Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Leiden houdende regels omtrent maatschappelijk initiatief (Subsidieregeling maatschappelijke initiatieven Leiden 2020)

Geldend van 19-12-2019 t/m heden

Intitulé

Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Leiden houdende regels omtrent maatschappelijk initiatief (Subsidieregeling maatschappelijke initiatieven Leiden 2020)

De raad van de gemeente Leiden:

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders (Raadsvoorstel 19.0136 van 2019), mede gezien het advies van de commissie, na kennisname van de Evaluatie Deelverordening Subsidieregeling Participatie & Ontmoeting, 1 maart 2019

BESLUIT

 • 3.

  Vast te stellen de volgende Deelverordeningsubsidieregeling maatschappelijke initiatieven Leiden 2020

Hoofdstuk 1 - Algemeen

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze deelverordening wordt verstaan onder:

 • a.

  raad: raad van de gemeente Leiden;

 • b.

  college: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiden;

 • c.

  ASV: de Algemene Subsidie Verordening van de gemeente Leiden;

 • d.

  subsidie: geldelijke bijdrage ter stimulering en (gedeeltelijke) bekostiging van een maatschappelijk initiatief in Leiden;

 • e.

  maatschappelijk initiatief: actie van een of meerdere burgers en/of rechtspersonen ten behoeve van anderen of de samenleving die onverplicht wordt gestart en onbetaald is;

 • f.

  emancipatie: het verkrijgen van een gelijkwaardige positie in de samenleving van Leiden ongeacht sekse, etniciteit, leeftijd, seksuele oriëntatie, religieuze overtuiging, sociaaleconomische achtergrond of burgerlijke staat;

 • g.

  participatie: deelname aan de Leidse samenleving door groepen in een achterstandsituatie of door andere Leidenaren samen met deze groepen;

 • h.

  sociale samenhang: interactie, samenwerking en gesprek tussen verschillende groepen Leidenaren met het doel wederzijds respect te vergroten, kennis te maken met elkaar en elkaars cultuur;

 • i.

  integratie: de deelname van migranten in de Leidse samenleving;

 • j.

  jeugdparticipatie: maatschappelijke initiatieven van inwoners van Leiden tot 27 jaar;

 • k.

  leefbaarheid: de mate waarin het fysieke en sociale leefmilieu is afgestemd op de menselijke behoeften, verlangens en eisen.

Artikel 2. Reikwijdte

 • 1. Voor zover in deze deelverordening niet anders is bepaald, zijn de begripsomschrijvingen en bepalingen van de ASV van toepassing.

 • 2. Deze deelverordening is van toepassing op door het college te verstrekken subsidies met betrekking tot:

  • a)

   maatschappelijke initiatieven;

  • b)

   straat- en buurtfeesten.

Artikel 3. Jaarlijks subsidiebudget

Het beschikbare maximale budget voor subsidieverlening op basis van deze deelverordening wordt jaarlijks door het college voorafgaand aan het kalenderjaar vastgesteld en bekendgemaakt.

Artikel 4. Beslistermijn

 • 1. In afwijking van de ASV beslist het college op een subsidieaanvraag binnen 8 weken na indiening van de aanvraag.

 • 2. Deze termijn kan eenmalig met 4 weken worden verdaagd.

 • 3. Het college doet van zijn besluit en van de verdaging schriftelijk mededeling aan de aanvrager.

Artikel 5. Indieningstermijn

Subsidies op grond van deze regeling kunnen gedurende het gehele jaar, maar niet eerder dan een half jaar en niet later dan 8 weken voor de uitvoeringsdatum van de activiteit worden aangevraagd.

Hoofdstuk 2 –Maatschappelijke initiatieven

Artikel 6. Subsidiedoelen

 • 1. Het college kan subsidie verstrekken voor maatschappelijke initiatieven in Leiden die bijdragen aan het bevorderen van:

  • a.

   emancipatie,

  • b.

   participatie,

  • c.

   sociale samenhang,

  • d.

   integratie,

  • e.

   jeugdparticipatie en/of

  • f.

   leefbaarheid in een wijk of buurt in Leiden

Artikel 7. Subsidiebedrag

 • 1. Een subsidie bedraagt ten hoogste 100% van de subsidiabele kosten, tot maximaal het tekort op de begroting. Het maximaal te verstrekken bedrag bedraagt € 5.000,-;

 • 2. Geen subsidie wordt verleend voor:

  • a.

   kosten voor eten en drinken;

  • b.

   kosten die naar het oordeel van het college naar aard en omvang niet in relatie of verhouding staan tot het initiatief waarvoor subsidie is gevraagd.

 • 3. Voor bijzondere activiteiten kan het college afwijken van het bepaalde in het tweede lid, onder a.

Artikel 8. Weigeringsgronden

Een subsidie op grond van artikel 6, lid 1 van deze deelverordening wordt, naast het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht en de ASV, geweigerd indien:

 • a)

  het initiatief niet in Leiden plaatsvindt;

 • b)

  de aanvrager heeft met het initiatief een winstoogmerk heeft;

 • c)

  de financiële middelen, met inbegrip van een naar aanleiding van de aanvraag toe te kennen subsidie, onvoldoende worden geacht om de te subsidiëren activiteit(en) te verrichten;

 • d)

  de kosten van de activiteit(en) niet in redelijke verhouding staan tot de omvang van het initiatief en/of het daarmee te bereiken aantal personen;

 • e)

  op voorhand is bekend dat voor de aangevraagde activiteiten de benodigde vergunningen en ontheffingen niet zijn of zullen worden verleend;

 • f)

  voor het (soortgelijke) initiatief reeds eerder in de drie voorgaande jaren subsidie door de gemeente is verstrekt;

 • g)

  het initiatief niet is gericht op een groep inwoners;

 • h)

  het initiatief niet voldoende draagvlak heeft bij mensen die een belang hebben bij (de impact van) het initiatief.

 • i)

  indien er beheers aspecten spelen, niet duidelijk is wie het beheer voert.

 • j)

  het subsidieplafond voor deze deelverordening is bereikt.

Hoofdstuk 3 –Buurt, straat-en wijkfeesten

Artikel 9. Subsidiedoel

Het college kan subsidie verstrekken voor ontmoetings- en recreatieve activiteiten (buurt- en straatfeesten) in Leiden, gericht op bewoners in de straat of in de buurt.

Artikel 10. Subsidiebedrag

 • 1. Een subsidie bedraagt ten hoogste 100% van de subsidiabele kosten, tot maximaal het tekort op de begroting. Het maximaal te verstrekken bedrag per activiteit bedraagt € 500,- voor buurt en straatfeesten en € 2.500, - voor grote wijkfeesten waar meerdere buurten (CBS-indeling) bij betrokken zijn.

 • 2. Geen subsidie wordt verleend voor:

  • a.

   kosten voor eten en drinken;

  • b.

   kosten die naar het oordeel van het college naar aard en omvang niet in relatie of verhouding staan tot het initiatief waarvoor subsidie is gevraagd.

Artikel 11. Weigeringsgronden

Een subsidie op grond van artikel 9 van deze regeling wordt, naast het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht of de ASV, geweigerd indien:

 • a)

  het initiatief niet in Leiden plaatsvindt;

 • b)

  de aanvrager heeft met het initiatief een winstoogmerk heeft;

 • c)

  de financiële middelen van de aanvrager, met inbegrip van een naar aanleiding van de aanvraag toe te kennen subsidie, onvoldoende worden geacht om de te subsidiëren activiteit(en) te verrichten;

 • d)

  de kosten van de activiteit(en) niet in redelijke verhouding staan tot de omvang van het initiatief en/of het daarmee te bereiken aantal personen;

 • e)

  op voorhand is bekend dat voor de aangevraagde activiteiten de benodigde vergunningen en ontheffingen niet zijn of zullen worden verleend;

 • f)

  het initiatief niet is gericht op de inwoners van een straat, buurt of wijk en de uitnodiging niet wordt verspreid onder alle inwoners van dat gebied;

 • g)

  De organisator geen bewoner is van of gevestigd is in de straat, buurt of wijk waarop het initiatief is gericht;

 • h)

  het initiatief niet voldoende draagvlak heeft bij mensen die een belang hebben bij (de impact van) het initiatief;

 • i)

  indien er beheers aspecten spelen, niet duidelijk is wie het beheer voert;

 • j)

  het subsidieplafond voor deze deelverordening is bereikt.

Hoofdstuk 4 - Slotbepalingen

Artikel 12. Hardheidsclausule

Het college kan, in bijzondere gevallen, één of meer bepalingen van deze deelverordening buiten toepassing laten of daarvan afwijken.

Artikel 13. Citeertitel

Deze deelverordening kan worden aangehaald als 'Subsidieregeling maatschappelijke initiatieven Leiden 2020'.

Artikel 14. Inwerkingtreding

De deelverordening treedt in werking op de dag na bekendmaking.

Artikel 15. Intrekking

Vanaf de datum van inwerkingtreding van deze 'Deelverordening subsidieregeling maatschappelijke initiatieven Leiden 2020 worden de Deelverordening Subsidiering Wijkinitiatieven 2015-2019 en Deelverordening Subsidieregeling Participatie en Ontmoeting ingetrokken.

Ondertekening

Gedaan in de openbare raadsvergadering van 3 december 2019,

de Griffier,

de Voorzitter,