Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Berkelland houdende regels omtrent aanwijzen toezichthouders (Aanwijzingsbesluit Wet basisregistratie personen)

Geldend van 20-12-2019 t/m heden

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Berkelland houdende regels omtrent aanwijzen toezichthouders (Aanwijzingsbesluit Wet basisregistratie personen)

Burgemeester en wethouders van Berkelland;

Gelet op het bepaalde in artikel 4. 2 van de Wet basisregistratie personen en artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht;

Overwegende dat dat het om een goede, actuele, betrouwbare, juiste en volledige basisadministratie personen te kunnen bijhouden het wenselijk/noodzakelijk is dat ambtenaren actief kunnen toezien of inschrijvingen in de basisregistratie personen juist en volledig zijn;

B E S L U I T E N :

  • 1.

    De medewerkers burgerzaken aan te wijzen als toezichthouder belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de Wet basisregistratie personen.

  • 2.

    Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking.

Ondertekening

29 oktober 2019,

Burgemeester en wethouders van Berkelland,

de secretaris,

M.N.J. Broers.

de burgemeester,

drs. J.H.A. van Oostrum.