Besluit van de raad van de gemeente Aalsmeer tot vaststelling van de verordening tijdelijke commissie betreffende toekomstige dienstverlening

Geldend van 19-12-2019 t/m heden

Intitulé

Besluit van de raad van de gemeente Aalsmeer tot vaststelling van de verordening tijdelijke commissie betreffende toekomstige dienstverlening

Zaaknummer:Z19-073336

De raad van de gemeente Aalsmeer;

gelet op artikel 82 van de Gemeentewet;

besluit vast te stellen de:

Verordening tijdelijke commissie betreffende toekomstige dienstverlening

Artikel 1

Er is een tijdelijke commissie betreffende toekomstige dienstverlening.

Artikel 2 Taken

 • 1.

  De commissie heeft tot taak:

  • a.

   het adviseren van de raad;

  • b.

   het voeren van overleg met het college van B&W of de portefeuillehouder.

 • 2.

  De commissie adviseert de raad over:

  • a.

   informatie die aan de raad is voorgelegd en betrekking heeft op de toekomstvisie op en vormgeving van de dienstverlening en de eventueel hieruit voortkomende besluitvorming door de raad;

  • b.

   voorstellen voor toestemming van de raad voor het aangaan van gemeenschappelijke regelingen.

 • 3.

  De commissie fungeert als klankbord voor het college van B&W en de portefeuillehouder over:

  • a.

   de toekomstvisie op en vormgeving van de dienstverlening en samenwerkingsverbanden;

  • b.

   de informatie die aan de raad wordt voorgelegd over de toekomstvisie op en vormgeving van de dienstverlening en samenwerkingsverbanden.

Artikel 3 Samenstelling

 • 1.

  De commissie bestaat uit maximaal zes leden.

 • 2.

  De leden zijn lid van de raad.

 • 3.

  Een lid kan zich niet laten vervangen.

 • 4.

  De commissie vergadert samen met de burgemeester, de portefeuillehouder, de gemeentesecretaris en de griffier.

 • 5.

  De griffier draagt zorg voor het secretariaat van de commissie.

Artikel 4 Benoeming en ontslag

 • 1.

  De raad benoemt de leden en de voorzitter.

 • 2.

  Het lidmaatschap van de commissie eindigt in ieder geval aan het einde van de zittingsperiode van de raad of bij tussentijds ontslag van het raadslid.

 • 3.

  Voorts eindigt het lidmaatschap op eigen verzoek of door tussentijds ontslag door de raad. Indien een tussentijdse vacature ontstaat, beslist de raad zo spoedig mogelijk over de vervulling daarvan.

Artikel 5 Voorzitter

 • 1.

  De voorzitter belegt de vergaderingen. Hij draagt zorg voor het tijdig verzenden van de uitnodigingen voor de vergaderingen. Hierbij wordt – spoedeisende gevallen uitgezonderd – uitgegaan van tenminste vijf dagen voor de betreffende vergadering.

 • 2.

  De uitnodigingen vermelden datum, tijd en plaats en de te behandelen onderwerpen. De voor de behandeling van die onderwerpen relevante stukken worden tegelijkertijd aan de leden ter beschikking gesteld.

 • 3.

  De voorzitter is belast met het leiden van de vergaderingen van de commissie en het doen naleven van deze verordening. De voorzitter neemt deel aan de beraadslagingen.

 • 4.

  De voorzitter vertegenwoordigt de commissie in de raadsvergadering.

 • 5.

  De voorzitter wordt bij de uitvoering van zijn taken ondersteund door de secretaris van de commissie.

Artikel 6 Secretariaat

 • 1.

  In overleg tussen de voorzitter van de commissie en de griffier wordt een ambtelijk secretaris aangewezen.

 • 2.

  De ambtelijk secretaris draagt in overleg met de voorzitter zorg voor:

  • a.

   organisatorische en facilitaire aspecten van vergaderingen en bijeenkomsten van de commissie;

  • b.

   voorbereiding van de voorlopige agenda’s;

  • c.

   opstellen van een besluitenlijst;

  • d.

   voorbereiding van notities en voorstellen ten behoeve van of namens de commissie.

Artikel 7 Vergaderingen en verslaglegging

 • 1.

  De commissie vergadert zo dikwijls als dat voor haar taakuitoefening noodzakelijk is.

 • 2.

  Bij de uitnodiging voor de vergadering zit een agenda, die in concept wordt voorgesteld door de voorzitter en die na de opening van de vergadering door de commissie wordt vastgesteld.

 • 3.

  De volgende gesprekspartners zijn aanwezig bij de vergaderingen: burgemeester, portefeuillehouder, gemeentesecretaris, griffier. Overige gesprekspartners zijn op uitnodiging, afhankelijk van de te bespreken onderwerpen, aanwezig bij de vergaderingen van de commissie.

 • 4.

  De vergaderingen en vergaderstukken van de commissie zijn niet openbaar.

 • 5.

  Raadsleden en fractieassistenten hebben toegang tot de vergaderstukken.

 • 6.

  De informatie uit de vergadering en vergaderstukken wordt niet openbaar gemaakt.

 • 7.

  Van iedere vergadering van de commissie wordt door de secretaris een besluitenlijst gemaakt. De besluitenlijst wordt in de daaropvolgende vergadering vastgesteld door de commissie.

Artikel 8 Bijzondere commissie

 • 1.

  De commissie wordt aangemerkt als een bijzondere commissie in de zin van artikel 3.1.4. eerste lid van het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers.

 • 2.

  Het belang, de belasting en het tijdsbeslag van de werkzaamheden van de commissieleden behoren niet tot de reguliere werkzaamheden van een raadslid.

 • 3.

  De leden van de commissie ontvangen de bijbehorende door de raad vastgestelde vergoeding (art 2 lid 2 Verordening rechtspositie raadsleden en fractieassistenten Aalsmeer 2019).

Artikel 9 Informatie

 • 1.

  Het college draagt zorg voor het aanleveren van informatie aan de commissie, die nodig is voor het uitoefenen van haar taken als bedoeld in artikel 2.

 • 2.

  De commissie informeert de raad over gemaakte afspraken met haar gesprekspartners.

 • 3.

  Op verzoek van de raad geeft de voorzitter een toelichting in de raadscommissie Maatschappij en Bestuur of de raadsvergadering.

Artikel 10 Geheimhouding (integrale weergave artikel 86 Gemeentewet)

 • 1.

  De commissie kan in een besloten vergadering, op grond van een belang, genoemd in artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur, omtrent het in de vergadering met gesloten deuren behandelde en omtrent de inhoud van de stukken die aan de commissie worden overlegd, geheimhouding opleggen. Geheimhouding omtrent het in een besloten vergadering behandelde wordt tijdens die vergadering opgelegd. De geheimhouding wordt door hen die bij de behandeling aanwezig zijn en allen die van het behandelde of de stukken kennis dragen in acht genomen totdat de commissie de geheimhouding opheft.

 • 2.

  Op grond van een belang, genoemd in artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur, kan de geheimhouding eveneens worden opgelegd door de voorzitter van een commissie, het college en de burgemeester, ieder ten aanzien van stukken die hij aan een commissie overlegt. Daarvan wordt op de stukken melding gemaakt. De geheimhouding wordt in acht genomen totdat het orgaan dat de verplichting heeft opgelegd, dan wel de raad haar opheft.

 • 3.

  Indien de commissie zich ter zake van het behandelde waarvoor een verplichting tot geheimhouding geldt tot de raad heeft gericht, wordt de geheimhouding in acht genomen totdat de raad haar opheft.

Artikel 11 Slotbepalingen

 • 1.

  De commissie wordt ontbonden op 16 maart 2022 of eerder indien de raad daartoe besluit.

 • 2.

  Deze verordening treedt inwerking op de dag na bekendmaking.

 • 3.

  Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening tijdelijke commissie betreffende toekomstige dienstverlening.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 12 december 2019.

De griffier,

O. van Kolck

De voorzitter,

mr. G.E. Oude Kotte