Regeling vervallen per 27-09-2022

Besluit van de bestuursorganen van het openbaar lichaam MijnGemeenteDichtbij houdende bepalingen over het verlenen van mandaat, volmacht en machtiging (Mandaatbesluit bestuursorganen MijnGemeenteDichtbij 2019)

Geldend van 20-12-2019 t/m 31-12-2019

Intitulé

Besluit van de bestuursorganen van het openbaar lichaam MijnGemeenteDichtbij houdende bepalingen over het verlenen van mandaat, volmacht en machtiging (Mandaatbesluit bestuursorganen MijnGemeenteDichtbij 2019)

Het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur en de voorzitter van het openbaar lichaam MijnGemeenteDichtbij;

ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft;

overwegende dat:

 • -

  met de Gemeenschappelijke Regeling samenwerkingsorganisatie Boxtel – Sint-Michielsgestel het openbaar lichaam MijnGemeenteDichtbij is opgericht;

 • -

  het openbaar lichaam MijnGemeenteDichtbij per 1 januari 2016 van start is gegaan;

 • -

  de bestuursorganen van het openbaar lichaam MijnGemeenteDichtbij beschikken over eigen bevoegdheden;

 • -

  het, ter bevordering van spoedige besluitvorming, gewenst is bevoegdheden en uitvoeringsaspecten door middel van mandaat, volmacht of machtiging door te geven aan de ambtelijke organisatie van MijnGemeenteDichtbij;

gelet op de desbetreffende artikelen van de Algemene wet bestuursrecht, de Gemeentewet, de Wet gemeenschappelijke regelingen en de Gemeenschappelijke Regeling samenwerkingsorganisatie Boxtel – Sint-Michielsgestel;

b e s l u i t e n :

vast te stellen het:

Besluit van de bestuursorganen van het openbaar lichaam MijnGemeenteDichtbij houdende bepalingen over het verlenen van mandaat, volmacht en machtiging (Mandaatbesluit bestuursorganen MijnGemeenteDichtbij 2019)

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a.

  algemeen bestuur: het algemeen bestuur van MijnGemeenteDichtbij;

 • b.

  bestuursorgaan: het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur of de voorzitter van MijnGemeenteDichtbij;

 • c.

  dagelijks bestuur: het dagelijks bestuur van MijnGemeenteDichtbij;

 • d.

  directie: de directie van MijnGemeenteDichtbij;

 • e.

  machtiging: de bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan handelingen te verrichten die noch een besluit, noch een privaatrechtelijke rechtshandeling inhouden;

 • f.

  mandaat: de bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan besluiten te nemen;

 • g.

  mandaatontvanger: degene aan wie het mandaat door een mandaatverlener wordt verleend;

 • h.

  mandaatverlener: het bestuursorgaan dat wettelijk bevoegd is een besluit te nemen en deze bevoegdheid mandateert aan een ander;

 • i.

  medewerker: een ambtenaar van MijnGemeenteDichtbij;

 • j.

  MijnGemeenteDichtbij: het openbaar lichaam met rechtspersoonlijkheid, zoals opgericht bij de Regeling;

 • k.

  ondermandaat: de mandaatontvanger mandateert – indien toegestaan – de aan hem gemandateerde bevoegdheid aan een ander;

 • l.

  Regeling: de Gemeenschappelijke Regeling samenwerkingsorganisatie Boxtel – Sint‑Michielsgestel;

 • m.

  team: organisatieonderdeel binnen MijnGemeenteDichtbij;

 • n.

  teammanager: de leidinggevende van een team;

 • o.

  volmacht: de bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan privaatrechtelijke rechtshandelingen te verrichten;

 • p.

  voorzitter: de voorzitter van MijnGemeenteDichtbij.

Artikel 2. Mandaat, volmacht en machtiging

 • 1. Aan de directie wordt mandaat, volmacht en machtiging verleend ten aanzien van de aan het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur en de voorzitter toegekende bevoegdheden voor zover deze zijn vermeld in het bij dit besluit behorende register.

 • 2. Voor zover aan mandaat, volmacht of machtiging door de mandaatverlener voorwaarden zijn verbonden, wordt dit in het register als bedoeld in het eerste lid opgenomen.

 • 3. In het vervolg van dit besluit dient onder mandaat tevens volmacht en machtiging te worden verstaan.

Artikel 3. Uitzonderingen mandaat

Aan het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur of de voorzitter blijft, voor zover op het betreffende bestuursorgaan van toepassing, voorbehouden de bevoegdheden met betrekking tot:

 • a.

  besluiten waarover het bestuursorgaan vooraf bij de mandaatontvanger te kennen heeft gegeven daarover zelf te willen beslissen;

 • b.

  het ondertekenen van correspondentie, waarvan ondertekening door het bestuursorgaan zelf, uit oogpunt van representatie van MijnGemeenteDichtbij, gewenst is;

 • c.

  besluiten waarvan de uitvoering niet voorzienbare (financiële) consequenties heeft;

 • d.

  besluiten waarvan bekend is dat deze bestuurlijk gevoelig liggen.

Artikel 4. Reikwijdte mandaat en ondertekening

 • 1. Daar waar een bevoegdheid door middel van mandaat is doorgegeven, dient dit te worden gezien in de ruimste zin van het woord. Daaronder dient dan ook te worden verstaan alle met de bevoegdheid samenhangende handelingen.

 • 2. Bij het verlenen van de bevoegdheid tot het nemen van een besluit, wordt tevens de bevoegdheid verleend tot ondertekening, voor zover dit niet wettelijk is uitgesloten.

 • 3. In de ondertekening dient tot uitdrukking te worden gebracht, dat het besluit is genomen krachtens mandaat. Hierbij wordt de volgende formulering aangehouden:

  “namens het algemeen bestuur van MijnGemeenteDichtbij / het dagelijks bestuur van MijnGemeenteDichtbij / de voorzitter van MijnGemeenteDichtbij” en dan in ieder geval “de naam en de functie van de mandaatontvanger” in combinatie met de naam van het team, indien van toepassing.

 • 4. Indien er sprake is van vervanging, zoals bedoeld in artikel 6, dient dit in de ondertekening tot uitdrukking te worden gebracht door gebruikmaking van “b.a.” (bij afwezigheid) of “plv.” (plaatsvervanger).

Artikel 5. Ondermandaat

 • 1. De directie kan bij directiebesluit ondermandaat verlenen aan haar voorzitter, een teammanager of een medewerker wat betreft de bevoegdheden, zoals opgenomen in het register als bedoeld in artikel 2, eerste lid.

 • 2. In aanvulling op de voorwaarden van het bestuursorgaan kunnen door de directie bij het verlenen van ondermandaat nadere voorwaarden worden bepaald.

 • 3. Over ondermandaat wordt een register bijgehouden. Voor zover er (nadere) voorwaarden gelden, wordt dit in het register opgenomen.

 • 4. Ondermandaat doet geen afbreuk aan de binnen de organisatie van toepassing zijnde verantwoordingslijnen.

 • 5. De bepalingen van dit besluit over mandaat zijn van overeenkomstige toepassing op ondermandaat.

Artikel 6. Vervanging

 • 1. Voor zover ondermandaat is verleend aan de voorzitter van de directie, kan hij worden vervangen door een ander lid van de directie.

 • 2. Voor zover ondermandaat is verleend aan een teammanager, kan hij worden vervangen door een teammanager als bedoeld in de bij dit besluit behorende overzicht, de voorzitter van de directie dan wel diens vervanger als bedoeld in het eerste lid.

 • 3. Voor zover ondermandaat is verleend aan een medewerker, kan hij worden vervangen door zijn teammanager, diens vervanger als bedoeld in het tweede lid, de voorzitter van de directie dan wel diens vervanger als bedoeld in het eerste lid.

Artikel 7. Intrekken oude regeling

Het “Mandaatbesluit bestuursorganen MijnGemeenteDichtbij”, zoals vastgesteld op 24 mei 2016 en voor het laatst gewijzigd op 24 mei 2018, wordt ingetrokken.

Artikel 8. Citeertitel en inwerkingtreding

 • 1. Dit besluit kan worden aangehaald als: Mandaatbesluit bestuursorganen MijnGemeenteDichtbij 2019.

 • 2. Dit besluit treedt in werking op de dag nadat het is bekendgemaakt.

Ondertekening

Aldus besloten op 4 april 2019.

Het algemeen bestuur van MijnGemeenteDichtbij,

de voorzitter,

mr. J.C.M. Pommer

de secretaris,

P.H. Bosman

Het dagelijks bestuur van MijnGemeenteDichtbij,

de voorzitter,

mr. J.C.M. Pommer

de secretaris,

P.H. Bosman

De voorzitter van MijnGemeenteDichtbij,

mr. J.C.M. Pommer

Bijlage - Register bij "Mandaatbesluit bestuursorganen MijnGemeenteDichtbij 2019"

Personeel

Nr.

Omschrijving

Wettelijke grondslag

Bevoegd

P.01

Openstellen vacature

DB

P.02

Mediumkeuze voor werving alsmede opdrachtverlening hiertoe

DB

P.03

Uitvoeren procedure werving en selectie (o.a. uitnodigen gesprek, afwijzingsbrieven)

DB

P.04

Toewijzen of afwijzen open sollicitaties, stageverzoeken, etc.

DB

P.05

Opdragen overwerk

DB

P.06

Verlenen van voorschotten op salaris of andere toelagen dan wel uitkeringen

DB

P.07

Uitvoeren van loonbeslag

DB

P.08

Verwerken aanpassingen naar aanleiding van LOGA-brieven

DB

P.09

Afgifte werkgeversverklaring

DB

P.10

Het op verzoek van de medewerker invullen en ondertekenen van loonopgave ten behoeve van hypothecaire geldleningen

DB

P.11

Verwerken ziek- en betermeldingen

DB

P.12

Voeren van (overige) correspondentie inzake het personeel, niet zijnde een besluit omtrent aanstelling, schorsing of ontslag

DB

P.13

Besluit inzake het uitsluiten van de toepasselijkheid van de CAR-UWO en de uitwerkingsovereenkomst of van delen daarvan op (groepen) medewerkers

Art.1:3 CAR-UWO

DB

P.14

Vaststellen bijzondere voorschriften ter uitvoering van de bepalingen van de CAR-UWO, alsmede ten behoeve van het functioneren van de dienst, of instructies vaststellen ten aanzien van functies en bij de vervulling daarvan te volgen werkwijzen

Art. 1:4:1 CAR-UWO

DB

P.15

Besluit inzake nadere regeling

Art. 1:6 CAR-UWO

DB

P.16

Besluit tot het benoemen van een programmamanager, teammanager, wijkmakelaar, concerncontroller of directiesecretaris

Art. 2:1 CAR-UWO

DB

P.17

Besluit tot het benoemen van overig personeel

Art. 2:1 CAR-UWO

DB

P.18

Vaststellen nadere regels inzake aanstelling in algemene dienst

Art. 2:1A, lid 2, CAR-UWO

DB

P.19

Besluit inzake passende functie

Art. 2:1B CAR-UWO

DB

P.20

Beslissen tot onderzoek naar bekwaamheid en geschiktheid en/of geneeskundig onderzoek

Artt. 2:2 en 2:3 CAR-UWO

DB

P.21

Uitvoeren procedure inzake onderzoeken naar bekwaamheid en geschiktheid en/of geneeskundig onderzoek (o.a. verstrekken opdracht aan uitvoerend bureau)

Artt. 2:2 en 2:3 CAR-UWO

DB

P.22

Besluit inzake aanpassing arbeidsduur

Artt. 2:7 en 2:7a CAR-UWO

DB

P.23

Besluit inzake vaststellen salaris

Art. 3:3 CAR-UWO

DB

P.24

Besluit inzake opdragen van waarneming

Art. 3:10 CAR-UWO

DB

P.25

Besluit inzake billijke vergoedingen in andere gevallen dan waarneming

Hfst. 3 CAR-UWO

DB

P.26

Besluit inzake toelagen

Par. 3.3 CAR-UWO

DB

P.27

Besluit inzake overwerkvergoeding

Art. 3:18 CAR-UWO

DB

P.28

Besluit inzake toelage ambtsjubileum

Art. 3:19 CAR-UWO

DB

P.29

Besluit inzake uitstekend functioneren en/of bijzondere prestaties

Art. 3:20 CAR-UWO

DB

P.30

Besluit inzake reis- en verblijfkostenvergoeding

Art. 3:21 CAR-UWO

DB

P.31

Besluit inzake overlijdensuitkering

Art. 3:23 CAR-UWO

DB

P.32

Toevoegen bronnen aan individueel keuzebudget

Art. 3:28, lid 6, CAR-UWO

DB

P.33

Aanvullen bestedingsdoelen inzake individueel keuzebudget

Art. 3:29, lid 2, CAR-UWO

DB

P.34

Aanwijzen uiterste datum kenbaar maken keuze

Art. 3:30, lid 2, CAR-UWO

DB

P.35

Besluit inzake verhalen verschuldigde loonheffing of eventuele boetes

Art. 3:33, lid 2, CAR-UWO

DB

P.36

Besluit inzake verkoop van vakantie-uren

Art. 3:36, leden 1 en 3, CAR-UWO

DB

P.37

Stellen van regels over de aanvraagprocedure inzake de verkoop van vakantie-uren

Art. 3:36, lid 4, CAR-UWO

DB

P.38

Maken van afspraken en voeren van overleggen inzake werktijden met medewerker

Art. 4:2 CAR-UWO

DB

P.39

Besluit inzake werktijden van medewerker (standaardregeling voor de werktijden)

Art. 4:2, lid 10, CAR-UWO

DB

P.40

Evalueren met OR van de regels en afspraken over de werktijden in de organisatie

Art. 4:2, lid 12, CAR-UWO

DB

P.41

Vaststellen werktijden van medewerker (bijzondere regeling voor de werktijden)

Art. 4:4, lid 1, CAR-UWO

DB

P.42

Vaststellen rooster van medewerker

Art. 4:4, lid 3, CAR-UWO

DB

P.43

Stellen nadere regels ter uitvoering van de artikelen 4:1 t/m 4:6

Art. 4:7 CAR-UWO

DB

P.44

Besluit inzake kapitalisatie verloftegoed

Art. 4:9 CAR-UWO

DB

P.45

Verlenen vakantie

Art. 6:1:1, lid 2, CAR-UWO

DB

P.46

Besluit inzake verzoek overschrijden arbeidsduur

Art. 6:2, leden 2 en 3, CAR-UWO

DB

P.47

Stellen algemene of bijzondere regels inzake duur van de vakantie

Art. 6:2:1 CAR-UWO

DB

P.48

Besluit inzake vakantieopbouw tijdens ziekte, arbeidsongeschiktheid of andere redenen van afwezigheid

Art. 6:2:3 CAR-UWO

DB

P.49

Besluit inzake niet genoten vakantie wegens dienstbelang, intrekking, niet verleende vakantie, etc.

Artt. 6:2:4 t/m 6:2:7 CAR-UWO

DB

P.50

Besluit inzake verlenen buitengewoon verlof

Artt. 6:4 en 6:4:1 CAR-UWO

DB

P.51

Besluit inzake lang- of kortdurend zorgverlof dan wel vakbondsverlof

Artt. 6:4:1a, 6:4:2 en 6:4:3 CAR-UWO

DB

P.52

Vaststellen nadere regels inzake non-activiteit

Art. 6:4:4 CAR-UWO

DB

P.53

Besluit inzake het verlenen overig buitengewoon verlof, al dan niet onder bepaalde nadere voorwaarden

Artt. 6:4:5 en 6:4:5a CAR-UWO

DB

P.54

Besluit inzake ouderschapsverlof

Artt. 6:5 t/m 6:5:7 CAR-UWO

DB

P.55

Besluit inzake zwangerschaps- en bevallingsverlof

Art. 6:7 CAR-UWO

DB

P.56

Besluit inzake adoptie- en pleegzorgverlof

Art. 6:8 CAR-UWO

DB

P.57

Besluit inzake onbetaald verlof

Art. 6:9 CAR-UWO

DB

P.58

Besluit inzake samenloop met ziekte

Art. 6:11 CAR-UWO

DB

P.59

Besluit inzake de levensloopregeling

Hfst. 6a CAR-UWO

DB

P.60

Stellen nadere regels met betrekking tot bedrijfsgeneeskundige begeleiding en geneeskundig onderzoek

Art. 7:2 CAR-UWO

DB

P.61

Beslissen tot geven opdracht geneeskundig onderzoek

Art. 7:2:5 CAR-UWO

DB

P.62

Besluit inzake buitendienststelling

Art. 7:2:6 CAR-UWO

DB

P.63

Beslissen tot verzoek aan UWV

Art. 7:2:7 CAR-UWO

DB

P.64

Stellen nadere regels inzake recht op beloning tijdens arbeidsongeschiktheid

Art. 7:3 CAR-UWO

DB

P.65

Geven nadere voorschriften inzake vergoeding kosten geneeskundige behandeling of verzorging

Art. 7:7 CAR-UWO

DB

P.66

Stellen nadere regels

Art. 7:8 CAR-UWO

DB

P.67

Besluiten inzake verplichtingen bestuursorgaan

Art. 7:9 CAR-UWO

DB

P.68

Stellen nadere regels ten aanzien van de redenen van medisch onderzoek

Art. 7:12 CAR-UWO

DB

P.69

Besluit inzake doorbetaling salaris en toegekende salaristoelage(n)

Artt. 7:13:1 en 7:13:2 CAR-UWO

DB

P.70

Besluit inzake sanctie bij nalatigheid algemene verplichtingen ambtenaar

Art. 7:14 CAR-UWO

DB

P.71

Besluit inzake uitbetalen salaris en de toegekende salaristoelage(n) geheel of ten dele aan anderen dan de ambtenaar

Art. 7:15:1 CAR-UWO

DB

P.72

Besluit inzake herplaatsing in passende arbeid

Art. 7:16 CAR-UWO

DB

P.73

Besluit inzake terugkeer in functie na ziekte

Art. 7:17 CAR-UWO

DB

P.74

Besluit inzake inkomsten uit of in verband met arbeid dan wel uit ander dienstverband

Artt. 7:18 en 7:18:1 CAR-UWO

DB

P.75

Besluit inzake bijzondere situaties (samenloop met ZW-, WW- of WIA-uitkering, etc.)

Artt. 7:19 t/m 7:23 CAR-UWO

DB

P.76

Besluit inzake overige bepalingen (overgangsbepaling en -artikel of garantieuitkering)

Artt. 7:26 t/m 7:28b CAR-UWO

DB

P.77

Besluit inzake ontslag op verzoek, eventueel met afwijkende uitwerktermijn

Artt. 8:1 en 8:1:1 CAR-UWO

DB

P.78

Besluit inzake ontslag wegens bereiken AOW-gerechtigde leeftijd)

Artt. 8:2 en 8:2a CAR-UWO

DB

P.79

Besluit inzake ontslag wegens reorganisatie

Artt. 8:3 en 8:3:1 CAR-UWO

DB

P.80

Besluit inzake ontslag wegens arbeidsongeschikt

Artt. 8:4, 8:5 en 8:5a CAR-UWO

DB

P.81

Besluit inzake ontslag wegens onbekwaamheid of ongeschiktheid

Art. 8:6 CAR-UWO

DB

P.82

Besluit inzake ontslag wegens overige ontslaggronden

Artt. 8:7 t/m 8:8:1 CAR-UWO

DB

P.83

Besluit inzake ontslag wegens aanvaarding van functie in publiekrechtelijk college

Art. 8:9 CAR-UWO

DB

P.84

Besluit inzake (tussentijds) ontslag uit een tijdelijke aanstelling of urenuitbreiding

Artt. 8:12 t/m 8:12:2 CAR-UWO

DB

P.85

Besluit inzake ontslag als disciplinaire straf

Art. 8:13 CAR-UWO

DB

P.86

Besluit inzake schorsing als ordemaatregel

Artt. 8:15:1 t/m 8:15:2 CAR-UWO

DB

P.87

Besluit inzake ontslag

Art. 8:15:3 CAR-UWO

DB

P.88

Besluit inzake gedeeltelijk ontslag na terugbrengen arbeidsduur

Art. 8:17 CAR-UWO

DB

P.89

Beslissen, maken nadere afspraken, opstellen plannen/contracten/sanctiebeleid, instellen paritaire commissie, vaststellen reglement en stellen nadere regels inzake van werk naar werk-aanpak en voorzieningen bij werkloosheid

Hfst. 10d CAR-UWO

DB

P.90

Beslissen dan wel stellen/geven (nadere) voorschriften inzake uitkeringsregeling ontslag

Hfst. 11 CAR-UWO

DB

P.91

Verlenen toestemming inzake persoonlijk gebruik van goederen of diensten dan wel aannemen van geschenken en gelden

Artt. 15:1b t/m 15:1c CAR-UWO

DB

P.92

Besluit inzake nevenwerkzaamheden

Art. 15:1e CAR-UWO

DB

P.93

Aanwijzen ambtenaar inzake melding financiële belangen

Art. 15:1f CAR-UWO

DB

P.94

Stellen regelen inzake aanneming en levering ten behoeve van de openbare dienst

Art. 15:1g CAR-UWO

DB

P.95

Besluit inzake staking bij particuliere werkgever

Art. 15:1:10 CAR-UWO

DB

P.96

Besluit inzake aanvaarden andere werkzaamheden

Art. 15:1:11 CAR-UWO

DB

P.97

Besluit inzake vergoeding van schade

Art. 15:1:12 CAR-UWO

DB

P.98

Besluit inzake ontheffing verplichting aanzuivering tekort rekenplichtige ambtenaar

Art. 15:1:13 CAR-UWO

DB

P.99

Besluit inzake beoordeling ambtenaar

Art. 15:1:15 CAR-UWO

DB

P.100

Besluit inzake dragen uniform of dienstkleding

Art. 15:1:16 CAR-UWO

DB

P.101

Besluit en stellen nadere regels inzake standplaats

Art. 15:1:17 CAR-UWO

DB

P.102

Besluit inzake verbod betreden arbeidsterrein

Art. 15:1:19 CAR-UWO

DB

P.103

Besluit inzake infectieziekten

Art. 15:1:20 CAR-UWO

DB

P.104

Besluit inzake vergoeden van schade

Art. 15:1:23 CAR-UWO

DB

P.105

Besluit inzake gebruik motorvoertuig of verlenen schadeloosstelling en vergoeding van kosten

Artt. 15:1:24 en 15:1:25 CAR-UWO

DB

P.106

Besluit inzake volgen van opleiding

Artt. 15:1:26 en 15:1:27 CAR-UWO

DB

P.107

Besluit inzake disciplinaire straf

Hfst. 16 CAR-UWO

DB

P.108

Besluit inzake loopbaanadvies

Art. 17:2 CAR-UWO

DB

P.109

Besluit inzake persoonlijk ontwikkelingsplan

Art. 17:4 CAR-UWO

DB

P.110

Aanwijzen interne of externe deskundige inzake loopbaanadvies

Art. 17:5 CAR-UWO

DB

P.111

Maken afspraken inzake aanpassing individueel takenpakket

Art. 17:6 CAR-UWO

DB

P.112

Besluit inzake vaststellen flankerend beleid

Art. 17:7 CAR-UWO

DB

P.113

Besluit inzake verplaatsingskosten

Hfst. 18 CAR-UWO

DB

P.114

Stellen regels dan wel treffen passende voorziening inzake rechtspositionele erkenning van alternatieve samenlevingsvormen

Hfst. 21 CAR-UWO

DB

Bestuurlijk

Nr.

Omschrijving

Wettelijke grondslag

Bevoegd

B.01

Uitoefenen doorzend- en terugzendplicht

Art. 2:3 Algemene wet bestuursrecht

AB, DB en voorzitter

B.02

Toepassing geven aan de uniforme openbare voorbereidingsprocedure

Afd. 3.4 Algemene wet bestuursrecht

AB, DB en voorzitter

B.03

Het stellen van een termijn voor het aanvullen van een aanvraag

Art. 4:5 Algemene wet bestuursrecht

AB, DB en voorzitter

B.04

Het niet in behandeling nemen van een aanvraag

Art. 4:5 Algemene wet bestuursrecht

AB, DB en voorzitter

B.05

Het afwijzen van een herhaalde aanvraag

Art. 4:6 Algemene wet bestuursrecht

AB, DB en voorzitter

B.06

Het bieden van de gelegenheid om een zienswijze in te dienen

Artt. 4:7 en 4:8 Algemene wet bestuursrecht

AB, DB en voorzitter

B.07

Besluit om de mogelijkheid tot het indienen van een zienswijze achterwege te laten

Artt. 4:11 en 4:12 Algemene wet bestuursrecht

AB, DB en voorzitter

B.08

Mededeling inzake verlengen termijn

Artt. 4:14 en 4:15 Algemene wet bestuursrecht

AB, DB en voorzitter

B.09

Beslissen op een ingebrekestelling

Artt. 4:17 en 7:14 Algemene wet bestuursrecht

AB, DB en voorzitter

B.10

Het vaststellen van de (al dan niet) verschuldigde dwangsom bij niet tijdig beslissen

Art. 4:18 Algemene wet bestuursrecht

AB, DB en voorzitter

B.11

Toezenden stukken aan een gemachtigde

Art. 6:17 Algemene wet bestuursrecht

AB, DB en voorzitter

B.12

Beslissen op een verzoek om rechtstreeks beroep

Art. 7:1a Algemene wet bestuursrecht

AB, DB en voorzitter

B.13

Opschorten en verdagen beslissing op bezwaar dan wel het verder uitstellen daarvan

Art. 7:10 Algemene wet bestuursrecht

AB, DB en voorzitter

B.14

Het behandelen van en beslissen op verzoeken om informatie

Art. 3 Wet openbaarheid van bestuur

AB, DB en voorzitter

B.15

Doorzending verzoeken om informatie

Art. 4 Wet openbaarheid van bestuur

AB, DB en voorzitter

B.16

Het behandelen van en beslissen op verzoeken om hergebruik

Art. 3 Wet hergebruik van overheidsinformatie

AB, DB en voorzitter

B.17

Doorzending verzoeken om hergebruik

Art. 4 Wet hergebruik van overheidsinformatie

AB, DB en voorzitter

B.18

Het doen van kennisgevingen, mededelingen en meldingen, het verstrekken van informatie en communicatie, het beslissen op verzoeken en het houden van een register als bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming

Algemene verordening gegevensbescherming

AB, DB en voorzitter

Civielrechtelijk

Nr.

Omschrijving

Wettelijke grondslag

Bevoegd

C.01

Het aansprakelijk stellen van derden bij beschadigingen van eigendommen van MijnGemeenteDichtbij en/of letsel van personeel

DB

C.02

Het aanbesteden, inclusief het gunnen, van diensten, leveringen en werken, onder voorwaarde dat hiermee binnen de financiële kaders wordt gebleven en dat overeenkomstig het inkoop- en aanbestedingsbeleid wordt gegund

Aanbestedingswet

DB

C.03

Aangaan, wijzigen, verlengen dan wel beëindigen van overeenkomsten voor de levering van goederen en diensten, die betrekking hebben op de reguliere bedrijfsvoering van MijnGemeenteDichtbij, respectievelijk het team, voor zover daartoe reeds een toereikend bedrag op de begroting van baten en lasten is opgenomen binnen de daarvoor in de begroting opgenomen bedragen en conform de budgethoudersregeling

Artt. 160, eerste lid onder e, en 171 Gemeentewet en Burgerlijk Wetboek

DB en voorzitter

C.04

Het aangaan van verwerkersovereenkomsten

Algemene verordening gegevensbescherming

DB en voorzitter

C.05

Aangaan en opzeggen van bruikleenovereenkomsten voor apparatuur noodzakelijk voor de uitoefening van werkzaamheden

Artt. 160, eerste lid onder e, en 171 Gemeentewet en Burgerlijk Wetboek

DB en voorzitter

Divers

Nr.

Omschrijving

Wettelijke grondslag

Bevoegd

D.01

Besluit tot het maken van bezwaar, instellen van (hoger) beroep, voeren van rechtsgedingen dan wel instellen cassatie namens MijnGemeenteDichtbij

AB, DB en voorzitter

D.02

Vertegenwoordigen van het bestuursorgaan/MijnGemeenteDichtbij bij bestuursrechtelijke of civielrechtelijke geschillen

AB, DB en voorzitter

D.03

Ondertekenen en indienen van stukken ten behoeve van hoor- of rechtszittingen, zoals notitie van heroverweging, verweer- en beroepschrift dan wel overige (proces)stukken

AB, DB en voorzitter

C.04

Het doen van aanvragen, het verrichten van opgaven en het raadplegen van databanken, voor zover over een e-herkenningsmiddel wordt beschikt en het middel daarin voorziet

DB en voorzitter

D.05

Aannemen documenten of zaken (o.a. poststukken, faxberichten, e-mails, aangetekende stukken, deurwaardersexploten en pakketten), inclusief aftekenen pakbonnen

AB, DB en voorzitter

D.06

Versturen/afgeven ontvangstbevestiging, met uitzondering van die inzake klachten als bedoeld in de Algemene wet bestuursrecht

AB, DB en voorzitter

D.07

Mondeling verstrekken van informatie en/of gegevens van feitelijke aard

AB, DB en voorzitter

D.08

Verzenden van correspondentie die uitsluitend mededelingen, inlichtingen of feitelijke informatie bevat, het verstrekken van statistische gegevens en brieven als begeleidend schrijven bij toezending van stukken

AB, DB en voorzitter

Bijlage – Overzicht inzake vervanger teammanager

 • A.

  De teammanagers van de volgende teams kunnen elkaar vervangen:

  • Bestuurlijke ondersteuning

  • Financiën en Administratie

  • Informatievoorziening en Automatisering

  • Staf en Ondersteuning

 • B.

  De teammanagers van de volgende teams kunnen elkaar vervangen:

  • Burgerzaken

  • Contactcentrum

  • Belastingen

 • C.

  De teammanager van de volgende teams kunnen elkaar vervangen:

  • Administratie sociaal

  • Jeugd

  • Participatie

  • Sociale beleidsontwikkeling

  • Zorg

 • D.

  De teammanager van de volgende teams kunnen elkaar vervangen:

  • Beheer en Uitvoering

  • Inrichting, Verkeer en Reiniging

  • Maatschappelijke- en Economische Ontwikkeling

  • Ruimtelijke ontwikkeling

  • Vergunningen, Toezicht en Handhaving

  • Wijkbeheer