Regeling vervallen per 01-01-2021

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Drimmelen houdende regels omtrent de heffing en invordering van afvalstoffenheffing (Verordening afvalstoffenheffing 2020)

Geldend van 26-12-2019 t/m 31-12-2020

Intitulé

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Drimmelen houdende regels omtrent de heffing en invordering van afvalstoffenheffing (Verordening afvalstoffenheffing 2020)

De raad van de gemeente Drimmelen;

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 19 november 2019;

gelet op artikel 15.33 van de Wet milieubeheer;

B E S L U I T:

vast te stellen de: Verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing 2020

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder ‘gebruik maken’: gebruik maken in de zin van artikel 15.33 van de Wet milieubeheer.

Artikel 2 Aard van de belasting en belastbaar feit

 • 1. Onder de naam Afvalstoffenheffing wordt een directe belasting geheven als bedoeld in artikel 15.33 van de Wet milieubeheer.

 • 2. De afvalstoffenheffing als bedoeld in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel wordt naar afzonderlijke grondslagen geheven ter zake van het gebruik maken van een perceel ten aanzien waarvan krachtens de artikelen 10.21 en 10.22 van de Wet milieubeheer een verplichting tot het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen geldt.

Artikel 3 Belastingplicht

De belasting wordt geheven van degene die in de gemeente naar de omstandigheden beoordeeld, al dan niet krachtens eigendom, bezit, beperkt recht of persoonlijk recht gebruik maakt van een perceel ten aanzien waarvan ingevolge de artikelen 10.21 en 10.22 van de Wet milieubeheer een verplichting tot het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen geldt.

Artikel 4 Maatstaf van heffing en belastingtarief

De belasting wordt geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

Artikel 5 Belastingjaar

Het belastingjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 6 Wijze van heffing

 • 1. De belasting als bedoeld in de hoofdstukken 1 en 2 van de tarieventabel, wordt geheven bij wege van aanslag.

 • 2. De belasting als bedoeld in hoofdstuk 3 van de tarieventabel wordt geheven door middel van een schriftelijke gedagtekende kennisgeving. Het gevorderde bedrag wordt door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 7 Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang

 • 1. De belasting is verschuldigd bij het begin van het belastingjaar of, zo dit later is, bij de aanvang van de belastingplicht.

 • 2. Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar aanvangt, is de belasting verschuldigd voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde belasting als er in dat jaar, na de aanvang van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

 • 3. Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar eindigt, bestaat aanspraak op ontheffing voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde belasting, als er in dat jaar, na het einde van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

 • 4. Het twee en het derde lid zijn niet van toepassing indien de belastingplichtige binnen de gemeente verhuist en aldaar van een ander perceel gebruik maakt.

 • 5. Belastingbedragen van minder dan € 10,00 worden niet geheven.

  Voor de toepassing van de vorige volzin wordt het totaal van op een aanslagbiljet verenigde aanslagen aangemerkt als één belastingbedrag.

Artikel 8 Termijnen van betaling.

 • 1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moet een aanslag worden betaald in twee gelijke termijnen waarvan de eerste vervalt op de laatste dag van de maand volgend op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en de tweede twee maanden later)

 • 2. In afwijking van het bepaalde in het eerste lid geldt, ingeval machtiging is verleend tot automatische incasso, dat de aanslagen moeten worden betaald in tien gelijke termijnbedragen waarvan de eerste termijn vervalt op de 28e dag van de maand volgend op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en elk van de volgende termijnen telkens een maand later.

 • 3. De in het tweede lid bedoelde machtiging tot automatische incasso wordt geacht niet te zijn verleend indien twee van de tien termijnen niet zijn betaald doordat automatische incasso van de betaalrekening van de belastingschuldige niet mogelijk blijkt dan wel binnen 56 dagen na afschrijving zijn gestorneerd. Alsdan geldt de betaaltermijn als bedoeld in het eerste lid.

 • 4. De bij wege van schriftelijke kennisgeving geheven belasting als bedoeld in artikel 6, tweede lid, wordt voldaan in één termijn, welke termijn vervalt één maand na de dagtekening van de kennisgeving met dien verstande dat voor het achterlaten van grove huishoudelijke afvalstoffen op de milieustraat als bedoeld in artikel 3.3 van de tarieventabel contante betaling is vereist.

 • 5. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in dit artikel gestelde termijnen.

Artikel 9 Kwijtschelding

Kwijtschelding kan worden verleend voor de in de tarieventabel afvalstoffenheffing 2020 in de hoofdstukken 1 en 2 vermelde heffingen. Voor de heffingen vermeld in hoofdstuk 3 van voren vermelde tarieventabel wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 10 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en invordering van de afvalstoffenheffing.

Artikel 11 Overgangsrecht

De ‘Verordening afvalstoffenheffing 2017’, vastgesteld op 8 december 2016, wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 12, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Artikel 12 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1. Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van de bekendmaking.

 • 2. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2020.

 • 3. Deze verordening kan worden aangehaald als ‘Verordening afvalstoffenheffing 2020 ’.

Ondertekening

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Drimmelen van 12 december 2019.

de raad voornoemd,

F.C.M. Ronde

griffier

drs. G.L.C.M. de Kok

voorzitter

Bijlage 1: Tarieventabel 2020, behorende bij de ‘Verordening afvalstoffenheffing 2020’

Hoofdstuk 1Vastrecht afvalstoffenheffing 2020

1.1

De belasting bedraagt per perceel per belastingjaar:

169,09

1.2

De belasting als bedoeld in onderdeel 1.1 wordt bij percelen waar gebruik wordt gemaakt van verzamelcontainers vermeerderd met

128,19

Hoofdstuk 2Gedifferentieerde tarieven afvalstoffenheffing 2020

2.1

De belasting als bedoeld in onderdeel 1.1 wordt, per lediging, vermeerderd met:

2.1.1

een container bestemd voor groente-, fruit- en tuinafval met een inhoud van 25 liter

0,80

2.1.2

een container bestemd voor groente-, fruit- en tuinafval met een inhoud van 140 liter

3,50

2.1.3

een container bestemd voor overige huishoudelijke afvalstoffen met een inhoud van 40 liter

2,45

2.1.4

een container bestemd voor overige huishoudelijke afvalstoffen met een inhoud van 240 liter

11,70

2.1.5

Per aanbieding van de toegangspas bij een ondergrondse perscontainer

2,45

Hoofdstuk 3Maatstaven en overige tarieven afvalstoffenheffing 2020

Op verzoek inzamelen grove huishoudelijke afvalstoffen

3.1

Onverminderd het bepaalde in de hoofdstukken 1 en 2 bedraagt de belasting voor het op aanvraag inzamelen van grove huishoudelijke afvalstoffen:

3.1.1

per aanvraag

17,50

3.1.2

per 0,5 m³

30,00

Op verzoek inzamelen grof tuinafval

3.2

Onverminderd het bepaalde in de hoofdstukken 1 en 2 bedraagt de belasting voor het op aanvraag inzamelen van grof tuinafval:

3.2.1

per vracht of gedeelte daarvan

45,00

Achterlaten van grove huishoudelijke afvalstoffen op milieustraat

3.3

Onverminderd het bepaalde in de hoofdstukken 1 en 2 bedraagt de belasting voor het achterlaten van grove huishoudelijke afvalstoffen op een daartoe van gemeentewege ter beschikking gestelde plaats:

3.3.1

Voor grove huishoudelijke afvalstoffen, per 10 kilogram

2,15

3.3.2

Voor bouw- en sloopafval, per 10 kilogram

2,15

3.3.3

Voor schoon puin, per 10 kilogram

0,50