Besluit van burgemeester en wethouders van de gemeente Barneveld tot vaststelling van de Nadere regels subsidiëring Evenementenfonds gemeente Barneveld

Geldend van 01-01-2020 t/m heden

Intitulé

Besluit van burgemeester en wethouders van de gemeente Barneveld tot vaststelling van de Nadere regels subsidiëring Evenementenfonds gemeente Barneveld

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Barneveld;

gelet op de Algemene subsidieverordening gemeente Barneveld en de Algemene wet bestuursrecht ;

besluit:

vast te stellen de Nadere regels subsidiëring Evenementenfonds gemeente Barneveld

I Omschrijving en beleidsdoel

Het steunen van initiatieven, activiteiten, evenementen en projecten die een bijdrage leveren aan de doelstellingen op het gebied van evenementen in de gemeente Barneveld.

Doelen:

 • -

  evenementen dienen bij te dragen aan de aantrekkelijkheid van de kernen van de gemeente Barneveld voor haar inwoners en gasten;

 • -

  evenementen dienen een maatschappelijk danwel economisch positief effect te hebben op Barneveld of één van haar kernen.

II Subsidievorm/budget

Budget voor het Evenementenfonds is voor de jaren 2020 en 2021 als subsidie in de begroting opgenomen. Per kalenderjaar is € 25.000,- beschikbaar.

III Voorwaarden en criteria

 • 1. Subsidie kan worden verleend aan een instelling of natuurlijk persoon die het initiatief waarvoor subsidie wordt aangevraagd uitvoert ten gunste van inwoners en/of bezoekers van de gemeente Barneveld;

 • 2. Om voor subsidie in aanmerking te komen dient de activiteit bij te dragen aan een veelzijdig, onderscheidend en kwalitatief sterk evenementenaanbod en het op de kaart zetten van de gemeente Barneveld als aantrekkelijke gemeente om te wonen, te leven en te recreeren,

 • 3. Een aanvraag voor subsidie Evenementen moet in ieder geval voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • a.

   de aantrekkingskracht van het evenement ( bovenlokaal, regionaal en bovenregionaal ) staat in verhouding tot het gevraagde subsidiebedrag;

  • b.

   het evenement is duidelijk herkenbaar als een Barnevelds evenement of evenement uit één van de kernen van de gemeente Barneveld;

  • c.

   uit de subsidie-aanvraag blijkt dat het evenement duidelijke, maatschappelijke of economische positieve effecten heeft op Barneveld of één van haar kernen;

  • d.

   uit de subsidie-aanvraag blijkt dat het evenement maatschappelijk draagvlak heeft;

  • e.

   het evenement is onderscheidend in het totale aanbod van evenementen in de gemeente Barneveld;

  • f.

   het evenement is bij voorkeur onderscheidend ten opzichte van evenementen in de regio;

  • g.

   een bijdrage aan een evenement wordt gemaximeerd tot € 2.500,-- per keer;

  • h.

   commerciële evenementen komen niet in aanmerking voor subsidie. Wanneer onduidelijk is of een evenement commercieel is, en de organisator wil aanspraak maken op subsidie, dan dient het ontbreken van het winstoogmerk aantoonbaar te worden gemaakt met behulp van een begroting van het evenement.

 • 4. De vereniging, natuurlijke persoon of groep van natuurlijke personen die de aanvraag doet, dient gevestigd te zijn in de gemeente Barneveld. De activiteiten moeten ook plaatsvinden binnen de gemeente Barneveld. Er mogen meerdere aanvragen per tijdvak worden ingediend, mits het verschillende activiteiten/projecten betreft.

 • 5. Een aanvraag moet door middel van een electronisch aanvraagformulier (te vinden op de gemeentelijke website) en, in afwijking van de Algemene Subsidieverordening, uiterlijk 8 weken voor aanvang van de activiteit worden ingediend. In geval van een activiteit in januari, februari of maart kan de aanvraag ook in het subsidiejaar eraan voorafgaand worden ingediend.

 • 6. De aanvraag moet voorzien zijn van informatie over de inhoudelijke aanpak, het maatschappelijk doel, deelnemers, programma, planning en een sluitende begroting, eventueel onderbouwd met een offerte.

 • 7. Binnen 3 maanden na afronding van de activiteiten dient de vereniging of instelling een kort inhoudelijk en financieel verslag in te dienen bij de adviescommissie. Onderdelen van het verslag zijn:

  • Wie (organisatie)?

  • Wat (initiatief, activiteit/project) voor welke doelgroep (aantal)?

  • Waar (accommodatie)?

  • Wanneer (dag/periode)?

  • Waarvoor (maatschappelijk en/of economisch doel)?

  • Resultaten.

 • 8. Het plafond van het fonds is € 25.000,- per jaar. Als er meer aanvragen dan financiële middelen beschikbaar zijn, krijgen activiteiten met een breed draagvlak in de Barneveldse samenleving voorrang. Bij het advies wordt in positieve zin in aanmerking genomen of de activiteiten met eigen inkomsten en/of cofinanciering tot stand komen. Ook wordt rekening gehouden met de verhouding tussen de totale begroting en de hoogte van de aangevraagde subsidie.

 • 9. De ontvanger maakt in alle uitingen actief publiciteit voor de activiteit en noemt hierin de bijdrage van het Evenementenfonds.

IV Adviescommissie

 • 1. De adviescommissie bestaat uit 3 personen van de afdeling Economische Zaken van de gemeente Barneveld, die door het college worden aangewezen;.

 • 2. De adviescommissie komt minimaal 4 keer per jaar bijeen om aanvragen te toetsen. Bij iedere aanvraag zijn de leden van de adviescommissie aanwezig om de aanvragen te beoordelen.

 • 3. De betreffende adviescommissie legt haar beoordelingen voor aan de gemeente, in een advies over de aanvraag. De adviescommissie toetst daarbij of de aanvragen voldoen aan de voorwaarden en criteria genoemd in artikel 3.

 • 4. Binnen uiterlijk 2 weken na het door de adviescommissie uitgebrachte advies beslist de gemeente over de aanvraag.

 • 5. De adviescommissie kan adviseren om een aanvraag geheel of gedeeltelijk toe te kennen, danwel af te wijzen.

 • 6. Onafhankelijke beoordeling door de adviescommissie wordt gewaarborgd door:

  • Leden van de adviescommissie kunnen maximaal drie termijnen onderdeel uitmaken van de adviescommissie. Eén termijn is een periode van twee jaar;

  • Een transparante verantwoording van adviezen aan het college. Dit gebeurt één keer per jaar (eerste kwartaal volgend op het toekenningsjaar).

V Slotbepalingen

Deze regels treden in werking op 1 januari 2020.

Ondertekening

Aldus vastgesteld op 17 december 2019,

Burgemeester en wethouders voornoemd,

H.F.B. van Steden

Secretaris

dr. J.W.A. van Dijk,

Burgemeester