Regeling vervallen per 01-01-2024

Databankenverordening Langedijk

Geldend van 22-01-2004 t/m 31-12-2023

Intitulé

Databankenverordening Langedijk

De raad van de gemeente Langedijk;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 18 november 2003, nummer 123;

overwegende dat op 21 juli 1999 de Databankenwet (staatsblad 1999, nummer 303) in werking is getreden;

dat het gewenst is de databanken van de gemeente Langedijk bescherming te bieden als

bedoeld in deze wet;

gelet op de artikelen 2 en 8 van de Databankenwet en artikel 149 van de Gemeentewet;

besluit:

vast te stellen de volgende Databankenverordening Langedijk.

Artikel 1

De gemeente Langedijk behoudt zich het databankenrecht, bedoeld in artikel 2, eerste lid van de Databankenwet, uitdrukkelijk voor.

Artikel 2

Burgemeester en wethouders kunnen toestemming verlenen voor het verveelvoudigen en openbaar maken van gemeentelijke databanken. Aan deze toestemming kunnen voorwaarden verbonden worden.

Artikel

1. Deze verordening treedt in werking 6 weken na de datum van haar afkondiging.

2. Deze verordening kan worden aangehaald als Databankenverordening Langedijk.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Langedijk in zijn openbare
vergadering van 2 december 2003.
De voorzitter,
De griffier,