Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Hoeksche Waard houdende regels omtrent gescheiden inzameling van oud papier (Verordening gescheiden inzameling van oud papier 2019)

Geldend van 21-12-2019 t/m heden

Intitulé

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Hoeksche Waard houdende regels omtrent gescheiden inzameling van oud papier (Verordening gescheiden inzameling van oud papier 2019)

De raad van gemeente Hoeksche Waard;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders;

gelet op de Afvalstoffenverordening;

besluit:

vast te stellen de verordening die de inzameling en de verstrekking van vergoeding voor het instandhouden van de gescheiden inzameling van oud papier regelt.

Hoofdstuk 1 - Algemene bepalingen.

Artikel 1.

Vervallen

Artikel 2.

In deze verordening verstaan we onder;

 • a.

  Oud papier: het gescheiden ingezamelde oud papier en oud karton, zoals omschreven in het Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening (artikel 3, lid 4);

 • b.

  Inzamelaars: de organisaties die op grond van de Afvalstoffenverordening (artikel 3) en het Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening (artikel 2, lid 2) door RAD HW B.V. zijn aangewezen als inzamelaar van oud papier;

 • c.

  Oud papierhandelaar: een handelaar in oud papier die:

  • ingeschreven staat bij de kamer van Koophandel, en;

  • is aangesloten bij de Stichting Papier Recycling Nederland (PRN), en

  • waarmee de RAD HW B.V. een overeenkomst is aangegaan voor levering van het oud papier;

 • d.

  Inzamelgebied: het gebied waar de inzamelaars die zijn aangewezen voor het haalsysteem, 1 keer per maand huis-aan-huis oud papier ophalen;

 • e.

  Directeur: de directeur van RAD HW B.V.

Hoofdstuk 2 - Aanwijzing

Artikel 3.

 • 1. De directeur wijst jaarlijks in december de inzamelaars aan die gerechtigd zijn om in het volgende kalenderjaar oud papier in te zamelen. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen inzamelaars die oud papier 12 keer per jaar aan huis ophalen in een aan hen toegewezen inzamelgebied (haalsysteem) en inzamelaars die oud papier inzamelen via een brengsysteem.

 • 2. Voor aanwijzing komen uitsluitend in aanmerking niet-com¬merciële inzamelaars, zoals scholen, kerken, sportverenigingen en instellingen met een sociaal en/of cultureel doel. De instelling is minstens 1 jaar in de Hoeksche Waard gevestigd en heeft het werkterrein hier.

  Een inzamelaar dient:

  • volgens haar doelstelling, zonder winstoogmerk de behartiging van materiële en/of immateriële belangen ten doel te stellen;

  • statutair gevestigd te zijn in het werkgebied van RAD HW B.V.;

  • (bestuurs)leden te hebben die voor het merendeel woonachtig zijn in het werkgebied van RAD HW B.V..

 • 3. We wijzen geen nieuwe inzamelaars aan.

 • 4. De inzamelaars ontvangen elk jaar een brief van RAD HW B.V. met de afspraken over de inzameling.

 • 5. Het college van burgemeester en wethouders verbindt voorschriften aan een aanwijzing. Deze gaan over het tijdstip en de manier van inzameling, het inzamelgebied, de manier van opslag van het oud papier, de openbare orde en de brandveiligheid. De voorwaarden staan ieder jaar in de brief aan de inzamelaars genoemd.

 • 6. Als een inzamelaar niet voldoet aan de voorschriften (zoals bedoeld in lid 4 van dit artikel) heeft RAD HW B.V. het recht de aanwijzing in te trekken.

Hoofdstuk 3 - Vergoeding

Artikel 4.

 • 1. RAD HW B.V. betaalt een vergoeding aan de verenigingen voor het inzamelen van het oud papier. De hoogte en manier van berekening van deze vergoeding is als volgt:

Voor inzamelaars met uitsluitend een brengvoorziening:

 • 1)

  De basisvergoeding per kilogram bedraagt € 0,052

 • 2)

  Per zeecontainer brengen we een bedrag van € 50,- in mindering op de vergoeding. Dit ter dekking van de transportkosten.

Voor inzamelaars die aangewezen zijn voor de huis-aan-huis inzameling:

 • 1)

  De basisvergoeding per kilogram bedraagt € 0,062 (is € 0,10 hoger vanwege de extra inzet voor de huis aan huis inzameling)

 • 2)

  Per zeecontainer brengen we een bedrag van € 50,- in mindering op de vergoeding. Dit ter dekking van de transportkosten.

 • 2. De vergoeding wordt uitsluitend verstrekt voor oud papier afkomstig uit particuliere huishoudens. Oud papier afkomstig van bedrijven en commerciële instellingen wordt niet vergoed. De extra verwerkings- en transportkosten hiervan worden in rekening gebracht bij de inzamelaar(s).

Artikel 5.

 • 1. De hoogte van de vergoeding wordt bepaald door het aantal gescheiden ingezamelde kilogrammen oud papier.

 • 2. Bepaling van het aantal ingezamelde kilogrammen oud papier vindt plaats op basis van weegbonnen die de door RAD HW B.V. aangewezen oud papierhandelaar aan RAD HW B.V. overlegt.

 • 3. Berekening, vaststelling en uitkering van de vergoeding vindt plaats binnen 6 weken na afloop van elke maand.

 • 4. RAD HW B.V. stuurt de inzamelaars binnen 6 weken na afloop van elke maand een overzicht van de ingezamelde hoeveelheden en het vastgestelde bedrag.

Artikel 6.

 • 1. Inzamelaars zijn zelf verantwoordelijk voor het regelen en financieren van een inzamelvoertuig voor de huis-aan-huis inzameling.

 • 2. De kosten voor plaatsing en transport van volle containers komen deels voor rekening van de verenigingen. Dit door de verrekening van € 50,- per container met de vergoeding. De overige kosten van transport zijn voor rekening van RAD HW B.V.

Hoofdstuk 4 - Vervallen van het recht op vergoeding

Artikel 7.

 • 1. De aanspraak op vergoeding voor de inzameling van oud papier vervalt:

  • a.

   indien de verstrekte gegevens onjuist of anders blijken te zijn en op de aanvraag anders zou zijn beslist, als de juiste gegevens bekend waren geweest;

  • b.

   indien de inzamelaar niet meer voldoet aan de bepalingen van artikel 4 sub 3;

  • c.

   indien langer dan 13 weken geen oud papier is ingezameld;

  • d.

   indien gehandeld wordt zonder aanwijzing of in strijd met de aan de aanwijzing gekoppelde regels voor de inzameling van oud papier.

 • 2. RAD HW B.V. kan uitbetaalde betalingen geheel of gedeeltelijk terugvorderen. Dit gebeurt als uitbetaling heeft plaatsgevonden op grond van gegevens waarvan gebleken is dat zij zodanig onjuist of onvolledig waren dat de uitbetaling niet zou hebben plaatsgevonden als ze wel juist waren geweest.

Hoofdstuk 5 - Overige bepalingen.

Artikel 8.

 • 1. De inzamelaars zijn verplicht al het ingezamelde oud papier aan te leveren aan de door RAD HW B.V. aangewezen oud papierhandelaar, dit in het belang van een betere uitvoering van deze verordening en de door de RAD HW B.V. afgegeven garanties en contractuele verplichtingen.

 • 2. In geval van vervuiling van een aangeleverde vracht oud papier/karton met meer dan 5% van het totale gewicht (netto gewicht oud papier en karton) brengt RAD HW B.V. de op haar verhaalde kosten in rekening bij de betreffende inzamelaar.

 • 3. In alle gevallen waarin deze verordening niet voorziet of onduidelijk is, beslist het college van burgemeester en wethouders.

Artikel 9.

 • 1. Deze verordening wordt aangehaald als: “Verordening gescheiden inzameling van oud papier 2019”.

 • 2. Deze regeling treedt in werking op de eerste dag na bekendmaking .

 • 3. Deze verordening vervangt de “Verordening gescheiden inzameling van oud papier RAD Hoeksche Waard 2015” en de “Subsidieverordening oud papier 2015”

Ondertekening

Aldus vastgesteld door de raad van gemeente Hoeksche Waard op 17 december 2019