Volmachtregeling werkgeverscommissie

Geldend van 01-01-2020 t/m heden

Intitulé

Volmachtregeling werkgeverscommissie

De werkgeverscommissie van de gemeente Roosendaal;

De voorzitter van de werkgeverscommissie;

Ieder voorzover het zijn bevoegdheden betreft;

Gelet op:

 • -

  artikel 10:3 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 1, derde lid van de Verordening werkgeverscommissie;

 • -

  het besluit van de burgemeester d.d. 3 december 2019 in artikel 5 van de ‘Volmachtregeling personele zaken 2020’.

Besluiten:

Artikel 1

 • 1.

  De beslissingen en de ondertekening daarvan die voortvloeien uit de bevoegdheden genoemd in de Cao gemeenten, Personeelshandboek, of Boek 7, Titel 10, BW en overige P & O bevoegdheden, worden in volmacht gegeven aan de voorzitter van de werkgeverscommissie voor de bevoegdheden ten aanzien van de griffier en aan de griffier voor wat betreft de bevoegdheden ten aanzien van de op de griffie werkzame ambtenaren, met uitzondering van de bevoegdheden die niet zijn gedelegeerd aan de werkgeverscommissie in het Delegatiebesluit werkgeverscommissie, zoals artikel 107, 107a, tweede lid, 107d, eerste lid en 107e, eerste lid van de Gemeentewet. Ter verduidelijking is een tabel toegevoegd. In de tabel is de volmachtverlening van de bevoegdheden van het Personeelshandboek uitgewerkt.

 • 2.

  De beslissingen die voortvloeien uit de bevoegdheid voor het aangaan, wijzigen en beëindigen van de arbeidsovereenkomsten en de ondertekening daarvan, ten aanzien van de op de griffie werkzame ambtenaren in volmacht te geven aan de griffier.

 • 3.

  Tot deze volmacht behoren mede het voeren en afdoen van correspondentie ter zake van de toegekende bevoegdheden, alsmede het (doen) treffen van voorbereidings- en uitvoeringshandelingen en alle andere besluiten die genomen moeten worden binnen het kader van de uitvoering van de verleende bevoegdheid.

Artikel 2

De in deze volmacht te nemen besluiten dienen in overeenstemming te zijn met alle ter zake geldende regelingen, het door de raad en werkgeverscommissie gevoerde beleid en mogen niet leiden tot een budgetoverschrijding.

Artikel 3

Bij afwezigheid van de griffier oefent de plaatsvervangend griffier de in deze volmachtregeling verleende bevoegdheden uit.

Artikel 4

Alle stukken verband houdende met de uitoefening van deze volmacht worden als volgt ondertekend:

De gemeente Roosendaal,

De voorzitter van de werkgeverscommissie of De griffier.

Artikel 5

Het Mandaatbesluit Griffie d.d. 6 juni 2011 wordt ingetrokken.

Artikel 6

Dit besluit kan worden aangehaald als ‘Volmachtregeling werkgeverscommissie’ en treedt in werking op 1 januari 2020.

Ondertekening

Aldus besloten door de werkgeverscommissie in zijn vergadering van 20 december 2019,

de voorzitter,

Aldus besloten door de voorzitter van de werkgeverscommissie in zijn vergadering van 20 december 2019,

de voorzitter,

Waar in de tabel bij ‘volmacht verlenen aan’’ voorzitter/griffier staat vermeld, wordt hiermee bedoeld dat de voorzitter van de werkgeverscommissie bevoegd

is de betreffende beslissingen te nemen ten aanzien van de griffier. De griffier is bevoegd de beslissingen te nemen ten aanzien van de griffiemedewerkers.

Indien in de tabel bij ‘’volmacht verlenen aan’’ alleen griffier staat vermeld, wordt hiermee bedoeld dat de griffier bevoegd is de besluiten te nemen ten

aanzien van de griffiemedewerkers en dat er geen volmacht is voor de voorzitter van de werkgeverscommissie. Dan zal ook beoordeeld moeten worden op grond van het ‘’Delegatiebesluit werkgeverscommissie’’ of de werkgeverscommissie bevoegd is de betreffende beslissing te nemen of de raad.

Bijlage 1 Volmacht bevoegdheden uit Personeelshandboek

Paragraaf Ph

Bevoegdheid

Gevolmachtigde

3.1

Beslissingen die voortvloeien uit de Uitvoeringsregeling beloningsbeleid

-Salarisverhoging

Griffier/Voorzitter

-Inpassing in hogere schaal

Griffier/Voorzitter

-Uitloopschaal

Griffier/Voorzitter

- Ambtsjubileum(overgangsrecht)

Griffier/Voorzitter

-Toekennen overwerk

Griffier/Voorzitter

-Onvoorziene gevallen

Griffier/Voorzitter

Beslissing betreffende functiebeschrijving en -waardering

Griffier/Voorzitter

3.4

Reis- en verblijfkostenvergoeding

Griffier/Voorzitter

4.1

Tijdelijke lokale IKB regeling 2017-2019

Griffier/Voorzitter

-Aanschaf fiets dmv fiscale uitruil

Griffier/Voorzitter

-Fiscale uitruil woon-werkverkeer

Griffier/Voorzitter

5.1 en 5.2

Andere beslissingen die voortvloeien uit de werktijdenregeling en de beschikbaarheidsdienstregeling

Griffier/Voorzitter

6.2

Toekennen maatschappelijk verlof

Griffier/Voorzitter

6.3

Toekennen ouderschapsverlof

Griffier/Voorzitter

-Andere beslissingen die voortvloeien uit de ouderschapsverlofregeling

Griffier/Voorzitter

6.4

Toekennen politiek verlof

Griffier/Voorzitter

-Andere beslissingen nav politiek verlof

Griffier/Voorzitter

6.5

Toekennen calamiteitenverlof

Griffier/Voorzitter

8.1

Het aangaan en ondertekenen van de detacheringsovereenkomst

Griffier/Voorzitter

-Andere beslissingen die voortvloeien uit de detacheringsregeling

Griffier/Voorzitter

8.2

Beslissingen omtrent opleiding en ontwikkeling buiten individueel ontwikkelbudget

Griffier/Voorzitter

9.1

Andere beslissingen die voortvloeien uit de interne klachtenregeling ongewenst gedrag

Griffier/Voorzitter

9.3

Beslissingen die voortvloeien uit de regionale geschillencommissie

Griffier/Voorzitter

11

Beslissingen die voortvloeien uit de artikelen betreffende integriteit

Griffier/Voorzitter

11.3

Beslissingen die voortvloeien uit de regeling Melding financiële belangen

Griffier/Voorzitter

12

Overige regelingen en bepalingen

Griffier/Voorzitter

-Uitvoering van de overige regelingen en bepalingen muz sanctiebeleid

Griffier/Voorzitter

12.16

Sanctiebeleid:

Griffier/Voorzitter

 • 1.

  Geven van een schriftelijke waarschuwing

Griffier/Voorzitter

 • 2.

  Berisping

Griffier/Voorzitter

 • 3.

  Overplaatsing naar andere groep/team en/of locatie

Griffier/Voorzitter

 • 4.

  Onthouding van salarisverhoging en/of promotie

Griffier/Voorzitter

 • 5.

  Plaatsing in een lagere functie met vermindering van salaris en salaristoeslagen

Griffier/Voorzitter

 • 6.

  Schorsing met behoud van salaris

Griffier/Voorzitter

 • 7.

  Ontslag op staande voet

Griffier/Voorzitter

12.18

Aangaan stageovereenkomst

Griffier

12.20

Aangaan werkervaringsovereenkomst

Griffier

Bijlage C

Aangaan bruikleenovereenkomst ICT apparatuur

Griffier

Bijlage E

Aangaan detacheringsovereenkomst

Griffier

Bijlage H

Aangaan overeenkomst collegiaal in- en uitlenen

Griffier

Bijlage L

Alle beslissingen die voortvloeien uit het verzuimprotocol

Griffier/Voorzitter