Regeling vervallen per 01-01-2021

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Brunssum houdende regels omtrent de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten (Verordening lijkbezorgingsrechten 2020)

Geldend van 17-12-2019 t/m 31-12-2020

Intitulé

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Brunssum houdende regels omtrent de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten (Verordening lijkbezorgingsrechten 2020)

De Raad van de gemeente Brunssum gemeentebladnummer 2019/69;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 8 oktober 2019, afdeling Financiën en control;

gelet op het bepaalde in artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet;

Besluit vast te stellen:

"VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN LIJKBEZORGINGSRECHTEN GEMEENTE BRUNSSUM 2020"

(Verordening lijkbezorgingsrechten 2020)

Artikel 1 Definities

In deze verordening en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

 • a.

  Begraafplaats:

  de gemeentelijke begraafplaats gelegen aan de Merkelbeekerstraat/Heufstraat.

 • b.

  Particulier graf: een graf, waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

  • 1.

   het doen begraven en begraven houden van lijken;

  • 2.

   het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

  • 3.

   het doen verstrooien van as.

 • c.

  Algemeen graf: een graf bij de gemeente in beheer, waarin gelegenheid wordt geboden tot het:

  doen begraven van lijken.

 • d.

  Particulier urnengraf: een graf, waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

  • 1.

   het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

  • 2.

   het doen verstrooien van as.

 • e.

  Algemeen urnengraf: een graf bij de gemeente in beheer, waarin gelegenheid wordt geboden tot het doen bijzetten van asbussen met of zonder urnen;

 • f.

  Asbus:

  een bus ter berging van as van een overledene.

 • g.

  Urn:

  een voorwerp ter berging van één asbus.

Artikel 2 Belastbaar feit

Op basis van deze verordening worden rechten geheven voor het gebruik van de gemeentelijke begraafplaats en voor het door de gemeente verlenen van diensten in verband met de gemeentelijke begraafplaats.

Artikel 3 Belastingplicht

De rechten worden geheven van degene op wiens aanvraag dan wel ten behoeve van wie de dienst wordt verricht of van degene die van de bezittingen, werken of inrichtingen gebruikmaakt.

Artikel 4 Vrijstellingen

De rechten worden niet geheven voor:

 • 1.

  Het lichten van een lijk of asbus op rechterlijk gezag.

Artikel 5 Maatstaf van heffing en belastingtarief

 • 1. De rechten worden geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2. Voor de berekening van de rechten wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid voor een volle eenheid gerekend.

Artikel 6 Wijze van heffing

De in deze verordening geregelde rechten worden geheven door middel van een gedagtekende kennisgeving, nota of andere schriftuur, waarin het verschuldigde bedrag wordt vermeld, alsmede de aard van de dienstverlening of van het gebruik.

Artikel 7 Termijnen van betaling

 • 1. In afwijking van artikel 9, eerste lid van de Invorderingswet 1990 moeten de rechten worden voldaan vóór de vervaldatum zoals op de schriftelijke kennisgeving, nota of andere schriftuur is vermeld.

 • 2. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijn.

Artikel 8 Overgangsrecht

De ‘Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 2019’ van 11 december 2018, wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 9, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich vóór die datum hebben voorgedaan.

Artikel 9 Inwerkingtreding

 • 1. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 2. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2020.

Artikel 10 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als de ‘Verordening lijkbezorgingsrechten 2020’.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 12 november 2019

De Raad voornoemd,

voorzitter.

griffier.

Bijlage 1: TARIEVENTABEL BEHORENDE BIJ DE ‘VERORDENING LIJKBEZORGINGSRECHTEN 2020’

 

HOOFDSTUK 1:

Huren

 

1.1.

Voor het verlenen van het uitsluitend recht tot het doen begraven en begraven houden wordt geheven:

 

Voor een periode van 10 jaar:

_ voor een kindergraf < 12 jaar

€ 466,00

_ voor een enkel particulier graf

€ 932,00

_ voor een dubbel particulier graf

€ 1.864,00

_ voor een grafkelder per m²

€ 466,00

Voor een periode van 20 jaar:

_ voor een kindergraf < 12 jaar

€ 932,00

_ voor een enkel particulier graf

€ 1.864,00

_ voor een dubbel particulier graf

€ 3.728,00

_ voor een grafkelder per m²

€ 932,00

1.2.

Voor het verlenen van het uitsluitend recht tot het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen wordt geheven:

 

Voor een periode van 10 jaar:

_ op of in een particulier graf

€ 932,00

_ in een particulier urnengraf of urnenmuur

€ 466,00

_ in een particulier urnengraf (extra locatie)

€ 932,00

Voor een periode van 20 jaar:

_ op of in een particulier graf

€ 1.864,00

_ in een particulier urnengraf of urnenmuur

€ 932,00

_ in een particulier urnengraf (extra locatie)

€ 1.864,00

1.3.1.

Voor het verlengen van het uitsluitend recht tot het doen begraven en begraven houden wordt geheven:

Voor een periode van 5 jaar:

_ voor een particulier kinder graf

€ 233,00

_ voor een enkel particulier graf

€ 466,00

_ voor een dubbel particulier graf

€ 932,00

_ voor een grafkelder per m²

€ 233,00

Voor een periode van 10 jaar:

 

_ voor een particulier kinder graf

€ 466,00

_ voor een enkel particulier graf

€ 932,00

_ voor een dubbel particulier graf

€ 1.864,00

_ voor een grafkelder per m²

€ 466,00

1.3.2.

Voor het verlengen van het uitsluitend recht tot het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen wordt geheven:

 

Voor een periode van 5 jaar:

 

_ op of in een particulier graf

€ 466,00

_ in een Particulier urnengraf of urnenmuur

€ 233,00

_ op de extra locatie ten behoeve van het urnengraf

€ 466,00

Voor een periode van 10 jaar:

 

_ op of in een particulier graf

€ 932,00

_ in een Particulier urnengraf of urnenmuur

€ 466,00

_ op de extra locatie ten behoeve van het urnengraf

€ 932,00

 

HOOFDSTUK 2:

Begraven

 

2.1.

Voor het begraven van een lijk van een persoon van 12 jaar of ouder wordt geheven

€ 636,00

2.2.

Voor het begraven van een lijk van een kind beneden 12 jaar wordt geheven

€ 318,00

2.3.

Voor het begraven op zater-, zon- en feestdagen wordt het recht, bedoeld in 2.1.en 2.2. verhoogd met

25%

 

HOOFDSTUK 3

Bijzetten van asbussen en urnen

 

3.1.

Voor het bijzetten van een urn / asbus wordt geheven

€ 231,00

3.2.

Voor het ter beschikking stellen van een plaats in een strooiveld inclusief het uitstrooien van de urn wordt geheven

€ 115,50

3.3.

Voor het begraven op zater-, zon- en feestdagen wordt het recht, bedoeld in 3.1.en 3.2. verhoogd met

25%

 

HOOFDSTUK 4

Grafbedekking

 

 

Voor het afgeven van een vergunning voor het plaatsen of vernieuwen van de volgende voorwerpen, wordt geheven:

 

4.1.

Voor het stichten van een grafkelder

€ 320,00

4.2.

Voor het stichten van alle gedenktekenen en kruisen, per gedenkteken of kruis

€ 80,00

 

HOOFDSTUK 5

Lichten, ruimen, terugzetten

 

5.1.

Voor het lichten van een lijk en het eventueel opnieuw begraven in hetzelfde particulier graf wordt geheven

€ 1.119,00

5.2.

Voor het na lichting weer begraven in een ander particulier graf wordt geheven

€ 1.415,00

5.3.

Voor het lichten van een asbus uit een particulier graf, Particulier urnengraf of een urn vanaf de urnenmuur wordt geheven

€ 137,00

5.4.

bij het weer terugplaatsen van de asbus wordt geheven

€ 116,00

5.5.

Voor het ruimen van een particulier graf op verzoek van de rechthebbende wordt geheven

€ 1.119,00

 

HOOFDSTUK 6

Overige heffingen

 

6.1.

Voor het aanbrengen van een naamplaatje op een sier-urn of

het aanbrengen van een gedenksteen op een urnengraf

inclusief belettering wordt geheven

€ 440,00