Besluit van gedeputeerde staten van Zeeland houdende openstelling en vaststelling subsidieplafond cofinanciering OP-Zuid Koolstofarme economie

Geldend van 14-12-2019 t/m 24-05-2020

Intitulé

Besluit van gedeputeerde staten van Zeeland houdende openstelling en vaststelling subsidieplafond cofinanciering OP-Zuid Koolstofarme economie

Besluit van gedeputeerde staten van Zeeland van 10 december 2019, 19433226, houdende het vaststellen van een subsidieplafond en het openstellen van de mogelijkheid tot het indienen van een aanvraag voor subsidie in het kader van hoofdstuk 20 “Bijzondere bepalingen voor het verstrekken van cofinanciering voor het Operationeel Programma Zuid-Nederland 2014-2020” van het algemeen subsidiebesluit Zeeland 2013 voor projecten waarbij het merendeel van de activiteiten gericht is op de slimme uitrol van innovatieve koolstofarme technologieën en instrumenten ten gunste van de gebouwde omgeving.

Gedeputeerde staten van Zeeland,

  • overwegende dat voor verstrekking van subsidie in het kader van hoofdstuk 20 “Bijzondere bepalingen voor het verstrekken van cofinanciering voor het Operationeel Programma Zuid-Nederland 2014-2020” van het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2013 voor projecten waarbij het merendeel van de activiteiten gericht is op de slimme uitrol van innovatieve koolstofarme technologieën en instrumenten ten gunste van de gebouwde omgeving een openstellingsperiode en een subsidieplafond dient te worden vastgesteld;

  • overwegende dat subsidies worden verleend met een begrotingsvoorbehoud, zolang en voor zover de begroting nog niet door provinciale staten is vastgesteld;

  • gelet op de artikelen 20.7, tweede lid, en 20.9 van het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2013;

Besluiten:

Artikel I

Aanvragen voor het verstrekken van subsidie voor projecten waarbij het merendeel van de activiteiten gericht is op de slimme uitrol van innovatieve koolstofarme technologieën en instrumenten ten gunste van de gebouwde omgeving als bedoeld in artikel 20.3, onderdeel d, van het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2013, kunnen worden ingediend binnen de tenderperiode van 16 december 2019, vanaf 09.00 uur tot en met 25 mei 2020, tot 17.00 uur.

Artikel II

Het plafond voor het verstrekken van subsidie voor projecten waarbij het merendeel van de activiteiten gericht is op de slimme uitrol van innovatieve koolstofarme technologieën en instrumenten ten gunste van de gebouwde omgeving als bedoeld in artikel 20.3, onderdeel d, van het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2013, voor de tenderperiode, genoemd in artikel I, bedraagt € 485.000,--.

Artikel III

De vaststelling van de begroting door provinciale staten kan leiden tot een verlaging van het subsidieplafond. Indien de binnen de tenderperiode ingediende volledige subsidieaanvragen het verlaagde subsidieplafond te boven gaan, wordt het beschikbare bedrag verdeeld overeenkomstig artikel 20.11 van het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2013.

Artikel IV

Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin het wordt geplaatst.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van gedeputeerde staten van 10 december 2019.

Drs. J.M.M. Polman, voorzitter

A.W. Smit, secretaris

Uitgegeven 13 december 2019

De secretaris, A.W. Smit