Nadere regels voor sportevenementensubsidie Steenwijkerland 2020

Geldend van 01-01-2020 t/m 20-07-2021

Intitulé

Nadere regels voor sportevenementensubsidie Steenwijkerland 2020

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Steenwijkerland,

overwegende dat het wenselijk is nadere regels te geven voor het verstrekken van subsidie voor sportevenementen in de gemeente Steenwijkerland;

gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht en Algemene subsidieverordening gemeente Steenwijkerland 2018;

besluit vast te stellen de volgende:

Nadere regels voor sportevenementensubsidie Steenwijkerland 2020

Artikel 1 Begrippen

 • a.

  sportevenement: een openbare en doelbewust georganiseerde activiteit van tijdelijke aard op het gebied van sport;

 • b.

  organisator: een rechtspersoon onder wiens verantwoordelijkheid een sportevenement wordt georganiseerd;

 • c.

  sportverenigingen: verenigingen en stichtingen die:

  • 1.

   een volledige rechtsbevoegdheid bezitten;

  • 2.

   zich zonder winstoogmerk bezighouden met het uitvoeren van activiteiten op het terrein van de sport;

 • d.

  reguliere verenigingsactiviteiten: de activiteiten die behoren tot de kernactiviteiten die een sportvereniging organiseert;

 • e.

  lokale partners: sport, buurt- of wijkverenigingen in de gemeente Steenwijkerland.

Artikel 2 Toepassingsbereik

Het bepaalde in deze subsidieregeling is enkel van toepassing op de verstrekking van subsidies door burgemeester en wethouders voor de in artikel 5 van deze regeling bedoelde activiteiten.

Artikel 3 Doel

Met deze subsidieregeling wil de gemeente Steenwijkerland evenementen ondersteunen die bijdragen aan het in beweging brengen van inwoners van de gemeente Steenwijkerland.

Artikel 4 Doelgroep

Subsidieaanvragen kunnen worden ingediend door:

 • 1.

  rechtspersonen zonder winstoogmerk, statutair gevestigd binnen de gemeente Steenwijkerland;

 • 2.

  rechtspersonen zonder winstoogmerk, statutair gevestigd buiten de gemeente Steenwijkerland die in de organisatie van het sportevenement samenwerken met lokale partners.

Artikel 5 Subsidiabele activiteiten

Het sportevenement moet aan een aantal criteria voldoen om subsidie te krijgen. Deze zijn genoemd in artikel 5.1. Daarnaast moet het evenement aanvullend voldoen aan minimaal één criterium genoemd in artikel 5.2.

 • 1.

  De subsidieaanvraag moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • a.

   het sportevenement brengt inwoners van Steenwijkerland in beweging;

  • b.

   het sportevenement vindt geheel of grotendeels plaats binnen de gemeentegrenzen van Steenwijkerland;

  • c.

   de activiteiten van het sportevenement overstijgen de reguliere (verenigings)activiteiten van de aanvragende partij;

  • d.

   het evenement komt tot stand door middel van samenwerking met meerdere partijen;

  • e.

   het evenement komt tot stand met behulp van vrijwilligers;

  • f.

   minimaal de helft van de kosten van het evenement wordt gedekt door middel van cofinanciering.

 • 2.

  In aanvulling op de criteria genoemd in het vorige lid dient een sportevenement eveneens te voldoen aan minimaal één van de volgende criteria:

  • a.

   het sportevenement levert een bijdrage aan de promotie van de unieke omgeving van Steenwijkerland;

  • b.

   het sportevenement heeft bijzondere aandacht voor groepen waarvoor deelname niet vanzelfsprekend mogelijk is;

  • c.

   het sportevenement heeft een vernieuwend karakter;

  • d.

   het sportevenement is breed fysiek toegankelijk voor inwoners van Steenwijkerland.

 • 3.

  Wanneer een evenement drie jaar of langer subsidie heeft ontvangen, dient het evenement bij een eerstvolgende aanvraag een vernieuwend karakter te hebben (te voldoen aan artikel 5.2, onderdeel c).

Artikel 6 Weigeringsgronden

 • 1. Het college kan een aanvraag op grond van deze nadere regels afwijzen wanneer de organisator van het sportevenement voor hetzelfde sportevenement al gemeentelijke subsidie ontvangt.

 • 2. Er wordt geen subsidie op grond van deze regeling toegekend wanneer het gaat om toernooien en sponsorlopen.

Artikel 7 Aanvraag

Voor het aanvragen van een subsidie moet een aanvrager gebruik maken van het door het college beschikbaar gestelde aanvraagformulier dat op de gevraagde subsidie van toepassing is.

Artikel 8 Subsidieplafond en verdeelregels

 • 1. Voor het subsidiëren van sportevenementen stelt het college jaarlijks het subsidieplafond vast.

 • 2. Een aanvraag voor subsidie op grond van deze regeling dient 8 weken voordat het sportevenement plaatsvindt door het college te zijn ontvangen.

 • 3. De verdeling van het subsidieplafond voor sportevenementensubsidies vindt plaats op basis van volgorde van ontvangst van volledige aanvragen.

 • 4. Burgemeester en wethouders kennen maximaal € 5.000,- toe per aanvraag.

Artikel 9 Verantwoording

Aanvragers maken een (foto- en/of video)verslag van het evenement. Binnen 8 weken na uitvoering van het evenement wordt deze ingediend bij de gemeente. Daarnaast geldt artikel 11 van de Algemene subsidieverordening Steenwijkerland 2018.

Artikel 10 Citeertitel

Deze nadere regels kunnen worden aangehaald als: “Nadere regels voor sportevenementensubsidie Steenwijkerland 2020”.

Artikel 11 Inwerkingtreding

De nadere regels treden in werking op 1 januari 2020.

Ondertekening

Steenwijk, 26 november 2019

Burgemeester en wethouders van Steenwijkerland,

de secretaris,

Judith de Groot

de burgemeester,

Rob Bats