Verordening voor periodiek onderzoek door het college naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het door het college gevoerde bestuur, van de gemeente Beesel 2019

Geldend van 24-12-2019 t/m heden

Intitulé

Verordening voor periodiek onderzoek door het college naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het door het college gevoerde bestuur, van de gemeente Beesel 2019

De raad van de gemeente Beesel, gelet op artikel 213a Gemeentewet,

besluit:

 • 1.

  Vast te stellen: Verordening voor periodiek onderzoek door het college naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het door het college gevoerde bestuur, van de gemeente Beesel 2019;

 • 2.

  In te trekken: de Verordening voor periodiek onderzoek door het college naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het door het college gevoerde bestuur, van de gemeente Beesel, welke is vastgesteld bij besluit van de raad van 20 november 2006.

Artikel 1 Definities

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  doelmatigheid:

 • het realiseren van bepaalde prestaties met een zo beperkt mogelijke inzet van middelen.

 • b.

  doeltreffendheid:

 • de mate waarin de gewenste prestaties en de beoogde maatschappelijke effecten van het beleid ook daadwerkelijk worden behaald.

Artikel 2 Onderzoeksfrequentie

 • 1.

  Het college onderzoekt eenmaal in de twee jaar de doelmatigheid van (onderdelen van) organisatie-eenheden van de gemeente en de uitvoering van taken door de gemeente. Dit telkens in het 2e en 4e jaar van een raadsperiode. Het college bepaalt welk organisatie-onderdeel getoetst wordt.

 • 2.

  Het college toetst eenmaal in de drie jaar de doeltreffendheid van (deel)programma’s en/of paragrafen. Het college bepaalt welk programma en/of paragraaf getoetst wordt.

Artikel 3 Onderzoeksplan

 • 1.

  Het college stelt het onderzoeksonderwerp vast. Geplande onderzoeken worden tijdig, dat wil zeggen voorafgaand aan de uitvoering aan de rekenkamercommissie gemeld en opgenomen in de paragraaf bedrijfsvoering van de begroting.

 • 2.

  In het onderzoeksplan wordt per intern onderzoek globaal aangegeven:

  • a.

   het object van onderzoek

  • b.

   de reikwijdte van het onderzoek

  • c.

   de onderzoeksmethode

  • d.

   doorlooptijd van het onderzoek

  • e.

   de wijze van uitvoering.

 • 3.

  In het onderzoeksplan wordt aangegeven welke budgetten in de begroting zijn opgenomen voor de uitvoering van de onderzoeken.

Artikel 4 Voortgang onderzoeken

Het college rapporteert in de bedrijfsvoeringsparagraaf van de begroting, bestuursrapportages en jaarstukken over de voortgang van de onderzoeken naar de doelmatigheid en doeltreffendheid en de uitputting van de bijbehorende budgetten.

Artikel 5 Rapportage en gevolgtrekking

 • 1.

  De uitkomsten van een onderzoek worden vastgelegd in een rapportage. Elke rapportage bevat tenminste een analyse van de onderzoeksresultaten en indien nodig aanbevelingen voor verbeteringen.

 • 2.

  Op basis van de resultaten van ieder onderzoek stelt het college indien nodig een plan van verbetering op.

 • 3.

  Na het collegebesluit worden de rapportage en het plan van verbetering zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 1 maand, ter kennisgeving aan de raad (Raadsinformatiebrief) en de Rekenkamercommissie (afschrift) aangeboden.

Artikel 6 Intrekken oude verordening

De Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeente Beesel wordt ingetrokken.

Artikel 7 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking.

Artikel 8 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als: “Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeente Beesel 2019”.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Beesel in de openbare vergadering van 21 oktober 2019.

P.P. Moors,

griffier

drs. W.G.H.M. Rutten,

voorzitter