Regeling vervallen per 27-09-2022

Besluit van de bestuursorganen van het openbaar lichaam MijnGemeenteDichtbij houdende bepalingen over het verlenen van mandaat, volmacht en machtiging (Mandaatbesluit bestuursorganen MijnGemeenteDichtbij 2019)

Geldend van 01-01-2020 t/m 26-09-2022

Intitulé

Besluit van de bestuursorganen van het openbaar lichaam MijnGemeenteDichtbij houdende bepalingen over het verlenen van mandaat, volmacht en machtiging (Mandaatbesluit bestuursorganen MijnGemeenteDichtbij 2019)

Het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur en de voorzitter van het openbaar lichaam MijnGemeenteDichtbij;

ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft;

overwegende dat:

 • -

  met de Gemeenschappelijke Regeling samenwerkingsorganisatie Boxtel – Sint-Michielsgestel het openbaar lichaam MijnGemeenteDichtbij is opgericht;

 • -

  het openbaar lichaam MijnGemeenteDichtbij per 1 januari 2016 van start is gegaan;

 • -

  de bestuursorganen van het openbaar lichaam MijnGemeenteDichtbij beschikken over eigen bevoegdheden;

 • -

  het, ter bevordering van spoedige besluitvorming, gewenst is bevoegdheden en uitvoeringsaspecten door middel van mandaat, volmacht of machtiging door te geven aan de ambtelijke organisatie van MijnGemeenteDichtbij;

gelet op de desbetreffende artikelen van de Algemene wet bestuursrecht, de Gemeentewet, de Wet gemeenschappelijke regelingen en de Gemeenschappelijke Regeling samenwerkingsorganisatie Boxtel – Sint-Michielsgestel;

b e s l u i t e n :

vast te stellen het:

Besluit van de bestuursorganen van het openbaar lichaam MijnGemeenteDichtbij houdende bepalingen over het verlenen van mandaat, volmacht en machtiging (Mandaatbesluit bestuursorganen MijnGemeenteDichtbij 2019)

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a.

  AB: het algemeen bestuur van MijnGemeenteDichtbij;

 • b.

  bestuursorgaan: het AB, het DB of de voorzitter;

 • c.

  BW: het Burgerlijk Wetboek;

 • d.

  Cao SGO: de collectieve arbeidsovereenkomst Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties;

 • e.

  DB: het dagelijks bestuur van MijnGemeenteDichtbij;

 • f.

  directie: de directie van MijnGemeenteDichtbij;

 • g.

  machtiging: de bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan handelingen te verrichten die noch een besluit, noch een privaatrechtelijke rechtshandeling inhouden;

 • h.

  mandaat: de bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan besluiten te nemen;

 • i.

  mandaatontvanger: degene aan wie het mandaat door een mandaatverlener wordt verleend;

 • j.

  mandaatverlener: het bestuursorgaan dat wettelijk bevoegd is een besluit te nemen en deze bevoegdheid mandateert aan een ander;

 • k.

  medewerker: een ambtenaar van MijnGemeenteDichtbij;

 • l.

  MijnGemeenteDichtbij: het openbaar lichaam met rechtspersoonlijkheid, zoals opgericht bij de Regeling;

 • m.

  ondermandaat: de mandaatontvanger mandateert – indien toegestaan – de aan hem gemandateerde bevoegdheid aan een ander;

 • n.

  Regeling: de Gemeenschappelijke Regeling samenwerkingsorganisatie Boxtel – Sint‑Michielsgestel;

 • o.

  team: organisatieonderdeel binnen MijnGemeenteDichtbij;

 • p.

  teammanager: de leidinggevende van een team;

 • q.

  volmacht: de bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan privaatrechtelijke rechtshandelingen te verrichten;

 • r.

  voorzitter: de voorzitter van MijnGemeenteDichtbij.

Artikel 2. Mandaat, volmacht en machtiging

 • 1. Aan de directie wordt mandaat, volmacht en machtiging verleend ten aanzien van de aan het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur en de voorzitter toegekende bevoegdheden voor zover deze zijn vermeld in het bij dit besluit behorende register.

 • 2. Voor zover aan mandaat, volmacht of machtiging door de mandaatverlener voorwaarden zijn verbonden, wordt dit in het register als bedoeld in het eerste lid opgenomen.

 • 3. In het vervolg van dit besluit dient onder mandaat tevens volmacht en machtiging te worden verstaan.

Artikel 3. Uitzonderingen mandaat

Aan het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur of de voorzitter blijft, voor zover op het betreffende bestuursorgaan van toepassing, voorbehouden de bevoegdheden met betrekking tot:

 • a.

  besluiten waarover het bestuursorgaan vooraf bij de mandaatontvanger te kennen heeft gegeven daarover zelf te willen beslissen;

 • b.

  het ondertekenen van correspondentie, waarvan ondertekening door het bestuursorgaan zelf, uit oogpunt van representatie van MijnGemeenteDichtbij, gewenst is;

 • c.

  besluiten waarvan de uitvoering niet voorzienbare (financiële) consequenties heeft;

 • d.

  besluiten waarvan bekend is dat deze bestuurlijk gevoelig liggen.

Artikel 4. Reikwijdte mandaat en ondertekening

 • 1. Daar waar een bevoegdheid door middel van mandaat is doorgegeven, dient dit te worden gezien in de ruimste zin van het woord. Daaronder dient dan ook te worden verstaan alle met de bevoegdheid samenhangende handelingen.

 • 2. Bij het verlenen van de bevoegdheid tot het nemen van een besluit, wordt tevens de bevoegdheid verleend tot ondertekening, voor zover dit niet wettelijk is uitgesloten.

 • 3. In de ondertekening dient tot uitdrukking te worden gebracht, dat het besluit is genomen krachtens mandaat. Hierbij wordt de volgende formulering aangehouden:

  “namens het algemeen bestuur van MijnGemeenteDichtbij / het dagelijks bestuur van MijnGemeenteDichtbij / de voorzitter van MijnGemeenteDichtbij” en dan in ieder geval “de naam en de functie van de mandaatontvanger” in combinatie met de naam van het team, indien van toepassing.

 • 4. Indien er sprake is van vervanging, zoals bedoeld in artikel 6, dient dit in de ondertekening tot uitdrukking te worden gebracht door gebruikmaking van “b.a.” (bij afwezigheid) of “plv.” (plaatsvervanger).

Artikel 5. Ondermandaat

 • 1. De directie kan bij directiebesluit ondermandaat verlenen aan haar voorzitter, een teammanager of een medewerker wat betreft de bevoegdheden, zoals opgenomen in het register als bedoeld in artikel 2, eerste lid.

 • 2. In aanvulling op de voorwaarden van het bestuursorgaan kunnen door de directie bij het verlenen van ondermandaat nadere voorwaarden worden bepaald.

 • 3. Over ondermandaat wordt een register bijgehouden. Voor zover er (nadere) voorwaarden gelden, wordt dit in het register opgenomen.

 • 4. Ondermandaat doet geen afbreuk aan de binnen de organisatie van toepassing zijnde verantwoordingslijnen.

 • 5. De bepalingen van dit besluit over mandaat zijn van overeenkomstige toepassing op ondermandaat.

Artikel 6. Vervanging

 • 1. Voor zover ondermandaat is verleend aan de voorzitter van de directie, kan hij worden vervangen door een ander lid van de directie.

 • 2. Voor zover ondermandaat is verleend aan een teammanager, kan hij worden vervangen door een teammanager als bedoeld in de bij dit besluit behorende overzicht, de voorzitter van de directie dan wel diens vervanger als bedoeld in het eerste lid.

 • 3. Voor zover ondermandaat is verleend aan een medewerker, kan hij worden vervangen door zijn teammanager, diens vervanger als bedoeld in het tweede lid, de voorzitter van de directie dan wel diens vervanger als bedoeld in het eerste lid.

Artikel 7. Intrekken oude regeling

Het “Mandaatbesluit bestuursorganen MijnGemeenteDichtbij”, zoals vastgesteld op 24 mei 2016 en voor het laatst gewijzigd op 24 mei 2018, wordt ingetrokken.

Artikel 8. Citeertitel en inwerkingtreding

 • 1. Dit besluit kan worden aangehaald als: Mandaatbesluit bestuursorganen MijnGemeenteDichtbij 2019.

 • 2. Dit besluit treedt in werking op de dag nadat het is bekendgemaakt.

Ondertekening

Aldus besloten op 4 april 2019.

Het algemeen bestuur van MijnGemeenteDichtbij,

de voorzitter,

mr. J.C.M. Pommer

de secretaris,

P.H. Bosman

Het dagelijks bestuur van MijnGemeenteDichtbij,

de voorzitter,

mr. J.C.M. Pommer

de secretaris,

P.H. Bosman

De voorzitter van MijnGemeenteDichtbij,

mr. J.C.M. Pommer

Bijlage - Register bij "Mandaatbesluit bestuursorganen MijnGemeenteDichtbij 2019"

Personeel

Nr.

Omschrijving

Wettelijke grondslag

Bevoegd

P.01

Openstellen vacature

 

DB

P.02

Mediumkeuze voor werving alsmede opdrachtverlening hiertoe

 

DB en voorzitter

P.03

Uitvoeren procedure werving en selectie (o.a. uitnodigingen, afwijzingsbrieven)

 

DB

P.04

Besluit inzake stageverzoeken en aangaan/beëindigen stageovereenkomst

 

DB en voorzitter

P.05

Opdragen overwerk

 

DB en voorzitter

P.06

Verlenen van voorschotten op salaris of andere toelagen dan wel uitkeringen

 

DB en voorzitter

P.07

Uitvoeren van loonbeslag

 

DB en voorzitter

P.08

Afgifte werkgeversverklaring

 

DB en voorzitter

P.09

Het op verzoek van de werknemer invullen en ondertekenen van loonopgave ten behoeve van hypothecaire geldleningen

 

DB en voorzitter

P.10

Verwerken ziek- en betermeldingen

 

DB

P.11

Voeren van (overige) correspondentie inzake het personeel, niet zijnde een besluit omtrent het aangaan, wijzigen of opzeggen van een arbeidsovereenkomst dan wel een schorsing

 

DB en voorzitter

P.12

Verzoeken om vrijstelling

Art. 1:3, leden 1 en 6, Cao SGO

DB en voorzitter

P.13

Toepassen hardheidsclausule

Art. 1.7 Cao SGO

DB en voorzitter

P.14

Besluit inzake opzeggen arbeidsovereenkomst wegens bereiken AOW-gerechtigde leeftijd

Artt. 2.10 Cao SGO en 7:672, lid 3, BW

DB en voorzitter

P.15

Besluit inzake overeenkomen salaris

Art. 3.4 Cao SGO

DB en voorzitter

P.16

Besluit inzake toekennen toelagen

Par. 3.3 Cao SGO

DB en voorzitter

P.17

Besluit inzake vaststellen regeling voor de toekenning van een inconveniëntentoelage

Art. 3.15 Cao SGO

DB

P.18

Besluit inzake vaststellen regeling voor de eenmalige toekenning van een bedrag aan een (groep) werknemer(s) voor uitstekend functioneren of bijzondere prestaties

Art. 3.19 Cao SGO

DB

P.19

Besluit inzake overwerkvergoeding

Art. 3.20 Cao SGO

DB en voorzitter

P.20

Besluit inzake vaststellen regeling voor vergoeding van reis- en verblijfkosten voor reizen die de werknemer voor de werkgever heeft gemaakt

Art. 3.22 Cao SGO

DB

P.21

Besluit inzake verplaatsingskosten

Art. 3.23, lid 2, Cao SGO

DB en voorzitter

P.22

Toevoegen bronnen aan het individueel keuzebudget (IKB)

Art. 4.2, lid 5, Cao SGO

DB

P.23

Toevoegen doelen aan het individueel keuzebudget (IKB)

Art. 4.3, lid 2, Cao SGO

DB

P.24

Aanwijzen uiterste datum kenbaar maken keuze

Art. 4.4, lid 2, Cao SGO

DB

P.25

Besluit inzake verhalen van verschuldigde loonheffing of eventuele boetes

Art. 4.6, lid 2, Cao SGO

DB en voorzitter

P.26

Besluit inzake tijdelijke uitbreiding arbeidsduur

Art. 5.1, lid 1, Cao SGO

DB en voorzitter

P.27

Het vooraf melden van een uitbreiding van de arbeidsduur aan de ondernemingsraad

Art. 5.1, lid 4, Cao SGO

DB

P.28

Maken van afspraken en voeren van overleggen over werktijden met werknemer

Art. 5.4, leden 1 t/m 9, Cao SGO

DB

P.29

Besluit inzake vaststellen van de werktijden van de werknemer (standaard regeling voor de werktijden)

Art. 5.4, lid 10, Cao SGO

DB en voorzitter

P.30

De werknemer incidenteel verzoeken om te werken buiten de vastgelegde werktijden, maar binnen het dagvenster, vanwege bedrijfs- of dienstbelangen

Art. 5.4, lid 11, Cao SGO

DB en voorzitter

P.31

Jaarlijks bespreken van de afspraken over de werktijden met ondernemingsraad

Art. 5.4, lid 12, Cao SGO

DB

P.32

Stellen aanvullende regels ter uitvoering van de artikelen 5.4 en 5.5 Cao SGO

Artt. 5.4, lid 13, en 5.5, lid 7, Cao SGO

DB

P.33

Vaststellen werktijden van de werknemer in een rooster (bijzondere regeling voor de werktijden)

Art. 5.5, lid 2, Cao SGO

DB en voorzitter

P.34

Besluit inzake verzoek om meer te werken

Art. 6.3 Cao SGO

DB en voorzitter

P.35

Besluit inzake verzoek om verkoop van bovenwettelijke vakantie-uren

Art. 6.5, lid 3, Cao SGO

DB en voorzitter

P.36

Besluit inzake kort- of langdurend zorgverlof

Artt. 6.7 en 6.8 Cao SGO en 5:2 Wet arbeid en zorg

DB en voorzitter

P.37

Besluit inzake zwangerschaps- en bevallingsverlof

Art. 6.9 Cao SGO

DB en voorzitter

P.38

Besluit inzake ouderschapsverlof

Artt. 6.10 Cao SGO en 6:6 Wet arbeid en zorg

DB en voorzitter

P.39

Besluit inzake adoptie- en pleegzorgverlof

Art. 6.11 Cao SGO

DB en voorzitter

P.40

Besluit inzake verlenen verlof voor huwelijk of geregistreerd partnerschap

Art. 6.12 Cao SGO

DB en voorzitter

P.41

Besluit inzake onbetaald verlof

Artt. 6.13 en 12.5 Cao SGO

DB en voorzitter

P.42

Besluit inzake samenloop onbetaald verlof met arbeidsongeschiktheid

Art. 6.16 Cao SGO

DB en voorzitter

P.43

Stellen van aanvullende regels inzake politiek verlof

Art. 6.17, lid 2, Cao SGO

DB

P.44

Besluit inzake verlof voormalige verlofspaarmogelijkheid

Art. 6.18 Cao SGO (bijlage 5B Cao SGO)

DB en voorzitter

P.45

Vaststellen aanvullende regels inzake recht op doorbetalen van salaris en salaristoelage(n) tijdens arbeidsongeschiktheid

Art. 7.1, lid 6, Cao SGO

DB

P.46

Beslissen tot geven opdracht geneeskundig onderzoek

Art. 7.4, lid 1, Cao SGO

DB en voorzitter

P.47

Besluit inzake vrijstelling van werkzaamheden

Art. 7.4, leden 2 en 3, Cao SGO

DB en voorzitter

P.48

Bespreken functioneren werknemer

Art. 8.1 Cao SGO

DB

P.49

Besluit inzake volgen van opleiding

Artt. 8.2 en 8.3 Cao SGO

DB en voorzitter

P.50

Besluit inzake loopbaanadvies en aanwijzen interne of externe deskundige

Art. 8.6 Cao SGO

DB en voorzitter

P.51

Besluit inzake persoonlijk ontwikkelingsplan

Art. 8.7, leden 1 t/m 5, Cao SGO

DB en voorzitter

P.52

Maken afspraken inzake aanpassing individueel takenpakket

Art. 8.7, lid 6, Cao SGO

DB en voorzitter

P.53

Vaststellen regeling met aanvullende afspraken over het Van werk naar werk-traject

Art. 9.1, lid 2, Cao SGO

DB

P.54

Besluit inzake een Van werk naar werk-traject

Artt. 9.2 t/m 9.4 en 9.8 Cao SGO

DB en voorzitter

P.55

Onderzoeken wensen en ontwikkelingsmogelijkheden (Van werk naar werk-onderzoek) en inschakelen gecertificeerd loonbaanadviseur

Art. 9.5 Cao SGO

DB en voorzitter

P.56

Opstellen en aangaan Van werk naar werk-contract

Art. 9.6, leden 1 t/m 3, Cao SGO

DB en voorzitter

P.57

Besluit inzake betalen kosten Van werk naar werk-traject boven de € 7.500,00

Art. 9.6, lid 4, Cao SGO

DB en voorzitter

P.58

Evalueren van de uitvoering van het Van werk naar werk-contract

Art. 9.7 Cao SGO

DB

P.59

Besluit inzake tussentijds beëindigen Van werk naar werk-traject

Art. 9.9, lid 1, Cao SGO

DB en voorzitter

P.60

Besluit inzake verzoek om ontbinding van de arbeidsovereenkomst op grond van artikel 7:669, lid 3, BW

Art. 9.9, lid 2, Cao SGO

DB en voorzitter

P.61

Besluit inzake overnemen advies van gecertificeerde loopbaanadviseur

Art. 9.10, lid 4, Cao SGO

DB en voorzitter

P.62

Besluit inzake vervolg Van werk naar werk-traject

Art. 9.11, lid 1, Cao SGO

DB en voorzitter

P.63

Besluit inzake opzeggen arbeidsovereenkomst bij besluit om na 24 maanden het Van werk naar werk-traject niet te verlengen

Art. 9.11, lid 2, Cao SGO

DB en voorzitter

P.64

Besluit inzake voorstel tot eenmalig verlengen Van werk naar werk-traject

Art. 9.12, lid 1, Cao SGO

DB en voorzitter

P.65

Besluit inzake opzeggen arbeidsovereenkomst bij besluit om aan het einde van de periode van verlenging het Van werk naar werk-traject niet voort te zetten

Art. 9.12, lid 2, Cao SGO

DB en voorzitter

P.66

Bespreken niet nakomen Van werk naar werk-contract en maken afspraken over verbetering

Art. 9.13, lid 1, Cao SGO

DB en voorzitter

P.67

Besluit inzake tussentijds beëindigen Van werk naar werk-traject en starten ontslagprocedure

Art. 9.13, lid 2, Cao SGO

DB en voorzitter

P.68

Opstellen re-integratieplan

Art. 9:15 Cao SGO

DB en voorzitter

P.69

Besluit inzake aanvullende uitkering

Artt. 10.1 t/m 10.4 Cao SGO

DB en voorzitter

P.70

Besluit inzake na-wettelijke uitkering

Artt. 10.5 t/m 10.10 Cao SGO

DB en voorzitter

P.71

Besluit inzake reparatie-uitkering

Artt. 10.11 t/m 10.19 Cao SGO

DB en voorzitter

P.72

Besluit inzake overlijdensuitkering

Artt. 10.20 Cao SGO en 7:674 BW

DB en voorzitter

P.73

Besluit inzake bijzondere uitkering

Artt. 10.21 t/m 10.23 Cao SGO

DB en voorzitter

P.74

Besluit inzake dragen uniform of dienstkleding

Art. 11.1 Cao SGO

DB en voorzitter

P.75

Besluit inzake infectieziekten

Art. 11.2 Cao SGO

DB en voorzitter

P.76

Besluit inzake verlenen toestemming voor gebruik motorrijtuig

Art. 11.3 Cao SGO

DB en voorzitter

P.77

Besluit inzake schorsing als ordemaatregel

Art. 11.4 Cao SGO

DB en voorzitter

P.78

Besluit inzake verlenen vakbondsverlof

Art. 12.4 Cao SGO

DB en voorzitter

P.79

Besluit inzake overige bepalingen (overgangsbepaling en -artikel of garantieuitkering)

Bijlage 5C Cao SGO

DB en voorzitter

P.80

Besluit inzake de gemeentelijke levensloopregeling

Bijlage 6A Cao SGO

DB en voorzitter

P.81

Beslissen dan wel stellen/geven (nadere) voorschriften inzake uitkeringsregeling ontslag

Bijlage 6D Cao SGO

DB

P.82

Besluit tot het aangaan, wijzigen of beëindigen van een arbeidsovereenkomst voor de functie van programmamanager, teammanager of wijkmakelaar

Artt. 33b, lid 1 onder d, en 33d, lid 1, Wet gemeenschappelijke regelingen en Titel 10 BW

DB en voorzitter

P.83

Besluit tot het aangaan, wijzigen of beëindigen van een arbeidsovereenkomst, met uitzondering van de functies directeur, programmamanager, teammanager of wijkmakelaar

Artt. 33b, lid 1 onder d, en 33d, lid 1, Wet gemeenschappelijke regelingen en Titel 10 BW

DB en voorzitter

P.84

Besluit inzake verzoek om aanpassing arbeidsduur, arbeidsplaats of werktijd

Art. 2 Wet flexibel werken

DB en voorzitter

P.85

Besluiten inzake vergoedingen

Artt. 7:611, 7:632, lid 1 onder a, 7:661 en 7:677 BW

DB en voorzitter

P.86

Besluit inzake opzeggen arbeidsovereenkomst wegens arbeidsongeschiktheid

Artt. 7:629, 7:660a, 7:669, 7:670 en 7:761a BW en 7.5 Cao SGO

DB en voorzitter

P.87

Besluit inzake behouden loon

Art. 7:629 BW

DB en voorzitter

P.88

Besluit inzake verminderen loon in verband met uitkering dan wel inkomsten genoten in of buiten dienstbetrekking

Artt. 7:629, lid 5, BW

DB en voorzitter

P.89

Besluit inzake opschorten loon

Art. 7:629, leden 6 en 7, BW

DB en voorzitter

P.90

Aangaan schriftelijke overeenkomst inzake vakantie en verlof

Artt. 7:635, lid 5, 7:637, lid 2, &:638, lid 8, en 7:641, lid 4, BW

DB en voorzitter

P.91

Besluit inzake vaststellen van vakantie, wijzigen vastgesteld tijdvak van vakantie en verlenen van resterende aanspraak op vakantie

Art. 7:638 BW

DB en voorzitter

P.92

Uitreiken verklaring, waaruit blijkt over welk tijdvak de werknemer bij het einde van de arbeidsovereenkomst nog aanspraak op vakantie heeft

Art. 7:641, lid 2, BW

DB en voorzitter

P.93

Besluit inzake geldboete

Art. 7:650 BW

DB en voorzitter

P.94

Besluiten inzake verplichtingen DB en verstrekken gegevens aan re- integratiebedrijf

Art. 7:658a BW

DB en voorzitter

P.95

Besluit inzake passende arbeid

Artt. 7:658a en 7:629 BW

DB en voorzitter

P.96

Besluit inzake geven voorschriften

Art. 7:660 BW

DB en voorzitter

P.97

Besluit inzake opzeggen arbeidsovereenkomst wegens redelijke grond, waarbij herplaatsing niet mogelijk is of in de rede ligt

Art. 7:669 BW

DB en voorzitter

P.98

Besluit inzake opzeggen arbeidsovereenkomst wegens reorganisatie

Art. 7:669, leden 1 en 3 onder a, BW

DB en voorzitter

P.99

Besluit inzake opzegging overeenkomst door werknemer

Artt. 7:670b en 7:672 BW

DB en voorzitter

P.100

Besluit inzake (tussentijds) eindigen arbeidsovereenkomst of urenuitbreiding voor bepaalde tijd

Artt. 7:667, lid 1, 7:668, lid 4 onder b en 7:668a BW

DB en voorzitter

P.101

Aangaan schriftelijke overeenkomst met deskundig persoon als bedoeld in artikel 14, lid 1, van de Arbeidsomstandighedenwet

Art. 14, lid 4, Arbeids-omstandighedenwet

DB en voorzitter

P.102

Besluit inzake medische keuringen

Art. 4 Wet op de medische keuringen

DB en voorzitter

P.103

Registratie en openbaarmaking van nevenwerkzaamheden

Artt. 5, lid 1 onder b en c, en 8, leden 1 en 2 onder a, Ambtenarenwet 2017

DB en voorzitter

P.104

Aanwijzen ambtenaar inzake financiële belangen

Artt. 5, lid 1 onder d, en 8, lid 1 onder d, Ambtenarenwet 2017

DB en voorzitter

P.105

Verlenen toestemming voor middellijk of onmiddellijk deel te nemen aan aannemingen en leveringen ten behoeve van openbare diensten

Art. 8, lid 1 onder b, Ambtenarenwet 2017

DB en voorzitter

P.106

Verlenen toestemming voor aannemen of vragen om giften, vergoedingen, beloningen en beloften van een derde, indien de ambtenaar als ambtenaar met deze derde betrekkingen onderhoudt

Art. 8, lid 1 onder e, Ambtenarenwet 2017

DB en voorzitter

Bestuurlijk

Nr.

Omschrijving

Wettelijke grondslag

Bevoegd

B.01

Uitoefenen doorzend- en terugzendplicht

Art. 2:3 Algemene wet bestuursrecht

AB, DB en voorzitter

B.02

Toepassing geven aan de uniforme openbare voorbereidingsprocedure

Afd. 3.4 Algemene wet bestuursrecht

AB, DB en voorzitter

B.03

Het stellen van een termijn voor het aanvullen van een aanvraag

Art. 4:5 Algemene wet bestuursrecht

AB, DB en voorzitter

B.04

Het niet in behandeling nemen van een aanvraag

Art. 4:5 Algemene wet bestuursrecht

AB, DB en voorzitter

B.05

Het afwijzen van een herhaalde aanvraag

Art. 4:6 Algemene wet bestuursrecht

AB, DB en voorzitter

B.06

Het bieden van de gelegenheid om een zienswijze in te dienen

Artt. 4:7 en 4:8 Algemene wet bestuursrecht

AB, DB en voorzitter

B.07

Besluit om de mogelijkheid tot het indienen van een zienswijze achterwege te laten

Artt. 4:11 en 4:12 Algemene wet bestuursrecht

AB, DB en voorzitter

B.08

Mededeling inzake verlengen termijn

Artt. 4:14 en 4:15 Algemene wet bestuursrecht

AB, DB en voorzitter

B.09

Beslissen op een ingebrekestelling

Artt. 4:17 en 7:14 Algemene wet bestuursrecht

AB, DB en voorzitter

B.10

Het vaststellen van de (al dan niet) verschuldigde dwangsom bij niet tijdig beslissen

Art. 4:18 Algemene wet bestuursrecht

AB, DB en voorzitter

B.11

Uitgeven legitimatiebewijs toezichthouder

Art. 5:12 Algemene wet bestuursrecht

DB

B.12

Toezenden stukken aan een gemachtigde

Art. 6:17 Algemene wet bestuursrecht

AB, DB en voorzitter

B.13

Beslissen op een verzoek om rechtstreeks beroep

Art. 7:1a Algemene wet bestuursrecht

AB, DB en voorzitter

B.14

Opschorten en verdagen beslissing op bezwaar dan wel het verder uitstellen daarvan

Art. 7:10 Algemene wet bestuursrecht

AB, DB en voorzitter

B.15

Het behandelen van en beslissen op verzoeken om informatie

Art. 3 Wet openbaarheid van bestuur

AB, DB en voorzitter

B.16

Doorzending verzoeken om informatie

Art. 4 Wet openbaarheid van bestuur

AB, DB en voorzitter

B.17

Het behandelen van en beslissen op verzoeken om hergebruik

Art. 3 Wet hergebruik van overheidsinformatie

AB, DB en voorzitter

B.18

Doorzending verzoeken om hergebruik

Art. 4 Wet hergebruik van overheidsinformatie

AB, DB en voorzitter

B.19

Het doen van kennisgevingen, mededelingen en meldingen, het verstrekken van informatie en communicatie, het beslissen op verzoeken en het houden van een register als bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming

Algemene verordening gegevensbescherming

AB, DB en voorzitter

Civielrechtelijk

Nr.

Omschrijving

Wettelijke grondslag

Bevoegd

C.01

Het aansprakelijk stellen van derden bij beschadigingen van eigendommen van MijnGemeenteDichtbij en/of letsel van personeel

DB

C.02

Het aanbesteden, inclusief het gunnen, van diensten, leveringen en werken, onder voorwaarde dat hiermee binnen de financiële kaders wordt gebleven en dat overeenkomstig het inkoop- en aanbestedingsbeleid wordt gegund

Aanbestedingswet

DB

C.03

Aangaan, wijzigen, verlengen dan wel beëindigen van overeenkomsten voor de levering van goederen en diensten, die betrekking hebben op de reguliere bedrijfsvoering van MijnGemeenteDichtbij, respectievelijk het team, voor zover daartoe reeds een toereikend bedrag op de begroting van baten en lasten is opgenomen binnen de daarvoor in de begroting opgenomen bedragen en conform de budgethoudersregeling

Artt. 160, eerste lid onder d, en 171 Gemeentewet en BW

DB en voorzitter

C.04

Het aangaan van verwerkersovereenkomsten

Algemene verordening gegevensbescherming

DB en voorzitter

C.05

Aangaan en opzeggen van bruikleenovereenkomsten voor apparatuur noodzakelijk voor de uitoefening van werkzaamheden

Artt. 160, eerste lid onder d, en 171 Gemeentewet en BW

DB en voorzitter

Divers

Nr.

Omschrijving

Wettelijke grondslag

Bevoegd

D.01

Besluit tot het maken van bezwaar, instellen van (hoger) beroep, voeren van rechtsgedingen dan wel instellen cassatie namens MijnGemeenteDichtbij

AB, DB en voorzitter

D.02

Vertegenwoordigen van het bestuursorgaan/MijnGemeenteDichtbij bij bestuursrechtelijke of civielrechtelijke geschillen

AB, DB en voorzitter

D.03

Ondertekenen en indienen van stukken ten behoeve van hoor- of rechtszittingen, zoals notitie van heroverweging, verweer- en beroepschrift dan wel overige (proces)stukken

AB, DB en voorzitter

C.04

Het doen van aanvragen, het verrichten van opgaven en het raadplegen van databanken, voor zover over een e-herkenningsmiddel wordt beschikt en het middel daarin voorziet

DB en voorzitter

D.05

Aannemen documenten of zaken (o.a. poststukken, faxberichten, e-mails, aangetekende stukken, deurwaardersexploten en pakketten), inclusief aftekenen pakbonnen

AB, DB en voorzitter

D.06

Versturen/afgeven ontvangstbevestiging, met uitzondering van die inzake klachten als bedoeld in de Algemene wet bestuursrecht

AB, DB en voorzitter

D.07

Mondeling verstrekken van informatie en/of gegevens van feitelijke aard

AB, DB en voorzitter

D.08

Verzenden van correspondentie die uitsluitend mededelingen, inlichtingen of feitelijke informatie bevat, het verstrekken van statistische gegevens en brieven als begeleidend schrijven bij toezending van stukken

AB, DB en voorzitter

Bijlage – Overzicht inzake vervanger teammanager

 • A.

  De teammanagers van de volgende teams kunnen elkaar vervangen:

  • Bestuurlijke ondersteuning

  • Financiën en Administratie

  • Informatievoorziening en Automatisering

  • Staf en Ondersteuning

 • B.

  De teammanagers van de volgende teams kunnen elkaar vervangen:

  • Burgerzaken

  • Contactcentrum

  • Belastingen

 • C.

  De teammanagers van de volgende teams kunnen elkaar vervangen:

  • Administratie sociaal

  • Jeugd

  • Participatie

  • Sociale beleidsontwikkeling

  • Zorg

 • D.

  De teammanagers van de volgende teams kunnen elkaar vervangen:

  • Beheer en Uitvoering

  • Inrichting, Verkeer en Reiniging

  • Maatschappelijke- en Economische Ontwikkeling

  • Ruimtelijke ontwikkeling

  • Vergunningen, Toezicht en Handhaving

  • Wijkbeheer