Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Opsterland houdende regels omtrent Verordening toekennen uitsluitend recht 2020

Geldend van 01-01-2020 t/m heden

Intitulé

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Opsterland houdende regels omtrent Verordening toekennen uitsluitend recht 2020

De raad van de Gemeente Opsterland,

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 29 oktober 2019,

gelet op het bepaalde in artikel 147 en 149 van de Gemeentewet en artikel 2.24 sub a Aanbestedingswet 2012

besluit vast te stellen de volgende verordening:

Verordening toekennen uitsluitend recht 2020

Artikel 1

Het college van burgemeester en wethouders kan een uitsluitend recht toekennen aan een publiekrechtelijke instelling tevens sociale werkvoorziening voor de duur van vijf jaar voor:

  • i.

   de uitvoering van participatievoorzieningen beschut werk als bedoeld in artikel 10b van de Participatiewet ten behoeve van ingezetenen van de gemeente met een dienstbetrekking bij de Gemeenschappelijke regeling SW Fryslân, daaronder tevens te verstaan het aangaan van dienstbetrekkingen;

  • ii.

   het verrichten van schoonmaakdiensten van gemeentelijk vastgoed met CPV-codes vallende onder Reinigingsdiensten 90910000-9 als bedoeld in Verordening EU nr. 213/2008, met inzet van ingezetenen van de gemeente die vallen onder de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en/of onder artikel 10b van de Participatiewet;

  • iii.

   het verrichten van groenonderhoud van openbaar gebied met CPV-codes vallende onder Tuinbouwdiensten 77300000-3 als bedoeld in Verordening EU nr. 2013/2008, met inzet van ingezetenen van de gemeente die vallen onder de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en/of onder artikel 10b van de Participatiewet;

  • iv.

   het verrichten van gemeentelijke postdiensten met CPV-codes vallende onder Post- en koeriersdiensten 64100000-7 als bedoeld in Verordening EU nr. 2013/2008, met inzet van ingezetenen van de gemeente die vallen onder de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en/of onder artikel 10b van de Participatiewet.

Artikel 2

Het door het college verleende uitsluitend recht als bedoeld onder artikel 1 bekend te maken op de gebruikelijke wijze.

Artikel 3

Het door het college verleende uitsluitend recht treedt in werking op 1 januari 2020, onder gelijktijdige intrekking van de ‘Verordening alleenrecht schoonmaak gemeentelijke gebouwen Opsterland’ en intrekking van de ‘Verordening toekenning alleenrecht groenonderhoud Opsterland 2008’

Ondertekening

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de Gemeente Opsterland van 9 december 2019.

De griffier,

Ieke Zwart

De voorzitter,

Ellen van Selm