Verordening persoonsgebonden budget begeleid werken Wsw

Geldend van 01-07-2008 t/m heden

Intitulé

Verordening persoonsgebonden budget begeleid werken Wsw

De raad van de gemeente Borger-Odoorn;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 20 mei 2008;

gelet op artikel 7 lid 10 van de Wet sociale werkvoorziening;

overwegende dat de gemeenteraad nadere regels dient vast te stellen met betrekking tot het verstrekken van Persoonsgebonden budgetten voor geïndiceerden die namens de gemeente werkzaam zijn bij de EMCO-groep,

BESLUIT:

vast te stellen de: Verordening persoonsgebonden budget begeleid werken Wsw

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  het college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Borger-Odoorn;

 • b.

  de wet: de Wet sociale werkvoorziening;

 • c.

  periodieke subsidie: de loonkostensubsidie en overige aan de werkgever te verstrekken vergoedingen voor structurele kosten.

 • d.

  EMCO-groep: de gemeenschappelijke regeling EMCO-groep.

Artikel 2 De hoogte van de rechtstreeks aan de subsidieverlening verbonden uitvoeringskosten

 • 1. De hoogte van de voor het college aan de subsidieverlening verbonden uitvoeringskosten bedragen totaal € 3.500,- maximaal per jaar, te weten:

  • maximaal € 2.500,- voor de directe begeleidingskosten;

  • maximaal € 1.000,- voor directievoering, verslaglegging, financiële afwikkeling, dossiervorming en archivering, herindicatie, etc.

 • 2. Het in het eerste lid bedoelde bedrag wordt jaarlijks aangepast aan de hand van het prijsindexcijfer van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Artikel 3 Invulling voorwaarden adequate werkplek

 • 1. Het college verstrekt op aanvraag aan iedere Wsw-geïndiceerde die daar recht op heeft een Persoonsgebonden budget begeleid werken Wsw, indien werkgever en begeleidingsorganisatie er zorg voor dragen dat de arbeidsplaats voor de sw-geïndiceerde adequaat wordt ingevuld.

 • 2. De werkgever voldoen aan de volgende vereisten:

  • a.

   Zijn onderneming staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel;

  • b.

   De aangeboden arbeidsplaats en de omvang daarvan zijn, gelet op de indicatiestelling en mogelijkheden van de sw-geïndiceerde, als passend aan te merken;

  • c.

   De duur van het dienstverband bedraagt tenminste zes maanden, met een mogelijkheid tot verlenging en met de intentie van de werkgever tot het aanbieden van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd;

  • d.

   De werkplek en werkomstandigheden voldoen aan de vereisten uit de arbeidsomstandigheden-wetgeving.

 • 3. De begeleidingsorganisatie voldoet aan de volgende vereisten:

  • a.

   De begeleidingsorganisatie is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel;

  • b.

   De begeleidingsorganisatie en/of haar medewerkers zijn gekwalificeerd voor het begeleiden van de doelgroep, c.q. de sw-geïndiceerde voor wie het Persoonsgebonden budget is bestemd;

  • c.

   De begeleidingsorganisatie heeft aantoonbare kennis en ervaring in het werkveld.

Artikel 4 De wijze van vaststelling van de periodieke subsidie aan de werkgever

 • 1. Het college stelt de hoogte van de subsidie aan de werkgever vast. Aan de loonkostensubsidie kan, indien nodig, een loonwaardeonderzoek ten grondslag liggen.

 • 2. De loonkostensubsidie is in principe niet hoger dan 75% van het wettelijk minimumloon. Alleen het college kan de loonkostensubsidie hoger vaststellen dan 75%. Om begeleid werken te stimuleren, kan het college een bonus vaststellen die ten goede komt aan de Wsw-geïndiceerde, die geplaatst wordt vanuit een bestaand wsw-dienstverband.

Artikel 5 Herziening van de loonkostensubsidie

 • 1. Op verzoek van de werkgever kan een loonkostensubsidie worden herzien als hier, gelet op de ontwikkeling van de arbeidsproductiviteit van de werknemer, aanleiding voor is.

 • 2. De loonkostensubsidie kan worden gewijzigd als hier gerede aanleiding toe is.

 • 3. Een loonwaardeonderzoek wordt periodiek uitgevoerd. De periode kan per situatie verschillend zijn en een dergelijk onderzoek kan leiden tot aanpassing van de loonkostensubsidie, bedoeld als in artikel 1 en/of 2.

Artikel 6 De vergoeding aan de begeleidingsorganisatie

 • 1. De hoogte van de vergoeding aan de begeleidingsorganisatie en de omvang van het aantal uren begeleiding wordt door partijen in onderling overleg vastgesteld. Tussentijdse aanpassingen hierin zijn mogelijk indien partijen dit vooraf overeenkomen.

 • 2. De kosten van een begeleidingsorganisatie, in verband met het zoeken van een begeleid werkenplaats, komen voor vergoeding in aanmerking bij een met de begeleidingsorganisatie overeen te komen prestatieniveau.

Artikel 7 Vergoeding voor eenmalige noodzakelijke kosten van aanpassing van de omstandigheden waaronder arbeid wordt verricht

 • 1. Het college kan een vergoeding verstrekken aan de werkgever voor de eenmalige kosten van aanpassing van de omstandigheden waaronder arbeid wordt verricht als uit een deskundigen-rapport blijkt dat:

  • a.

   aanpassingen op de werkplek noodzakelijk zijn; en

  • b.

   deze aanpassingen persoonsgerelateerd zijn; en

  • c.

   het niet redelijk is dat deze kosten door de werkgever worden gedragen; en

  • d.

   indien er sprake is van een arbeidsovereenkomst van minimaal zes maanden; en

  • e.

   indien op grond van de arbeidsovereenkomst tenminste 20 uur arbeid per week wordt verricht door de sw-werknemer.

 • 2. Kosten voor aanschaf van apparatuur, kosten voor de werkplek en kosten voortvloeiend uit arbowetgeving die de werkgever uit hoofde van normaal en goed werkgeverschap voor iedere werknemer zou moeten maken komen niet in aanmerking voor vergoeding door het college.

 • 3. Het college regelt de wijze van uitbetaling van de vergoeding

Artikel 8 Indienen van de aanvraag

 • 1. Het college kan ten behoeve van de aanvraag een aanvraagformulier vaststellen.

 • 2. De aanvraag voor een Persoonsgebonden budget wordt ingediend door middel van een volledig ingevulde aanvraag. De aanvraag wordt mede ondertekend door werkgever en de begeleidings- organisatie.

Artikel 9 Beslistermijn

 • 1. Het college besluit over de aanvraag binnen vier weken na ontvangst van alle benodigde gegevens.

 • 2. Het college kan dit besluit met ten hoogte vier weken verdagen. Het college stelt de aanvrager hiervan schriftelijk in kennis.

Artikel 10 Het besluit tot verlenen van de periodieke subsidie

Het besluit tot verlening van een periodieke subsidie bevat in ieder geval:

 • a.

  de hoogte van de periodieke subsidie en de wijze waarop deze kan worden aangepast;

 • b.

  wijze van bevoorschotting van de subsidie;

 • c.

  de verplichtingen van de werkgever en de Wsw-geïndiceerde.

Artikel 11 Het vaststellen van de periodieke subsidie

 • 1. De werkgever verstrekt binnen vier weken na afloop van het kalenderjaar aan het college een schriftelijke opgave van het door hem in het voorgaande jaar betaalde bruto Cao-loon van de Wsw-geïndiceerde, vermeerderd met alle werkgeverslasten.

 • 2. Het college stelt de periodieke subsidie binnen vier weken na ontvangst van deze opgave vast.

Artikel 12 Verrekening met de voorschotten

De subsidie wordt overeenkomstig de vaststelling binnen vier weken betaald, onder verrekening van de betaalde voorschotten.

Artikel 13 Verplichtingen van de werkgever en de Wsw-geïndiceerde

 • 1. De werkgever en de Wsw-geïndiceerde doen onmiddellijk schriftelijke mededeling aan het college van alle feiten en omstandigheden die van belang kunnen zijn voor de verstrekking van de subsidie.

 • 2. De werkgever bewaart alle bewijsstukken die aan de toekenning van de loonkostensubsidie ten grondslag liggen tenminste drie jaar na de vaststelling van de loonkostensubsidie en stelt deze op verzoek ter beschikking aan het college voor controledoeleinden.

Artikel 14 Uitvoering persoonsgebonden budget

Het college kan middels een aanwijzingsbesluit een derde organisatie mandateren om het bepaalde in deze verordening uit te voeren.

Artikel 15 Citeertitel en inwerkingtreding

 • 1. Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening persoonsgebonden budget begeleid werken Wsw.

 • 2. Zij treedt in werking op 1 juli 2008.

Ondertekening

Vastgesteld in de openbare vergadering d.d. 19 juni 2008.

De raad van de gemeente Borger-Odoorn,

de griffier

L.F. van Ameijden Zandstra

de voorzitter

M.L.J. Out