Regeling vervallen per 27-09-2022

Besluit van de directie van MijnGemeenteDichtbij houdende bepalingen over ondermandaat, -volmacht en -machtiging inzake de bevoegdheden van de bestuursorganen van MijnGemeenteDichtbij (Ondermandaatbesluit bestuursorganen MijnGemeenteDichtbij 2019)

Geldend van 21-12-2019 t/m 31-12-2019

Intitulé

Besluit van de directie van MijnGemeenteDichtbij houdende bepalingen over ondermandaat, -volmacht en -machtiging inzake de bevoegdheden van de bestuursorganen van MijnGemeenteDichtbij (Ondermandaatbesluit bestuursorganen MijnGemeenteDichtbij 2019)

De directie van MijnGemeenteDichtbij;

overwegende dat:

 • met de Gemeenschappelijke Regeling samenwerkingsorganisatie Boxtel – Sint-Michielsgestel het openbaar lichaam MijnGemeenteDichtbij is opgericht;

 • MijnGemeenteDichtbij per 1 januari 2016 van start is gegaan;

 • de bestuursorganen van MijnGemeenteDichtbij beschikken over eigen bevoegdheden;

 • het, ter bevordering van spoedige besluitvorming, gewenst is bevoegdheden en uitvoeringsaspecten door middel van mandaat, volmacht of machtiging door te geven aan de ambtelijke organisatie van MijnGemeenteDichtbij;

 • de bestuursorganen van MijnGemeenteDichtbij, ieder voor zover het zijn bevoegdheid betreft, hebben besloten de directie van MijnGemeenteDichtbij mandaat, volmacht en machtiging te verlenen, en

 • de bestuursorganen van MijnGemeenteDichtbij het de directie hebben toegestaan ondermandaat, -volmacht en -machtiging te verlenen aan haar voorzitter, een teammanager of medewerker van MijnGemeenteDichtbij;

gelet op de desbetreffende artikelen van de Algemene wet bestuursrecht, de Gemeentewet, de Wet gemeenschappelijke regelingen en de Gemeenschappelijke Regeling samenwerkingsorganisatie Boxtel – Sint-Michielsgestel;

b e s l u i t :

vast te stellen het:

Besluit van de directie van MijnGemeenteDichtbij houdende bepalingen over ondermandaat, -volmacht en -machtiging inzake de bevoegdheden van de bestuursorganen van MijnGemeenteDichtbij (Ondermandaatbesluit bestuursorganen MijnGemeenteDichtbij 2019)

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In die besluit wordt verstaan onder:

 • a.

  AB: het algemeen bestuur van MijnGemeenteDichtbij;

 • b.

  AVG: de Algemene verordening gegevensbescherming;

 • c.

  Awb: de Algemene wet bestuursrecht;

 • d.

  bestuursorgaan: het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur of de voorzitter van MijnGemeenteDichtbij;

 • e.

  BW: het Burgerlijk Wetboek;

 • f.

  CAR/UWO: de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling voor de sector gemeenten/Uitwerkingsovereenkomst;

 • g.

  DB: het dagelijks bestuur van MijnGemeenteDichtbij;

 • h.

  directie: de directie van MijnGemeenteDichtbij;

 • i.

  machtiging: de bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan handelingen te verrichten die noch een besluit, noch een privaatrechtelijke rechtshandeling inhouden;

 • j.

  mandaat: de bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan besluiten te nemen;

 • k.

  mandaatontvanger: degene aan wie bestuursorganen mandaat hebben verleend;

 • l.

  medewerker: een ambtenaar van MijnGemeenteDichtbij;

 • m.

  medewerker HR: een medewerker van het team Staf en Ondersteuning, onderdeel HR;

 • n.

  MijnGemeenteDichtbij: het openbaar lichaam met rechtspersoonlijkheid, zoals opgericht bij de Regeling;

 • o.

  ondermandaat: de bevoegdheid om – indien toegestaan – een mandaat door te geven aan een ander;

 • p.

  ondermandaatontvanger: degene aan wie de ondermandaatverlener ondermandaat verleent;

 • q.

  ondermandaatverlener: de mandaatontvanger die een mandaat door middel van ondermandaat doorgeeft aan een ander;

 • r.

  ondermandaatregister: het register als bedoeld in bijlage 1 bij dit besluit;

 • s.

  Regeling: de Gemeenschappelijke Regeling samenwerkingsorganisatie Boxtel – Sint Michielsgestel;

 • t.

  team: een organisatieonderdeel binnen MijnGemeenteDichtbij;

 • u.

  teammanager: de leidinggevende van een team;

 • v.

  volmacht: de bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan privaatrechtelijke rechtshandelingen te verrichten;

 • w.

  Who: de Wet hergebruik van overheidsinformatie;

 • x.

  Wob: de Wet openbaarheid van bestuur.

Artikel 2. Ondermandaat

 • 1. Voor de toepassing van dit besluit dient onder ondermandaat tevens ondervolmacht en -machtiging te worden verstaan.

 • 2. Ondermandaat wordt verleend conform het ondermandaatregister.

 • 3. Voor zover door de directie aan ondermandaat voorwaarden zijn verbonden, blijkt dit uit het ondermandaatregister.

 • 4. Ondermandaat doet geen afbreuk aan de binnen de organisatie van toepassing zijnde verantwoordingslijnen.

 • 5. Hetgeen bepaald in het Mandaatbesluit bestuursorganen MijnGemeenteDichtbij 2019 inzake de onderwerpen uitzonderingen mandaat, reikwijdte mandaat en ondertekening dient in dit besluit als herhaald en ingelast te worden beschouwd, waarbij onder ‘mandaat’ gelezen moet worden ‘ondermandaat’.

Artikel 3. Citeertitel en inwerkingtreding

 • 1. Dit besluit wordt aangehaald als: Ondermandaatbesluit bestuursorganen MijnGemeenteDichtbij 2019.

 • 2. Dit besluit treedt in werking op de dag na die van bekendmaking.

Ondertekening

Aldus besloten op 22 oktober 2019.

De directie van MijnGemeenteDichtbij,

de voorzitter van de directie,

A. Kraal

Bijlage 1. Register bij "Ondermandaatbesluit bestuursorganen MijnGemeenteDichtbij 2019"

Personeel

Nr.

Omschrijving

Wettelijke grondslag

Bevoegd

Ondermandaat

P.01

Openstellen vacature

DB

Voorzitter van de directie

P.02

Mediumkeuze voor werving alsmede opdrachtverlening hiertoe

DB

Medewerker HR

P.03

Uitvoeren procedure werving en selectie (o.a. uitnodigen gesprek, afwijzingsbrieven)

DB

Medewerker HR

P.04

Toewijzen of afwijzen open sollicitaties, stageverzoeken, etc.

DB

Teammanager* (bij toewijzen) en medewerker HR (bij afwijzen)

P.05

Opdragen overwerk

DB

Teammanager*

P.06

Verlenen van voorschotten op salaris of andere toelagen dan wel uitkeringen

DB

Medewerker HR

P.07

Uitvoeren van loonbeslag

DB

Medewerker HR

P.08

Verwerken aanpassingen naar aanleiding van LOGA-brieven

DB

Medewerker HR

P.09

Afgifte werkgeversverklaring

DB

Medewerker HR

P.10

Het op verzoek van de medewerker invullen en ondertekenen van loonopgave ten behoeve van hypothecaire geldleningen

DB

Medewerker HR

P.11

Verwerken ziek- en betermeldingen

DB

Teammanager*

P.12

Voeren van (overige) correspondentie inzake het personeel, niet zijnde een besluit omtrent aanstelling, schorsing of ontslag

DB

Medewerker HR

P.13

Besluit inzake het uitsluiten van de toepasselijkheid van de CAR-UWO en de uitwerkingsovereenkomst of van delen daarvan op (groepen) medewerkers

Art.1:3 CAR-UWO

DB

Voorzitter van de directie

P.14

Vaststellen bijzondere voorschriften ter uitvoering van de bepalingen van de CAR-UWO, alsmede ten behoeve van het functioneren van de dienst, of instructies vaststellen ten aanzien van functies en bij de vervulling daarvan te volgen werkwijzen

Art. 1:4:1 CAR-UWO

DB

Voorzitter van de directie

P.15

Besluit inzake nadere regeling

Art. 1:6 CAR-UWO

DB

Voorzitter van de directie

P.16

Besluit tot het benoemen van een programmamanager, teammanager of wijkmakelaar

Art. 2:1 CAR-UWO

DB

Voorzitter van de directie

P.17

Besluit tot het benoemen van overig personeel

Art. 2:1 CAR-UWO

DB

Teammanager*

P.18

Vaststellen nadere regels inzake aanstelling in algemene dienst

Art. 2:1A, lid 2, CAR-UWO

DB

Voorzitter van de directie

P.19

Besluit inzake passende functie

Art. 2:1B CAR-UWO

DB

Voorzitter van de directie

P.20

Beslissen tot onderzoek naar bekwaamheid en geschiktheid en/of geneeskundig onderzoek

Artt. 2:2 en 2:3 CAR-UWO

DB

Teammanager*

P.21

Uitvoeren procedure inzake onderzoeken naar bekwaamheid en geschiktheid en/of geneeskundig onderzoek (o.a. verstrekken opdracht aan uitvoerend bureau)

Artt. 2:2 en 2:3 CAR-UWO

DB

Medewerker HR

P.22

Besluit inzake aanpassing arbeidsduur

Artt. 2:7 en 2:7a CAR-UWO

DB

Voorzitter van de directie

P.23

Besluit inzake vaststellen salaris

Art. 3:3 CAR-UWO

DB

Teammanager*

P.24

Besluit inzake opdragen van waarneming

Art. 3:10 CAR-UWO

DB

Teammanager*

P.25

Besluit inzake billijke vergoedingen in andere gevallen dan waarneming

Hfst. 3 CAR-UWO

DB

Teammanager*

P.26

Besluit inzake toelagen

Par. 3.3 CAR-UWO

DB

Teammanager*

P.27

Besluit inzake overwerkvergoeding

Art. 3:18 CAR-UWO

DB

Teammanager*

P.28

Besluit inzake toelage ambtsjubileum

Art. 3:19 CAR-UWO

DB

Teammanager*

P.29

Besluit inzake uitstekend functioneren en/of bijzondere prestaties

Art. 3:20 CAR-UWO

DB

Teammanager*

P.30

Besluit inzake reis- en verblijfkostenvergoeding

Art. 3:21 CAR-UWO

DB

Teammanager*

P.31

Besluit inzake overlijdensuitkering

Art. 3:23 CAR-UWO

DB

Teammanager*

P.32

Toevoegen bronnen aan individueel keuzebudget

Art. 3:28, lid 6, CAR-UWO

DB

Voorzitter van de directie

P.33

Aanvullen bestedingsdoelen inzake individueel keuzebudget

Art. 3:29, lid 2, CAR-UWO

DB

Voorzitter van de directie

P.34

Aanwijzen uiterste datum kenbaar maken keuze

Art. 3:30, lid 2, CAR-UWO

DB

Voorzitter van de directie

P.35

Besluit inzake verhalen verschuldigde loonheffing of eventuele boetes

Art. 3:33, lid 2, CAR-UWO

DB

Teammanager*

P.36

Besluit inzake verkoop van vakantie-uren

Art. 3:36, leden 1 en 3, CAR-UWO

DB

Medewerker HR

P.37

Stellen van regels over de aanvraagprocedure inzake de verkoop van vakantie-uren

Art. 3:36, lid 4, CAR-UWO

DB

Voorzitter van de directie

P.38

Maken van afspraken en voeren van overleggen inzake werktijden met medewerker

Art. 4:2 CAR-UWO (m.u.v. lid 12)

DB

Teammanager*

P.39

Besluit inzake werktijden van medewerker (standaardregeling voor de werktijden)

Art. 4:2, lid 10, CAR-UWO

DB

Teammanager*

P.40

Evalueren met OR van de regels en afspraken over de werktijden in de organisatie

Art. 4:2, lid 12, CAR-UWO

DB

Voorzitter van de directie

P.41

Vaststellen werktijden van medewerker (bijzondere regeling voor de werktijden)

Art. 4:4, lid 1, CAR-UWO

DB

Teammanager*

P.42

Vaststellen rooster van medewerker

Art. 4:4, lid 3, CAR-UWO

DB

Teammanager*

P.43

Stellen nadere regels ter uitvoering van de artikelen 4:1 t/m 4:6

Art. 4:7 CAR-UWO

DB

Voorzitter van de directie

P.44

Besluit inzake kapitalisatie verloftegoed

Art. 4:9 CAR-UWO

DB

Teammanager*

P.45

Verlenen vakantie

Art. 6:1:1, lid 2, CAR-UWO

DB

Teammanager*

P.46

Besluit inzake verzoek overschrijden arbeidsduur

Art. 6:2, leden 2 en 3, CAR-UWO

DB

Teammanager*

P.47

Stellen algemene of bijzondere regels inzake duur van de vakantie

Art. 6:2:1 CAR-UWO

DB

Voorzitter van de directie

P.48

Besluit inzake vakantieopbouw tijdens ziekte, arbeidsongeschiktheid of andere redenen van afwezigheid

Art. 6:2:3 CAR-UWO

DB

Teammanager*

P.49

Besluit inzake niet genoten vakantie wegens dienstbelang, intrekking, niet verleende vakantie, etc.

Artt. 6:2:4 t/m 6:2:7 CAR-UWO

DB

Teammanager*

P.50

Besluit inzake verlenen buitengewoon verlof

Artt. 6:4 en 6:4:1 CAR-UWO

DB

Teammanager*

P.51

Besluit inzake lang- of kortdurend zorgverlof dan wel vakbondsverlof

Artt. 6:4:1a, 6:4:2 en 6:4:3 CAR-UWO

DB

Teammanager*

P.52

Vaststellen nadere regels inzake non-activiteit

Art. 6:4:4 CAR-UWO

DB

Voorzitter van de directie

P.53

Besluit inzake het verlenen overig buitengewoon verlof, al dan niet onder bepaalde nadere voorwaarden

Artt. 6:4:5 en 6:4:5a CAR-UWO

DB

Voorzitter van de directie

P.54

Besluit inzake ouderschapsverlof

Artt. 6:5 t/m 6:5:7 CAR-UWO

DB

Teammanager*

P.55

Besluit inzake zwangerschaps- en bevallingsverlof

Art. 6:7 CAR-UWO

DB

Teammanager*

P.56

Besluit inzake adoptie- en pleegzorgverlof

Art. 6:8 CAR-UWO

DB

Teammanager*

P.57

Besluit inzake onbetaald verlof

Art. 6:9 CAR-UWO

DB

Teammanager*

P.58

Besluit inzake samenloop met ziekte

Art. 6:11 CAR-UWO

DB

Teammanager*

P.59

Besluit inzake de levensloopregeling

Hfst. 6a CAR-UWO

DB

Teammanager*

P.60

Stellen nadere regels met betrekking tot bedrijfsgeneeskundige begeleiding en geneeskundig onderzoek

Art. 7:2 CAR-UWO

DB

Voorzitter van de directie

P.61

Beslissen tot geven opdracht geneeskundig onderzoek

Art. 7:2:5 CAR-UWO

DB

Teammanager*

P.62

Besluit inzake buitendienststelling

Art. 7:2:6 CAR-UWO

DB

Teammanager*

P.63

Beslissen tot verzoek aan UWV

Art. 7:2:7 CAR-UWO

DB

Teammanager*

P.64

Stellen nadere regels inzake recht op beloning tijdens arbeidsongeschiktheid

Art. 7:3 CAR-UWO

DB

Voorzitter van de directie

P.65

Geven nadere voorschriften inzake vergoeding kosten geneeskundige behandeling of verzorging

Art. 7:7 CAR-UWO

DB

Teammanager*

P.66

Stellen nadere regels

Art. 7:8 CAR-UWO

DB

Voorzitter van de directie

P.67

Besluiten inzake verplichtingen DB

Art. 7:9 CAR-UWO

DB

Teammanager*

P.68

Stellen nadere regels ten aanzien van de redenen van medisch onderzoek

Art. 7:12 CAR-UWO

DB

Voorzitter van de directie

P.69

Besluit inzake doorbetaling salaris en toegekende salaristoelage(n)

Artt. 7:13:1 en 7:13:2 CAR-UWO

DB

Teammanager*

P.70

Besluit inzake sanctie bij nalatigheid algemene verplichtingen ambtenaar

Art. 7:14 CAR-UWO

DB

Teammanager*

P.71

Besluit inzake uitbetalen salaris en de toegekende salaristoelage(n) geheel of ten dele aan anderen dan de ambtenaar

Art. 7:15:1 CAR-UWO

DB

Teammanager*

P.72

Besluit inzake herplaatsing in passende arbeid

Art. 7:16 CAR-UWO

DB

Teammanager*

P.73

Besluit inzake terugkeer in functie na ziekte

Art. 7:17 CAR-UWO

DB

Teammanager*

P.74

Besluit inzake inkomsten uit of in verband met arbeid dan wel uit ander dienstverband

Artt. 7:18 en 7:18:1 CAR-UWO

DB

Teammanager*

P.75

Besluit inzake bijzondere situaties (samenloop met ZW-, WW- of WIA-uitkering, etc.)

Artt. 7:19 t/m 7:23 CAR-UWO

DB

Teammanager*

P.76

Besluit inzake overige bepalingen (overgangsbepaling en -artikel of garantieuitkering)

Artt. 7:26 t/m 7:28b CAR-UWO

DB

Teammanager*

P.77

Besluit inzake ontslag op verzoek, eventueel met afwijkende uitwerktermijn

Artt. 8:1 en 8:1:1 CAR-UWO

DB

Teammanager*

P.78

Besluit inzake ontslag wegens bereiken AOW-gerechtigde leeftijd

Artt. 8:2 en 8:2a CAR-UWO

DB

Teammanager*

P.79

Besluit inzake ontslag wegens reorganisatie

Artt. 8:3 en 8:3:1 CAR-UWO

DB

Voorzitter van de directie

P.80

Besluit inzake ontslag wegens arbeidsongeschikt

Artt. 8:4, 8:5 en 8:5a CAR-UWO

DB

Voorzitter van de directie

P.81

Besluit inzake ontslag wegens onbekwaamheid of ongeschiktheid

Art. 8:6 CAR-UWO

DB

Voorzitter van de directie

P.82

Besluit inzake ontslag wegens overige ontslaggronden

Artt. 8:7 t/m 8:8:1 CAR-UWO

DB

Voorzitter van de directie

P.83

Besluit inzake ontslag wegens aanvaarding van functie in publiekrechtelijk college

Art. 8:9 CAR-UWO

DB

Teammanager*

P.84

Besluit inzake (tussentijds) ontslag uit een tijdelijke aanstelling of urenuitbreiding

Artt. 8:12 t/m 8:12:2 CAR-UWO

DB

Teammanager*

P.85

Besluit inzake ontslag als disciplinaire straf

Art. 8:13 CAR-UWO

DB

Voorzitter van de directie

P.86

Besluit inzake schorsing als ordemaatregel

Artt. 8:15:1 t/m 8:15:2 CAR-UWO

DB

Voorzitter van de directie

P.87

Besluit inzake ontslag

Art. 8:15:3 CAR-UWO

DB

Teammanager*, mits gemandateerd, anders voorzitter van de directie

P.88

Besluit inzake gedeeltelijk ontslag na terugbrengen arbeidsduur

Art. 8:17 CAR-UWO

DB

Teammanager*

P.89

Beslissen, maken nadere afspraken, opstellen plannen/contracten/sanctiebeleid, instellen paritaire commissie, vaststellen reglement en stellen nadere regels inzake van werk naar werk-aanpak en voorzieningen bij werkloosheid

Hfst. 10d CAR-UWO

DB

Voorzitter van de directie

P.90

Beslissen dan wel stellen/geven (nadere) voorschriften inzake uitkeringsregeling ontslag

Hfst. 11 CAR-UWO

DB

Voorzitter van de directie

P.91

Verlenen toestemming inzake persoonlijk gebruik van goederen of diensten dan wel aannemen van geschenken en gelden

Artt. 15:1b t/m 15:1c CAR-UWO

DB

Teammanager*

P.92

Besluit inzake nevenwerkzaamheden

Art. 15:1e CAR-UWO

DB

Teammanager*

P.93

Aanwijzen ambtenaar inzake melding financiële belangen

Art. 15:1f CAR-UWO

DB

Teammanager*

P.94

Stellen regelen inzake aanneming en levering ten behoeve van de openbare dienst

Art. 15:1g CAR-UWO

DB

Teammanager*

P.95

Besluit inzake staking bij particuliere werkgever

Art. 15:1:10 CAR-UWO

DB

Voorzitter van de directie

P.96

Besluit inzake aanvaarden andere werkzaamheden

Art. 15:1:11 CAR-UWO

DB

Voorzitter van de directie

P.97

Besluit inzake vergoeding van schade

Art. 15:1:12 CAR-UWO

DB

Voorzitter van de directie

P.98

Besluit inzake ontheffing verplichting aanzuivering tekort rekenplichtige ambtenaar

Art. 15:1:13 CAR-UWO

DB

Voorzitter van de directie

P.99

Besluit inzake beoordeling ambtenaar

Art. 15:1:15 CAR-UWO

DB

Teammanager*

P.100

Besluit inzake dragen uniform of dienstkleding

Art. 15:1:16 CAR-UWO

DB

Teammanager*

P.101

Besluit en stellen nadere regels inzake standplaats

Art. 15:1:17 CAR-UWO

DB

Voorzitter van de directie

P.102

Besluit inzake verbod betreden arbeidsterrein

Art. 15:1:19 CAR-UWO

DB

Voorzitter van de directie

P.103

Besluit inzake infectieziekten

Art. 15:1:20 CAR-UWO

DB

Teammanager*

P.104

Besluit inzake vergoeden van schade

Art. 15:1:23 CAR-UWO

DB

Teammanager*

P.105

Besluit inzake gebruik motorvoertuig of verlenen schadeloosstelling en vergoeding van kosten

Artt. 15:1:24 en 15:1:25 CAR-UWO

DB

Voorzitter van de directie

P.106

Besluit inzake volgen van opleiding

Artt. 15:1:26 en 15:1:27 CAR-UWO

DB

Teammanager*

P.107

Besluit inzake disciplinaire straf

Hfst. 16 CAR-UWO

DB

Voorzitter van de directie

P.108

Besluit inzake loopbaanadvies

Art. 17:2 CAR-UWO

DB

Teammanager*

P.109

Besluit inzake persoonlijk ontwikkelingsplan

Art. 17:4 CAR-UWO

DB

Teammanager*

P.110

Aanwijzen interne of externe deskundige inzake loopbaanadvies

Art. 17:5 CAR-UWO

DB

Teammanager*

P.111

Maken afspraken inzake aanpassing individueel takenpakket

Art. 17:6 CAR-UWO

DB

Teammanager*

P.112

Besluit inzake vaststellen flankerend beleid

Art. 17:7 CAR-UWO

DB

Voorzitter van de directie

P.113

Besluit inzake verplaatsingskosten

Hfst. 18 CAR-UWO

DB

Voorzitter van de directie

P.114

Stellen regels dan wel treffen passende voorziening inzake rechtspositionele erkenning van alternatieve samenlevingsvormen

Hfst. 21 CAR-UWO

DB

Voorzitter van de directie

Bestuursrechtelijk

Nr.

Omschrijving

Wettelijke grondslag

Bevoegd

Ondermandaat

B.01

Uitoefenen doorzend- en terugzendplicht

Art. 2:3 Awb

AB, DB en voorzitter

Medewerker

B.02

Toepassing geven aan de uniforme openbare voorbereidingsprocedure

Afd. 3.4 Awb

AB, DB en voorzitter

Teammanager*

B.03

Het stellen van een termijn voor het aanvullen van een aanvraag

Art. 4:5 Awb

AB, DB en voorzitter

Medewerker

B.04

Het niet in behandeling nemen van een aanvraag

Art. 4:5 Awb

AB, DB en voorzitter

Medewerker

B.05

Het afwijzen van een herhaalde aanvraag

Art. 4:6 Awb

AB, DB en voorzitter

Medewerker

B.06

Het bieden van de gelegenheid om een zienswijze in te dienen

Artt. 4:7 en 4:8 Awb

AB, DB en voorzitter

Medewerker

B.07

Besluit om de mogelijkheid tot het indienen van een zienswijze achterwege te laten

Artt. 4:11 en 4:12 Awb

AB, DB en voorzitter

Medewerker

B.08

Mededeling inzake verlengen termijn

Artt. 4:14 en 4:15 Awb

AB, DB en voorzitter

Medewerker

B.09

Beslissen op een ingebrekestelling

Artt. 4:17 en 7:14 Awb

AB, DB en voorzitter

Teammanager*

B.10

Het vaststellen van de (al dan niet) verschuldigde dwangsom bij niet tijdig beslissen

Art. 4:18 Awb

AB, DB en voorzitter

Teammanager*

B.11

Toezenden stukken aan een gemachtigde

Art. 6:17 Awb

AB, DB en voorzitter

Medewerker

B.12

Beslissen op een verzoek om rechtstreeks beroep

Art. 7:1a Awb

AB, DB en voorzitter

Teammanager*

B.13

Opschorten en verdagen beslissing op bezwaar dan wel het verder uitstellen daarvan

Art. 7:10 Awb

AB, DB en voorzitter

Medewerker

B.14

Het behandelen van en beslissen op verzoeken om informatie

Art. 3 Wob

AB, DB en voorzitter

Medewerker

B.15

Doorzending verzoeken om informatie

Art. 4 Wob

AB, DB en voorzitter

Medewerker

B.16

Het behandelen van en beslissen op verzoeken om hergebruik

Art. 3 Who

AB, DB en voorzitter

Medewerker

B.17

Doorzending verzoeken om hergebruik

Art. 4 Who

AB, DB en voorzitter

Medewerker

B.18

Het doen van kennisgevingen, mededelingen en meldingen, het verstrekken van informatie en communicatie, het beslissen op verzoeken en het houden van een register als bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming

AVG

AB, DB en voorzitter

Medewerker

Civielrechtelijk

Nr.

Omschrijving

Wettelijke grondslag

Bevoegd

Ondermandaat

C.01

Het aansprakelijk stellen van derden bij beschadigingen van eigendommen van MijnGemeenteDichtbij en/of letsel van personeel

DB

Medewerker

C.02

Het aanbesteden, inclusief het gunnen, van diensten, leveringen en werken, onder voorwaarde dat hiermee binnen de financiële kaders wordt gebleven en dat overeenkomstig het inkoop- en aanbestedingsbeleid wordt gegund

Aanbestedingswet

DB

Teammanager*

C.03

Aangaan, wijzigen, verlengen dan wel beëindigen van overeenkomsten voor de levering van goederen en diensten, die betrekking hebben op de reguliere bedrijfsvoering van MijnGemeenteDichtbij, respectievelijk het team, voor zover daartoe reeds een toereikend bedrag op de begroting van baten en lasten is opgenomen binnen de daarvoor in de begroting opgenomen bedragen en conform de budgethoudersregeling

Artt. 160, eerste lid onder e, en 171 Gemeentewet en BW

DB en voorzitter

Teammanager of medewerker met budget*

C.04

Het aangaan van verwerkersovereenkomsten

AVG

DB en voorzitter

Teammanager*

C.05

Aangaan en opzeggen van bruikleenovereenkomsten voor apparatuur noodzakelijk voor de uitoefening van werkzaamheden

Artt. 160, eerste lid onder e, en 171 Gemeentewet en BW

DB en voorzitter

Medewerker

Divers

Nr.

Omschrijving

Wettelijke grondslag

Bevoegd

Ondermandaat

D.01

Besluit tot het maken van bezwaar, instellen van (hoger) beroep, voeren van rechtsgedingen dan wel instellen cassatie namens MijnGemeenteDichtbij

AB, DB en voorzitter

Teammanager*

D.02

Vertegenwoordigen van het bestuursorgaan/MijnGemeenteDichtbij bij bestuursrechtelijke of civielrechtelijke geschillen

AB, DB en voorzitter

Medewerker

D.03

Ondertekenen en indienen van stukken ten behoeve van hoor- of rechtszittingen, zoals notitie van heroverweging, verweer- en beroepschrift dan wel overige (proces)stukken

AB, DB en voorzitter

Medewerker

D.04

Het doen van aanvragen, het verrichten van opgaven en het raadplegen van databanken, voor zover over een e-herkenningsmiddel wordt beschikt en het middel daarin voorziet

DB en voorzitter

Medewerker met e-herkenning

D.05

Aannemen documenten of zaken (o.a. poststukken, faxberichten, e-mails, aangetekende stukken, deurwaardersexploten en pakketten), inclusief aftekenen pakbonnen

AB, DB en voorzitter

Medewerker

D.06

Versturen/afgeven ontvangstbevestiging, m.u.v. die inzake klachten als bedoeld in de Algemene wet bestuursrecht

AB, DB en voorzitter

Medewerker

D.07

Mondeling verstrekken van informatie en/of gegevens van feitelijke aard

AB, DB en voorzitter

Medewerker

D.08

Verzenden van correspondentie die uitsluitend mededelingen, inlichtingen of feitelijke informatie bevat, het verstrekken van statistische gegevens en brieven als begeleidend schrijven bij toezending van stukken

AB, DB en voorzitter

Medewerker

* Voorzitter van de directie bij ontbreken team(manager).