Aanwijzingsbesluit krachtens artikel 2 van het Uitvoeringsbesluit behorende bij artikel 437 Wetboek van Strafrecht en de artikelen 2:39 en 2:40 van de Algemene plaatselijke verordening Utrecht 2010, Gemeente Utrecht, (Aanwijzingsbesluit digitaal opkopersregister, december 2019)

Geldend van 14-12-2019 t/m heden

Intitulé

Aanwijzingsbesluit krachtens artikel 2 van het Uitvoeringsbesluit behorende bij artikel 437 Wetboek van Strafrecht en de artikelen 2:39 en 2:40 van de Algemene plaatselijke verordening Utrecht 2010, Gemeente Utrecht, (Aanwijzingsbesluit digitaal opkopersregister, december 2019)

DE BURGEMEESTER VAN UTRECHT;

Gelet op de artikelen 2:39 en 2:40 van de Algemene plaatselijke verordening Utrecht 2010, artikel 437, eerste lid, Wetboek van Strafrecht en artikel 2 van het Uitvoeringsbesluit behorende bij artikel 437, eerste lid, Wetboek van Strafrecht;

overwegende dat:

- het gelet op het belang van de aanpak van heling van goederen gewenst is dat handelaren in gebruikte of ongeregelde goederen kunnen worden gecontroleerd;

- artikel 2 van het Uitvoeringsbesluit behorende bij artikel 437, eerste lid, Wetboek van Strafrecht bepaalt dat een handelaar verplicht is aantekening te houden van alle ongeregelde en gebruikte goederen die hij verworven of voorhanden heeft, in een doorlopend en een door of namens de burgemeester gewaarmerkt register;

- omwille van een zo efficiënt en effectief mogelijk gebruik van het inkoop- of opkopersregister, een digitale versie is ontworpen, zijnde het Digitaal Opkopersregister (DOR);

- dit digitale opkopersregister is gekoppeld aan een landelijk systeem waarin gestolen goederen worden geregistreerd. Indien een handelaar een gestolen goed registreert maakt het systeem hiervan een melding waardoor gestolen goederen snel kunnen worden getraceerd en heling op een effectieve wijze kan worden tegengegaan;

- het daarom wenselijk is uitsluitend het DOR middels aanwijzing te waarmerken als inkoopregister zoals bedoeld in artikel 2 lid 2 van het Uitvoeringsbesluit, ex artikel 437, lid 1, van het Wetboek van Strafrecht;

- dat bij aanwijzingsbesluit van 17 februari 2017, naast de papieren registratie, het DOR is aangemerkt als register zoals bedoeld in artikel 2 van het Uitvoeringsbesluit behorende bij artikel 437, eerste lid, Wetboek van Strafrecht;

- dat uit gemeentelijke controles blijkt dat door handelaren nauwelijks gebruik wordt gemaakt van een papieren registratie;

- dat het RDW-kentekenregister voorziet in de functie van het DOR voor tweedehands gekentekende voertuigen.

BESLUIT dat:

Artikel I

 • a.

  voor handelaren in gebruikte of ongeregelde goederen niet langer is toegestaan een papieren inkoopregistratie bij te houden;

 • b.

  vrijstelling voor het DOR wordt verleend aan de opkopers van tweedehands Nederlands gekentekende voertuigen;

 • c.

  het RDW-kentekenregister wordt aangewezen als doorlopend en gewaarmerkt register voor de inkoop van tweedehands Nederlands gekentekende voertuigen;

Artikel II

 • a.

  Dit besluit een dag na publicatie in werking treedt.

 • b.

  op de datum bedoeld onder artikel II a. komt het Aanwijzingsbesluit digitaal opkopersregister gemeente Utrecht van 21 februari 2017 te vervallen.

Artikel III

Dit besluit wordt aangehaald als: Aanwijzingsbesluit digitaal opkopersregister, december 2019.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door de burgemeester op 5 december 2019,

de burgemeester van Utrecht,

mr J.H.C. van Zanen

Bezwaarclausule

Vindt u het besluit om bepaalde reden onjuist?

Als u vindt dat het besluit onjuist is, dan kunt u bezwaar maken. U kunt uw bezwaar digitaal indienen. Daarvoor kunt u alleen gebruik maken van het door de gemeente beschikbaar gestelde digitale formulier. Dit vindt u op www.utrecht.nl/bezwaar. U kunt het bezwaar niet per e-mail insturen. Maakt u liever per brief bezwaar, dan kunt u uw bezwaarschrift sturen aan de burgemeester van Utrecht.

Het adres is:

Postbus 16200

3500 CE Utrecht

Zorg ervoor dat u het bezwaarschrift indient binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit. Daarmee voorkomt u dat wij uw bezwaarschrift niet meer kunnen behandelen.

In het bezwaarschrift neemt u in ieder geval op:

uw naam, adres, datum en handtekening; graag ook het telefoonnummer waarop u overdag te bereiken bent;

een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht; vermeld hierbij de verzenddatum en het kenmerk van dat besluit of stuur een kopie daarvan mee;

de reden waarom u vindt dat het besluit onjuist is;

een volmacht, indien het bezwaarschrift niet door belanghebbende, maar door een ander, namens hem of haar wordt ingediend.

De indiener van het bezwaarschrift kan, als onverwijlde spoed dat – gelet op de betrokken belangen – vereist, eveneens een voorlopige voorziening vragen aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Midden Nederland, sector bestuursrecht, postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Voor het in behandeling nemen van een dergelijk verzoek bent u griffierecht aan de rechtbank verschuldigd.