Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Edam-Volendam houden de aanwijzing van parkeerbelastingplaatsen (Aanwijzingsbesluit parkeerbelasting Edam-Volendam 2020)

Geldend van 17-12-2019 t/m heden

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Edam-Volendam houden de aanwijzing van parkeerbelastingplaatsen (Aanwijzingsbesluit parkeerbelasting Edam-Volendam 2020)

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Edam-Volendam;

overwegende dat het wenselijk is om de plaats aan te wijzen, het tijdstip en de wijze waarop tegen betaling van belasting mag worden geparkeerd;

gelet op artikel 2 en 8 van de Verordening parkeerbelasting Edam-Volendam 2018;

B E S L U I T :

vast te stellen het navolgende Aanwijzingsbesluit parkeerbelasting Edam-Volendam 2020.

Artikel 1 Aanwijzing parkeerbelastingplaatsen

 • 1. Als plaatsen waarop tegen betaling van de parkeerbelasting als bedoeld in artikel 2, onderdeel a, van de Verordening parkeerbelasting Edam-Volendam 2018, mag worden geparkeerd, worden aangewezen de plaatsen zoals hieronder genoemd:

  • a.

   Volendam: busparkeerplaatsen parkeerterrein Parallelweg

 • 2. Als plaatsen waarop mag worden geparkeerd met een vergunning of ontheffing als bedoeld in artikel 2, onderdeel b, van de Verordening parkeerbelasting Edam-Volendam 2018, worden aangewezen de plaatsen zoals opgenomen in het Aanwijzingsbesluit parkeren vergunninghouders Edam-Volendam 2020 en Aanwijzingsbesluit parkeerschijfzones Edam-Volendam 2020.

Artikel 2 Tijdstippen waarop parkeerbelasting wordt geheven

 • 1. Als tijdstippen waarop parkeerbelasting wordt geheven ten behoeve van betaald parkeerplaatsen in de zin van artikel 2, onderdeel a, van de Verordening parkeerbelasting Edam-Volendam 2018: maandag tot en met zondag van 00.00 uur tot 24.00 uur;

 • 2. Als tijdstippen waarop parkeerbelasting wordt geheven ten behoeve van het verstrekken van een parkeervergunning in de zin van artikel 2, onderdeel b, van de Verordening parkeerbelasting Edam-Volendam 2018: maandag tot en met zondag van 00.00 uur tot 24.00 uur.

 • 3. Als tijdstippen waarop parkeerbelasting wordt geheven ten behoeve van het verstrekken van een parkeerontheffing in de zin van artikel 2, onderdeel b, van de Verordening parkeerbelasting Edam-Volendam 2018: maandag tot en met zondag van 09.00 uur tot 18.00 uur.

Artikel 3 Wijze

 • 1. Door het inwerpen van muntgeld of het gebruik van elektronische betaalmiddelen op de wijze zoals aangegeven op, de daartoe aanwezige parkeerapparatuur of bebording. Bij parkeerautomaten, welke wanneer deze als bewijs voor betaling een kaartje genereren, dient dit kaartje of het aangegeven kaartgedeelte goed zichtbaar en leesbaar achter de voorruit geplaatst te worden, met dien verstande dat de zijde waarop de datum, aanvang en einde van de parkeertijd staan, zichtbaar moet zijn. Daarbij dient de maximale parkeerduur, welke geldt voor de betreffende parkeerautomaat, in acht te worden genomen.

 • 2. Middels gebruikmaking van het internet of door het via een telefoon inloggen op de centrale computer van een bedrijf waarmee de gemeente Edam-Volendam een overeenkomst heeft gesloten. Dit kan uitsluitend als dit op de bij de betaalde parkeerplaatsen aanwezige parkeerapparatuur en bebording wordt aangegeven. Hiertoe dient de belastingplichtige geregistreerd te zijn bij dit bedrijf. De aanvang van het parkeren meldt de belastingplichtige door de gebiedscode via de mobiele telefoon door te geven aan het bedrijf. Voor een rechtsgeldige betaling neemt de belastingplichtige de voorwaarden van het bedrijf in acht.

 • 3. Door gebruik te maken van een door de gemeente verleende vergunning of ontheffing voor het parkeren van een voertuig, zoals genoemd in artikel 2, tweede lid, van de Verordening parkeerbelasting Edam-Volendam 2018.

Artikel 4 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking de dag na de bekendmaking ervan.

Artikel 5 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Aanwijzingsbesluit parkeerbelasting Edam-Volendam 2020.

Ondertekening

Aldus besloten in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Edam-Volendam van 10 december 2019.

De secretaris,

H. van der Woude

De burgemeester,

L.J. Sievers