Nadere regels voor de begraafplaatsen van de gemeente Nieuwkoop 2020

Geldend van 01-01-2020 t/m 31-12-2023

Intitulé

Nadere regels voor de begraafplaatsen van de gemeente Nieuwkoop 2020

Het college van burgemeester en wethouders van Nieuwkoop;

gelet op de artikelen ‘Verordening op het beheer en gebruik van de gemeentelijke begraafplaatsen in de gemeente Nieuwkoop 2020’;

b e s l u i t :

vast te stellen de volgende:

Nadere regels voor de begraafplaatsen van de gemeente Nieuwkoop 2020

1. Begripsomschrijvingen

Uitleg begrippen:

a. begraafplaats:

- de gemeentelijke begraafplaats aan het Reghthuysplein, Nieuwkoop;

- de gemeentelijke begraafplaats aan de Westkanaalweg, Ter Aar;

- de gemeentelijke begraafplaats aan de Dorpsstraat, Zevenhoven;

- de gemeentelijke begraafplaats aan de Kerkstraat, Nieuwveen;

b. particulier graf:

een particulier graf waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

- het begraven en begraven houden van overledenen;

- het bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urn;

c. particulier kindergraf:

een particulier graf, waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

 • het begraven en begraven houden van overleden kinderen tot 12 jaar en van dood geboren kinderen;

 • het bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urn van overleden kinderen tot 12 jaar en dood geboren kinderen;

d. particuliere urnennis:

een particuliere nis waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend voor het daarin bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urn, met de as van overledenen;

e. particulier urnengraf:

een particulier graf waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot het daarin bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urn, met de as van overledenen;

f. algemeen graf:

een graf bij de gemeente in beheer waarin overledenen begraven kunnen worden;

g. asbus:

een bus om de as van een overledene in te bewaren;

h. urn:

een voorwerp om één of meer asbussen in te bewaren;

i. gedenkteken:

nagelvast verbonden voorwerp op het graf voor het aanbrengen van opschriften en/of figuren;

j. grafbedekking:

gedenkteken en/of grafbeplanting op een graf;

k. omrastering:

een omheining van het graf die niet hoger is dan 40 cm en binnen de gestelde maten van het graf valt;

l. grafzerk / liggend gedenkteken:

een liggend gedenkteken op een fundering;

m. grafbeplanting:

beplanting die door de rechthebbende en/of de gemeente op een graf wordt geplant;

n. los voorwerp:

een niet nagelvast aan het grafoppervlak verbonden voorwerp dat bedoeld is ter decoratie van het graf en/of ter nagedachtenis aan de overledene;

o. duurzame materialen:

vaste, niet buigzame materialen van natuursteen, glas, hout, keramiek, kunststof of metaal die van nature of door een speciale behandeling weerbestendig en

niet breukgevoelig zijn. De constructie bestaat uit één geheel en de praktische toepasbaarheid zoals opnemen, verplaatsen en dergelijke is gewaarborgd;

p. beheerder:

de medewerker van de gemeente die belast is met de dagelijkse leiding van de begraafplaats of zijn of haar vervanger;

q. college:

het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nieuwkoop;

r. rechthebbende:

de natuurlijke persoon of een rechtspersoon, die het uitsluitend recht heeft verkregen voor het gebruik van een particulier graf, kindergraf, urnengraf of urnennis;

s. gebruiker:

de natuurlijke persoon of een rechtspersoon aan wie het gebruik van een ruimte in een

algemeen graf is verleend, of degene die redelijkerwijs geacht kan worden dit overgenomen te hebben;

t. grafakte:

de brief waarin overeenkomstig de bepalingen van deze verordening door of namens het college een grafrecht wordt verleend;

u. grafrecht:

het recht op het gebruik van een particulier graf, kindergraf, urnennis of urnengraf;

v. gebruik:

het gebruik van een algemeen graf;

w. grafrust:

dewettelijk vastgestelde periode van 10 jaar waarin het graf niet mag worden geopend of geruimd;

x. uitgiftetermijn:

de periode van uitsluitend recht op een particuliere graven;

y. verstrooiingsplaats

een plaats op de begraafplaats waarop as wordt verstrooid;

z. particuliere gedenkplaats

een plaats waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is

verleend om overledenen te gedenken.

Voor de toepassing van deze regels wordt bepaald dat onder ‘particulier graf’ ook wordt verstaan: particulier kindergraf, particuliere urnennis en particulier urnengraf.

2Openstelling

De begraafplaats is voor iedereen dagelijks toegankelijk van zonsopgang tot zonsondergang. Burgemeester en wethouders kunnen in bijzondere situaties afwijkende tijden vaststellen.

3 Tijden van begraven en asbezorging

1. Op de begraafplaats in Ter Aar, Zevenhoven en Nieuwveen:

a. op werkdagen van 9.00 tot 15.00 uur;

b. op zaterdag van 9.00 tot 13.00 uur.

2. Op de begraafplaats in Nieuwkoop:

a. op werkdagen van 9.00 tot 15.00 uur;

b. op zaterdag van 14.00 tot 16.00 uur.

4. Indeling van de begraafplaats en uitgifte van graven

1. Van iedere begraafplaats is een tekening en alle graven zijn genummerd. De graven worden in volgorde van ligging uitgegeven.

2. In uitzonderlijke gevallen kan de beheerder kan een particulier graf toewijzen anders dan in volgorde. Het recht op het graf gaat in op het moment van toewijzing.

5. Afmetingen grafoppervlak

De afmetingen van het grafoppervlak van:

a. een volwassenengraf 200 cm lang x 100 cm breed;

b. een kindergraf 200 cm lang x 80 cm breed;

c. een urnengraf 100 cm lang x 100 cm breed.

d. een particuliere gedenkplaats

6. Aantal overledenen en asbussen

 • 1.

  In een particulier dubbeldiep graf kunnen:

 • a.

  maximaal twee overledenen worden begraven of;

 • b.

  maximaal één overledene worden begraven en maximaal twee asbussen met of zonder urn worden bijgezet.

 • 2.

  In een particulier kindergraf kunnen:

 • a.

  maximaal twee overleden kinderen tot 12 jaar worden;

 • b.

  of maximaal één overleden kind tot 12 jaar worden begraven en maximaal twee asbussen van kinderen tot 12 jaar met of zonder urn worden bijgezet.

 • 3.

  In een particulier urnengraf kunnen maximaal 2 asbussen met of zonder urn worden bijgezet.

 • 4.

  In een particulier urnennis kunnen:

 • a.

  maximaal twee asbussen met of zonder urn worden bijgezet als de afmeting van de nis het toelaat.

 • 5.

  In een algemeen graf worden twee overledenen begraven.

 • 6.

  In de graven met nummers XX 8 tot en met 14 op de begraafplaats in Ter Aar en de graven met nummer 600 tot en met 619 op de begraafplaats in Nieuwkoop wordt maar één overledene begraven.

7. Aanvraag en voorwaarden aan gedenktekens

 • 1.

  Gedenktekens zijn van duurzame materialen gemaakt.

 • 2.

  Gedenktekens op grondgraven zijn zo gefundeerd dat verzakken of schuinzakken niet mogelijk is. De fundering is van gewapend beton met een minimale dikte van 8 centimeter.

 • 3.

  Het is niet toegestaan buiten het graf enig voorwerp te plaatsen of weg te nemen.

 • 4.

  Gedenktekens zijn demonteerbaar om tijdelijk weg te halen.

 • 5.

  Het plaatsen van een bedrijfsnaam, handelsreclame of andere reclame op een graf is niet toegestaan.

 • 6.

  Het plaatsen of vervangen van een gedenksteen is uitsluitend toegestaan nadat dit twee weken voor plaatsing digitaal bij de beheerder is gemeld. Bij de melding is een ontwerptekening op schaal en een duidelijke omschrijving van de toe te passen materialen gevoegd.

 • 7.

  Op deze ontwerptekening staat ten minste:

 • a.

  een boven-, voor- en zijaanzicht met alle hoogte- breedte- en lengtematen;

 • b.

  de soort, kleur en bewerking van het te gebruiken materiaal;

 • c.

  of de letters ingehakt, opgebracht of van metaal zijn;

 • d.

  de tekst en/of figuratie en de plaatsing daarvan;

 • e.

  de soort van het materiaal van de fundering en hoe het gedenkteken op de fundering is bevestigd;

 • f.

  het grafnummer, de naam en handtekening van de rechthebbende of gebruiker.

 • 8.

  Bij afwijking van de in dit reglement genoemde voorwaarden beslist het college.

8.Afmetingen gedenktekens

De maximale afmeting voor een gedenkteken is voor een:

particulier graf volwassenen:

- staand gedenkteken: 100 cm hoog, 80 cm breed en 15 cm dik;

- liggend gedenkteken: 180 cm lang, 80 cm breed en 8 cm dik.

Het totale gewicht van de totale grafbedekking (excl. fundering) is maximaal 1000 kg.

particulier kindergraf voor een kind tot 12 jaar:

- staand gedenkteken: 60 cm hoog, 50 cm breed en 10 cm dik;

- liggend gedenkteken: 90 cm lang, 50 cm breed en 7 cm dik.

Het totale gewicht van de totale grafbedekking (excl. fundering) is maximaal 750 kg.

particuliere urnennissen:

De afmetingen van de afdekplaten van de particuliere urnennissen zijn:

- op de begraafplaatsen Nieuwkoop, Nieuwveen en Zevenhoven:

vak 21 t/m 47: 53 cm hoog, 46 cm breed en 2 cm dik;

- op de begraafplaats Ter Aar:

vak 1 t/m 40: 50,5 cm hoog, 42 cm breed en 2 cm dik. Het advies is om dit van te voren op te meten.

particuliere urnengraven:

Op een particulier urnengraf zijn alleen liggende gedenktekens toegestaan met een maximale afmeting van 50 cm hoog, 50 cm breed en 8 cm dik, aan de achterzijde verhoogd geplaatst zodat het gedenkteken een helling heeft van c.a. 15˚ (lessenaarmodel) of staand met maximale afmeting 50 cm lang x 50 cm breed x 50 cm hoog.

algemene graven:

1. Op een algemeen graf zijn alleen liggende gedenktekens toegestaan met een maximale afmeting van 50 cm lang, 60 cm breed en 8 cm dik, aan de achterzijde verhoogd geplaatst zodat het gedenkteken een helling heeft van c.a. 15˚ (lessenaarmodel).

2. Op een algemeen graf wordt het gedenkteken:

a. van het als eerste gedolven graf aan de achterzijde van het graf geplaatst.

b. van het tweede gedolven graf voor het onder a. genoemde gedenkteken.

3. Voor de graven genoemd in onder 6 punt 6 geldt dat het gedenkteken aan de achterzijde van het graf wordt geplaatst en dat het gehele graf kan worden gebruikt voor het aanbrengen van beplanting.

4. (zwerf)keien zijn toegestaan tot een grootte van maximaal 50 x 50 x 50 cm.

9. Uitvoering werkzaamheden

Tijdstip van plaatsing

1. De plaatsing van het gedenkteken wordt tenminste 2 werkdagen voor plaatsing gemeld aan de beheerder. In overleg met de beheerder wordt bepaald wanneer en onder welke voorwaarden de werkzaamheden worden uitgevoerd. Eventuele aanwijzingen worden stipt opgevolgd.

2. Het gedenkteken wordt geplaatst tijdens openingstijden, behalve als er een begrafenis of asbezorging is.

3. De uitgevoerde werkzaamheden worden ter goedkeuring gemeld bij de beheerder of zijn

vervanger. Eventueel geconstateerde onvolkomenheden of gebreken worden alsnog uitgevoerd of verholpen.

10. Aanbrengen van voorwerpen

1. Op een particulier graf, een particulier kindergraf en een algemeen graf kunnen potplanten en bloemen in vazen en beelden of andere losse voorwerpen worden geplaatst. Ook is het toegestaan op een graf losse bloemen te leggen.

2. Het is niet toegestaan voorwerpen aan een urnennis en/of de urnenmuur te bevestigen.

3. Voor een particuliere urnennis geldt dat bloemen, potplanten en andere losse voorwerpen

alleen in of op de daarvoor bestemde locatie mogen worden geplaatst, voor of in de

buurt van de muur.

4. Voor een particuliere urnenkelder geldt dat bloemen, potplanten en andere losse voorwerpen

alleen in of op de daarvoor bestemde ruimte mogen worden geplaatst.

11. Grafbedekkingen

Afmetingen beplanting zoals in verordening genoemd

1. De oppervlakte van een particulier graf kan door de rechthebbende van het graf worden

beplant met gewassen. Het gebruik van bomen, struikrozen en klimplanten is hierbij niet toegestaan. De beplanting mag, ook in volwassen staat, de beschikbare oppervlakte niet overschrijden en moet door snoei binnen de gestelde proporties worden gehouden. De gewassen mogen niet hoger zijn dan 40 cm.

2. De gemeente kan gewassen die buiten bovengenoemde ruimte geplant worden, overhangen of de maximale hoogte overschrijden, verwijderen zonder dat de gemeente tot enige vergoeding verplicht is. Dit geldt ook voor afgestorven beplanting.

3. Losse bloemen, planten, kransen en dergelijke voorwerpen kunnen wanneer zij verwelkt zijn door de beheerder worden verwijderd. Linten, vazen en dergelijke voorwerpen blijven gedurende drie maanden ter beschikking van de rechthebbende/gebruiker.

Verwijdering grafbedekking zonder melding

Als de gemeente grafbedekking verwijdert omdat deze zonder melding, vergunning of in afwijking van de regels is aangebracht, blijft deze drie maanden ter beschikking van de rechthebbende of gebruiker.

Na deze termijn vervallen de verwijderde zaken aan de gemeente zonder dat er aanspraak op vergoeding gemaakt kan worden, in welke vorm dan ook.

12.Afval en beschadigingen

1. Al het afval van werkzaamheden op of aan de grafbedekkingen door of namens rechthebbenden worden van de begraafplaats meegenomen.

2. Beschadigingen, ontstaan door werkzaamheden door of namens rechthebbende/gebruiker op of aan de grafbedekkingen worden binnen een termijn van één maand hersteld.

13. Contactgegevens

De rechthebbende/gebruiker van een graf is zelf verantwoordelijke voor het doorgeven van een wijziging in zijn of haar contactgegevens. Dit moet digitaal via info@nieuwkoop.nl of schriftelijk aan de beheerder worden doorgegeven.

Slotbepalingen

14. Beslissingsbevoegdheid

In de gevallen die in deze nadere regels niet opgenomen zijn of in geval van verschil van mening over de uitleg van haar bepalingen, beslist het college.

15.Citeertitel

1. Deze nadere regels kunnen worden aangehaald als: ’Nadere regels voor de

begraafplaatsen van de gemeente Nieuwkoop 2020’.

2. Deze nadere regels treden in werking op 1 januari 2020.

3. Alle eerder verleende vergunningen blijven van kracht.

4. De nadere regels voor de gemeentelijke begraafplaatsen in de gemeente Nieuwkoop 2010 komen hiermee te vervallen.

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van Nieuwkoop

in de vergadering van 3 december 2019.

burgemeester en wethouders van Nieuwkoop

mr. G.G.G. Slooters

secretaris

F. Buijserd

Burgemeester

Ondertekening