Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Sittard-Geleen houdende regels omtrent algemene voorwaarden parkeergarages behorende bij eenmalige parkeerovereenkomsten

Geldend van 01-01-2020 t/m heden

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Sittard-Geleen houdende regels omtrent algemene voorwaarden parkeergarages behorende bij eenmalige parkeerovereenkomsten

De toegang tot de Parkeeraccommodatie wordt uitsluitend verleend onder toepassing van de navolgende Voorwaarden, die deel uitmaken van iedere Eenmalige Parkeerovereenkomst gesloten tussen beheerder en parkeerder.

Artikel 1 Definities

Gemeente:

De gemeente Sittard-Geleen, het team Vergunningen van het cluster Dienstverlening van de gemeente Sittard-Geleen, de ambtenaren van dit team of de door hen aangewezen vertegenwoordigers.

Beheerder:

Degene die namens en voor rekening van de gemeente alle werkzaamheden uitvoert die zijn verbonden aan het operationeel beheer, administratief beheer en abonnementenbeheer van de parkeervoorziening. De beheerder en zijn contactgegevens staan vermeld bij de ingang van de parkeeraccommodatie en/of op de betaalautomaat en/of op de website.

Eenmalige Parkeerovereenkomst:

Een parkeerovereenkomst die wordt gesloten volgens de voorwaarden als omschreven in artikel 3 van deze Voorwaarden.

Motorvoertuig:

Motorvoertuig als omschreven in de Wegenverkeerswet 1994.

Parkeeraccommodatie:

De parkeergarages welke zijn bedoeld voor het parkeren van motorvoertuigen, met bijbehorende terreinen en ruimten.

Parkeerder:

De eigenaar, gebruiker, kentekenhouder of inzittende van een motorvoertuig die dat motorvoertuig in of op de parkeeraccommodatie brengt of heeft gebracht.

Toegangsbewijs:

Het door parkeerder gekozen middel – zoals een parkeerkaart, uitrijkaart, parkeerpas, creditcard, product via de website - of ieder door en/of in opdracht van de beheerder aangewezen middel dat toegang biedt tot de parkeeraccommodatie en aan de hand waarvan de beheerder het tijdstip van binnenkomst in de parkeeraccommodatie kan vaststellen.

Parkeergeld:

Het bedrag dat parkeerder verschuldigd is voor het gebruik van de parkeeraccommodatie, welk bedrag wordt berekend volgens de door de gemeente vastgestelde tarieven zoals deze vermeld staan bij de ingang van de parkeeraccommodatie en/of op de betaalautomaat en/of op de website.

Parkeerperiode:

De periode waarin het motorvoertuig van parkeerder staat geparkeerd in/op de parkeeraccommodatie, zijnde de periode gelegen tussen het moment van in- en uitrijden van het motorvoertuig.

PMS:

Parking Management Systeem, het systeem dat door de beheerder wordt gebruikt voor toegangscontrole, betalingshandelingen, uitrijcontrole en het leveren van management- en overige informatie met betrekking tot de parkeeraccommodatie.

Voorwaarden:

De onderhavige algemene voorwaarden, behorende bij eenmalige parkeerovereenkomst.

Website:

De door de beheerder op het internet geëxploiteerde website waar parkeerder onder meer de mogelijkheid heeft om een toegangsbewijs aan te schaffen en informatie beschikbaar is over de betreffende parkeeraccommodatie.

Artikel 2 Toepasselijkheid voorwaarden

 • 2.1 Deze Voorwaarden zijn van toepassing op iedere eenmalige parkeerovereenkomst tussen beheerder en parkeerder. De toegang tot de parkeeraccommodatie wordt uitsluitend verleend onder toepassing van deze voorwaarden.

 • 2.2 Deze voorwaarden gelden vanaf 1 januari 2020 en vervangen alle voorafgaande algemene voorwaarden met betrekking tot de parkeeraccommodatie.

Artikel 3 Eenmalige parkeerovereenkomst

 • 3.1 Een eenmalige parkeerovereenkomst tussen beheerder en parkeerder komt tot stand op het moment dat:

  • a.

   Parkeerder houder is geworden van een toegangsbewijs; of

  • b.

   Parkeerder gebruik maakt van de parkeeraccommodatie.

 • 3.2 Een eenmalige parkeerovereenkomst wordt geacht te zijn tot stand gekomen voor de duur van de parkeerperiode, dan wel de duur van het gebruik van de parkeeraccommodatie.

 • 3.3 Aan parkeerder wordt, mits voldoende plek, één willekeurige plaats in de parkeeraccommodatie ter beschikking gesteld tenzij tussen parkeerder en beheerder anders is overeengekomen.

Artikel 4 Parkeergeld en betaling

 • 4.1 Voor de duur van de parkeerperiode, is de parkeerder parkeergeld verschuldigd, welk dient te zijn voldaan voordat parkeerder met zijn motorvoertuig de parkeeraccommodatie verlaat behoudens zover anders overeengekomen. Het PMS systeem is leidend voor de bepaling van de parkeerperiode, welke wordt gebruik voor de berekening van het verschuldigde parkeergeld.

 • 4.2 Indien de parkeerder geen geldig toegangsbewijs kan tonen is hij het lokale, bij de parkeervoorziening en/of op de website aangegeven, verloren kaart tarief verschuldigd.

 • 4.3 Na betaling van het parkeergeld, heeft de parkeerder gedurende 15 minuten het recht en de gelegenheid het motorvoertuig buiten de parkeeraccommodatie te brengen. Indien deze periode verstrijkt zonder dat de parkeerder het motorvoertuig buiten de parkeeraccommodatie heeft gebracht, loopt de parkeerperiode door. Hiervoor is opnieuw parkeergeld verschuldigd.

Artikel 5 Toegang parkeeraccommodatie

 • 5.1 De parkeerder en/of diens voertuig is slechts bevoegd de parkeeraccommodatie te betreden indien parkeerder in het bezit is van een geldig toegangsbewijs.

 • 5.2 Het in- en uitrijden van motorvoertuigen in de parkeeraccommodatie kan enkel geschieden tijdens de in of bij de parkeeraccommodatie en/of op de website aangegeven openingstijden of op nader overeengekomen tijden.

 • 5.3 In de parkeeraccommodatie mogen uitsluitend motorvoertuigen zonder aanhanger met een maximale lengte van 5,50 meter, een maximale breedte van 1,80 meter en een maximaal gewicht van 2500 kilogram worden geparkeerd. De hoogte van de motorvoertuigen mag niet meer bedragen dan welke bij de ingang van de parkeeraccommodatie staat aangegeven. In de parkeeraccommodatie geldt een maximumsnelheid van 5 km/u.

 • 5.4 De beheerder is gerechtigd aan enig motorvoertuig de toegang tot de parkeeraccommodatie te weigeren indien de beheerder dit met inachtneming van de redelijkheid en billijkheid wenselijk acht. Een dergelijke weigering zal zich met name voordoen indien de beheerder weet of vermoedt dat het motorvoertuig en/of de parkeerder schade, in de meest ruime zin, zal toebrengen aan de omgeving.

Artikel 6 Gebruiksvoorschriften

 • 6.1 De parkeerder betreedt en maakt gebruik van de parkeeraccommodatie op eigen risico. De parkeerder dient te allen tijde de nodige voorzichtigheid te betrachten, in het bijzonder ook voor wat betreft de hoogte van de parkeerfaciliteit buiten de rijbanen.

 • 6.2 Gedurende de aanwezigheid op het terrein van de parkeeraccommodatie dient de parkeerder zich conform de bepalingen van de Wegenverkeerswet, de nadere regels krachtens deze wet gesteld, het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens en de daarbij behorende bijlagen, als ook eventuele nadere regels krachtens een huishoudelijk reglement, te gedragen.

  De parkeerder is verplicht de aanwijzingen van de beheerder en het door haar aangestelde personeel op te volgen.

 • 6.3 Het is verboden om:

  • a.

   de parkeeraccommodatie voor andere doeleinden te gebruiken dan parkeren, tenzij anders overeengekomen met de gemeente;

  • b.

   in, op, of bij de parkeeraccommodatie goederen of diensten aan te bieden, te verkopen, te verhuren of uit te delen;

  • c.

   ontplofbare, brandbare, of anderszins gevaarlijke en/of schadelijke stoffen in de parkeeraccommodatie te brengen dan wel te hebben, motorbrandstoffen in het brandstofreservoir van het motorvoertuig uitgezonderd;

  • d.

   op of aan de parkeeraccommodatie reclame te maken;

  • e.

   in of op de parkeeraccommodatie reparaties aan het motorvoertuig of andere werkzaamheden uit te voeren of te doen uitvoeren tenzij daartoe uitdrukkelijk toestemming door of namens de beheerder is verleend;

  • f.

   langer in het motorvoertuig te verblijven dan gedurende de tijd die nodig is om het betreffende motorvoertuig te parkeren;

  • g.

   afval achter te laten, anders dan klein-afval in de daarvoor bestemde bakken;

  • h.

   in de parkeeraccommodatie te roken of open vuur te maken.

  • i.

   direct achter een ander motorvoertuig langs de slagboom de parkeeraccommodatie uit te rijden zonder dat de slagboom tussentijds gesloten is geweest (“treintje rijden”).

  Indien parkeerder in strijd handelt met het hiervoor bepaalde in artikel 6.3 onder a t/m i, is de beheerder gerechtigd om parkeerder de toegang tot de parkeeraccommodatie te ontzeggen, onverminderd de overige rechten die uit de niet-nakoming voortvloeien.

 • 6.4 De beheerder is gerechtigd, indien dit naar het oordeel van de beheerder noodzakelijk is, motorvoertuigen binnen de parkeeraccommodatie te verplaatsen en/of enig motorvoertuig uit de parkeeraccommodatie te (doen) verwijderen, zonder dat dit tot enige aansprakelijkheid voor de beheerder kan leiden. De beheerder zal bij het beoordelen van de noodzaak tot verplaatsen en/of verwijderen de redelijkheid en zorgvuldigheid in acht nemen.

 • 6.5 De maximale aaneengesloten parkeertijd bedraagt 28 dagen, tenzij anders schriftelijk tussen beheerder en parkeerder wordt overeengekomen. Na het verlopen van de genoemde termijn is de parkeerder naast het parkeergeld van 28 dagen parkeren, tevens de maximale vergoeding per dag verschuldigd voor elke dag of een gedeelte daarvan na afloop van de genoemde termijn dat het motorvoertuig van parkeerder in de parkeergarage aanwezig is, zonder dat voorafgaande ingebrekestelling en rechtelijke tussenkomst vereist is en onverminderd het recht van de gemeente/beheerder om daarnaast en daarenboven vergoeding van kosten, schaden en interesten te vorderen.

 • 6.6 Indien de parkeeraccommodatie beschikt over de mogelijkheid tot het elektrisch laden van een motorvoertuig, kan een parkeerder die beschikt over een hiervoor geschikt motorvoertuig en bijbehorende geschikte laadpas, gebruik maken van deze dienst, mits beschikbaar. De beheerder staat op geen enkele wijze in voor de beschikbaarheid en bruikbaarheid van een dergelijk oplaadpunt. De beheerder is nimmer aansprakelijk voor enige schade als gevolg van gebruik van het oplaadpunt. Een elektrisch motorvoertuig mag uitsluitend op een parkeerplaats met elektrisch oplaadpunt geparkeerd staan gedurende de tijd dat het motorvoertuig daadwerkelijk op het oplaadpunt is aangesloten.

 • 6.7 Voetgangers hebben in de parkeeraccommodatie te allen tijde voorrang op motorvoertuigen.

Artikel 7 Toegangsbewijs via website

 • 7.1 Parkeerder heeft voor bepaalde parkeeraccommodaties de mogelijkheid om via de website een toegangsbewijs aan te schaffen door middel van het invullen van het online boekingsformulier voor het gewenste parkeerproduct. Voor de aanschaf van een toegangsbewijs op deze wijze geldt een boekingstermijn van 1 uur voor start van de gereserveerde parkeerperiode en de aanschaf geschiedt onder voorbehoud van beschikbaarheid.

 • 7.2 Parkeerder kan te allen tijde zijn reservering annuleren via de omgeving ‘Mijn reservering’ op de website. Indien annulering geschiedt uiterlijk 4 uur vóór aanvang van de gekozen reserveringsperiode, krijgt parkeerder het verschuldigde parkeergeld uitgekeerd in een voucher die de waarde heeft van het parkeergeld. Deze voucher is geldig tot een half jaar na annulering. Bij een andere of latere wijze van annuleren vindt geen restitutie plaats.

 • 7.3 Een aangeschaft toegangsbewijs via de website biedt parkeerder enkel rechten ten aanzien van de gereserveerde parkeerperiode. Het betreden van de parkeeraccommodatie op een eerder tijdstip is niet mogelijk. In het geval parkeerder de parkeeraccommodatie eerder verlaat dan het einde van de gereserveerde parkeerperiode, dan eindigt daarmee de geldigheid van zijn toegangsbewijs en heeft parkeerder geen recht op restitutie. Enkel het product ‘Hotel Parking’ biedt de mogelijkheid tot tussentijds in- en uitrijden. In geval van later uitrijden dient parkeerder de overschreden tijd, welke aan de hand van het PMS en reguliere tarief wordt berekend, te betalen.

Artikel 8 Niet-nakoming

 • 8.1 Indien parkeerder tekortschiet in de nakoming van enige verplichting welke ingevolge de wet, de plaatselijke verordeningen, reglementen en gebruiken en/of de met hem gesloten eenmalige parkeerovereenkomst inclusief de daarop van toepassing zijnde voorwaarden op hem rust, is parkeerder gehouden aan de gemeente/beheerder alle schade te vergoeden, door deze geleden, c.q. te lijden als gevolg van deze toerekenbare tekortkoming.

 • 8.2 Indien de gemeente/beheerder genoodzaakt is een sommatie, ingebrekestelling of ander exploot aan de parkeerder te doen uitbrengen of ingeval van noodzakelijke procedures tegen parkeerder, is parkeerder verplicht al de daarvoor gemaakte kosten waaronder de kosten van rechtsdeskundige bijstand, zowel in als buiten rechte, aan de gemeente/beheerder te vergoeden, tenzij de procedure ten onrechte is aangegaan.

 • 8.3 De beheerder is te allen tijde gerechtigd het motorvoertuig onder zich te houden en de verplichting tot afgifte daarvan op te schorten, zolang niet aan al hetgeen zij hetzij op grond van de eenmalige parkeerovereenkomst hetzij uit andere hoofde van parkeerder te vorderen heeft, is voldaan.

 • 8.4 Indien parkeerder een voertuig in de parkeeraccommodatie heeft achtergelaten en ondanks schriftelijk verzoek c.q. sommatie van de beheerder weigert om het achtergelaten motorvoertuig te verwijderen, zal de beheerder het achtergelaten motorvoertuig uit of van de parkeeraccommodatie kunnen laten verwijderen binnen 14 dagen na het verzoek c.q. de sommatie (ingeval het adres van parkeerder ondanks redelijke inspanning niet valt te achterhalen kan worden volstaan met het aanbrengen van een duidelijk zichtbaar verzoek tot verwijdering onder een ruitenwisser van het motorvoertuig). Indien parkeerder binnen 3 maanden het motorvoertuig niet heeft opgehaald, is de beheerder gerechtigd het voertuig te verkopen of te vernietigen. De beheerder is alsdan slechts gehouden aan parkeerder te vergoeden de verkoopopbrengst verminderd met het verschuldigd parkeergeld, eventuele boete en de kosten van parkeerder in verband met verwijdering en de tijdelijke opslag van het voertuig. Indien het verschuldigde parkeergeld, eventuele boete en de kosten van de beheerder hoger zijn dan de opbrengst van het motorvoertuig, dient parkeerder al deze kosten te voldoen aan de beheerder. Indien parkeerder c.q. diens woon- of verblijfplaats onbekend is en de beheerder derhalve niet in staat is parkeerder schriftelijk te verzoeken c.q. sommeren het voertuig te verwijderen, is de beheerder binnen 3 maanden nadat het motorvoertuig in of op de parkeeraccommodatie is geparkeerd, gerechtigd het motorvoertuig te laten verwijderen uit of van de parkeeraccommodatie, met inachtneming van het in dit lid bepaalde.

Artikel 9 Aansprakelijkheid

 • 9.1 De eenmalige parkeerovereenkomst omvat geen bewaking. De beheerder sluit elke aansprakelijkheid uit voor beschadiging, diefstal, verlies aan/van het te parkeren motorvoertuig en andere eigendom van de parkeerder of inzittenden, alsmede ter zake van lichamelijk letsel direct of indirect veroorzaakt door of ten gevolge van het gebruik van de parkeeraccommodatie, tenzij de parkeerder kan aantonen dat er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de gemeente/beheerder. Voor het ontstaan van enige aansprakelijkheid is vereist dat binnen twee weken na het ontstaan van de schade, deze schade schriftelijk aan de beheerder wordt gemeld. Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming mogen bepaalde gegevens slechts voor een beperkte periode worden bewaard. Mede om deze reden worden na voornoemde klachttermijn geen meldingen meer in behandeling genomen.

 • 9.2 De beheerder is niet gehouden enige schade te vergoeden indien sprake is van overmacht. Onder overmacht zal in ieder geval worden verstaan een van de wil van de gemeente/beheerder onafhankelijke omstandigheid als gevolg waarvan de nakoming van de verplichtingen uit de eenmalige parkeerovereenkomst redelijkerwijs door parkeerder niet meer van de beheerder kan worden verlangd. Hieronder worden in ieder geval begrepen werkstakingen, brand, overheidsmaatregelen, bedrijfsstoringen alsmede een tekortkoming in de nakoming door derden.

 • 9.3 Parkeerder is aansprakelijk voor alle schade die door hem is veroorzaakt.

Artikel 10 Privacy, persoonsgegevens

 • 10.1 De gemeente/beheerder draagt er zorg voor dat zij de persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming en aanverwante wet- en regelgeving. Op de website staat duidelijk vermeld welke persoonsgegevens zij verwerkt en welke waarborgen zij daarbij in acht neemt..

 • 10.2 In de parkeeraccommodatie, onder meer bij de in-/uitrit en bij de betaalautomaten, vindt er bestrijding van strafrechtelijke misdrijven en overtredingen in de parkeeraccommodatie videoregistratie plaats. Deze beelden worden na verloop van de maximale wettelijke bewaartermijn gewist, indien het parkeergeld is voldaan en er geen strafrechtelijke overtredingen en misdrijven zijn geregistreerd. De beelden kunnen worden verstrekt aan een bevoegd orgaan dat belast is met de bestrijding van strafrechtelijke misdrijven en overtredingen in de parkeeraccommodatie.

 • 10.3 Bij het gebruik van de parkeeraccommodatie kan gebruik worden gemaakt van kentekenherkenning. In dat geval zal het kenteken bij het inrijden worden geregistreerd in het PMS. Het kenteken wordt geregistreerd om onder meer voertuigen terug te kunnen vinden en ter bestrijding strafrechtelijke misdrijven en overtredingen en die gegevens kunnen in het verlengde daarvan worden verstrekt aan derden. Nadat het voertuig de parkeeraccommodatie heeft verlaten, wordt het kenteken uiterlijk binnen de maximale wettelijke bewaartermijn gewist, indien het parkeergeld is voldaan en bij de kentekenherkenning geen strafrechtelijke overtredingen en misdrijven zijn geregistreerd. Kentekengegevens kunnen worden verstrekt aan een bevoegd orgaan dat belast is met de bestrijding van strafrechtelijke misdrijven en overtredingen in de parkeeraccommodatie.

Artikel 11 Overige bepalingen

 • 11.1 Voor zover afspraken niet door een bevoegde vertegenwoordiging van de gemeente/beheerder schriftelijk zijn bevestigd, zijn afspraken gemaakt door medewerkers van de gemeente/beheerder niet bindend.

 • 11.2 De gemeente is gerechtigd deze voorwaarden te wijzigen.

 • 11.3 Voor zover enig beding nietig, vernietigbaar of niet van toepassing is, dient dit beding te worden geconverteerd in een zodanig beding dat zoveel mogelijk recht doet aan de strekking van het nietige, vernietigde of buiten toepassing gelaten beding.

 • 11.4 Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

 • 11.5 Alle schriftelijke mededelingen, sommaties daaronder begrepen, voortvloeiend uit de eenmalige parkeerovereenkomst of verband houdend met deze eenmalige parkeerovereenkomst of voorwaarden, dienen te worden gezonden aan de gemeente.

Ondertekening