Mandaatbesluit college van burgemeester en wethouders Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg

Geldend van 19-12-2019 t/m heden

Intitulé

Mandaatbesluit college van burgemeester en wethouders Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg

Het college van de gemeente Moerdijk, in zijn vergadering van …..(datum collegevergadering):

gelet op het bepaalde in afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht en de bepalingen in de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg;

overwegende, dat:

- het college op grond van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg zorg draagt voor het in behandeling nemen van meldingen betreffende personen voor wie de noodzaak tot geestelijke gezondheidszorg zou moeten worden onderzocht;

- het college zorg draagt voor het verrichten van onderzoek naar die noodzaak, het informeren van degene die een melding heeft gedaan en het zo nodig indienen van een aanvraag voor een zorgmachtiging bij de officier van justitie;

- het college binnen een redelijke termijn, doch uiterlijk binnen veertien dagen, zorg draagt voor een verkennend onderzoek naar de noodzaak tot geestelijke gezondheidszorg, die mogelijk zou moeten verleend met verplichte zorg;

- de zorgverantwoordelijke voorafgaand aan het vaststellen van het zorgplan voor een betrokkene uit onze gemeente (ingezeten of overwegend verblijft) overleg voert met het college;

BESLUIT

de volgende bevoegdheden te mandateren

Bevoegdheid / grondslag

Mandans

Mandantaris

Specifieke bepalingen

Het zorgdragen voor het in behandeling nemen van meldingen.

(artikel 5:1 Wvggz)

B & W

Directeur-bestuurder van de stichting Veilig Thuis West-Brabant

De directeur-bestuurder is bevoegd om ondermandaat te verlenen

Het zorgdragen voor een verkennend onderzoek naar de noodzaak.

(artikel 5:2, tweede lid, Wvggz)

idem

Bestuurder van GGz Breburg

De bestuurder is bevoegd om ondermandaat te verlenen

Het indienen van een aanvraag voor de voorbereiding van een verzoekschrift voor een zorgmachtiging.

(artikel 5:3 Wvggz)

idem

Bestuurder van GGZ Breburg

De bestuurder is bevoegd om ondermandaat te verlenen

Het berichten van degene die een melding heeft gedaan.

(artikel 5:2 Wvggz)

idem

Bestuurder van GGZ Breburg

De bestuurder is bevoegd om ondermandaat te verlenen

Het plegen van overleg met de zorgverantwoordelijke voorafgaand aan het vaststellen van het zorgplan.

(artikel 5:13, derde lid, onder c, Wvggz)

idem

Teamleider MO

Teamleider Jeugd

Coördinator Wmo

Consulent Wmo

Jeugdprofessional

Het voeren van periodiek overleg met de officieren van justitie, de geneesheren-directeuren van zorgaanbieders, politie en overige ketenpartners in de zorg.

(artikel 8:31, eerste lid, Wvggz)

B & W

Directeur Sociaal Economisch Domein

Teamleider Wmo

Beleidsadviseur belast met beleid Wet verplichte ggz

van de gemeente Breda

Mede namens de gemeenten

Alphen-Chaam, Altena,

Baarle-Nassau, Drimmelen, Etten-Leur, Geertruidenberg, Moerdijk, Oosterhout,

Zundert

Het kosteloos verstrekken van gegevens aan de Minister.

(artikel 8:30, tweede lid, Wvggz)

idem

Domeinregisseur Mens & Maatschappij

Teamleider MO

Beleidsadviseur belast met beleid Wet verplichte ggz

Ambteanaar AOV

dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na bekendmaking;

dit besluit kan worden aangehaald als “Mandaatbesluit college van burgemeester en wethouders Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg”.

Ondertekening

Aldus besloten in de openbare vergadering van het college, gehouden op……………...

De secretaris,

……………………,

De burgemeester,

…………….