Verordening basisregistratie personen van de gemeente Heusden 2019 (Verordening BRP)

Geldend van 21-12-2019 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 25-05-2018

Intitulé

Verordening basisregistratie personen van de gemeente Heusden 2019 (Verordening BRP)

De raad van de gemeente Heusden;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 12 november 2019;

gelet op de

 • -

  Wet basisregistratie personen, artikel 3.8 eerste lid en 3.9 tweede lid;

 • -

  Wet Algemene Verordening gegevensbescherming;

 

BESLUIT:

 

vast te stellen de navolgende:

 

VERORDENING BASISREGISTRATIE PERSONEN VAN DE GEMEENTE HEUSDEN 2019

 

Artikel 1: Verstrekkingen aan een orgaan van de gemeente

Het college van burgemeester en wethouders geeft, met inachtneming van het besluit als bedoel in artikel 3.2 van de Wet basisregistratie personen, nadere invulling aan de verstrekking van gegevens uit de basisregistratie aan organen van de gemeente Heusden;

 

Artikel 2: Verstrekkingen aan derden

 • 1.

  Het college van burgemeester en wethouders kan op verzoek van een derde, met inachtneming van het bepaalde in artikel 3, over een ingeschrevene die ingezetene is van de gemeente Heusden en over een overledene die op het moment van overlijden ingezetene van de gemeente Heusden was, gegevens uit de basisregistratie verstrekken aan derden die werkzaamheden verrichten met een gewichtig maatschappelijk belang voor de gemeente;

 • 2.

  Het college van burgemeester en wethouders kan over een ingezetene van de gemeente Heusden gegevens uit de basisregistratie verstrekken aan een derde, die voorafgaande schriftelijke toestemming heeft van de ingezetene wiens gegevens worden verstrekt;

 • 3.

  De verstrekking als bedoeld in lid 1 van dit artikel vindt slechts plaats voor zover deze noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van de derde en het belang of de fundamentele rechten en vrijheden van de ingeschrevene niet aan de verstrekking in de weg staan;

 • 4.

  De verstrekking als bedoeld in dit artikel kan uitsluitend betrekking hebben op algemene gegevens over de naam, het geslacht, de geslachtsnaam van de echtgenoot dan wel geregistreerde partner, de eerdere echtgenoot of eerdere geregistreerde partner, het gebruik door de ingeschrevene van de geslachtsnaam van de echtgenoot dan wel geregistreerde partner, de eerdere echtgenoot of eerdere geregistreerde partner, het adres, de bijhoudingsgemeente, de geboortedatum en de datum van overlijden.

 

Artikel 3: Aanwijzing gewichtige maatschappelijke belangen en categorieën derden

 

Het college van burgemeester en wethouders wijst aan:

 • 1.

  de werkzaamheden met een gewichtig maatschappelijke belang voor de gemeente, ten behoeve waarvan gegevens uit de basisregistratie kunnen worden verstrekt; en

 • 2.

  de categorieën van derden die in aanmerking komen voor verstrekking van gegevens uit de basisregistratie.

 

Artikel 4 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op de eerste dag na bekendmaking daarvan, en heeft terugwerkende kracht tot 25 mei 2018.

 • 2.

  Deze verordening kan worden aangehaald als: Verordening basisregistratie personen van de gemeente Heusden 2019 (Verordening BRP).

 • 3.

  Met de inwerkingtreding van deze verordening komt de Verordening gemeentelijke Basissregistratie Personen van de gemeente Heusden, vastgesteld op 23 september 2014 te vervallen.

 

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 17 december 2019.

  

De griffier, De voorzitter,

   

drs. F.E.H.M. Backerra drs. W. van Hees.