Verordening houdende regels omtrent winkeltijden (Verordening winkeltijden Aalsmeer 2019)

Geldend van 10-07-2020 t/m heden

Intitulé

Verordening houdende regels omtrent winkeltijden (Verordening winkeltijden Aalsmeer 2019)

Z19-019735

De raad van de gemeente Aalsmeer;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 5 november 2019;

gelet op artikel 3, eerste lid van de Winkeltijdenwet en het vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet;

besluit vast te stellen de:

Verordening houdende regels omtrent winkeltijden

Artikel 1 Definities

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  de wet: de Winkeltijdenwet;

 • b.

  feestdagen: Nieuwjaarsdag, tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag, eerste en tweede Kerstdag;

 • c.

  werkdagen: maandag tot en met zaterdag;

 • d.

  college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer;

 • e.

  winkel: dat wat daaronder wordt verstaan in de Winkeltijdenwet, artikel 1;

 • f.

  bijzondere aangelegenheid van tijdelijke aard: een gebeurtenis beperkt in tijd, met een promotioneel karakter zoals de lancering van een nieuw product, een jubileum, een lustrum of een bedrijfsopening van een winkel;

 • g.

  SBI 2008: Standaard Bedrijfsindeling 2008 (versie 2018). De Kamer van Koophandel geeft ieder bedrijf dat zich inschrijft in het handelsregister een code die de economische activiteit van het bedrijf aanduidt. Deze code (versie 2018) wordt in de verordening als bindend beoordeeld bij bepaling van bedrijfsactiviteit en/of bepaling van hoofdproduct.

Artikel 2 (Algemene) vrijstelling zon- en feestdagen

 • 1.

  Voor de in artikel 2, eerste lid, van de wet vervatte verboden, voor zover deze betrekking hebben op de zon- en feestdagen, geldt een algemene vrijstelling van 10.00 uur tot 22.00 uur.

 • 2.

  Voor de in artikel 2, tweede lid, van de wet vervatte verboden, voor zover deze betrekking hebben op de zon- en feestdagen, geldt een algemene vrijstelling van 10.00 uur tot 22.00 uur.

 • 3.

  De in lid 1 en 2 genoemde vrijstellingen gelden niet op 4 mei na 19.00 uur.

Artikel 3 Specifieke vrijstellingen

 • 1.

  De in artikel 2, eerste lid, van de wet vervatte verboden, voor zover deze betrekking hebben op de zon- en feestdagen, gelden niet ten aanzien van:

 • a.

  musea;

 • b.

  winkels, waar uitsluitend maaltijden, voor directe consumptie geschikte eetwaren, alcoholvrije dranken en, door middel van een automaat, tabak en tabaksprodukten, middelen ter voorkoming van zwangerschap en damesverband plegen te worden verkocht;

 • c.

  winkels waar de bedrijfsactiviteit hoofdzakelijk bestaat uit het verhuren van voorbespeelde videobanden en andere voorbespeelde beelddragers, mits in die winkel geen andere goederen worden te koop aangeboden of verkocht dan videobanden en andere beelddragers, alsmede tijdschriften en catalogi, die betrekking hebben op het te huur aangeboden assortiment;

 • d.

  gebouwen, waar voorstellingen, uitvoeringen of evenementen van culturele aard plaatsvinden, en waar uitsluitend of hoofdzakelijk goederen die rechtstreeks verband houden met aldaar te houden voorstellingen, uitvoeringen en evenementen plegen te worden verkocht, vanaf een uur voor de aanvang van de voorstelling, de uitvoering of het evenement tot een uur na afloop daarvan;

 • e.

  winkels in of op het terrein van sportcomplexen, waar uitsluitend of hoofdzakelijk goederen worden verkocht, die rechtstreeks verband houden met de aldaar beoefende sporten, gedurende de openstellingsuren van die sportcomplexen;

 • f.

  winkels in of op het terrein van bejaardenoorden, waar uitsluitend of hoofdzakelijk eet- en drinkwaren, prentbriefkaarten, nieuwsbladen en tijdschriften alsmede bloemen en planten plegen te worden verkocht.

 • 2.

  De in artikel 2, tweede lid, van de wet vervatte verboden, voor zover deze betrekking hebben op de zon- en feestdagen, gelden niet ten aanzien van:

 • a.

  het te koop aanbieden en verkopen van bloemen en planten op een begraafplaats dan wel op een afstand van ten hoogste 100 meter van de publieksingang daarvan, gedurende de openingstijden van die begraafplaats;

 • b.

  het ter gelegenheid van voorstellingen, uitvoeringen of evenementen van culturele aard te koop aanbieden en verkopen van goederen, die rechtstreeks verband houden met die voorstellingen, uitvoeringen of evenementen, vanaf een uur voor de aanvang van de voorstelling, de uitvoering of het evenement tot een uur na afloop daarvan;

 • c.

  het in of op het terrein van sportcomplexen te koop aanbieden en verkopen van goederen, die rechtstreeks verband houden met de aldaar beoefende sporten, gedurende de openstellingsuren van die sportcomplexen;

 • d.

  het te koop aanbieden en verkopen van eet- en drinkwaren, prentbriefkaarten, nieuwsbladen en tijdschriften alsmede bloemen en planten in of op het terrein van bejaardenoorden;

 • e.

  het te koop aanbieden en verkopen van bloemen en planten op de dagen waarop Allerheiligen en Allerzielen worden gevierd;

 • f.

  het te koop aanbieden en verkopen van brood en gebak dat in het bijzonder is bestemd voor hen die zich aan de Ramadan houden. Deze vrijstelling geldt tot zonsondergang;

 • g.

  het in de directe omgeving van een bedevaartplaats, gedurende de tijd dat deze plaats als zodanig wordt bezocht, het te koop aanbieden en verkopen van:

 • voor directe consumptie geschikte eetwaren en alcoholvrije dranken;

 • religieuze artikelen en souvenirs;

 • bloemen en planten;

 • h.

  het te koop aanbieden en verkopen van evenement- en feestartikelen, speelgoed en voor directe consumptie geschikte eetwaren en alcoholvrije dranken op een terrein, waar een evenement wordt gehouden.

Artikel 4 Permanente openstelling tussen 16.00 en 00.00 uur (avondwinkel)

 • 1.

  Het college kan op aanvraag ontheffing verlenen van het in artikel 2, eerste lid, aanhef en onder c, van de wet vervatte verbod, met uitzondering van het verbod uit artikel 2, eerste lid, aanhef en onder b van de wet, voor zover betrekking hebbende op het verbod om een winkel open te hebben op 4 mei na 19.00 uur.

 • 2.

  Een ontheffing wordt alleen verleend aan supermarkten en dergelijke winkels met een algemeen assortiment voedings- en genotmiddelen (met uitzondering van de verkoop van sterke drank als bedoeld in artikel 1, eerste lid van de Drank- en Horecawet) en die vallen onder SBI-code 47.11.

 • 3.

  Het college verleent ten hoogste één ontheffing per 15.000 inwoners.

 • 4.

  Een ontheffing wordt niet verleend aan winkels waar tevens kant en klare maaltijden voor directe consumptie worden verkocht (afhaalzaken).

 • 5.

  In de avondwinkel mag geen gelegenheid tot nuttigen ter plaatse worden gegeven.

 • 6.

  Het college kan een ontheffing weigeren indien de woonsituatie of de leefsituatie, de veiligheid of de openbare orde in de omgeving van de winkel op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed door de openstelling van de winkel.

Artikel 5 Incidentele nachtontheffing voor winkels van 22.00 tot 06.00 uur

 • 1.

  In het geval van openstelling voor een bijzondere aangelegenheid van tijdelijk aard kan het college op aanvraag ontheffing verlenen van de in artikel 2, eerste lid, aanhef en onder c, van de wet vervatte verbod, met uitzondering van het verbod uit artikel 2, eerste lid, aanhef en onder b van de wet, voor zover betrekking hebbende op het verbod om een winkel open te hebben op 4 mei na 19.00 uur.

 • 2.

  Een ontheffing wordt alleen verleend aan winkels die vallen onder SBI-code (detailhandel) 47.1, 47.2, 47.4, 47.5, 47.6 en 47.7, met uitzondering van de verkoop van sterke drank als bedoeld in artikel 1, eerste lid van de Drank- en Horecawet.

 • Een ontheffing als bedoeld in het eerste lid wordt maximaal 2 keer per kalenderjaar per winkel verleend.

 • Het college kan een ontheffing weigeren indien de woonsituatie of de leefsituatie, de veiligheid of de openbare orde in de omgeving van de winkel op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed door de openstelling van de winkel.

Artikel 6 Bezorgen aan huis

Voor avondwinkels, supermarkten en dergelijke winkels met een algemeen assortiment voedings- en genotmiddelen vallend onder SBI-code 47.11 en voor toko’s, cafetaria’s, eetkramen en dergelijke is het verboden om na 22.00 uur vanuit de in Aalsmeer gevestigde winkel of kraam aan huis of elders te bezorgen.

Artikel 7 Voorschriften of beperkingen

Het college kan nadere voorschriften of beperkingen verbinden aan de vrijstelling of de ontheffing zoals genoemd in deze verordening.

Artikel 8 Beslistermijn

 • 1.

  Het college beslist op een aanvraag om een ontheffing binnen 8 weken na de dag waarop de aanvraag is ontvangen.

 • 2.

  Het college kan de beslissing voor ten hoogste 8 weken verdagen.

Artikel 9 Intrekken of wijzigen van de ontheffing

Het college kan een ontheffing intrekken of wijzigen indien:

 • a.

  ter verkrijging daarvan onjuiste of onvolledige gegevens zijn verstrekt;

 • b.

  veranderde omstandigheden of gewijzigde inzichten dit noodzakelijk maken voor de bescherming van de belangen waarvoor de ontheffing was vereist;

 • c.

  het gebruik van de winkel of de uitoefening van een bedrijf anders dan in een winkel, op basis van de ontheffing gevaar oplevert voor de openbare orde, de veiligheid of het woon- en leefklimaat ter plaatse;

 • d.

  de aan de ontheffing verbonden voorschriften en beperkingen niet zijn of worden nagekomen;

 • e.

  van de ontheffing geen gebruik wordt gemaakt binnen een daarin gestelde termijn of, bij gebreke van een dergelijke termijn, binnen 3 maanden;

 • f.

  de houder hierom verzoekt.

Artikel 10 Toezicht

Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening zijn belast de door het college aangewezen toezichthouders.

Artikel 11 Intrekking oude verordening en overgangsrecht

 • 1. De Verordening winkeltijden Aalsmeer 2015 van 19 februari 2015 wordt ingetrokken met ingang van de datum van inwerkingtreding van deze verordening.

 • 2. Een krachtens de Verordening winkeltijden Aalsmeer 2015 verleende ontheffing geldt als ontheffing verleend krachtens deze verordening. Het college kan deze ambtshalve vervangen door een ontheffing krachtens deze verordening. Ambtshalve vervanging kan gepaard gaan met een wijziging van voorschriften en beperkingen.

 • 3. Aanvragen om een ontheffing die zijn ingediend onder de Verordening winkeltijden Aalsmeer 2015 maar waarop nog niet is beschikt bij het in werking treden van deze verordening, worden afgehandeld overeenkomstig deze verordening.

Artikel 12 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1. Deze verordening treedt in werking op de dag na de bekendmaking.

 • 2. Deze verordening wordt aangehaald als Verordening winkeltijden Aalsmeer 2019.

Ondertekening

Aldus besloten in de openbare vergadering van 12 december 2019.

De griffier,

O. van Kolck

De voorzitter,

mr. G.E. Oude Kotte

Nota van toelichting bij de Verordening houdende regels omtrent winkeltijden

Op 28 mei 2013 heeft de Eerste Kamer ingestemd met een initiatiefwet tot wijziging van de Winkeltijdenwet. Deze wetswijziging is op 1 juli 2013 in werking getreden.

Op grond van de gewijzigde Winkeltijdenwet blijven de wettelijke verboden om winkels op zon- en feestdagen en op werkdagen voor 06.00 uur en na 22.00 uur open te stellen bestaan. Gemeenten kunnen nu zelf bepalen of en in hoeverre zij vrijstelling of ontheffing verlenen van deze verboden. De uitzonderingsbepalingen, zoals de toerismebepaling en de avondwinkelbepaling, zijn komen te vervallen. Per 01-02-2014 zijn eveneens in het bijbehorende Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet een aantal artikelen (categorieën winkels) vervallen.

De met betrekking tot deze verordening meest relevante bepalingen van de Winkeltijdenwet zijn de artikelen 2 en 3. Deze luiden als volgt:

Artikel 2 (Winkeltijdenwet)

 • 1.

  Het is verboden een winkel voor het publiek geopend te hebben:

  • a.

   op zondag;

  • b.

   op Nieuwjaarsdag, op Goede Vrijdag na 19 uur, op tweede Paasdag, op Hemelvaartsdag, op tweede Pinksterdag, op 24 december na 19 uur, op eerste en tweede Kerstdag en op 4 mei na 19 uur;

  • c.

   op werkdagen voor 6 uur en na 22 uur.

 • 2.

  Het is voorts verboden op de in het eerste lid bedoelde dagen en tijden in de uitoefening van een bedrijf, anders dan in een winkel, goederen te koop aan te bieden of te verkopen aan en in rechtstreekse aanraking met particulieren.

Artikel 3 (Winkeltijdenwet)

 • 1.

  De gemeenteraad kan bij verordening vrijstelling verlenen van de in artikel 2 vervatte verboden.

 • 2.

  De gemeenteraad kan bij verordening aan burgemeester en wethouders de bevoegdheid verlenen om in de gevallen, in de verordening aan te wijzen, en met inachtneming van de daarin gestelde regels op daartoe strekkend verzoek ontheffing van de in het eerste lid bedoelde verboden te verlenen.

 • 3.

  De vrijstellingen en ontheffingen kunnen onder beperkingen worden verleend. Aan de vrijstellingen en ontheffingen kunnen voorschriften worden verbonden.

Artikelsgewijs

Artikel 1 Definities

Geen toelichting nodig.

Artikel 2 (Algemene) vrijstelling zon- en feestdagen

Op basis van de nieuwe Verordening Winkeltijden Aalsmeer 2019 blijft een algemene vrijstelling met betrekking tot de zon- en feestdagen voor winkels en de in artikel 2 lid 2 van de wet genoemde bedrijven van 10.00 uur tot 22.00 uur van toepassing. Daarnaast blijft het verbod om een winkel geopend te hebben of in de uitoefening van een bedrijf goederen aan te bieden op 4 mei na 19.00 uur gehandhaafd.

Artikel 3 Specifieke vrijstellingen

Een aantal van de per 1 februari 2014 van rechtswege vervallen artikelen/categorieën uit het Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet hoeven door de verruimde vrijstellingsregeling op de zon- en feestdagen niet apart in deze verordening opgenomen te worden. De overige vervallen artikelen/categorieën zijn voor zover gewenst overgeheveld naar deze gemeentelijke verordening. Door deze specifieke vrijstellingen op te nemen in de verordening mogen zij op grond hiervan langer open zijn dan bepaald in de wet. Lid 5 en 6 zijn opgenomen om eventuele overlast te voorkomen of aan te pakken.

Artikel 4 Permanente openstelling tussen 16.00 en 00.00 uur (avondwinkel)

Dit artikel stelt de voorwaarden waaraan een avondwinkel moet voldoen. Lid 3, 4, 5 en 6 zijn opgenomen om eventuele overlast te voorkomen of aan te pakken.

Artikel 5 Incidentele nachtontheffing voor winkels van 22.00 tot 06.00 uur

Voor een bijzondere aangelegenheid van tijdelijke aard is het mogelijk een winkel open te hebben voor maximaal 2 nachten per kalenderjaar van 22.00 tot 06.00 uur. Voorbeelden zijn de lancering van een nieuwe populaire game om 00.00 uur ’s nachts of een boekwinkel die een boek vanaf een bepaalde datum mag verkopen en daar meteen om 00.00 uur mee wil beginnen. Lid 4 biedt geen ruimte voor feestelijkheden, waarbij (geluids-)overlast kan worden verwacht.

Artikel 6 Bezorgen aan huis

Dit artikel beoogt de overlast van brommers, scooters en auto’s die na 22.00 uur nog aan huis of op een andere plek in Aalsmeer bezorgen tegen te gaan. Dit artikel geldt ook voor horecazaken met een aanzienlijke afhaal-/bezorgfunctie. Indien afhalen/bezorgen deel uitmaakt van de normale bedrijfsvoering wordt het gezien als een winkel- of bedrijfsmatige activiteit (kleinhandel).

Artikel 7 Voorschriften of beperkingen

Geen toelichting nodig.

Artikel 8 Beslistermijn

In deze verordening is de beslistermijn vastgesteld op acht weken. Dit is gelijk aan de maximale redelijke termijn die in artikel 4:13, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht wordt gesteld. Het merendeel van de aanvragen zal binnen acht weken kunnen worden afgehandeld. Meer ingewikkelde aanvragen, zeker die waarvoor meerdere adviezen moeten worden ingewonnen, vergen soms meer tijd. De verlenging van de beslistermijn biedt dan uitkomst. Ook deze termijn is in deze verordening op acht weken gesteld. Artikel 4:14, derde lid, van de Algemene wet bestuursrecht verplicht tot kennisgeving van dit verlengingsbesluit aan de aanvrager. Artikel 4:14 schort de termijn niet op, het is alleen een 'beleefdheidsvoorschrift' om te laten weten dat de termijn niet gehaald wordt. Op grond van artikel 6:3 Algemene wet bestuursrecht is het niet mogelijk om tegen het verlengingsbesluit in bezwaar en beroep te gaan.

Artikel 9 Intrekken of wijzigen van de ontheffing

De genoemde intrekkings- en wijzigingsgronden hebben een facultatief karakter ("kan"). Het hangt van de omstandigheden af of tot intrekking of wijziging wordt overgegaan. Zo zal niet iedere niet-nakoming van de voorschriften leiden tot intrekking van de ontheffing. Met name het rechtzekerheids- en het vertrouwensbeginsel kunnen de bevoegdheid tot wijziging en intrekking beperken.

Artikel 10 Toezicht

Bestuursrechtelijke handhaving

Burgemeester en wethouders hebben de bevoegdheid tot bestuursrechtelijke handhaving van deze verordening. De basis voor deze bevoegdheid wordt gevonden in hoofdstuk 5 van de Algemene wet bestuursrecht. In dit hoofdstuk zijn algemene regels gegeven voor de bestuursrechtelijke handhaving van algemeen geldende rechtsregels en individueel geldende voorschriften. Na enkele waarschuwingen zonder effect, kunnen burgemeester en wethouders:

 • 1.

  bestuursdwang toepassen (feitelijke sluiting van de winkel); of

 • 2.

  een last onder dwangsom opleggen (een geldsom verbeuren).

Strafrechtelijke handhaving

Een overtreding van een verbod van de Winkeltijdenwet is een strafbaar feit in de zin van de Wet op de economische delicten. Met de strafrechtelijke handhaving van de Winkeltijdenwet zijn de politie en de Belastingdienst/FIOD-ECD belast. De politie op lokaal niveau en in gevallen waarin de overtreding van de Winkeltijdenwet een landelijke verstoring van de concurrentieverhoudingen oplevert of sprake is van overtredingen met een bijzonder karakter, de Belastingdienst/FIOD-ECD. Het primaat van de handhaving ligt bij de politie.

Artikel 11 Intrekking oude verordening en overgangsrecht

Geen toelichting nodig.

Artikel 12 Inwerkingtreding en citeertitel

Geen toelichting nodig.