Regeling vervallen per 27-09-2022

Besluit van de directie van MijnGemeenteDichtbij houdende bepalingen over ondermandaat, -volmacht en -machtiging inzake de bevoegdheden van de bestuursorganen van MijnGemeenteDichtbij (Ondermandaatbesluit bestuursorganen MijnGemeenteDichtbij 2019)

Geldend van 01-01-2020 t/m 26-09-2022

Intitulé

Besluit van de directie van MijnGemeenteDichtbij houdende bepalingen over ondermandaat, -volmacht en -machtiging inzake de bevoegdheden van de bestuursorganen van MijnGemeenteDichtbij (Ondermandaatbesluit bestuursorganen MijnGemeenteDichtbij 2019)

De directie van MijnGemeenteDichtbij;

overwegende dat:

 • met de Gemeenschappelijke Regeling samenwerkingsorganisatie Boxtel – Sint-Michielsgestel het openbaar lichaam MijnGemeenteDichtbij is opgericht;

 • MijnGemeenteDichtbij per 1 januari 2016 van start is gegaan;

 • de bestuursorganen van MijnGemeenteDichtbij beschikken over eigen bevoegdheden;

 • het, ter bevordering van spoedige besluitvorming, gewenst is bevoegdheden en uitvoeringsaspecten door middel van mandaat, volmacht of machtiging door te geven aan de ambtelijke organisatie van MijnGemeenteDichtbij;

 • de bestuursorganen van MijnGemeenteDichtbij, ieder voor zover het zijn bevoegdheid betreft, hebben besloten de directie van MijnGemeenteDichtbij mandaat, volmacht en machtiging te verlenen, en

 • de bestuursorganen van MijnGemeenteDichtbij het de directie hebben toegestaan ondermandaat, -volmacht en -machtiging te verlenen aan haar voorzitter, een teammanager of medewerker van MijnGemeenteDichtbij;

gelet op de desbetreffende artikelen van de Algemene wet bestuursrecht, de Gemeentewet, de Wet gemeenschappelijke regelingen en de Gemeenschappelijke Regeling samenwerkingsorganisatie Boxtel – Sint-Michielsgestel;

b e s l u i t :

vast te stellen het:

Besluit van de directie van MijnGemeenteDichtbij houdende bepalingen over ondermandaat, -volmacht en -machtiging inzake de bevoegdheden van de bestuursorganen van MijnGemeenteDichtbij (Ondermandaatbesluit bestuursorganen MijnGemeenteDichtbij 2019)

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a.

  AB: het algemeen bestuur van MijnGemeenteDichtbij;

 • b.

  AVG: de Algemene verordening gegevensbescherming;

 • c.

  Awb: de Algemene wet bestuursrecht;

 • d.

  bestuursorgaan: het AB, het DB of de voorzitter;

 • e.

  BW: het Burgerlijk Wetboek;

 • f.

  Cao SGO: de collectieve arbeidsovereenkomst Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties;

 • g.

  DB: het dagelijks bestuur van MijnGemeenteDichtbij;

 • h.

  directie: de directie van MijnGemeenteDichtbij;

 • i.

  machtiging: de bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan handelingen te verrichten die noch een besluit, noch een privaatrechtelijke rechtshandeling inhouden;

 • j.

  mandaat: de bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan besluiten te nemen;

 • k.

  mandaatontvanger: degene aan wie bestuursorganen mandaat hebben verleend;

 • l.

  medewerker: een ambtenaar van MijnGemeenteDichtbij;

 • m.

  medewerker HR: een medewerker van het team Staf en Ondersteuning, onderdeel HR;

 • n.

  MijnGemeenteDichtbij: het openbaar lichaam met rechtspersoonlijkheid, zoals opgericht bij de Regeling;

 • o.

  ondermandaat: de bevoegdheid om – indien toegestaan – een mandaat door te geven aan een ander;

 • p.

  ondermandaatontvanger: degene aan wie de ondermandaatverlener ondermandaat verleent;

 • q.

  ondermandaatverlener: de mandaatontvanger die een mandaat door middel van ondermandaat doorgeeft aan een ander;

 • r.

  ondermandaatregister: het register als bedoeld in bijlage 1 bij dit besluit;

 • s.

  Regeling: de Gemeenschappelijke Regeling samenwerkingsorganisatie Boxtel – Sint‑Michielsgestel;

 • t.

  team: een organisatieonderdeel binnen MijnGemeenteDichtbij;

 • u.

  teammanager: de leidinggevende van een team;

 • v.

  volmacht: de bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan privaatrechtelijke rechtshandelingen te verrichten;

 • w.

  voorzitter: de voorzitter van MijnGemeenteDichtbij;

 • x.

  Who: de Wet hergebruik van overheidsinformatie;

 • y.

  Wob: de Wet openbaarheid van bestuur.

Artikel 2. Ondermandaat

 • 1. Voor de toepassing van dit besluit dient onder ondermandaat tevens ondervolmacht en -machtiging te worden verstaan.

 • 2. Ondermandaat wordt verleend conform het ondermandaatregister.

 • 3. Voor zover door de directie aan ondermandaat voorwaarden zijn verbonden, blijkt dit uit het ondermandaatregister.

 • 4. Ondermandaat doet geen afbreuk aan de binnen de organisatie van toepassing zijnde verantwoordingslijnen.

 • 5. Hetgeen bepaald in het Mandaatbesluit bestuursorganen MijnGemeenteDichtbij 2019 inzake de onderwerpen uitzonderingen mandaat, reikwijdte mandaat en ondertekening dient in dit besluit als herhaald en ingelast te worden beschouwd, waarbij onder ‘mandaat’ gelezen moet worden ‘ondermandaat’.

Artikel 3. Citeertitel en inwerkingtreding

 • 1. Dit besluit wordt aangehaald als: Ondermandaatbesluit bestuursorganen MijnGemeenteDichtbij 2019.

 • 2. Dit besluit treedt in werking op de dag na die van bekendmaking.

Ondertekening

Aldus besloten op 22 oktober 2019.

De directie van MijnGemeenteDichtbij,

de voorzitter van de directie,

A. Kraal

Bijlage 1. Register bij "Ondermandaatbesluit bestuursorganen MijnGemeenteDichtbij 2019"

Personeel

Nr.

Omschrijving

Wettelijke grondslag

Bevoegd

Ondermandaat

P.01

Openstellen vacature

 

DB

Voorzitter van de directie

P.02

Mediumkeuze voor werving alsmede opdrachtverlening hiertoe

 

DB en voorzitter

Medewerker HR

P.03

Uitvoeren procedure werving en selectie (o.a. uitnodigingen, afwijzingsbrieven)

 

DB

Medewerker HR

P.04

Besluit inzake stageverzoeken en aangaan/beëindigen stageovereenkomst

 

DB en voorzitter

Teammanager* of medewerker HR (bij afwijzen verzoek)

P.05

Opdragen overwerk

 

DB en voorzitter

Teammanager*

P.06

Verlenen van voorschotten op salaris of andere toelagen dan wel uitkeringen

 

DB en voorzitter

Medewerker HR

P.07

Uitvoeren van loonbeslag

 

DB en voorzitter

Medewerker HR

P.08

Afgifte werkgeversverklaring

 

DB en voorzitter

Medewerker HR

P.09

Het op verzoek van de werknemer invullen en ondertekenen van loonopgave ten behoeve van hypothecaire geldleningen

 

DB en voorzitter

Medewerker HR

P.10

Verwerken ziek- en betermeldingen

 

DB

Teammanager*

P.11

Voeren van (overige) correspondentie inzake het personeel, niet zijnde een besluit omtrent het aangaan, wijzigen of opzeggen van een arbeidsovereenkomst dan wel een schorsing

 

DB en voorzitter

Medewerker HR

P.12

Verzoeken om vrijstelling

Art. 1:3, leden 1 en 6, Cao SGO

DB en voorzitter

Voorzitter van de directie

P.13

Toepassen hardheidsclausule

Art. 1.7 Cao SGO

DB en voorzitter

Voorzitter van de directie

P.14

Besluit inzake opzeggen arbeidsovereenkomst wegens bereiken AOW-gerechtigde leeftijd

Artt. 2.10 Cao SGO en 7:672, lid 3, BW

DB en voorzitter

Teammanager*

P.15

Besluit inzake overeenkomen salaris

Art. 3.4 Cao SGO

DB en voorzitter

Teammanager*

P.16

Besluit inzake toekennen toelagen

Par. 3.3 Cao SGO

DB en voorzitter

Teammanager*

P.17

Besluit inzake vaststellen regeling voor de toekenning van een inconveniëntentoelage

Art. 3.15 Cao SGO

DB

Voorzitter van de directie

P.18

Besluit inzake vaststellen regeling voor de eenmalige toekenning van een bedrag aan een (groep) werknemer(s) voor uitstekend functioneren of bijzondere prestaties

Art. 3.19 Cao SGO

DB

Voorzitter van de directie

P.19

Besluit inzake overwerkvergoeding

Art. 3.20 Cao SGO

DB en voorzitter

Teammanager*

P.20

Besluit inzake vaststellen regeling voor vergoeding van reis- en verblijfkosten voor reizen die de werknemer voor de werkgever heeft gemaakt

Art. 3.22 Cao SGO

DB

Voorzitter van de directie

P.21

Besluit inzake verplaatsingskosten

Art. 3.23, lid 2, Cao SGO

DB en voorzitter

Voorzitter van de directie

P.22

Toevoegen bronnen aan het individueel keuzebudget (IKB)

Art. 4.2, lid 5, Cao SGO

DB

Voorzitter van de directie

P.23

Toevoegen doelen aan het individueel keuzebudget (IKB)

Art. 4.3, lid 2, Cao SGO

DB

Voorzitter van de directie

P.24

Aanwijzen uiterste datum kenbaar maken keuze

Art. 4.4, lid 2, Cao SGO

DB

Voorzitter van de directie

P.25

Besluit inzake verhalen van verschuldigde loonheffing of eventuele boetes

Art. 4.6, lid 2, Cao SGO

DB en voorzitter

Teammanager*

P.26

Besluit inzake tijdelijke uitbreiding arbeidsduur

Art. 5.1, lid 1, Cao SGO

DB en voorzitter

Voorzitter van de directie

P.27

Het vooraf melden van een uitbreiding van de arbeidsduur aan de ondernemingsraad

Art. 5.1, lid 4, Cao SGO

DB

Voorzitter van de directie

P.28

Maken van afspraken en voeren van overleggen over werktijden met werknemer

Art. 5.4, leden 1 t/m 9, Cao SGO

DB

Teammanager*

P.29

Besluit inzake vaststellen van de werktijden van de werknemer (standaard regeling voor de werktijden)

Art. 5.4, lid 10, Cao SGO

DB en voorzitter

Teammanager*

P.30

De werknemer incidenteel verzoeken om te werken buiten de vastgelegde werktijden, maar binnen het dagvenster, vanwege bedrijfs- of dienstbelangen

Art. 5.4, lid 11, Cao SGO

DB en voorzitter

Teammanager*

P.31

Jaarlijks bespreken van de afspraken over de werktijden met ondernemingsraad

Art. 5.4, lid 12, Cao SGO

DB

Voorzitter van de directie

P.32

Stellen aanvullende regels ter uitvoering van de artikelen 5.4 en 5.5 Cao SGO

Artt. 5.4, lid 13, en 5.5, lid 7, Cao SGO

DB

Voorzitter van de directie

P.33

Vaststellen werktijden van de werknemer in een rooster (bijzondere regeling voor de werktijden)

Art. 5.5, lid 2, Cao SGO

DB en voorzitter

Teammanager*

P.34

Besluit inzake verzoek om meer te werken

Art. 6.3 Cao SGO

DB en voorzitter

Teammanager*

P.35

Besluit inzake verzoek om verkoop van bovenwettelijke vakantie-uren

Art. 6.5, lid 3, Cao SGO

DB en voorzitter

Teammanager* (bij afwijzen verzoek) of medewerker HR (bij toewijzen verzoek)

P.36

Besluit inzake kort- of langdurend zorgverlof

Artt. 6.7 en 6.8 Cao SGO en 5:2 Wet arbeid en zorg

DB en voorzitter

Teammanager*

P.37

Besluit inzake zwangerschaps- en bevallingsverlof

Art. 6.9 Cao SGO

DB en voorzitter

Teammanager*

P.38

Besluit inzake ouderschapsverlof

Artt. 6.10 Cao SGO en 6:6 Wet arbeid en zorg

DB en voorzitter

Teammanager*

P.39

Besluit inzake adoptie- en pleegzorgverlof

Art. 6.11 Cao SGO

DB en voorzitter

Teammanager*

P.40

Besluit inzake verlenen verlof voor huwelijk of geregistreerd partnerschap

Art. 6.12 Cao SGO

DB en voorzitter

Teammanager*

P.41

Besluit inzake onbetaald verlof

Artt. 6.13 en 12.5 Cao SGO

DB en voorzitter

Teammanager*

P.42

Besluit inzake samenloop onbetaald verlof met arbeidsongeschiktheid

Art. 6.16 Cao SGO

DB en voorzitter

Teammanager*

P.43

Stellen van aanvullende regels inzake politiek verlof

Art. 6.17, lid 2, Cao SGO

DB

Voorzitter van de directie

P.44

Besluit inzake verlof voormalige verlofspaarmogelijkheid

Art. 6.18 Cao SGO (bijlage 5B Cao SGO)

DB en voorzitter

Teammanager*

P.45

Vaststellen aanvullende regels inzake recht op doorbetalen van salaris en salaristoelage(n) tijdens arbeidsongeschiktheid

Art. 7.1, lid 6, Cao SGO

DB

Voorzitter van de directie

P.46

Beslissen tot geven opdracht geneeskundig onderzoek

Art. 7.4, lid 1, Cao SGO

DB en voorzitter

Teammanager*

P.47

Besluit inzake vrijstelling van werkzaamheden

Art. 7.4, leden 2 en 3, Cao SGO

DB en voorzitter

Teammanager*

P.48

Bespreken functioneren werknemer

Art. 8.1 Cao SGO

DB

Teammanager*

P.49

Besluit inzake volgen van opleiding

Artt. 8.2 en 8.3 Cao SGO

DB en voorzitter

Teammanager*

P.50

Besluit inzake loopbaanadvies en aanwijzen interne of externe deskundige

Art. 8.6 Cao SGO

DB en voorzitter

Teammanager*

P.51

Besluit inzake persoonlijk ontwikkelingsplan

Art. 8.7, leden 1 t/m 5, Cao SGO

DB en voorzitter

Teammanager*

P.52

Maken afspraken inzake aanpassing individueel takenpakket

Art. 8.7, lid 6, Cao SGO

DB en voorzitter

Teammanager*

P.53

Vaststellen regeling met aanvullende afspraken over het Van werk naar werk-traject

Art. 9.1, lid 2, Cao SGO

DB

Voorzitter van de directie

P.54

Besluit inzake een Van werk naar werk-traject

Artt. 9.2 t/m 9.4 en 9.8 Cao SGO

DB en voorzitter

Voorzitter van de directie

P.55

Onderzoeken wensen en ontwikkelingsmogelijkheden (Van werk naar werk-onderzoek) en inschakelen gecertificeerd loonbaanadviseur

Art. 9.5 Cao SGO

DB en voorzitter

Voorzitter van de directie

P.56

Opstellen en aangaan Van werk naar werk-contract

Art. 9.6, leden 1 t/m 3, Cao SGO

DB en voorzitter

Voorzitter van de directie

P.57

Besluit inzake betalen kosten Van werk naar werk-traject boven de € 7.500,00

Art. 9.6, lid 4, Cao SGO

DB en voorzitter

Voorzitter van de directie

P.58

Evalueren van de uitvoering van het Van werk naar werk-contract

Art. 9.7 Cao SGO

DB

Voorzitter van de directie

P.59

Besluit inzake tussentijds beëindigen Van werk naar werk-traject

Art. 9.9, lid 1, Cao SGO

DB en voorzitter

Voorzitter van de directie

P.60

Besluit inzake verzoek om ontbinding van de arbeidsovereenkomst op grond van artikel 7:669, lid 3, BW

Art. 9.9, lid 2, Cao SGO

DB en voorzitter

Voorzitter van de directie

P.61

Besluit inzake overnemen advies van gecertificeerde loopbaanadviseur

Art. 9.10, lid 4, Cao SGO

DB en voorzitter

Voorzitter van de directie

P.62

Besluit inzake vervolg Van werk naar werk-traject

Art. 9.11, lid 1, Cao SGO

DB en voorzitter

Voorzitter van de directie

P.63

Besluit inzake opzeggen arbeidsovereenkomst bij besluit om na 24 maanden het Van werk naar werk-traject niet te verlengen

Art. 9.11, lid 2, Cao SGO

DB en voorzitter

Voorzitter van de directie

P.64

Besluit inzake voorstel tot eenmalig verlengen Van werk naar werk-traject

Art. 9.12, lid 1, Cao SGO

DB en voorzitter

Voorzitter van de directie

P.65

Besluit inzake opzeggen arbeidsovereenkomst bij besluit om aan het einde van de periode van verlenging het Van werk naar werk-traject niet voort te zetten

Art. 9.12, lid 2, Cao SGO

DB en voorzitter

Voorzitter van de directie

P.66

Bespreken niet nakomen Van werk naar werk-contract en maken afspraken over verbetering

Art. 9.13, lid 1, Cao SGO

DB en voorzitter

Voorzitter van de directie

P.67

Besluit inzake tussentijds beëindigen Van werk naar werk-traject en starten ontslagprocedure

Art. 9.13, lid 2, Cao SGO

DB en voorzitter

Voorzitter van de directie

P.68

Opstellen re-integratieplan

Art. 9:15 Cao SGO

DB en voorzitter

Voorzitter van de directie

P.69

Besluit inzake aanvullende uitkering

Artt. 10.1 t/m 10.4 Cao SGO

DB en voorzitter

Voorzitter van de directie

P.70

Besluit inzake na-wettelijke uitkering

Artt. 10.5 t/m 10.10 Cao SGO

DB en voorzitter

Voorzitter van de directie

P.71

Besluit inzake reparatie-uitkering

Artt. 10.11 t/m 10.19 Cao SGO

DB en voorzitter

Voorzitter van de directie

P.72

Besluit inzake overlijdensuitkering

Artt. 10.20 Cao SGO en 7:674 BW

DB en voorzitter

Voorzitter van de directie

P.73

Besluit inzake bijzondere uitkering

Artt. 10.21 t/m 10.23 Cao SGO

DB en voorzitter

Voorzitter van de directie

P.74

Besluit inzake dragen uniform of dienstkleding

Art. 11.1 Cao SGO

DB en voorzitter

Teammanager*

P.75

Besluit inzake infectieziekten

Art. 11.2 Cao SGO

DB en voorzitter

Teammanager*

P.76

Besluit inzake verlenen toestemming voor gebruik motorrijtuig

Art. 11.3 Cao SGO

DB en voorzitter

Voorzitter van de directie

P.77

Besluit inzake schorsing als ordemaatregel

Art. 11.4 Cao SGO

DB en voorzitter

Voorzitter van de directie

P.78

Besluit inzake verlenen vakbondsverlof

Art. 12.4 Cao SGO

DB en voorzitter

Teammanager*

P.79

Besluit inzake overige bepalingen (overgangsbepaling en -artikel of garantieuitkering)

Bijlage 5C Cao SGO

DB en voorzitter

Teammanager*

P.80

Besluit inzake de gemeentelijke levensloopregeling

Bijlage 6A Cao SGO

DB en voorzitter

Teammanager*

P.81

Beslissen dan wel stellen/geven (nadere) voorschriften inzake uitkeringsregeling ontslag

Bijlage 6D Cao SGO

DB

Voorzitter van de directie

P.82

Besluit tot het aangaan, wijzigen of beëindigen van een arbeidsovereenkomst voor de functie van programmamanager, teammanager of wijkmakelaar

Artt. 33b, lid 1 onder d, en 33d, lid 1, Wet gemeenschappelijke regelingen en Titel 10 BW

DB en voorzitter

Voorzitter van de directie

P.83

Besluit tot het aangaan, wijzigen of beëindigen van een arbeidsovereenkomst, met uitzondering van de functies directeur, programmamanager, teammanager of wijkmakelaar

Artt. 33b, lid 1 onder d, en 33d, lid 1, Wet gemeenschappelijke regelingen en Titel 10 BW

DB en voorzitter

Teammanager*, tenzij een bevoegdheid in dit kader specifiek aan de voorzitter van de directie is toebedeeld

P.84

Besluit inzake verzoek om aanpassing arbeidsduur, arbeidsplaats of werktijd

Art. 2 Wet flexibel werken

DB en voorzitter

Voorzitter van de directie

P.85

Besluiten inzake vergoedingen

Artt. 7:611, 7:632, lid 1 onder a, 7:661 en 7:677 BW

DB en voorzitter

Voorzitter van de directie

P.86

Besluit inzake opzeggen arbeidsovereenkomst wegens arbeidsongeschiktheid

Artt. 7:629, 7:660a, 7:669, 7:670 en 7:761a BW en 7.5 Cao SGO

DB en voorzitter

Voorzitter van de directie

P.87

Besluit inzake behouden loon

Art. 7:629 BW

DB en voorzitter

Teammanager*

P.88

Besluit inzake verminderen loon in verband met uitkering dan wel inkomsten genoten in of buiten dienstbetrekking

Artt. 7:629, lid 5, BW

DB en voorzitter

Teammanager*

P.89

Besluit inzake opschorten loon

Art. 7:629, leden 6 en 7, BW

DB en voorzitter

Teammanager*

P.90

Aangaan schriftelijke overeenkomst inzake vakantie en verlof

Artt. 7:635, lid 5, 7:637, lid 2, &:638, lid 8, en 7:641, lid 4, BW

DB en voorzitter

Teammanager*

P.91

Besluit inzake vaststellen van vakantie, wijzigen vastgesteld tijdvak van vakantie en verlenen van resterende aanspraak op vakantie

Art. 7:638 BW

DB en voorzitter

Teammanager*

P.92

Uitreiken verklaring, waaruit blijkt over welk tijdvak de werknemer bij het einde van de arbeidsovereenkomst nog aanspraak op vakantie heeft

Art. 7:641, lid 2, BW

DB en voorzitter

Teammanager*

P.93

Besluit inzake geldboete

Art. 7:650 BW

DB en voorzitter

Voorzitter van de directie

P.94

Besluiten inzake verplichtingen DB en verstrekken gegevens aan re- integratiebedrijf

Art. 7:658a BW

DB en voorzitter

Teammanager*

P.95

Besluit inzake passende arbeid

Artt. 7:658a en 7:629 BW

DB en voorzitter

Teammanager*

P.96

Besluit inzake geven voorschriften

Art. 7:660 BW

DB en voorzitter

Voorzitter van de directie

P.97

Besluit inzake opzeggen arbeidsovereenkomst wegens redelijke grond, waarbij herplaatsing niet mogelijk is of in de rede ligt

Art. 7:669 BW

DB en voorzitter

Voorzitter van de directie

P.98

Besluit inzake opzeggen arbeidsovereenkomst wegens reorganisatie

Art. 7:669, leden 1 en 3 onder a, BW

DB en voorzitter

Voorzitter van de directie

P.99

Besluit inzake opzegging overeenkomst door werknemer

Artt. 7:670b en 7:672 BW

DB en voorzitter

Teammanager*

P.100

Besluit inzake (tussentijds) eindigen arbeidsovereenkomst of urenuitbreiding voor bepaalde tijd

Artt. 7:667, lid 1, 7:668, lid 4 onder b en 7:668a BW

DB en voorzitter

Teammanager*

P.101

Aangaan schriftelijke overeenkomst met deskundig persoon als bedoeld in artikel 14, lid 1, van de Arbeidsomstandighedenwet

Art. 14, lid 4, Arbeids-omstandighedenwet

DB en voorzitter

Voorzitter van de directie

P.102

Besluit inzake medische keuringen

Art. 4 Wet op de medische keuringen

DB en voorzitter

Teammanager*

P.103

Registratie en openbaarmaking van nevenwerkzaamheden

Artt. 5, lid 1 onder b en c, en 8, leden 1 en 2 onder a, Ambtenarenwet 2017

DB en voorzitter

Teammanager*

P.104

Aanwijzen ambtenaar inzake financiële belangen

Artt. 5, lid 1 onder d, en 8, lid 1 onder d, Ambtenarenwet 2017

DB en voorzitter

Teammanager*

P.105

Verlenen toestemming voor middellijk of onmiddellijk deel te nemen aan aannemingen en leveringen ten behoeve van openbare diensten

Art. 8, lid 1 onder b, Ambtenarenwet 2017

DB en voorzitter

Teammanager*

P.106

Verlenen toestemming voor aannemen of vragen om giften, vergoedingen, beloningen en beloften van een derde, indien de ambtenaar als ambtenaar met deze derde betrekkingen onderhoudt

Art. 8, lid 1 onder e, Ambtenarenwet 2017

DB en voorzitter

Teammanager*

Bestuursrechtelijk

Nr.

Omschrijving

Wettelijke grondslag

Bevoegd

Ondermandaat

B.01

Uitoefenen doorzend- en terugzendplicht

Art. 2:3 Awb

AB, DB en voorzitter

Medewerker

B.02

Toepassing geven aan de uniforme openbare voorbereidingsprocedure

Afd. 3.4 Awb

AB, DB en voorzitter

Teammanager*

B.03

Het stellen van een termijn voor het aanvullen van een aanvraag

Art. 4:5 Awb

AB, DB en voorzitter

Medewerker

B.04

Het niet in behandeling nemen van een aanvraag

Art. 4:5 Awb

AB, DB en voorzitter

Medewerker

B.05

Het afwijzen van een herhaalde aanvraag

Art. 4:6 Awb

AB, DB en voorzitter

Medewerker

B.06

Het bieden van de gelegenheid om een zienswijze in te dienen

Artt. 4:7 en 4:8 Awb

AB, DB en voorzitter

Medewerker

B.07

Besluit om de mogelijkheid tot het indienen van een zienswijze achterwege te laten

Artt. 4:11 en 4:12 Awb

AB, DB en voorzitter

Medewerker

B.08

Mededeling inzake verlengen termijn

Artt. 4:14 en 4:15 Awb

AB, DB en voorzitter

Medewerker

B.09

Beslissen op een ingebrekestelling

Artt. 4:17 en 7:14 Awb

AB, DB en voorzitter

Teammanager*

B.10

Het vaststellen van de (al dan niet) verschuldigde dwangsom bij niet tijdig beslissen

Art. 4:18 Awb

AB, DB en voorzitter

Teammanager*

B.11

Uitgeven legitimatiebewijs toezichthouder

Art. 5:12 Awb

DB

Teammanager*

B.12

Toezenden stukken aan een gemachtigde

Art. 6:17 Awb

AB, DB en voorzitter

Medewerker

B.13

Beslissen op een verzoek om rechtstreeks beroep

Art. 7:1a Awb

AB, DB en voorzitter

Teammanager*

B.14

Opschorten en verdagen beslissing op bezwaar dan wel het verder uitstellen daarvan

Art. 7:10 Awb

AB, DB en voorzitter

Medewerker

B.15

Het behandelen van en beslissen op verzoeken om informatie

Art. 3 Wob

AB, DB en voorzitter

Medewerker

B.16

Doorzending verzoeken om informatie

Art. 4 Wob

AB, DB en voorzitter

Medewerker

B.17

Het behandelen van en beslissen op verzoeken om hergebruik

Art. 3 Who

AB, DB en voorzitter

Medewerker

B.18

Doorzending verzoeken om hergebruik

Art. 4 Who

AB, DB en voorzitter

Medewerker

B.19

Het doen van kennisgevingen, mededelingen en meldingen, het verstrekken van informatie en communicatie, het beslissen op verzoeken en het houden van een register als bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming

AVG

AB, DB en voorzitter

Medewerker

Civielrechtelijk

Nr.

Omschrijving

Wettelijke grondslag

Bevoegd

Ondermandaat

C.01

Het aansprakelijk stellen van derden bij beschadigingen van eigendommen van MijnGemeenteDichtbij en/of letsel van personeel

DB

Medewerker

C.02

Het aanbesteden, inclusief het gunnen, van diensten, leveringen en werken, onder voorwaarde dat hiermee binnen de financiële kaders wordt gebleven en dat overeenkomstig het inkoop- en aanbestedingsbeleid wordt gegund

Aanbestedingswet

DB

Teammanager*

C.03

Aangaan, wijzigen, verlengen dan wel beëindigen van overeenkomsten voor de levering van goederen en diensten, die betrekking hebben op de reguliere bedrijfsvoering van MijnGemeenteDichtbij, respectievelijk het team, voor zover daartoe reeds een toereikend bedrag op de begroting van baten en lasten is opgenomen binnen de daarvoor in de begroting opgenomen bedragen en conform de budgethoudersregeling

Artt. 160, eerste lid onder d, en 171 Gemeentewet en BW

DB en voorzitter

Teammanager of medewerker met budget*

C.04

Het aangaan van verwerkersovereenkomsten

AVG

DB en voorzitter

Teammanager*

C.05

Aangaan en opzeggen van bruikleenovereenkomsten voor apparatuur noodzakelijk voor de uitoefening van werkzaamheden

Artt. 160, eerste lid onder d, en 171 Gemeentewet en BW

DB en voorzitter

Medewerker

Divers

Nr.

Omschrijving

Wettelijke grondslag

Bevoegd

Ondermandaat

D.01

Besluit tot het maken van bezwaar, instellen van (hoger) beroep, voeren van rechtsgedingen dan wel instellen cassatie namens MijnGemeenteDichtbij

AB, DB en voorzitter

Teammanager*

D.02

Vertegenwoordigen van het bestuursorgaan/MijnGemeenteDichtbij bij bestuursrechtelijke of civielrechtelijke geschillen

AB, DB en voorzitter

Medewerker

D.03

Ondertekenen en indienen van stukken ten behoeve van hoor- of rechtszittingen, zoals notitie van heroverweging, verweer- en beroepschrift dan wel overige (proces)stukken

AB, DB en voorzitter

Medewerker

D.04

Het doen van aanvragen, het verrichten van opgaven en het raadplegen van databanken, voor zover over een e-herkenningsmiddel wordt beschikt en het middel daarin voorziet

DB en voorzitter

Medewerker met e-herkenning

D.05

Aannemen documenten of zaken (o.a. poststukken, faxberichten, e-mails, aangetekende stukken, deurwaardersexploten en pakketten), inclusief aftekenen pakbonnen

AB, DB en voorzitter

Medewerker

D.06

Versturen/afgeven ontvangstbevestiging, m.u.v. die inzake klachten als bedoeld in de Algemene wet bestuursrecht

AB, DB en voorzitter

Medewerker

D.07

Mondeling verstrekken van informatie en/of gegevens van feitelijke aard

AB, DB en voorzitter

Medewerker

D.08

Verzenden van correspondentie die uitsluitend mededelingen, inlichtingen of feitelijke informatie bevat, het verstrekken van statistische gegevens en brieven als begeleidend schrijven bij toezending van stukken

AB, DB en voorzitter

Medewerker

* Voorzitter van de directie bij ontbreken team(manager).