Gemeente Middelburg – Aanwijzingsbesluit monumentale en waardevolle bomen

Geldend van 24-12-2019 t/m heden

Intitulé

Gemeente Middelburg – Aanwijzingsbesluit monumentale en waardevolle bomen

Zaaknummer 223471

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Middelburg;

overwegende dat bomen een belangrijke factor in de kwaliteit van de leefomgeving van Middelburg zijn;

overwegende dat het college op grond van artikel 4.6, eerste lid, onder d, van de Algemene Plaatselijke Verordening Middelburg 2015 de bevoegdheid toekomt om een lijst van monumentale en waardevolle bomen in particulier eigendom (Bomenlijst) vast te stellen;

overwegende dat het op grond van artikel 4.7, eerste lid, van de Algemene Plaatselijke Verordening Middelburg 2015 verboden is zonder vergunning van het college de bomen vermeld op de Bomenlijst te (doen) vellen;

overwegende dat in 2003/2004 het bomenbestand in Middelburg in kaart is gebracht, dat in 2011/2012 een herinventarisatie heeft plaatsgevonden in samenwerking met Stichting Tuin van Zeeland, dat in 2015 de lijst is geactualiseerd en dat op 10 november 2015 de lijst particuliere monumentale en waardevolle bomen Middelburg is vastgesteld en hiermee een integraal onderdeel van de Algemene Plaatselijke Verordening (hierna: APV) is geworden;

gelet op de geactualiseerde inventarisatie van monumentale en waardevolle bomen in de gemeente Middelburg aan de hand van criteria als hieronder weergegeven:

criteria

een particuliere boom komt op de Bomenlijst als die ouder is dan 50 jaar, niet verkeert in een onomkeerbare slechte staat en voldoet aan minimaal één van de volgende aanvullende criteria:

 • -

  een voor de soort karakteristieke habitus;

 • -

  cultuurhistorische waarde;

 • -

  bijzondere groei of snoeivorm;

 • -

  bijzondere of zeldzame soort;

 • -

  zeldzaam door omvang of hoogte;

 • -

  wordt algemeen ervaren als bijzonder zeldzaam en mooi en/of

 • -

  biedt huisvesting aan zeldzame dieren of planten;

 

besluit:

1. vast te stellen de bij dit aanwijzingsbesluit gevoegde en daarvan integraal deel uitmakende Bomenlijst als bedoeld in artikel 4.6, eerste lid, onder d, van de Algemene Plaatselijke Verordening Middelburg 2015;

2. vast te stellen de aan de opgestelde Bomenlijst ten grondslag liggende criteria als weergegeven in de considerans van dit besluit;

3. dit besluit in werking te laten treden direct na bekendmaking;

4. het op 10 november 2015 vastgestelde Aanwijzingsbesluit monumentale en waardevolle bomen, in te trekken.

 

Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van Middelburg in hun vergadering van 17 december 2019.

de secretaris, de burgemeester

mr. A. van den Brink mr. H.M. Bergmann