Gebiedsgebonden uitgifteregels parkeervergunningen nieuwbouw Transvaalstraat/Krommedijk

Geldend van 01-07-2020 t/m heden

Intitulé

Gebiedsgebonden uitgifteregels parkeervergunningen nieuwbouw Transvaalstraat/Krommedijk

Het COLLEGE van BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de gemeente DORDRECHT;

gezien het voorstel inzake Vaststellen Gebiedsgebonden uitgifteregels parkeervergunningen nieuwbouw Transvaalstraat/Krommedijk;

gelet op artikel 160 van de Gemeentewet, artikel 2.5.30 van de Bouwverordening Dordrecht, de Parkeerverordening Dordrecht en de Beleidsregels parkeren bij nieuwbouwprojecten Dordrecht;

B E S L U I T :

vast te stellen het navolgende

Gebiedsgebonden uitgifteregels parkeervergunningen nieuwbouw Transvaalstaat/Krommedijk

Artikel 1 Uitgifteregels parkeervergunningen nieuwbouw Transvaalstraat/Krommedijk

  • 1.

    Deze uitgifteregels zijn van toepassing op het nieuwbouwproject Transvaalstraat/Krommedijk, omvattend de adressen Transvaalstraat 1, 4 en Krommedijk 105.

  • 2.

    Bewoners van de adressen Transvaalstraat 2, 3 en 4 en Krommedijk 103 en 105, komen in aanmerking voor maximaal 1 bewonersvergunning per adres.

  • 3.

    Bedrijven op het adres Transvaalstraat 1 komen in aanmerking voor maximaal 1 zakelijke vergunning.

Artikel 2 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op 10 december 2019.

Artikel 3 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als "Gebiedsgebonden uitgifteregels nieuwbouw Transvaalstaat/Krommedijk".

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van dinsdag 3 december 2019.

Het college van Burgemeester en Wethouders

H. Kranendonk A.W. Kolff

loco-secretaris burgemeester