Regeling vervallen per 06-12-2023

WINKELTIJDENVERORDENING GEERTRUIDENBERG 2019

Geldend van 19-12-2019 t/m 05-12-2023

Intitulé

WINKELTIJDENVERORDENING GEERTRUIDENBERG 2019

Nummer

De raad van de gemeente Geertruidenberg;

gelezen het voorstel van het college van;

5 november 2019

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en de Winkeltijdenwet;

besluit:

De raad besluit de navolgende verordening vast te stellen:

Winkeltijdenverordening Geertruidenberg 2019

Paragraaf 1, Begripsbepalingen

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  de wet: de Winkeltijdenwet;

 • b.

  winkel: een winkel als bedoeld in artikel 1 van de wet;

 • c.

  feestdag: Nieuwjaarsdag, tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag, eerste Kerstdag en tweede Kerstdag;

 • d.

  college: het college van burgemeester en wethouders.

Paragraaf 2, Vrijstellingen

Artikel 2 Vrijstelling Algemeen

Voor de in artikel 2, eerste lid, aanhef en onder a en b van de wet vervatte verboden, geldt een algemene vrijstelling tussen 06.00 en 22.00 uur:

 • 1.

  Voor de gehele gemeente Geertruidenberg;

 • 2.

  De algemene vrijstelling geldt niet op de volgende dagen:

  a. eerste Kerstdag

  b. eerste Paasdag

  c. eerste Pinksterdag

  d. Goede Vrijdag na 21.00 uur

  e. 4 mei na 19.00 uur

Paragraaf 3 Ontheffingen

Artikel 3 Ontheffingen

 • 1.

  Het college kan voor wat betreft zondagen of feestdagen ontheffing verlenen van de in artikel 2 van de wet genoemde verboden, ten behoeve van:

  a. Bijzondere gelegenheden van tijdelijke aard;

  b. Het uitstallen van goederen;

  c. Tentoonstellingen in kunstateliers en galeries.

 • 2.

  De ontheffing kan worden verleend in geval van feestelijkheden, bijeenkomsten, veilingen of beurzen.

 • 3.

  Het college beslist op een aanvraag om een ontheffing binnen 8 weken.

 • 4.

  Het college kan de beslissing voor ten hoogste 8 weken verdagen.

Artikel 4 Intrekken of wijzigen van de ontheffing

Het college kan een ontheffing intrekken of wijzigen indien:

 • 1.

  ter verkrijging daarvan onjuiste of onvolledige gegevens zijn verstrekt;

 • 2.

  veranderde omstandigheden of gewijzigde inzichten dit noodzakelijk maken in verband met het belang of de belangen ter bescherming waarvan de ontheffing is vereist;

 • 3.

  het gebruik van de winkel of de uitoefening van een bedrijf anders dan in een winkel gevaar oplevert voor de openbare orde, de veiligheid of het woon- en leefklimaat ter plaatse;

 • 4.

  de aan de ontheffing verbonden voorschriften en beperkingen niet zijn of worden nagekomen;

 • 5.

  van de ontheffing geen gebruik wordt gemaakt binnen een daarin gestelde termijn of, bij gebreke van een dergelijke termijn, binnen een redelijke termijn;

 • 6.

  de houder dit aanvraagt.

Artikel 5 Intrekking voorgaande regeling

De Winkeltijdenverordening Geertruidenberg 2014 wordt ingetrokken.

Artikel 6 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de eerste dag na bekendmaking.

Artikel 7 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Winkeltijdenverordening Geertruidenberg 2019.

Artikel 8 Overgangsbepaling

De bij of krachtens de Winkeltijdenverordening Geertruidenberg 2014 verleende en nog van kracht zijnde ontheffingen vervallen op het moment van inwerkingtreding van de onderhavige Winkeltijdenverordening Geertruidenberg 2019.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in zijn openbare vergadering van 12 december 2019

De raad van Geertruidenberg,

de griffier, de voorzitter,

rs. K.M.C. Millenaar-Rammelaere, M. Witte