Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Hoeksche Waard houdende regels omtrent plaatsingsprocedure ondergrondse containers

Geldend van 21-12-2019 t/m heden

Intitulé

Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Hoeksche Waard houdende regels omtrent plaatsingsprocedure ondergrondse containers

Aanleiding

Na de succesvolle invoering van “Goed Scheiden Loont” staat RAD HW B.V. aan de vooravond van de invoering van “omgekeerd inzamelen”. Het principe van omgekeerd inzamelen is dat herbruikbare stromen aan huis worden opgehaald. En dat het overgebleven restafval door inwoners wordt weggebracht naar ondergrondse afvalcontainers in de buurt. De verwachting is dat deze maatregel leidt tot nog betere afvalscheiding en daarmee een daling van de hoeveelheid restafval.

Op dit moment staan er ongeveer 200 ondergrondse containers in de Hoeksche Waard. Deze containers zijn voor het grootste deel geplaatst ter vervanging van bovengrondse voorzieningen.

Met omgekeerd inzamelen is het noodzakelijk ondergrondse containers te plaatsen op nieuwe locaties. Dit vraagt zorgvuldige voorbereiding. Een transparante procedure is hierbij nodig. Zo zorgen we voor een heldere onderbouwing van de keuzes voor locaties. Het proces zorgt ervoor dat de locatiekeuze in samenspraak met de bewoners tot stand komt. Draagvlak is erg belangrijk. Ook zorgt het proces ervoor dat er een juridisch juiste basis is.  

Plaatsingsprocedure ondergrondse containers

Onderstaand processchema beschrijft de stappen van beleidsvaststelling tot daadwerkelijke plaatsing van de ondergrondse container. Het proces volgt de Uniforme Openbare Voorbereidingsprocedure, zoals is beschreven in de Algemene Wet Bestuursrecht. Het processchema is in bijlage 1 opgenomen in een beter leesbaar formaat.

afbeelding binnen de regeling

Toelichting Procedure

Vaststellen beleidskaders

De beleidskaders vormen de basis voor het invoeren van omgekeerd inzamelen. Het is van belang dat voorafgaand aan de invoering van omgekeerd inzamelen de beleidskaders goed op elkaar zijn afgestemd.

Onderstaand een opsomming van de beleidskaders die voor omgekeerd inzamelen van belang zijn:

 • 1.

  Het grondstoffenbeleidsplan 2018-2022.

  Het beleidsplan beschrijft de maatregelen waarmee we de doelstelling willen bereiken. In dit geval betreft het de invoering van omgekeerd inzamelen. Dit is beschreven in het grondstoffenbeleidsplan. Deze is vastgesteld op 7 mei 2018 door het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling RAD Hoeksche Waard. Op 17 december 2019 is dit plan door de gemeenteraad van gemeente Hoeksche Waard bekrachtigd.

 • 2.

  De afvalstoffenverordening en de bijbehorende uitvoeringsbesluiten.

  Iedere gemeente is verplicht huishoudelijk afval in te zamelen op of nabij ieder perceel (Wet milieubeheer artikel 10.21). En de gemeente is verplicht een afvalstoffenverordening vast te stellen (Wet milieubeheer art. 10.23). Bij beleidswijziging is het nodig de uitvoeringsbesluiten te wijzigen. De verordening en uitvoeringsbesluiten voldoen voor de invoering van omgekeerd inzamelen.

 • 3.

  Beleidsregels ondergrondse afvalinzameling.

  De beleidsregels ondergrondse afvalinzameling beschrijven waar de locatiekeuze voor ondergrondse containers aan moet voldoen. Met deze beleidsregels zorgen we voor een eenduidige manier van bepalen van locaties in de hele Hoeksche Waard.

Zienswijze bij beleidswijziging

Bij het vaststellen van nieuw beleid of het wijzigen van de afvalstoffenverordening is de inspraakverordening van toepassing. In dit geval is dit niet aan de orde omdat het opnieuw vaststellen van het beleid en de verordeningen niet tot wijzigingen leidt. Inhoudelijk zijn de verordeningen en beleidsregels gelijk aan de oude situatie. Op grond van de wet Arhi zijn we verplicht de beleidsstukken en verordeningen te bekrachtigen. Doen we dit niet vervallen ze van rechtswege per 1 januari 2021.

Opstellen Ontwerpplaatsingsplan

Na definitieve vaststelling van de beleidsstukken en verordeningen start de voorbereiding van de werkzaamheden voor omgekeerd inzamelen. De projectleider is verantwoordelijk voor het opstellen van het ontwerp plaatsingsplan. Het plaatsingsplan bevat:

 • Kaart op wijkniveau waarop de voorgenomen locaties gemarkeerd staan.

 • Detailplattegrond per locatie.

 • Situatiefoto van de locatie.

 • Adreslijst van de aangesloten percelen per locatie.

 • Beschrijving van de noodzakelijke aanpassingen aan de openbare ruimte.

 • Analyse van eventueel te verleggen ondergrondse infrastructuur.

 • Randvoorwaarden voor de beoordeling per locatie.

Afstemmingsoverleg gemeente

De projectleider legt het ontwerp plaatsingsplan voor aan de gemeente. Indien nodig passen we het ontwerp aan.

Afstemmingsoverleg Wijk/ dorpsraden

Draagvlak onder de bewoners is erg belangrijk. Zodra gemeente en RAD HW B.V. het eens zijn over het voorstel leggen we dit voor aan wijk- of dorpsraden (indien aanwezig). Hier halen we informatie op die we verwerken voor we een bewonersavond voor alle inwoners organiseren.

Bewonersavond

Tijdens de bewonersavond presenteren we het ontwerp plaatsingsplan. We nodigen alle inwoners uit via een huis-aan-huis brief. Op wijkniveau laten we de kaart (A0 formaat) zien met de nieuwe locaties voor ondergrondse containers die zijn voorzien. Ook de detailplattegronden zijn beschikbaar zodat medewerkers van RAD HW B.V. en de gemeente deze kunnen gebruiken om vragen van bewoners te beantwoorden. Opmerkingen en suggesties van bewoners leiden mogelijk tot aanpassingen in het ontwerp.

Vaststellen ontwerp wijkplan en concept aanwijsbesluiten

Gemeente Hoeksche Waard stelt het plaatsingsplan vast, dit is het ontwerpbesluit. Daarnaast stellen we een aanwijsbesluit vast met daarin alle locaties.

Publicatie t.b.v. zienswijzeperiode

Op de gemeentelijke pagina in Het Kompas nemen we een samenvatting van het besluit op. In deze tekst verwijzen we naar de stukken op de gemeentelijke website en de website van RAD HW B.V. Gedurende een periode van 6 weken zijn belanghebbenden in de gelegenheid om hun zienswijze te geven. Ook nemen we een tekst op waarin duidelijk vermeld is op welke manier men een zienswijze indient en in welke periode dit mogelijk is. In deze tekst wijzen we er uitdrukkelijk op dat alleen belanghebbenden die op tijd een zienswijze indienen later beroep kunnen aantekenen bij de Raad van State. Voor mensen die niet over internet beschikken leggen we de stukken ook ter inzage op de leestafel van het gemeentehuis in Oud-Beijerland. Op afspraak is het mogelijk de stukken op de andere servicepunten in te zien.

Opstellen Nota van antwoord

Alle zienswijzen verwerken we, in eerste instantie doen we dit door het herbeoordelen van de voorgenomen locatie. In een nota van antwoord geven we een reactie op alle ingekomen zienswijzen. Een afwijzing van de zienswijze motiveren we dus in de nota van antwoord. Indien nodig voeren we een nader onderzoek uit naar een bepaalde locatie. Dit leidt mogelijk tot een wijziging in het plaatsingsplan. Als dit het geval is informeren we alle betrokken inwoners daarover via een brief. Alle indieners van een zienswijze ontvangen de hele nota van antwoord.

Vaststellen definitief plaatsingsplan en aanwijsbesluiten

Gemeente Hoeksche Waard stelt het definitieve plaatsingsplan en de daarbij behorende aanwijzingsbesluiten vast.

Publicatie

Na de vaststelling door de gemeente publiceren we het plaatsingsplan. Dit doen we in het Gemeenteblad, op de gemeentelijke website en op de website van RAD HW B.V. Ook vermelden we het besluit op de gemeentelijke pagina in Het Kompas. Tegen dit besluit is geen bezwaar mogelijk (art. 3:4 Algemene wet Bestuursrecht). Belanghebbenden kunnen tegen het besluit beroep aantekenen bij de Raad van State. De termijn waarbinnen het beroep door de Raad van State moet zijn ontvangen is 8 weken na bekendmaking van het besluit. Beroep is alleen mogelijk als een zienswijze op het ontwerpbesluit is ingediend of als de indiener van het beroep een nieuwe belanghebbende is door wijziging van het ontwerpbesluit. De werkwijze is erop gericht dat wijzigingen van het plaatsingsplan niet leiden tot nieuwe belanghebbenden die zich in hun belang geschaad kunnen voelen. Mocht zicht een situatie voordoen waarin dit toch onvermijdelijk blijkt nemen we de locatie op in een nieuw ontwerpbesluit. Voor die locatie ontstaat daarmee een nieuwe mogelijkheid om zienswijzen in te dienen.

Start uitvoering van de werkzaamheden

Na publicatie starten we met het plaatsen van de ondergrondse containers. Bewoners krijgen informatie over de planning van de werkzaamheden. Op locaties waartegen beroep wordt verwacht of is aangetekend plaatsen we tijdelijk bovengrondse containers.

Geraamde planning en doorlooptijd

Op basis van het aantal huishoudens per container (1:60) en de maximale loopafstand (200 meter) is de verwachting dat er in totaal ongeveer 350 nieuwe containers nodig zijn. Onderstaande tabel geeft de verdeling weer per kern.

Tabel benodigd aantal containers

Heinenoord

11

Maasdam

15

Mijnsheerenland

22

Puttershoek

25

Schenkeldijk

2

s-Gravendeel

20

Westmaas

11

Klaaswaal

17

Numansdorp

36

Goudswaard

9

Nieuwendijk

3

Nieuw-Beijerland

20

Piershil

8

Zuid-Beijerland

11

Oud-Beijerland

106

Mookhoek

2

Strijen

34

Strijensas

1

De doorlooptijd van het proces is afhankelijk van diverse factoren. De aanwezigheid van kabels en leidingen kan het bepalen van een locatie lastig maken. Ook het type ondergrond is van belang. De aanwezigheid van bomen en parkeervakken hebben ook invloed. Daar waar de openbare ruimte onder druk staat in gebruik vergt het proces meer tijd. Ook draagvlak speelt een belangrijke rol. Hoe groter de weerstand bij een locatie hoe meer tijd het proces vergt. Een goede inschatting van de doorlooptijd van het hele proces is dan ook moeilijk te maken. We verwachten zo’n 2 à 3 jaar nodig te hebben om omgekeerd inzamelen in de hele Hoeksche Waard in te voeren.

Ondertekening

Bijlage 1: Processchema plaatsingsprocedure

afbeelding binnen de regeling