Verordening van het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Uitvoeringsorganisatie Laborijn houdende regels omtrent de auditcommissie (Verordening op de auditcommissie Laborijn)

Geldend van 20-12-2019 t/m heden

Intitulé

Verordening van het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Uitvoeringsorganisatie Laborijn houdende regels omtrent de auditcommissie (Verordening op de auditcommissie Laborijn)

Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder;

 • 1.

  Algemeen bestuur: het algemeen bestuur van Laborijn;

 • 2.

  Commissie: de Auditcommissie ingesteld krachtens deze verordening;

 • 3.

  Lid: een door het algemeen bestuur benoemd bestuurslid van Laborijn, die zitting heeft in de commissie;

 • 4.

  De regeling: de Gemeenschappelijke regeling Uitvoeringsorganisatie Laborijn.

 • 5.

  Voorzitter: de functionaris bedoeld in artikel 17, eerste lid, van de regeling.

Artikel 2 Instelling

Er is een adviescommissie ten behoeve van het algemeen bestuur, genaamd Auditcommissie.

Artikel 3 Samenstelling

 • 1. De commissie bestaat uit twee leden van het algemeen bestuur.

 • 2. De leden worden door het algemeen bestuur benoemd en ontslagen.

 • 3. Een lid mag zich laten vervangen door een lid van het algemeen bestuur.

 • 4. De zittingsperiode van de leden eindigt wanneer zij ophouden bestuurslid te zijn.

 • 5. In tussentijds ontstane vacatures wordt zo snel mogelijk voorzien.

 • 6. De algemeen directeur en de concerncontroller van Laborijn nemen als vaste adviseurs deel aan de vergaderingen.

Artikel 4 De voorzitter

 • 1. De leden van de commissie wijzen uit hun midden de voorzitter aan.

 • 2. De voorzitter is belast met:

  • a.

   Het goed functioneren van de commissie;

  • b.

   Het doen naleven van deze verordening;

  • c.

   Het vertegenwoordigen van de commissie in het algemeen bestuur.

Paragraaf 2 Taken commissie

Artikel 5 Taken commissie

 • 1. De commissie heeft een voorbereidende en adviserende taak richting het algemeen bestuur bij het selecteren van de accountant na afloop van het bestaande contract.

 • 2. De commissie bereidt periodiek het op grond van de Controleverordening op te stellen programma van eisen voor de accountantscontrole voor en legt dit ter vaststelling voor aan het algemeen bestuur.

 • 3. De commissie bespreekt met de accountant het door hem voorgestelde controleplan.

 • 4. De commissie bespreekt met de accountant zijn bevindingen en het accountantsverslag over de jaarrekening en brengt hierover verslag uit aan het algemeen bestuur.

 • 5. De commissie evalueert de uitvoering van de werkzaamheden van de accountant.

 • 6. De commissie kan het algemeen bestuur gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen ten aan zien van de Financiële verordening en de Controleverordening (artikel 212 resp. 213 Gemeentewet).

 • 7. De commissie adviseert het algemeen bestuur over de genoemde taken.

Paragraaf 3 De werkwijze van de commissie

Artikel 6 Werkwijze van de commissie

 • 1. De vergaderingen van de commissie zijn besloten.

 • 2. De commissie vergadert zo dikwijls als nodig geacht wordt.

 • 3. In gevallen, ter beoordeling van de leden van de commissie, kan deze commissie schriftelijk worden geraadpleegd.

 • 4. De commissie zorgt voor een duidelijke verslaglegging van de door haar besproken onderwerpen.

Artikel 7 Geheimhouding

 • 1. De commissie kan, overeenkomstig het bepaalde in artikel 86 van de gemeentewet, geheimhouding opleggen.

 • 2. Daar waar in artikel 86 gemeentewet gesproken wordt over de raad, het college en de burgemeester, dient in het kader van deze verordening te worden gelezen, respectievelijk het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur en de voorzitter.

Paragraaf 4 Slotbepalingen

Artikel 8 Uitleg verordening

Bij twijfel over de betekenis of de toepassing van deze verordening en in gevallen, waarin niet in deze verordening is voorzien, beslist de voorzitter.

Artikel 9 Tijdstip inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking onmiddellijk na de bekendmaking ervan.

Artikel 10 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als: “Verordening op de auditcommissie Laborijn”.

Ondertekening

Aldus besloten door het algemeen bestuur van Laborijn op 6 december 2019

De wnd. secretaris

J-H. Janssen

De voorzitter

drs. E.J. Huizinga MBA