zelfstandige bewoners

€ 588,00

2.3.5.1.4

Woningen niet-zelfredzame bewoners

€ 588,00

2.3.5.1.5

Bejaardenoorden

€ 1.810,00

Gebouwen met een logiesfunctie

 

2.3.5.1.6

Hotel, met 10 personen of meer

€ 1.656,00

2.3.5.1.7

Pension/nachtverblijf

€ 1.122,00

2.3.5.1.8

Dagverblijf

€ 587,00

Gebouwen met een onderwijsfunctie

 

2.3.5.1.9

Onderwijsinstellingen met leerlingen jonger dan 12 jaar

€ 634,00

2.3.5.1.10

Kinderdagverblijf

€ 587,00

2.3.5.1.11

Peuterspeelzaal

€ 587,00

Gezondheidszorggebouwen

 

2.3.5.1.12

Gezondheidsdiensten

€ 634,00

2.3.5.1.13

Verpleeghuizen

€ 2.856,00

 

2.3.6

Activiteiten met betrekking tot monumenten of beschermde stads- of dorpsgezichten

 

2.3.6.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een beschermd monument als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder f, van de Wabo, of op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder b, van de Wabo met betrekking tot een krachtens Erfgoedverordening 2012 Gemeente Lopik aangewezen monument, waarvoor op grond van die verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief:

 

2.3.6.1.1

voor het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een monument:

€ 0,00

2.3.6.1.2

voor het herstellen, gebruiken of laten gebruiken van een monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht:

€ 0,00

2.3.6.2

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in een beschermd stads- of dorpsgezicht, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder h, van de Wabo, op het slopen van een bouwwerk in een krachtens gemeentelijke verordening aangewezen stads- of dorpsgezicht, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder c, van de Wabo, waarvoor op grond van die gemeentelijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief:

€ 0,00

 

2.3.7

Sloopactiviteiten anders dan bij monumenten of in beschermd stads- of dorpsgezicht

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk bedraagt het tarief:

 

2.3.7.1

in gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder g, van de Wabo, of waarvoor op grond van een provinciale verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder a, van de Wabo:

€ 268,00

2.3.7.2

in gevallen waarvoor op grond van artikel 8.1.1 van de Bouwverordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder a, van de Wabo,

€ 268,00

 

2.3.8

Aanleggen of veranderen weg

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het aanleggen van een weg of verandering brengen in de wijze van aanleg van een weg waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, aanhef en eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 107,00

 

 

2.3.9

Uitweg/inrit

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het maken, hebben, veranderen of veranderen van het gebruik van een uitweg waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 107,00

 

2.3.10

Kappen

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het vellen of doen vellen van houtopstand, waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of de 1e herziening Bomenverordening Lopik 2010 een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 107,00

 

2.3.11

Opslag van roerende zaken

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op de opslag van roerende zaken in een bepaald gedeelte van de provincie of de gemeente Lopik, waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief:

 

2.3.11.1

indien de activiteit bestaat uit het daar opslaan van roerende zaken, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder j, van de Wabo:

€ 20,00

 

2.3.12

Natura 2000-activiteiten

 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2aa, aanhef en onder a van het Besluit ruimtelijke ordening (Natura 2000-activiteit) bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 0,00

 

2.3.13

Flora- en fauna-activiteiten (bescherming van soorten)

 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2aa, aanhef onder b, van het Besluit omgevingsrecht (flora- en fauna-activiteit) bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 0,00

 

2.3.14

Andere activiteiten

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het verrichten van een andere activiteit of handeling dan in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedoeld en die activiteit of handeling:

 

2.3.14.1

behoort tot een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder i, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 263,00

2.3.14.2

behoort tot een bij provinciale verordening, gemeentelijke verordening of waterschapsverordening aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.2, tweede lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 263,00

2.3.14.2.1

als het een gemeentelijke verordening betreft: het bedrag dat op grond van deze tarieventabel voor de betreffende vergunning of ontheffing verschuldigd is als de activiteit zou worden uitgevoerd zonder omgevingsvergunning. Als de activiteit in geen enkel geval kan worden uitgevoerd zonder omgevingsvergunning bedraagt het tarief:

€ 263,00

2.3.14.2.2

als het een provinciale of waterschapsverordening betreft: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld. Indien een begroting als bedoeld in de eerste volzin is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

2.3.14.2.3

voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een persoonsgebonden gedoogbeschikking voor het permanent bewonen van een recreatieverblijf

€ 386,00

2.3.15

Omgevingsvergunning in twee fasen

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning op verzoek in twee fasen plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

2.3.15.1

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de eerste fase: 50% van het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de eerste fase betrekking heeft;

 

2.3.15.2

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de tweede fase: 50 % van het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de tweede fase betrekking heeft.

 

 

2.3.16

Beoordeling bodemrapport

 

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een bodemrapport wordt beoordeeld:

 

2.3.16.1

voor de beoordeling van een milieukundig bodemrapport

€ 112,00

2.3.16.2

voor de beoordeling van een archeologisch bodemrapport

€ 280,00

 

2.3.17

Advies

 

2.3.17.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij algemene maatregel van bestuur, provinciale of gemeentelijke verordening aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag of het ontwerp van de beschikking op de aanvraag om een omgevingsvergunning, als bedoeld in artikel 2.26, derde lid, van de Wabo: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

2.3.17.2

Indien een begroting als bedoeld in 2.3.17.1 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

 

2.3.18

Verklaring van geen bedenkingen

 

2.3.18.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wet of algemene maatregel van bestuur aangewezen bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven voordat de omgevingsvergunning kan worden verleend, als bedoeld in artikel 2.27, eerste lid, van de Wabo:

 

2.3.18.1.1

indien de gemeenteraad, in afwijking van de reguliere procedure afspraken, pas een verklaring van geen bedenkingen kan afgeven na behandeling in de raadscommissie:

€ 348,00

2.3.18.1.2

indien een ander bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven:

volgens offerte

Hoofdstuk 4 Vermindering

 

2.4.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning is voorafgegaan door een aanvraag om vooroverleg of beoordeling van een conceptaanvraag als bedoeld in hoofdstuk 2, artikel 2.2.1, waarop de eerstgenoemde aanvraag betrekking heeft, worden de ter zake van het vooroverleg of de beoordeling van de conceptaanvraag geheven leges in mindering gebracht op de leges voor het in behandeling nemen van de aanvraag om de omgevingsvergunning bedoeld in hoofdstuk 3.

 

2.4.2

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op meer dan vijf activiteiten, bestaat aanspraak op vermindering van leges, met uitzondering van het legesdeel in verband met adviezen of verklaringen van geen bedenkingen als bedoeld in de onderdelen 2.3.17 en 2.3.18. De vermindering bedraagt:

 

2.4.2.1

bij 5 tot 10 activiteiten:

10%

van de voor die activiteiten verschuldigde leges;

 

2.4.2.2

bij 10 tot 15 activiteiten:

20%

van de voor die activiteiten verschuldigde leges;

 

2.4.2.3

bij 15 of meer activiteiten:

30%

van de voor die activiteiten verschuldigde leges.

 

 

Hoofdstuk 5 Teruggaaf

 

2.5.1

Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 

Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloop-activiteiten, als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 en 2.3.7, intrekt terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

 

2.5.1.1

indien de aanvraag wordt ingetrokken na het in behandeling nemen ervan

100%

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges;

 

2.5.2

Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 

Als de gemeente een verleende omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 en 2.3.7, intrekt op aanvraag van de vergunninghouder, bestaat aanspraak op teruggaaf. De teruggaaf bedraagt:

50%

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges

 

2.5.3

Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 

2.5.3.1

Als de gemeente een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 of 2.3.7 weigert, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

50%

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

 

2.5.3.2

Onder een weigering bedoeld in onderdeel 2.5.3.1 wordt mede verstaan een vernietiging van de beschikking, waarbij de vergunning is verleend, bij rechterlijke uitspraak.

 

 

2.5.4

Minimumbedrag voor teruggaaf

 

Een bedrag minder dan € 100,00 wordt niet teruggegeven.

 

 

2.5.5

Geen teruggaaf legesdeel advies of verklaring van geen bedenkingen

 

Van de leges verschuldigd op grond van de onderdelen 2.3.17 en 2.3.18 wordt geen teruggaaf verleend.

 

 

Hoofdstuk 6 Intrekking omgevingsvergunning

 

2.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.33, tweede lid, onder b, van de Wabo, tenzij onderdeel 2.5.2 van toepassing is:

€ 0,00

 

Hoofdstuk 7 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

 

2.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van een omgevingsvergunning als gevolg van een, naar de omstandigheden beoordeeld, geringe wijziging in het project:

€ 83,00

 

Hoofdstuk 8 Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

 

2.8.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening

€ 4.836,00

2.8.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder a, van de Wet ruimtelijke ordening

€ 3.006,00

2.8.3

Indien de procedure zoals genoemd onder artikel 2.8.1 niet afzonderlijk wordt behandeld, maar in gezamenlijk verband in combinatie met andere plannen, dan worden de legeskosten zoals genoemd onder 2.8.1 verminderd met 50%

€ 2.417,00

 

Hoofdstuk 9 Sloopmelding (vervallen)

 

 

Hoofdstuk 10 In deze titel niet benoemde beschikking

 

2.10

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde beschikking:

€ 19,00

 

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

 

 

Hoofdstuk 1 Horeca

 

3.1.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet

€ 419,30

3.1.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding als bedoeld in artikel 30 en 30A van de Drank- en Horecawet

€ 139,80

3.1.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Drank- en Horecawet

€ 51,70

3.2.2

Het tarief bedraagt ter zake het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing van het algemene sluitingsuur als bedoeld in de Algemene plaatselijke verordening:

 

3.2.2.1

Incidentele ontheffing

€ 23,05

3.2.2.2

Doorlopende ontheffingen:

 

3.2.2.2.1

Voor ten hoogste een maand of een gedeelte daarvan voor één dag per week

€ 37,60

3.2.2.2.2

Voor ten hoogste een maand of een gedeelte daarvan voor twee of meer dagen per week

€ 56,40

3.2.2.2.3

Voor ten hoogste een kwartaal of een gedeelte daarvan, langer dan een maand voor één dag per week

€ 56,40

3.2.2.2.4

Voor ten hoogste een kwartaal of een gedeelte daarvan, langer dan een maand voor twee of meer dagen per week

€ 112,70

3.2.2.2.5

Voor ten hoogste een half jaar of een gedeelte daarvan, langer dan een kwartaal voor één dag per week

€ 106,25

3.2.2.2.6

Voor ten hoogste een half jaar of een gedeelte daarvan, langer dan een kwartaal voor twee of meer dagen per week

€ 209,60

3.2.2.2.7

Voor ten hoogste een jaar of een gedeelte daarvan, langer dan een half jaar voor één dag per week

€ 126,85

3.2.2.2.8

Voor ten hoogste een jaar of een gedeelte daarvan, langer dan een half jaar voor twee of meer dagen per week

€ 253,65

3.2.3

Het tarief bedraagt ter zake het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing voor het aanbrengen van reclames

€ 175,00

3.2.4

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een horeca-exploitatievergunning als bedoeld in artikel 2:28 van de Algemene plaatselijke verordening bedraagt

€ 18,05

 

Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen of markten

 

 

Hoofdstuk 3 Prostitutiebedrijven

 

 

Hoofdstuk 4 Splitsingsvergunning woonruimte

 

 

Hoofdstuk 5 (Markt)standplaatsen

 

3.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

3.5.1

tot het verlenen van een vaste-standplaatsvergunning

€ 221,60

3.5.1.1

De aanvraagkosten voor een standplaatsvergunning voor één dag

€ 18,05

3.5.1.2

De aanvraagkosten voor een standplaatsvergunning voor één week

€ 25,50

3.5.1.3

De aanvraagkosten voor een standplaatsvergunning voor één maand

€ 20,40

3.5.1.4

De aanvraagkosten voor een standplaatsvergunning voor één kwartaal

€ 102,00

3.5.1.5

De aanvraagkosten voor een standplaatsvergunning voor een jaar of gedeelte van een jaar langer dan 6 maanden

€ 204,00

3.5.2

tot het verlenen van een dagplaatsvergunning, die leidt tot vergunningverlening

€ 25,50

3.5.3

tot het overschrijven van een vaste-standplaatsvergunning op naam van een ander, natuurlijke persoon van hetzelfde bedrijf

€ 51,00

 

Hoofdstuk 6 Winkeltijdenwet

 

3.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

3.6.1

Voor een incidentele ontheffing in het kader van de Winkeltijdenwet of het Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet

€ 18,05

3.6.2

Voor doorlopende ontheffingen:

€ 23,45

3.6.2.1

Voor ten hoogste een maand of een gedeelte daarvan voor één dag per week

€ 38,35

3.6.2.2

Voor ten hoogste een maand of een gedeelte daarvan voor twee of meer dagen per week

€ 57,45

3.6.2.3

Voor ten hoogste een kwartaal of een gedeelte daarvan, langer dan een maand voor één dag per week

€ 57,45

3.6.2.4

Voor ten hoogste een kwartaal of een gedeelte daarvan, langer dan een maand voor twee of meer dagen per week

€ 114,95

3.6.2.5

Voor ten hoogste een half jaar of een gedeelte daarvan, langer dan een kwartaal voor één dag per week

€ 108,35

3.6.2.6

Voor ten hoogste een half jaar of een gedeelte daarvan, langer dan een kwartaal voor twee of meer dagen per week

€ 213,85

3.6.2.7

Voor ten hoogste een jaar of een gedeelte daarvan, langer dan een half jaar voor één dag per week

€ 129,40

3.6.2.8

Voor ten hoogste een jaar of een gedeelte daarvan, langer dan een half jaar voor twee of meer dagen per week

€ 258,70

 

 

 

Hoofdstuk 7 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

 

3.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

€ 18,05

Behorende bij het raadsbesluit van 17 december 2019.

De griffier van Lopik,

mw. mr. G.M.G. Dolders