Regeling vervallen per 15-11-2019

Openstellingsbesluit 2019 Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer Limburg 2016

Geldend van 15-11-2019 t/m 31-12-2019

Intitulé

Openstellingsbesluit 2019 Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer Limburg 2016

Gedeputeerde Staten van Limburg,

Overwegende dat met ingang van 14 april 2015 de Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer Limburg 2016 van kracht is geworden;

maken ter voldoening aan het bepaalde in de Provinciewet en artikel 1.2 van de Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer 2016 bekend dat zij in hun vergadering van 12 november 2019 hebben vastgesteld:

Openstellingsbesluit 2019 Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer Limburg 2016

Artikel 1 Doelgroep en activiteiten

Aan aanvragers als bedoeld in artikel 2.1 van de Subsidieverordening Natuur- en landschapsbeheer 2016 kan subsidie worden verstrekt voor het beheer van natuur- en landschapsbeheertypen binnen een natuurterrein, waarvoor

 • a.

  door of namens Gedeputeerde Staten subsidie is verstrekt op grond van paragraaf 2 van de Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer Limburg 2016 of diens voorganger waarbij de looptijd van die subsidie eindigt op 31 december 2019;

 • b.

  door of namens Gedeputeerde Staten of het Rijk een subsidie of vergoeding is verstrekt voor functieverandering en/of inrichting op grond van de Subsidie Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap of diens voorgangers en deze functieverandering/inrichting uiterlijk 31 december 2019 is afgerond;

 • c.

  Door of namens de Provincie Limburg of het Rijk gronden zijn omgevormd tot natuurterrein en zijn overgedragen aan een derde die op grond van de Subsidieverordening Natuur- Landschapsbeheer tot de doelgroep behoort die subsidie kan aanvragen.

 • d.

  door het Rijk het beheer van natuurbeheertypen- en landschapselementypen rechtstreeks werd gefinancierd, waarbij deze financiering is beëindigd voor 31 december 2013.

Artikel 2 Subsidiabele activiteiten:

Uitsluitend de volgende activiteiten komen voor subsidie als bedoeld in artikel 1 in aanmerking:

 • a.

  het beheer van een natuurterrein ten behoeve van de natuurbeheertypen zoals opgenomen in het Provinciaal Natuurbeheerplan Limburg 2020;

 • b.

  het beheer van een natuurterrein ten behoeve van de landschapsbeheertypen zoals opgenomen in het Provinciaal Natuurbeheerplan Limburg 2020;

 • c.

  de inzet van gescheperde schaapskuddes op een natuurterrein;

 • d.

  monitoring, indien de subsidieaanvrager over een certificaat beschikt;

 • e.

  het recreatief toegankelijk maken en houden van een natuurterrein;

 • f.

  het beheer van natuur- en landschapsbeheertypen op een natuurterrein dat alleen varend kan worden bereikt.

Artikel 3 Subsidieplafond:

Het subsidieplafond voor subsidies als bedoeld in artikel 2 bedraagt voor de beheerjaren 2020 tot en met 2022 € 3.601.262,33 per jaar. Voor de beheerjaren 2023 en verder bedraagt het subsidieplafond voor subsidies als bedoeld in artikel 2 € 227.000,- per jaar.

Artikel 4 Maximale termijn subsidie 6 jaar

De subsidie als bedoeld in artikel 2 wordt verleend voor:

 • a.

  nieuwe aanvragen voor een periode van 6 aaneengesloten jaren;

 • b.

  het wijzigen van een beschikking tot subsidieverlening voor de resterende looptijd van de beschikking.

Artikel 5 Verdeelcriteria

Het beschikbare subsidiebedrag als bedoeld in artikel 3 wordt verdeeld naar evenredigheid over de toegekende aanvragen

Artikel 6 Aanvraagperiode

Aanvragen voor subsidies kunnen in de periode van 15 november 2019 tot en met 31 december 2019 worden ingediend bij de provincie Limburg, Postbus 5700, 6202 MA Maastricht of digitaal via: https://fd9.formdesk.com/gboprod/SNLnatuur_Aanvraag2020 (E-herkenning) of https://fd9.formdesk.com/gboprod/SNLnatuur_Aanvraag2020_DigiD (DigiD).

Artikel 7 Tarieven begrotingsjaar 2020

 • 1. De jaarvergoeding voor de landschapsbeheertypen binnen een natuurterrein als bedoeld in bijlage 1 van de Subsidieverordening Natuur- en landschapsbeheer 2016 is opgenomen in bijlage 1 behorende bij dit besluit.

 • 2. De jaarvergoeding voor de natuurbeheertypen als bedoeld in bijlage 2 van de Subsidieverordening Natuur- en landschapsbeheer 2016 is opgenomen in bijlage 1 behorende bij dit besluit.

 • 3. De jaarvergoeding voor de kosten als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, onder b tot en met e, van de Subsidieverordening Natuur- en landschapsbeheer 2016 is opgenomen in bijlage 1 behorende bij dit besluit.

 • 4. De opslag voor prijsstijging zoals bedoeld in artikel 1.1, onderdeel x van de Subsidieverordening Natuur- en landschapsbeheer 2016, waarmee de tarieven in bijlage 1 worden verhoogd, bedraagt 3,2%.

Artikel 8 Natuurterreinen die voor subsidie in aanmerking komen

De subsidies als opgenomen in dit besluit - worden uitsluitend verstrekt voor zover het perceel/terrein als subsidiabel is aangemerkt in het Natuurbeheerplan 2020.

Artikel 9 Voorbehoud goedkeuring Europese Commissie en Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

De subsidies als opgenomen in dit besluit worden uitsluitend verleend voor die onderdelen die ook door de Europese Commissie en de Minister van Landbouw, Natuur en Visserij zijn of worden goedgekeurd.

Artikel 10 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het provinciaal blad waarin dit besluit wordt geplaatst en werkt terug tot en met 15 november 2019.

Artikel 11 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Openstellingsbesluit 2019 Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer 2016.

Ondertekening

Aldus besloten in de vergadering van Gedeputeerde Staten, gehouden op 10 december 2019.

Gedeputeerde Staten voornoemd

de voorzitter,

de heer drs. Th.J.F.M. Bovens

secretaris,

de heer drs. G.H.E. Derks MPA

Bijlage 1 Tarieven

Natuurtype nr

Beheertype nr

Beheertype

Tarief 2020

L01

01

Poel en klein historisch water (per stuk)

€ 133,52

L01

02

Houtwal en houtsingel (per ha)

€ 3.154,28

L01

03

Elzensingel (per 100 m)

€ 99,84

L01

05

Knip- en scheerheg (per 100 m)

€ 232,97

L01

06

Struweelhaag (per 100 m)

€ 264,31

L01

07

Laan (per rij per 100 m)

€ 271,70

L01

08

Knotboom (per stuk)

€ 11,62

L01

09

Hoogstamboomgaard (per ha)

€ 1.771,56

L01

16

Bossingel (per ha)

€ 1.603,52

L02

01

Fortterrein

€ 745,22

L02

02

Historisch bouwwerk en erf (prijs per m2)

€ 34,96

L02

03

Historische tuin

€ 4.542,39

L03

01

Aardwerk en groeve

€ 839,67

N01

01

Zee en wad

€ 0,37

N01

02

Duin- en kwelderlandschap

€ 60,34

N01

03

Rivier- en moeraslandschap

€ 101,17

N01

04

Zand- en kalklandschap

€ 75,61

N02

01

Rivier

€ 3,94

N03

01

Beek en bron

€ 78,24

N04

01

Kranswierwater

€ 44,38

N04

02

Zoete plas

€ 44,70

N04

03

Brak water

€ 55,69

N04

04

Afgesloten zeearm

€ 0,37

N05

01

Moeras

€ 386,16

N05

02

Gemaaid rietland (met ingebruikgeving)

€ 500,48

N06

01

Veenmosrietland en moerasheide

€ 896,83

N06

02

Trilveen

€ 2.005,50

N06

03

Hoogveen

€ 154,65

N06

04

Vochtige heide

€ 237,78

N06

05

Zwakgebufferd ven

€ 57,34

N06

06

Zuur ven of hoogveenven

€ 74,85

N07

01

Droge heide

€ 158,16

N07

02

Zandverstuiving

€ 96,70

N08

01

Strand en embryonaal duin

€ 8,72

N08

02

Open duin

€ 236,64

N08

03

Vochtige duinvallei

€ 1.019,38

N08

04

Duinheide

€ 183,48

N09

01

Schor of kwelder

€ 113,23

N10

01

Nat schraalland

€ 1.712,17

N10

02

Vochtig hooiland

€ 1.007,00

N11

01

Droog schraalland

€ 611,82

N12

01

Bloemdijk

€ 1.697,72

N12

02

Kruiden- en faunarijk grasland (met IGG)

€ 182,39

N12

03

Glanshaverhooiland

€ 385,26

N12

04

Zilt- en overstromingsgrasland

€ 450,88

N12

05

Kruiden- en faunarijke akker [met IGG]

€ 673,16

N12

06

Ruigteveld

€ 88,02

N13

01

Vochtig weidevogelgrasland (met IGG)

€ 554,64

N13

02

Wintergastenweide (met IGG)

€ 23,38

N14

01

Rivier- en beekbegeleidend bos

€ 34,61

N14

02

Hoog- en laagveenbos

€ 17,51

N14

03

Haagbeuken- en essenbos

€ 53,76

N15

01

Duinbos

€ 59,28

N15

02

Dennen-, eiken- en beukenbos

€ 93,55

N16

03

Droog bos met productie (nieuw)

€ 26,88

N16

04

Vochtig bos met productie (nieuw)

€ 46,45

N17

02

Droog hakhout

€ 417,76

N17

03

Park- en stinzenbos

€ 259,00

N17

04

Eendenkooi

€ 2.260,36

N17

05

Wilgengriend

€ 3.400,22

N17

06

Vochtig en hellinghakhout

€ 590,66

Toeslagen

Tarief 2020

Openstellingsbijdrage: voorzieningenbijdrage

€ 38,31

Openstellingsbijdrage: toezichtsbijdrage

€ 0,00

Toeslag gescheperde kuddes hoog

€ 462,53

Toeslag gescheperde kuddes laag

€ 284,06

Toeslag vaarland

€ 521,15

Monitoring

Tarief 2020

N01

02

Duin- en kwelderlandschap

€ 17,00

N01

03

Rivier- en moeraslandschap

€ 10,30

N01

04

Zand- en kalklandschap

€ 9,26

N05

01

Moeras

€ 24,06

N05

02

Gemaaid rietland

€ 12,81

N06

01

Veenmosrietland en moerasheide

€ 26,79

N06

02

Trilveen

€ 22,99

N06

03

Hoogveen

€ 31,06

N06

04

Vochtige heide

€ 15,99

N06

05

Zwakgebufferd ven

€ 99,58

N06

06

Zuur ven of hoogveenven

€ 99,47

N07

01

Droge heide

€ 14,73

N07

02

Zandverstuiving

€ 14,73

N08

01

Strand en embryonaal duin

€ 8,10

N08

02

Open duin

€ 21,31

N08

03

Vochtige duinvallei

€ 27,26

N08

04

Duinheide

€ 14,73

N09

01

Schor of kwelder

€ 19,01

N10

01

Nat schraalland

€ 30,96

N10

02

Vochtig hooiland

€ 22,47

N11

01

Droog schraalland

€ 18,41

N12

01

Bloemdijk

€ 16,40

N12

02

Kruiden- en faunarijk grasland

€ 5,17

N12

03

Glanshaverhooiland

€ 17,03

N12

04

Zilt- en overstromingsgrasland

€ 19,01

N12

05

Kruiden- en faunarijke akker

€ 9,24

N12

06

Ruigteveld

€ 5,22

N13

01

Vochtig weidevogelgrasland

€ 8,33

N14

01

Rivier- en beekbegeleidend bos

€ 19,65

N14

02

Hoog- en laagveenbos

€ 10,52

N14

03

Haagbeuken- en essenbos

€ 17,74

N15

01

Duinbos

€ 7,68

N15

02

Dennen-, eiken- en beukenbos

€ 7,68

N16

03

Droog bos met productie

€ 5,15

N16

04

Vochtig bos met productie

€ 5,15

N17

02

Droog hakhout

€ 3,12

N17

03

Park- en stinzenbos

€ 3,12

N17

05

Wilgengriend

€ 14,52

N17

06

Vochtig en hellinghakhout

€ 14,52

Opslag indexering subsidie in beschikking in openstellingsbesluit

3,20%