Regeling van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zutphen houdende bepalingen over het subsidiëren van sportstimulering (Subsidieregeling sportstimulering gemeente Zutphen 2019)

Geldend van 01-01-2020 t/m heden

Intitulé

Regeling van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zutphen houdende bepalingen over het subsidiëren van sportstimulering (Subsidieregeling sportstimulering gemeente Zutphen 2019)

Ons kenmerk: 155054

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zutphen,

gelet op artikel(en) 3, tweede lid, 5 en 7, vierde lid van de Algemene subsidieverordening gemeente Zutphen 2019;

b e s l u i t :

vast te stellen de

Regeling van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zutphen houdende bepalingen over het subsidiëren van sportstimulering (Subsidieregeling sportstimulering gemeente Zutphen 2019).

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze regeling verstaat onder:

 • a.

  Algemene subsidieverordening: de Algemene subsidieverordening gemeente Zutphen 2019;

 • b.

  Awb: Algemene wet bestuursrecht;

 • c.

  college: het college van burgemeester en wethouders;

 • d.

  gemeente: de gemeente Zutphen.

Artikel 2 Reikwijdte subsidieregeling, subsidiecriteria

Subsidie op grond van deze regeling wordt uitsluitend verstrekt voor incidentele activiteiten die

 • a.

  het deelnemen aan sport óf van bewegen en sport in de meeste brede zin van het woord bevorderen, en

 • b.

  bijdragen aan een sportief en levendig sportklimaat in de gemeente.

Artikel 3 Subsidiecriteria

 • 1.

  De aanvrager moet een natuurlijke of rechtspersoon zijn.

 • 2.

  Subsidie op grond van deze regeling wordt uitsluitend verstrekt aan niet op winst gerichte (sport)organisaties, scholen en maatschappelijke instellingen voor de activiteiten, zoals omschreven in artikel 2, en voor zover deze activiteiten voor de inwoners van de gemeente worden uitgevoerd.

 • 3.

  Voor subsidie komen in aanmerking die incidentele activiteiten die:

  • a.

   het deelnemen aan sport of het sport- en bewegingsaanbod vergroten;

  • b.

   een specifiek sport- en/ of bewegingsaanbod voor inwoners met een lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke beperking, lage inkomens en voor de LHBTI+ groep creëren (‘inclusief sporten’);

  • c.

   betrokkenheid bij bestuurlijke activiteiten door vrijwilligers op het gebied van sport en bewegen stimuleren;

  • d.

   deskundigheid van vrijwilligers voor het sporttechnisch kader bevorderen;

  • e.

   de samenwerking tussen sportverenigingen onderling en/ of met andere organisaties bevorderen;

  • f.

   het sport- en bewegingsklimaat door het organiseren van sportevenementen verbeteren;

  • g.

   de gemeente op het gebied van sport en beweging promoten.

Artikel 4 Subsidiabele kosten

 • 1.

  Subsidiabele kosten zijn:

  • a.

   die kosten die naar het oordeel van het college noodzakelijk zijn voor het organiseren van de incidentele activiteiten, en

  • b.

   die kosten die overblijven na aftrek van één of meer bijdragen van derde(n).

 • 2.

  De subsidie bedraagt maximaal € 5.000,-, met dien verstande dat de subsidie eenmalig maximaal € 10.000,- kan bedragen als voldaan wordt aan minimaal vijf van de zeven in artikel 3, derde lid omschreven criteria.

Artikel 5 Aanvraag om subsidie

 • 1.

  Een aanvraag om subsidie moet vóór 1 oktober van enig jaar worden ingediend. Uitsluitend compleet ingediende aanvragen worden in behandeling genomen.

 • 2.

  Een aanvraag om subsidie moet met een daartoe door het college vastgesteld aanvraagformulier worden ingediend.

 • 3.

  Het college kan een andere termijn stellen voor het indienen van de aanvraag.

 • 4.

  Het college kan in individuele gevallen ontheffing verlenen voor het tijdstip van het indienen van de aanvraag.

Artikel 6 Afhandeling aanvragen, subsidieplafond, beslistermijn

 • 1.

  Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Als datum van ontvangst van de aanvraag geldt de datum waarop de aanvraag compleet is ingediend.

 • 2.

  Als de aanvrager op grond van artikel 4:5 Awb de gelegenheid heeft gehad de aanvraag om subsidie aan te vullen, geldt als datum van ontvangst de datum waarop de aanvulling op de aanvraag om subsidie is ontvangen.

 • 3.

  Het college stelt jaarlijks een subsidieplafond vast. Bij de verdeling van het beschikbare bedrag zijn de in artikel 3, derde lid vermelde criteria leidend, in die zin dat hoe meer een aanvraag om subsidie cumulatief voldoet aan de gestelde criteria hoe eerder de activiteiten voor subsidiëring in aanmerking komen; de in artikel 3, derde lid vermelde criteria zijn daarbij in rangorde aflopend.

 • 4.

  Het college beslist uiterlijk 31 december van enig jaar op de aanvraag om subsidie.

Artikel 7 Weigeringsgronden

Onverminderd het bepaalde in de Awb en de artikelen 10 en 11 van de Algemene subsidieverordening weigert het college de subsidie in ieder geval, als:

 • a.

  met de activiteiten waarvoor subsidie is gevraagd, is begonnen voordat de aanvraag is ingediend;

 • b.

  aan de subsidieaanvrager eerder voor een in hoofdzaak gelijke activiteit subsidie op grond van deze regeling is verstrekt, evenwel met inachtneming van het bepaalde in artikel 8.

Artikel 8 Afbouw eenmalige maximale subsidie

Als aan een subsidieontvanger eenmalig een subsidie van maximaal € 10.000,- is verstrekt, wordt bij een nieuwe subsidieaanvraag voor een in hoofdzaak gelijke activiteit de subsidie in 3 jaren afgebouwd met een bedrag van € 3.500,- per jaar.

Artikel 9 Hardheidsclausule

Het college kan één of meer artikelen van deze regeling buiten toepassing laten of daarvan afwijken, voor zover toepassing daarvan, gelet op het belang van het subsidiëren van het deelnemen aan sport óf het bewegen en sport in de meeste brede zin van het woord bevorderen én die bijdragen aan een sportief en levendig sportklimaat in de gemeente, leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard.

Artikel 10 Intrekking oude regeling

De Subsidieregeling Sportstimulering, zoals vastgesteld bij besluit van 4 december 2012, wordt ingetrokken.

Artikel 11 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2020.

Artikel 12 Overgangsrecht

 • 1.

  Als op grond van de Subsidieregeling Sportstimulering aan een subsidieaanvrager meer dan € 5.000,- aan subsidie is verstrekt in de jaren 2018 en 2019 en de subsidieaanvrager op grond van deze regeling een subsidieaanvraag voor een in hoofdzaak gelijke activiteit indient, verstrekt het college slechts subsidie onder de voorwaarde dat de subsidie in 3 jaren wordt afgebouwd met een bedrag van € 3.500,- per jaar.

 • 2.

  Een aanvraag die vóór 1 januari 2020 is ingediend en waarop nog niet is beslist, wordt afgehandeld op grond van deze regeling.

Artikel 13 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling sportstimulering gemeente Zutphen 2019.

Ondertekening

Aldus besloten op 17 december 2019.

Het college van burgemeester en wethouders,

De burgemeester, de secretaris,

Toelichting

Algemene toelichting

Het is nodig om een nieuwe subsidieregeling in het kader van het stimuleren van sport en beweging vast te stellen. Aanleiding hiervoor was de onduidelijkheid die er heerste bij de subsidieontvangers hoe vaak er achter elkaar subsidie kon worden verkregen voor dezelfde activiteit. Verder kwam de datum van 1 april van het lopende jaar voor het indienen van een aanvraag om subsidie niet goed uit. Voor activiteiten in de periode januari tot en met maart was het praktijk dat er geen subsidie werd verstrekt.

Er is nu ook duidelijker welke criteria voorrang hebben bij subsidieverstrekking. Tot slot zijn de weigeringsgronden uitgebreid en verduidelijkt. Hierbij geldt ook dat de weigeringsgronden in de Algemene subsidieverordening gemeente Zutphen 2019 zijn uitgebreid ten opzichte van de verordening uit 2012.

Artikelsgewijze toelichting

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In dit artikel worden de in deze regeling gehanteerde begrippen omschreven. Deze omschrijvingen behoeven geen nadere toelichting.

Artikel 2 Reikwijdte subsidieregeling

Dit artikel behoeft geen nadere toelichting.

Artikel 3 Subsidiecriteria

Dit artikel behoeft geen nadere toelichting.

Artikel 4 Subsidiabele kosten

Dit artikel behoeft geen nadere toelichting.

Artikel 5Aanvraag om subsidie

Een aanvraag om subsidie moet, vóór 1 oktober van enig jaar, met een daartoe door het college vastgesteld aanvraagformulier worden ingediend. Uitsluitend compleet ingediende aanvragen worden in behandeling genomen.

Artikel 6 Afhandeling aanvragen, subsidieplafond, beslistermijn

Dit artikel behoeft geen nadere toelichting.

Artikel 7 Weigeringsgronden

Dit artikel behoeft geen nadere toelichting.

Artikel 8 Afbouw eenmalige maximale subsidie

Dit artikel behoeft geen nadere toelichting.

Artikel 9 Hardheidsclausule

Op grond van dit artikel kan het college één of meer artikelen van deze regeling buiten toepassing laten of daarvan afwijken, voor zover toepassing daarvan, gelet op het belang van het subsidiëren van het deelnemen aan sport óf bevorderen van bewegen en sport in de meeste brede zin van het woord én die bijdragen aan een sportief en levendig sportklimaat in de gemeente, leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard. Dit kan echter alleen in die gevallen die niet zijn voorzien ten tijde van het vaststellen van de regeling. Wordt een geval onder de hardheidsclausule gebracht, dan heeft dit tot gevolg dat de regeling op dit punt moet worden aangepast. Het geval is immers voorzienbaar geworden.

Artikel 10 Intrekking oude regeling

Dit artikel behoeft geen nadere toelichting.

Artikel 11 Inwerkingtreding

Dit artikel behoeft geen nadere toelichting.

Artikel 12 Overgangsrecht

In dit artikel is neergelegd dat als er op grond van de (oude) Subsidieregeling Sportstimulering aan een subsidieaanvrager subsidie is verstrekt in de jaren 2018 en 2019 en de subsidieaanvrager op grond van deze (nieuwe) regeling een subsidieaanvraag voor een in hoofdzaak gelijke activiteit indient, het college slechts subsidie verstrekt onder de voorwaarde dat de subsidie in 2 jaren naar evenredigheid wordt afgebouwd. Hiermee wordt voorkomen dat subsidieaanvragers voor een langere periode in aanmerking komen voor subsidie.

Artikel 13 Citeertitel

Dit artikel behoeft geen nadere toelichting.